VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 503 / 29 April, 2011


For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult
the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chapters Reports


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

(1817). Mémoire présenté au roi sur la pêche nationale. West-Flandre 1817. Imprimerie de P. Scheldewaert: Ostende. 57 pp., details

(1911). Arrêté royal portant création d'un conseil supérieur de la marine = Koninklijk besluit tot oprichting van een hoogeren Zeeraad Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1911(154): 1199-1209, details

(1916). Arrêté-loi du 18 mai 1916. Entretien de bâtiments de pêche = Besluit-wet van 18 mei 1916. Onderhoud van vischbooten Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1916: 136-137, details

(1920). Arrêtés royaux concernant la pêche des moules = Koninklijke besluiten betreffende de mosselvangst Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1920(27): 136-143, details

(1922). Arrêté royal modifiant les règles pour la collation des brevets dans la marine marchande à la pêche maritime = Koninklijk besluit tot wijziging van de regelen voor het begeven van diploma's voor de koopvaardij en de zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1922(256): 1112-1117, details

(1922). Loi sur la réparation des dommages de guerre survenus aux bâtiments de pêche à voiles en dehors du territoire belge = Wet betreffende de oorlogsschade toegebracht aan zeil-visschersbooten buiten het Belgisch grondgebied Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1922(238): 1026-1029, details

(1923). Arrêté royal concernant la pêche des moules et autres produits de mer = Koninklijk besluit betreffende het visschen van mosselen en andere zeeproducten Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1923(11): 22-25, details

(1924). Arrêté royal portant création d'une commission arbitrale pour les dommages de guerre causés aux chaloupes de pêche = Koninklijk besluit houdende instelling eener scheidsrechterlijke commissie voor oorlogsschade aangericht aan visscherssloepen in zee Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1924(355): 1968-1975, details

(1926). Arrêté royal concernant les cueillettes des moules = Koninklijk besluit betreffende de trekken van mosselen: 552-555, details

(1926). Arrêté royal concernant l'institution d' un certificat d'aptitude en matière d'enseignement de la pêche maritime = Koninklijk besluit betreffende het instellen van een getuigschrift van bevoegdheid in zake onderwijs voor de zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1926(151): 856-857, details

(1927). Arrêté royal concernant la pêche dans les eaux territoriales = Koninklijk besluit betreffende de visscherij in de territoriale wateren Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1927(140): 1120-1121, details

(1928). Arrêté royal interdisant la pêche au moyen de filets trainants, dont l'ouverture a plus de 12 mètres de largeur, le long de la côte belge = Koninklijk besluit waarbij het visschen langsheen de Belgische kust met sleepnetten waarvan de breedte der opening meer dan 12 meter bedraagt, verboden wordt Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1928(268): 1872-1877, details

(1928). Arrêté royal instituant un conseil juridique, technique et scientifique de la pêche maritime = Koninklijk besluit tot instelling van een rechtskundigen, technischen en wetenschappelijken raad der zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1928(258): 1824-1827, details

(1928). Arrêté royal concernant l'office de la pêche maritime = Koninklijk besluit betreffende den dienst voor zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1928(293): 2142-2145, details

(1928). Arrêté royal instituant un office de la pêche maritime = Koninklijk besluit tot instelling van een dienst voor zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1928(5): 10-15, details

(1928). Arrêté royal concernant le conseil supérieur de la pêche maritime = Koninklijk besluit betreffende den hoogeren raad der zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1928(280): 1944-1949, details

(1929). Arrêté royal relatif à la pêche maritime dans les eaux territoriales = Koninklijk besluit betreffende de zeevisscherij in de kustwateren Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1929(129): 1106-1107, details

(1929). Arrêté royal relatif à la pêche fluviale dans la Flandre occidentale = Koninklijk besluit betreffende de riviervischvangst in West-Vlaanderen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1929(377): 3194-3195, details

(1931). Loi sur le recruitement du personnel de la pêche maritime = Wet op de aanwerving van het personeel der zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1931(288): 2122-2127, details

(1932). Arrêté royal modifiant les dispositions relatives à la cueillette de moules et de naissan de moules à la côte belge = Koninklijk besluit tot wijziging van de verordeningen betreffende het trekken van mosselen en mosselzaad op de Belgische kust Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1932(318): 1890-1897, details

(1932). Arrêté royal modifiant la réglementation organique de la caisse commune de la pêche maritime = Koninklijk besluit tot wijziging van de organische verordening van de gemeenschappelijke kas voor de zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1932(207): 1122-1125, details

(1933). Arrêté royal concernant le Conseil supérieur de la pêche maritime = Koninklijk besluit betreffende de Hooge Raad voor de zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1933(95): 554-555, details

(1934). Arrêté royal relatif à la pêche et recherche des moules et autres produits de la mer dans les eaux belges = Koninklijk besluit betreffende het visschen en zoeken van mosselen en andere zeeproducten in de Belgische wateren Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1934(457): 2028-2031, details

(1934). Arrêté royal relatif à la pêche fluviale = Koninklijk besluit betreffende de riviervisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1934(187): 818-819, details

(1934). Arrêté royal relatif au code international des signaux = Koninklijk besluit betreffende het internationaal seinboek Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1934(86): 330-333, details

(1934). Arrêté royal portant réglementation de l'exportation et du transit de certaines marchandises = Koninklijk besluit tot regeling van den uit- en doorvoer van zekere koopwaren Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1934(229): 974-977, details

