VLIZine logo

VLIZINE

jrg. 14, nr. 12 (december 2013)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.
V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey

Reacties naar: jan.seys@vliz.be

Volg VLIZ nu ook op Twitter:  Twitter follow button @jmeesvliz

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om uw abonnement op deze nieuwsbrief te beheren, ga naar deze link. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

NIEUW! Vanaf heden kun je de berichten uit de VLIZINE ook dagelijks of wekelijks ontvangen. Ga naar deze link

1. Publicaties
1.1. WWF brengt nieuwe viswijzer uit voor vissoorten op Belgische markt

2. Vraagbaak
2.1. Uw mening over het belang van kust- en strandwaterkwaliteit

1.1. WWF brengt nieuwe viswijzer uit voor vissoorten op Belgische markt
Tijdens de periode van de eindejaarsfeesten stijgt traditioneel de consumptie van vis, schaal- en schelpdieren, en dat terwijl je overal hoort dat overbevissing een wereldwijd probleem is. Als consument kun je bewust gaan kiezen voor visserijproducten die met de meest milieuvriendelijke technieken gevangen of gekweekt zijn, alsook om bedreigde vissoorten en vis uit bepaalde overbeviste of herstellende stocks te mijden. De nieuwe viswijzer kan je hierbij een handje helpen. Hoewel je aan je leverancier naar extra details zal moeten vragen om echt een goede, bewuste keuze te kunnen maken en er ook andere duurzaamheidsaspecten meespelen die niet meegenomen zijn in deze beoordeling.
Overbevissing is een wereldwijd probleem. Meer dan 75% van de vispopulaties wordt overbevist of is dat bijna. Meer nog, sommige vistechnieken beschadigen de zeebodem en zijn niet voldoende selectief? ze vangen ook andere soorten (bijvangst).
De nieuwste viswijzer van WWF-Belgium helpt je om alvast met bovenstaande elementen rekening te gaan houden. De viswijzer werd aangepast voor die soorten en specifieke vangstregio's van vis, schaal- en schelpdieren die op de Belgische markt te vinden zijn.
Stichting De Noordzee deed de beoordelingen volgens hun geijkte methode - zowel voor wildgevangen als gekweekte soorten - op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens over de visbestanden, aangevuld met informatie uit databases (FAO, Fishbase), wetenschappelijke publicaties, documenten en informatiebronnen van leveranciers (Lees meer over de gebruikte methode).
Laat het wel duidelijk zijn dat deze beoordelingsmethode enkel de ecologische kenmerken betreffende de vis, hun verschillende stocks en de vangst- of kweekmethode beoordeelt. Andere ecologische parameters zoals de impact van het transport, de verwerking, verpakking, etc. worden in deze viswijzer niet opgenomen. Ook socio-economische parameters (zoals faire prijs, bedrijfsmatige aspecten, veiligheid aan boord, kinderarbeid, ethiek bij het slachten, etc.) zijn te complex om ze op een objectieve manier te meten en mee te nemen in de beoordeling.
De nieuwe viswijzer 2013 kun je downloaden via de website van WWF-België, en is ook beschikbaar voor smartphones.
Link: http://www.wwf.be/nl/save-our-fish/965

[top]

2.1. Uw mening over het belang van kust- en strandwaterkwaliteit
Waarom ligt er zoveel schuim op het strand en vanwaar komt die stinkende geur van het zeewater? Hoe komt die grote hoeveelheid groene algen in mijn visnetten? Hoe komt het dat bepaalde gekweekte mosselen niet geschikt zijn voor consumptie? Wetenschappers van diverse instituten en onderzoeksdisciplines willen binnen het kader van het Europees project ISECA een antwoord bieden op deze en andere vragen rond de waterkwaliteit van het kust- en strandwater. Ze willen ook weten hoe u deze problemen ervaart als kustbewoner, toerist, zeiler, visser of andere zee- en kustgebruiker. Het invullen van de online enquête kost slechts 10 minuten van uw tijd, maar uw antwoorden zullen de wetenschap een beter inzicht geven in de publieke perceptie rond deze problematiek.
Het doel van deze enquête is enerzijds de publieke perceptie rond waterkwaliteit te bestuderen en anderzijds het effect van deze waterkwaliteit op het gebruik van het strand en de kustwateren te bepalen. Daarnaast zal ook de bereidwilligheid van het publiek om in te stemmen bij specifieke herstelmaatregelen om de waterkwaliteit trachten te verbeteren in kaart worden gebracht.

Meer info over het ISECA-project ("Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas" of in het Nederlands "InformatieSysteem rond Eutrofiëring van onze kustgebieden") op de website www.iseca.eu/nl.

[top]


DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2013 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website.

WEBSITE
www.vliz.be


Vlaams Instituut voor de Zee
Flanders Marine Institute
VLIZ – InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende
Tel. +32-(0)59-34 21 30
Fax +32-(0)59-34 21 31
http://www.vliz.be