(1936). Arrêté royal relatif à l'importation des moules = Koninklijk besluit betreffende den invoer van mosselen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1936(661): 4126-4129, details

(1937). Arrêté royal fixant à 3.5 p.c. des traitements de base, la prime spéciale d'assurance contre risques de guerre à acquitter pour tout bâtiment de pêche qui se rend sur les lieux de pêche voisins de la côte espagnole = Koninklijk besluit waardoor op 3.5 t.h. van de basisloonen vastgesteld wordt de bijzondere bijpremie wegens oorlogsrisico verschuldigd voor alle visschersvaartuigen die zinnens zijn in de omgeving der Spaansche kust te visschen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1937(683): 3464-3167, details

(1937). Arrêté royal instituant un Conseil professionnel de la Pêche maritime, chargé de délibérer sur les bases des salaires et les conditions de travail des marins pêcheurs ainsi que du personnel ouvrier des mareyeurs = Koninklijk besluit houdende oprichting van een Beroepsraad voor de Zeevisscherij belast met te beraadslagen over de grondslagen der loonen en de arbeidsvoorwaarden van de zeevisschers, zoomede van het werkliedenpersoneel der vischverzenders Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1937(488): 2094-2099, details

(1937). Arrêté royal portant création de sections spéciales "risques de guerre" auprès des caisses communes de la marine marchande et de la pêche maritime = Koninklijk besluit houdende instelling van bijzondere secties voor "oorlogsrisico" bij de gemeenschappelijke kassen voor de koopvaardij en voor de zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1937(172): 780-783, details

(1939). Arrêté royal relatif au taux des contributions dû à la Caisse commune de la pêche maritime = Koninklijk besluit betreffende het bedrag der bijdrage verschuldigd aan de Gemeentelijke Kas voor de zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1939(40): 454-455, details

(1939). Arrêté royal portant institution d'un service de la pêche maritime = Koninklijk besluit tot oprichting van een dienst voor zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(629): 4188-4191, details

(1939). Arrêté royal fixant le taux de la prime d'assurance pour risques de guerre prévu par l'article 4 de l'arrêté royal du 29 juillet 1937, formants statuts de la section spéciale "risques de guerre" de la Caisse commune de la pêche maritime = Koninklijk besluit waarbij vastgesteld wordt het bedrag der verzekeringspremie voorzien bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 29 Juli 1937 houdende statuten der bijzondere afdeeling "oorlogsrisico" der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(630): 4192-4195, details

(1940). Arrêté fixant les salaires de base et les primes d'assurance auprès de la Caisse commune de la Pêche maritime = Besluit tot vaststelling van het basisloon en der verzekeringspremies bij de Gemeenschappelijke Kas der Zeevisscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(233): 1052-1057, details

(1941). Arrêté relatif à la constatation et à l'évaluation des dommages causés par la guerre aux bateaux de pêche = Besluit betreffende de vaststelling en schatting der schade welke door den oorlog aan visschersvaartuigen toegebracht werd Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(1001): 4958-4975, details

(1942). Arrêté fixant les prix maxima des poissons de mer et des crevettes = Besluit houdende vaststelling der maximumprijzen van zeevisch en garnaal Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(610): 2796-2805, details

(1942). Arrêté relatif à l'autorisation de construire ou transformer des bâtiments de pêche = Besluit betreffende de toelating tot bouwen of ombouwen van visschersvaartuigen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(260): 1144-1147, details

(1943). Arrêté relatif à l'emploi de l' "Ankerkuil" = Besluit betreffende het gebruik van den Ankerkuil Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(503): 2620-2621, details

(1943). Arrêté fixant les prix maxima du hareng = Besluit houdende vaststelling der maximumprijzen van haring Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(77): 378-383, details

(1943). Arrêté fixant les prix maxima du hareng et de l'esprot de la campagne 1943-1944. Erratum = Besluit houdende vaststelling der maximumprijzen van haring en sprot van het seizoen 1943-1944. Erratum Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(562): 2950-2951, details

(1945). Arrêté du Régent stipulant que tout patron d'un bâtiment pratiquant la pêche maritime doit obligatoirement tenir un journal de bord = Besluit van den Regent bepalende dat elke schipper van een vaartuig dat de zeevisscherij uitoefent verplicht is een logboek bij te houden Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(583): 3382-3385, details

(1947). Arrêté du Régent portant réglementation de la pêche harenguière dans les eaux territoriales = Besluit van den Regent houdende reglementeering van de haringvisscherij in de territoriale wateren Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(37): 232-233, details

(1947). Arrêté du Régent tenant réglementation de la pêche au hareng guai 1947-1948 = Besluit van de Regent houdende reglementering van de ijle haringvisserij 1947-1948 Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(691): 3818-3821, details

(1949). Arrêté du Régent portant réglementation de la pêche au hareng guais = Besluit van de Regent houdende reglementering van de ijle haring-visserij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(134): 722-725, details

(1950). Arrêté du Régent portant réglementation de la pêche à l'esprot et à l'hareng guais = Besluit van de Regent houdende reglementering van de sprot- en de ijle haring-visserij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(94): 544-545, details

(1950). Arrêté du Régent organisant à l'Ecole de navigation d'Ostende un examen en vue de la délivrance d'un certificat d'apprenti-mousse à la pêche = Besluit van de Regent tot inrichting, in de Zeevaartschool te Oostende, van een examen met het oog op de uitreiking van een getuigschrift van scheepsleerjongen ter visserij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(164): 832-835, details

(1951). Arrêté royal relatif à la taille minima des mailles des filets = Koninklijk besluit betreffende de minimum wijdte der netmazen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(56): 212-215, details

(1951). Loi portant approbation de la convention internationale pour la réglementation du maillage des filets de pêche et des tailles limites des poissons et des annexes sigées à Londres, le 5 avril 1946 - Erratum = Wet houdende goedkeuring van het internationaal verdrag betreffende de regeling van de wijdte der mazen van visnetten en van de minimumlengte der vissen alsmede van de bijlagen, ondertekend te Londen, de 5e April 1946 - Erratum Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(722): 3362-3365, details

(1951). Arrêté royal réglant la recherche et la cueilette de moules, de naissan de moules, d'escargots et d'autres produits maritimes sur les ouvrages de la côte et des ports du littoral = Koninklijk besluit waarbij het zoeken en het trekken van mosselen, mosselzaad, schelpslakken en andere zeeproducten op de werken van de kust en van de kusthavens geregeld wordt Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(80): 320-329, details

(1951). Arrêté royal rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire nationale de la pêche maritime en date du 9 mars 1951 concernant la fixation du jour de fête remplaçant le jour férié du 11 novembre 1951 = Koninklijk besluit waarbij de beslissing van het Nationaal Paritair Comité van de zeevisserij van 9 Maart 1951, betreffende de vaststelling van de feestdag die in de plaats gesteld wordt van de feestdag van 11 November 1951, bindend wordt gemaakt Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(543): 2652-2655, details

(1951). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1950 relatif à la taille minima des mailles de filets = Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 December 1950, betreffende de minimum wijdte der netmazen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(288): 1398-1401, details

(1951). Loi portant approbation de la Convention internationale pour la réglementation du maillage des filets de pêche et des tailles limites des poissons, et les annexes, signées à Londres, le 5 Avril 1946 = Wet tot goedkeuring van de Internationale Conventie voor de regeling van de maaswijdte van visnetten en van de minimum-maten van vis, en bijlagen, ondertekend de 5 April 1946, te Londen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(234): 10941095, details

(1951). Arrêté royal rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire nationale de la pêche maritime, prise en exécution de la loi du 19 août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix = Koninklijk besluit waarbij de beslissing genomen door het Nationaal Paritair Comité van de zeevisserij, in uitvoering van de wet van 19 Augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd bindend wordt gemaakt Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(657): 3116-3119, details

(1952). Loi portant: a) revision des dispositions exceptionnelles de I'arrêté-loi du 27 février 1947, modifiant les arrêtés royaux des 7 et 8 août 1939 sur les assurances mutuelles maritimes contre les risques de guerre, et b) abattement sur Ie remboursement des primes pour assurance contre les risques ordinaires et de guerre avancées par la Régie de la Marine pour les bâtiments de pêche évacués en Grande-Bretagne pendant la guerre = Wet houdende: a) herziening van de uitzonderlijke bepalingen van de besluitwet van 27 Februarl 1947, houdende wijziging der koninklijke besluiten van 7 en 8 Augustus 1939 over de onderlinge zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico, en b) abattement op de terugbetaIing van het bedrag der premiën voor verzekering tegen gewoon risico en oorlogsrisico, voorgeschoten door de Regie van het Zeewezen voor de tijdens de oorlog naar Groot-Brittannië uitgeweken vissersvaartuigen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(539): 2430-2439, details

(1952). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1928 relatif à la pêche au moyen de filets traînants dans les eaux territoriales et l'arrêté du Régent du 12 mars 1949 portant réglementation de la pêche au hareng guais = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 October 1928 betreffende het vissen met sleepnetten in de territoriale wateren en van het besluit van de Regent van 12 Maart 1949 houdende reglementering van de ijle-haringvisserij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(275): 3498-3501, details

(1952). Arrêté royal instituant une licence exceptionnelle de patron pêcheur = Koninklijk besluit tot instelling van een uitzonderlijke vergunning van schipper ter visserij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(10): 54-57, details

(1952). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1936, fixant un règlement unique sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 Maart 1936, waarbij één enkel reglement voor de riviervisserij wordt vastgesteld Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(496): 2174-2181, details

(1954). Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit waarbij de datum van inwerkingtreding van de wet van 1 Juli 1954 op de riviervisserij vastgesteld wordt Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(805): 4022-4023, details

(1954). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du Régent du 11 avril 1950 relatif à l'octroi d'une allocation aux agents des minques à poisson, chargés de la confection de tableaux statistiques en matière de pêche maritime = Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 11 April 1950, betreffende de toekenning van een toelage aan de bedienden van de vismijnen belast met het opmaken van statistische tabellen in zake zeevisserij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(795): 3972-3975, details

(1954). Arrêté royal fixant le prélèvement à effectuer sur le prix des permis de pêche = Koninklijk besluit waarbij de heffing op de prijs van de visverloven vastgesteld wordt Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(808): 4060-4061, details

(1955). Arrêté royal portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. Errata = Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 1 Juli 1954 op de riviervisserij. Errata Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(12): 30-31, details

(1955). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1954 sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 December 1954 op de riviervisserij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(227): 850-851, details

(1955). Arrêté royal relatif à la fixation en matière de dommages de guerre aux bateaux, du coëfficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le Royaume pour la période du 1er janvier 1955 au 30 juin 1955 (arrêté n. 21) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, in zake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficient toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 Januari 1955 tot 30 Juni 1955 (besluit n. 21) Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(202): 758-761, details

(1955). Arrêté royal relatif à la fixation, en matière de dommages de guerre aux bateaux, du coefficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le royaume pour la période du 1er juillet 1955 au 30 septembre 1955 (arrêté n. 22) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, in zake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficient toepasselijk op heel het rijk voor de periode van 1 Juli 1955 tot 30 September 1955 (besluit n. 22) Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(492): 2150-2153, details

Blaise, S. et al. (2010). A discontinuous finite element baroclinic marine model on unstructured prismatic meshes: I. Space discretization Ocean Dynamics 60(6): 1371-1393, details

Braeckman, U. et al. (2011). Biological vs. physical mixing effects on benthic food web dynamics PLoS One 6(3): e18078., details

Comblen, R. et al. (2010). A discontinuous finite element baroclinic marine model on unstructured prismatic meshes: II. Implicit/explicit time discretization Ocean Dynamics 60(6): 1395-1414, details

De Bo, L.-L.; Samyn, J. (1976). Westvlaamsch idioticon. Facsimile van de uitgave Alfons Siffer, Gent, 1892. Familia et Patria: Handzame. 2 volumes (1-658; 659-1335) pp., details

Deleersnijder, E. et al. (2010). Multi-scale modelling of coastal, shelf and global ocean dynamics Ocean Dynamics 60(6): 1357-1359, details

Gilis, Ch. (1942). De ijle-haringvisscherij in 1941-42. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 13 pp., details

Gilis, Ch. (1943). De ijle haringcampanje in den winter 1942-43. A. Uitbating. B. Biometrische en biologische studie. C. Opmerkingen en gevolgtrekkingen. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 11 pp., details

Gilis, Ch. (1944). De ijle haringcampagne 1943-1944. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 9 pp., details

Gilis, Ch. (1945). Yle-haringcampagne 1944-45. A. Uitbating. B. Kenmerken van de concentratie 1944-45. C. Enkele opmerkingen en gevolgtrekkingen. D. Tabel van het aantal vangsten en de opbrengst voor ieder vaartuig afzonderlijk berekend. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 14 pp., details

Gilis, Ch. (1946). De ijle haringcampagne 1945-46. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 8 pp., details

Gilis, Ch. (1947). Verslag over de uitbating en de biologische samenstelling der ijle haringconcentratie 1946-47. Zeewetenschappelijk Instituut: Oostende. 14 pp., details

Haley Jr., P.J.; Lermusiaux, P.F.J. (2010). Multiscale two-way embedding schemes for free-surface primitive equations in the "Multidisciplinary Simulation, Estimation and Assimilation System" Ocean Dynamics 60(6): 1497-1537, details

Kustwerkgroep Natuurpunt (2010). Syllabus het KAPPA-Plan: hoog tij(d) voor een veilige, natuurlijke en aantrekkelijke kust. Natuurpunt: Bredene. 20 pp., details

Mouton, S. et al. (2010). Establishing a flatworm aging model Belg. J. Zool. 140(Suppl.): 195-197, details

Ueckermann, M.P.; Lermusiaux, P.F.J. (2010). High-order schemes for 2D unsteady biogeochemical ocean models Ocean Dynamics 60(6): 1415-1445, details

Willems, M. et al. (2010). Distribution of proliferating cells and vasa-positive cells in the embryo of Macrostomum lignano (Rhabditophora, Platyhelminthes) Belg. J. Zool. 140(Suppl.): 149-153, details

 

VLIZ PUBLICATIONS

VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brakwaterpok - Balanus improvisus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 39. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., details

VLIZ Alien Species Consortium (2011). Grote roze zeepok - Megabalanus coccopoma. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 38. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., details

 

BOOKS & MONOGRAPHS

[s.d.]. Oostende = Ostende = Ostend = Ostende. Stadsbestuur: Oostende. 24 pp., details

(1817). Mémoire présenté au roi sur la pêche nationale. West-Flandre 1817. Imprimerie de P. Scheldewaert: Ostende. 57 pp., details

De Bo, L.-L.; Samyn, J. (1976). Westvlaamsch idioticon. Facsimile van de uitgave Alfons Siffer, Gent, 1892. Familia et Patria: Handzame. 2 volumes (1-658; 659-1335) pp., details

Kurlansky, M. (2011). World without fish. Workman Publishing: New York. ISBN 978-0-7611-5607-9. 183 pp., details

Kustwerkgroep Natuurpunt (2010). Syllabus het KAPPA-Plan: hoog tij(d) voor een veilige, natuurlijke en aantrekkelijke kust. Natuurpunt: Bredene. 20 pp., details

Lawrence, J.M. (Ed.) (2001). Edible sea urchins: biology and ecology. Developments in aquaculture and fisheries science, 32. Elsevier: Amsterdam. ISBN 978-0-444-50390-9. viii, 419 pp., details

Leatherland, J.F.; Woo, P.T.K. (Ed.) (2010). Fish diseases and disorders: 2. Non-infectious disorders. 2nd. Edition. CAB International: Oxfordshire. ISBN 978-1-84593-553-5. x, 403 pp., details

Matranga, V. (Ed.) (2005). Echinodermata. Progress in Molecular and Subcellular Biology. Marine Molecular Biotechnology, 39. Springer: Berlin. ISBN 3-540-24402-6. XV, 275 pp., details

Parmentier, J.; Spanoghe, S. (Ed.) (2001). Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. Academia Press: Gent. ISBN 90-382-0260-1. XXVII, 578 pp., details

Porter, J.W. (Ed.) (2001). The ecology and ethiology of newly emerging marine diseases. Reprinted from Hydrobiologia 460 (2001). Developments in Hydrobiology, 159. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht. ISBN 1-4020-0240-8. xvi, 228 pp., details

van Belzen, J. et al. (2011). Chess at the mudflat: Disturbance and recovery at salt-marsh pioneer zones. Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), Centre for Estuarine and Marine Ecology: Yerseke. 1 poster pp., details

Verspoor, E. et al. (Ed.) (2007). The Atlantic salmon: genetics, conservation and management. Blackwell: Oxford. ISBN 978-1-4051-1582-7. xx, 500 pp., details

 

ARTICLES & CHAPTERS

Belgian Journal of Zoology

Drobysheva, I.M. (2010). Replication of basal bodies during ciliogenesis in the epidermis of Prolecithophora and Lecithoepitheliata (Platyhelminthes), details

Willems, M. et al. (2010). Distribution of proliferating cells and vasa-positive cells in the embryo of Macrostomum lignano (Rhabditophora, Platyhelminthes, details

Justine, J.-L. (2010). Parasites of coral reef fish: How much do we know? With a bibliography of fish parasites in New Caledonia, details

Jafari, N.; Pazooki, J. (2010). First report of two monogenean parasites (Calydiscoides sp. and Encotyllabe sp.) from Lethrinus nebulosus in the Persian Gulf, details

Mouton, S. et al. (2010). Establishing a flatworm aging model, details

Acuna, F.H.; Garese, A. (2009). The cnidae of the acrospheres of the corallimorpharian Corynactis carnea (Studer, 1878) (Cnidaria, Corallimorpharia, Corallimorphidae): Composition, abundance and biometry, details

Filiz, H. (2009). Diet composition of smooth-hound, Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758), in Aegean Sea, Turkey, details

Lawrence, J.M. (Ed.) (2001). Edible sea urchins: biology and ecology. Developments in aquaculture and fisheries science, 32. Elsevier: Amsterdam. ISBN 978-0-444-50390-9. viii, 419 pp., details

Lawrence, J.M. (2001). The edible sea-urchins, details

Walker, C.W. et al. (2001). Reproduction of sea urchins, details

Marsh, A.G.; Watts, S.A. (2001). Energy metabolism and gonad development, details

Wasson, K.M.; Watts, S.A. (2001). Reproductive endocrinology of sea urchins, details

McEdward, L.R.; Miner, B.G. (2001). Echinoid larval ecology, details

Ebert, T.A. (2001). Growth and survival of post-settlement sea urchins, details

Lawrence, J.M.; Klinger, T.S. (2001). Digestion in sea urchins, details

Matsuno, T.; Tsushima, M. (2001). Carotenoids in sea urchins, details

Tajima, K.; Lawrence, J.M. (2001). Disease in edible sea urchins, details

Andrew, N.L.; Byrne, M. (2001). The ecology of Centrostephanus rodgersii, details

Vásquez, J.A. (2001). Ecology of Loxechinus albus, details

Boudouresque, C.F.; Verlaque, M. (2001). Ecology of Paracentrotus lividus, details

Kelly, M.S.; Cook, E.J. (2001). The ecology of Psammechinus miliaris, details

McClanahan, T.R.; Muthiga, N.A. (2001). The ecology of Echinometra, details

Barker, M.F. (2001). The ecology of Evechinus chloroticus, details

Keesing, J.K. (2001). The ecology of Heliocidaris erythrogramma, details

Scheibling, R.E.; Hatcher, B.G. (2001). The ecology of Strongylocentrotus droebachiensis, details

Tegner, M.J. (2001). The ecology of Strongylocentrotus franciscanus and Strongylocentrotus purpuratus, details

Agatsuma, Y. (2001). Ecology of Strongylocentrotus intermedius, details

Agatsuma, Y. (2001). Ecology of Strongylocentrotus nudus, details

Agatsuma, Y. (2001). Ecology of Hemicentrotus pulcherrimus, Pseudocentrotus depressus, and Anthocidaris crassispina in southern Japan, details

Watts, S.A. et al. (2001). The ecology of Lytechinus variegatus, details

Lawrence, J.M.; Agatsuma, Y. (2001). The ecology of Tripneustes, details

Lawrence, J.M. (2001). Sea-urchin roe cuisine, details

Porter, J.W. (Ed.) (2001). The ecology and ethiology of newly emerging marine diseases. Reprinted from Hydrobiologia 460 (2001). Developments in Hydrobiology, 159. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht. ISBN 1-4020-0240-8. xvi, 228 pp., details

Porter, J.W. et al. (2001). Patterns of spread of coral disease in the Florida Keys, details

Aronson, R.B.; Precht, W.F. (2001). White-band disease and the changing face of Caribbean coral reefs, details

Santavy, D.L. et al. (2001). Quantitative assessment of coral diseases in the Florida Keys: strategy and methodology, details

Cervino, J. et al. (2001). Yellow band and dark spot syndromes in Caribbean corals: distribution, rate of spread, cytology, and effects on abundance and division rate of zooxanthellae, details

Garzón-Ferreira, J. et al. (2001). Stony coral diseases observed in southwestern Caribbean reefs, details

Richardson, L. et al. (2001). Integrating microbiological, microsensor, molecular, and physiologic techniques in the study of coral disease pathogenesis, details

Scully, E.P. et al. (2001). Laboratory models for the study of coral pathologies, details

Harvell, D. et al. (2001). Coral bleaching and disease: contributors to 1998 mass mortality in Briareum asbestinum (Octocorallia, Gorgonacea) , details

Alker, A.P. et al. (2001). Characterization of Aspergillus sydowii (Thom et Church), a fungal pathogen of Caribbean sea fan corals , details

Acosta, A. (2001). Disease in Zoanthids: dynamics in space and time, details

Ritchie, K.B. et al. (2001). Microbial disease causation in marine invertebrates: problems, practices, and future prospects , details

Colwell, R.R.; Huq, A. (2001). Marine ecosystems and cholera, details

Bouma, M.J.; Pascual, M. (2001). Seasonal and interannual cycles of endemic cholera in Bengal 1891–1940 in relation to climate and geography, details

Jiang, S.C. (2001). Vibrio cholerae in recreational beach waters and tributaries of Southern California, details

Lipp, E.K. et al. (2001). Occurrence and distribution of the human pathogen Vibrio vulnificus in a subtropical Gulf of Mexico estuary, details

Noble, R.T.; Fuhrman, J.A. (2001). Enteroviruses detected by reverse transcriptase polymerase chain reaction from the coastal waters of Santa Monica Bay, California: low correlation to bacterial indicator levels, details

Mallin, M.A. et al. (2001). Demographic, landscape, and meteorological factors controlling the microbial pollution of coastal waters, details

Hofmann, E. et al. (2001). Modeling studies of the effect of climate variability on MSX disease in eastern oyster (Crassostrea virginica) populations, details

Hayes, M.L. et al. (2001). How are climate and marine biological outbreaks functionally linked?, details

Blaylock, R.B. et al. (2001). Mycoses in red snapper (Lutjanus campechanus) caused by two deuteromycete fungi (Penicillium corylophilum and Cladosporium sphaerospermum), details

Ocean Dynamics

Deleersnijder, E. et al. (2010). Multi-scale modelling of coastal, shelf and global ocean dynamics , details

Danilov, S. (2010). On utility of triangular C-grid type discretization for numerical modeling of large-scale ocean flows , details

Blaise, S. et al. (2010). A discontinuous finite element baroclinic marine model on unstructured prismatic meshes: I. Space discretization , details

Comblen, R. et al. (2010). A discontinuous finite element baroclinic marine model on unstructured prismatic meshes: II. Implicit/explicit time discretization , details

Ueckermann, M.P.; Lermusiaux, P.F.J. (2010). High-order schemes for 2D unsteady biogeochemical ocean models , details

Kleptsova, O. et al. (2010). An accurate momentum advection scheme for a z-level coordinate models , details

Maßmann, S. (2010). Sensitivities of an adjoint, unstructured mesh, tidal model on the European Continental Shelf , details

Nash, S.; Hartnett, M. (2010). Nested circulation modelling of inter-tidal zones: details of a nesting approach incorporating moving boundaries , details

Haley Jr., P.J.; Lermusiaux, P.F.J. (2010). Multiscale two-way embedding schemes for free-surface primitive equations in the "Multidisciplinary Simulation, Estimation and Assimilation System" , details

Terwisscha van Scheltinga, A.D. et al. (2010). A finite element sea ice model of the Canadian Arctic Archipelago , details

Walters, R.A. et al. (2010). A study of tides and currents in Cook Strait, New Zealand , details

Wang, J. et al. (2010). Seasonal circulation and influence factors of the Bohai Sea: a numerical study based on Lagrangian particle tracking method , details

Xu, H. et al. (2010). Storm surge simulation along the U.S. East and Gulf Coasts using a multi-scale numerical model approach , details

Yang, Z.; Khangaonkar, T. (2010). Multi-scale modeling of Puget Sound using an unstructured-grid coastal ocean model: from tide flats to estuaries and coastal waters , details

Matranga, V. (Ed.) (2005). Echinodermata. Progress in Molecular and Subcellular Biology. Marine Molecular Biotechnology, 39. Springer: Berlin. ISBN 3-540-24402-6. XV, 275 pp., details

Petzelt, C. (2010). Are echinoderms of interest to biotechnology, details

Zito, F. et al. (2005). Cell adhesion and communication: A lesson from echinoderm embryos for the exploitation of new therapeutic tools, details

Angelini, C. et al. (2005). Cell signalling during sea urchin development: Model for assessing toxicity of environmental contaminants, details

Coteur, G. et al. (2005). Echinoderm reactive oxygen species (ROS) production measured by peroxidase, luminol-enhanced chemiluminescence (PLCL) as an immunotoxicological tool, details

Matranga, V. et al. (2005). Monitoring chemical and physical stress using sea urchin immune cells, details

Schröder, H.C. et al. (2005). DNA damage and developmental defects after exposure to UV and heavy metals in sea urchin cells and embryos compared to other invertebrates, details

Kelly, M.S. (2005). Echinoderms: their culture and bioactive compounds, details

Candia Carnevali, M.D. (2005). Regenerative response and endocrine disrupters in crinoid echinoderms: An old experimental model, a new ecotoxicological test, details

Flammang, P. et al. (2005). Echinoderm adhesive secretions: from experimental characterization to biotechnological applications, details

Wilkie, I.C. (2005). Mutable collagenous tissue: Overview and perspectives, details

Yokota, Y. (2005). Bioresources from echinoderms in Japan, details

 

Lassus, P.; Arzul, G.; Erard-Le Denn, E.; Gentien, P.; Marcaillou-Le Baut, C. (Ed.) (1995). Harmful marine algal blooms: Proceedings of the Sixth International Conference on toxic marine phytoplankton = Proliférations d'algues marines nuisibles: Sixiéme Conférence Internationale sur le phytoplancton toxique, October 18-22, 1993, Nantes, France. Technique et Documentation - Lavoisier/Intercept: Paris. ISBN 2-85206-972-5. XXIII, 878 pp.

Pereira, A. et al. (1995). Improvement to the HPLC-fluorescence analysis method for the determination of acid DSP toxins, details

Demaret, A. et al. (1995). Effects of toxic dinoflagellates on the feeding and mortality of Artemia franciscana larvae, details

Pillet, S.; Houvenaghel, G. (1995). Influence of experimental toxification by DSP producing microalgae, Prorocentrum lima, on clearance rate in blue mussels Mytilus edulis, details

Pillet, S. et al. (1995). Patterns in long term accumulation of okadaic acid and DTX1 in blue mussels, Mytilus edulis, experimentally fed with the DSP-containing alga, Prorocentrum lima, details

Sohet, K. et al. (1995). Growth and toxicity of Prorocentrum lima (Ehrenberg) Dodge in different culture media: Effect of humic acids and organic phosphorus, details

Leatherland, J.F.; Woo, P.T.K. (Ed.) (2010). Fish diseases and disorders: 2. Non-infectious disorders. 2nd. Edition. CAB International: Oxfordshire. ISBN 978-1-84593-553-5. x, 403 pp.

Leatherland, J.F. (2010). Introduction: Diagnostic assessment of non-infectious disorders , details

Grizzle, J.M.; Goodwin, A.E. (2010). Neoplasms and related disorders, details

Leatherland, J.F. (2010). Endocrine and reproductive systems, including their interaction with the immune system, details

Metcalfe, C.D. et al. (2010). Chemically induced alterations to gonadal differentiation in fish, details

Brown, C.L. et al. (2010). Disorders of development in fish, details

Vijayan, M.M. et al. (2010). Stress response and the role of cortisol , details

Lall, S.P. (2010). Disorders of nutrition and metabolism , details

Bernier, N.J. (2010). Food intake regulation and disorders, details

Noguchi, G.E. (2010). Immunological disorders associated with polychlorinated biphenyls and related halogenated aromatic hydrocarbon compounds, details

Farrell, A.P. et al. (2010). Disorders of the cardiovascular and respiratory systems, details

Marshall, W.S. (2010). Hydromineral balance, its regulation and imbalances, details

Speare, D.J. (2010). Disorders associated with exposure to excess dissolved gases, details

Southgate, P. (2010). Welfare and farmed fish , details

Parmentier, J.; Spanoghe, S. (Ed.) (2001). Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. Academia Press: Gent. ISBN 90-382-0260-1. XXVII, 578 pp.

Asaert, G. (2001). Bal, Bom en de anderen: Antwerpse scheepsbouwers van de pre-industriële periode, details

Baetens, R. (2001). L'image d'un port: Dunkerque sous le régime espagnol, details

García Bernal, M.C. (2001). Los comerciantes Yucatecos en el tráfico Atlántico a finales del siglo XVI (1590-1600), details

Bhattacharya, B. (2001). Nagapatnam and the commercial revolution in the Bay of Bengal, details

Bruijn, J.R. (2001). Het zeevarend kader van de marine en de VOC in de achttiende eeuw, details

Bustos Rodriguez, M. (2001). Le consulat des Flamands à Cadix après la Paix d'Utrecht (1713-1730): Jacques Vermolen, details

Dambruyne, J. (2001). De Gentse transportsector en de interregionale handel in de Nederlanden tijdens de 16de eeuw: een conjunctuuranalyse, details

Degryse, K. (2001). De vrienden van "mijnheer Crozat" of de Zuid-Nederlandse betrokkenheid bij de Franse handel op de Stille Zuidzee (1710-1719), details

De Vliegher, R. (2001). Desertie bij Oostendse Oost-Indiëvaarders, details

Devos, G. (2001). De oudste scheepsmakelaarsfirma's in Antwerpen (1811-1867): een bescheiden bijdrage tot de maritieme wereld, details

Devos, I. (2001). Malaria in Vlaanderen tijdens de 18de en 19de eeuw, details

Emmer, P.C. (2001). De Nederlandse economie en de overzeese expansie, 1580-1795, details

Gøbel, E. (2001). The Danish edict of 16th March 1792 to abolish the slave trade, details

Graulich, M. (2001). La muerte de Motecuhzoma II Xocoyotzin, details

Koninckx, C. (2001). Exotisme in het kielzog der Oost-Indische compagnies: invloeden vanuit China op materieel, cultureel en intellectueel vlak in het 18de eeuwse Europa, details

Lambert, V. (2001). Verovering en identiteit: de Normandische koninkrijken Sicilië en Engeland (11de-12de eeuw), details

Chanfón Olmos, C. (2001). La Gran Tenochtitlan, ciudad capital del pueblo Mexica, details

Pietschmann, H. (2001). Vom Mittelmeerraum in den Atlantik? Sklaverei, Plantagen und Kulturvermischung als Kontinuitätsfaktoren zwischen spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Expansionsgeschichte, details

Prakash, O. (2001). European private traders in the eastern Indian Ocean trading network in the early modern period, details

Ruiz Rivera, J.B. (2001). Criollización de la familia flamenca Vanquésel en Cartagena de Indias, details

Segers, Y. (2001). Op zoek naar afzetmarkten: de uitbouw van een Belgische koopvaardijvloot, 1830-1870, details

Spanoghe, S. (2001). El repartimiento de mano de obra indígena dentro de la construcción de la catedral de México: Cuentas de Indios, details

Van de Walle, A. (2001). "Soete dieren en stinkende swartinnen": beeldvorming en representatie van de Oost-Indische vrouw in de Nederlandse reisliteratuur, details

Van Eenoo, R. (2001). Het toerisme: vector van uiteenlopende bewegingen, details

van Goor, J. (2001). De koopman als diplomaat: hofreizen als spiegel van Europees-Aziatische verhoudingen, details

Vanhaute, E. (2001). "Eens gedronken, steeds geschonken": over suikerij en peekoffie als surrogaat voor een exotische drank, details

Van Hoecke, R. (2001). "Café Noir": het slavenbeleid van de koffieplantage Destremx op Saint-Domingue (1755-1804), details

Vermeulen, U. (2001). L'attitude des Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales envers les relations diplomatiques directes avec la Perse (première moitié du 17e siècle), details

Verspoor, E.; Stradmeyer, L.; Nielsen, J. (Ed.) (2007). The Atlantic salmon: genetics, conservation and management. Blackwell: Oxford. ISBN 978-1-4051-1582-7. xx, 500 pp.

Webb, J. et al. (2007). The Atlantic salmon, details

Morán, P. et al. (2007). The Atlantic salmon genome, details

Hansen, M.M. et al. (2007). Investigating the genetics of populations, details

King, T.L. et al. (2007). Biodiversity and population structure, details

Jordan, W.C. et al. (2007). Mating system and social structure, details

García de Leániz, C. et al. (2007). Local adaptation, details

Consuegra, S.; Nielsen, E.E. (2007). Population size reductions, details

Koljonen, M.-L. et al. (2007). Genetic identification of individuals and populations, details

Hindar, K. et al. [s.d.]. Fisheries exploitation, details

Cross, T.F. et al. (2007). Stocking and ranching, details

Ferguson, A. et al. (2007). Farm escapes, details

Verspoor, E. et al. (2007). Genetics and habitat management, details

O'Reilly, P.; Doyle, R. (2007). Live gene banking of endangered populations of Atlantic salmon, details

Nielsen, J.L. (2007). Atlantic salmon genetics: past, present and what's in the future?, details

 

REPORTS

Gilis, Ch. (1942). De ijle-haringvisscherij in 1941-42. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 13 pp., details

Gilis, Ch. (1943). De ijle haringcampanje in den winter 1942-43. A. Uitbating. B. Biometrische en biologische studie. C. Opmerkingen en gevolgtrekkingen. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 11 pp., details

Gilis, Ch. (1944). De ijle haringcampagne 1943-1944. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 9 pp., details

Gilis, Ch. (1945). Yle-haringcampagne 1944-45. A. Uitbating. B. Kenmerken van de concentratie 1944-45. C. Enkele opmerkingen en gevolgtrekkingen. D. Tabel van het aantal vangsten en de opbrengst voor ieder vaartuig afzonderlijk berekend. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 14 pp., details

Gilis, Ch. (1946). De ijle haringcampagne 1945-46. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 8 pp., details

Gilis, Ch. (1947). Verslag over de uitbating en de biologische samenstelling der ijle haringconcentratie 1946-47. Zeewetenschappelijk Instituut: Oostende. 14 pp., details

 

REPRINTS

Kujawinski, E.B. et al. (2011). Fate of dispersants associated with the Deepwater Horizon Oil Spill Environ. Sci. Technol. 45(4): 1298–1306, details

Yonge, C.M. (1975). Fisheries in history: the tunny, the herring and the cod Hist. Today 25(5): 332-339, details

(1908). Dutch herring fisheries J. R. Soc. Arts 56: 813-814, details

Newman, W.A.; McConnaughey, R.R. (1987). A tropical eastern Pacific barnacle, Megabalanus coccopoma (Darwin), in southern California, following El Niño 1982-83 Pac. Sci. 41(1-4): 31-36, details

Perreault, R.T. (2004). An exotic tropical barnacle, Megabalanus coccopoma (Darwin 1854), in Louisiana: its probable arrival and environmental implications Proc. La. Acad. Sci. 66: 13-16, details

Price, W.W. (2011). Two new species of Heteromysis (Olivemysis) (Mysida, Mysidae, Heteromysinae) from the tropical northwest Atlantic with diagnostics on the subgenus Olivemysis Bacescu, 1968 Zootaxa 2823: 32-46, details

 

 


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2011
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 01 85, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
library@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be