VLIZINE
jrg. 2, nr. 10 (october 2001)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: “unsubscribe VLIZINE”. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: “subscribe VLIZINE”. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.
 

INHOUD

1. Kalender
    1.1. Themadag herstel zoet-zoutovergangen op 13 december te Scheveningen
    1.2. Oud-hoofdredacteur vermaard tijdschrift ‘Nature’ geeft spreekbeurt te Gent
    1.3. Lucht zonder grenzen: een studiedag over luchtverontreiniging aan onze kust
    1.4. Cursus ‘Praktische grondwatermodellering’ op 21-23 november 2001
    1.5. Veertig jaar ‘Journal of Sea Research’: een jubileum-symposium

2. Publicaties
    2.1. ‘Onze kust’: info over het weer, het getij en de golfwerking aan onze kust nu overzichtelijk samengebracht en toegankelijk gemaakt
    2.2. Het VLIZ als mogelijk instrument voor geïntegreerd kustzonebeheer in België

3. Vacatures/beurzen/fondsen
    3.1. Post-docs gezocht voor CLS Space Oceanography Division (Toulouse)
    3.2. Twee posities voor specialisten mariene aquacultuur aan het Noorse Institute of Marine Research
    3.3. Specialist kweek van zeewieren gezocht voor Amerikaans onderzoeksproject
    3.4. IUCN werft project officer aan voor zijn ‘Water & Nature Initiative, Wetlands & Water Resources Programme’

4. Varia
    4.1. Biodiversiteit hoog op de agenda: na ‘M@rble’ nu ook een e-conferentie over ‘Biodiversity conservation in theory & practice’
    4.2. Windmolens op zee: het uur van de waarheid?
    4.3. Doctoraatsverdedigingen

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 

1.1. THEMADAG HERSTEL ZOET-ZOUTOVERGANGEN OP 13 DECEMBER TE SCHEVENINGEN

Op donderdag 13 december organiseren het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) een themadag over het hydrologisch en ecologisch herstel van zoet-zoutovergangen in Nederlandse watersystemen. Het gebeuren vindt plaats in de visafslag te Scheveningen en zal vooral praktisch gericht zijn. Met de lessen en ervaringen opgedaan in het verleden hoopt men een betere afstemming te bereiken tussen de benadering vanuit het natuurbeheer en die van de waterbeheerder en meer eenduidige criteria voor prioriteitstelling te kunnen naar voor schuiven. Immers, na een periode van (voornamelijk) kleine projecten lonken onze noorderburen nu naar het grote werk in het Waddengebied en de Zuidelijke Delta.
Wie graag aan deze themadag zou willen deelnemen kan contact opnemen met het secretariaat: RIKZ-Haren, contactpersoon Rianne Larooy, +31/(0)50 533 13 47 of H.A.Larooy@rikz.rws.minvenw.nl
 

1.2. OUD-HOOFDREDACTEUR VERMAARD TIJDSCHRIFT ‘NATURE’ GEEFT SPREEKBEURT TE GENT

De Faculteit Wetenschappen van de Gentse universiteit heeft op woensdag 7 november wel een zeer bijzondere gast. Niemand minder dan Sir John Maddox, de oud-hoofdredacteur van het wereldvermaarde tijdschrift ‘Nature’ komt om 14u spreken over ‘The Origin of Life’ en ‘Understanding Genomes’. De voordracht is bij te wonen in de Aula van de universiteit, Volderstraat 9, Gent (centrum).
 

1.3. LUCHT ZONDER GRENZEN: EEN STUDIEDAG OVER LUCHTVERVUILING AAN ONZE KUST

Is onze zeelucht wel zo zuiver als we doorgaans beweren? Overwegend westelijke luchtstromingen brengen de Frans-Vlaamse grensstreek onder de directe invloedssfeer van de zware industrie in de Duinkerkse agglomeratie. Een reden tot bezorgdheid? Oordeel zelf. U krijgt toelichting en antwoord op al uw vragen over dit allesbehalve ‘luchtige’ onderwerp uit de mond van Franse en Vlaamse onderzoekers op een open infosessie in het gemeentehuis van De Panne op vrijdag 14 december 2001, vanaf 14 uur. Meer informatie kunt u bekomen via de VLIZ website: http://www.vliz.be/Nl/activ/projects/aeroinfo.htm onder ‘Lucht zonder grenzen’.
 

1.4. CURSUS ‘PRAKTISCHE GRONDWATERMODELLERING’ OP 21-23 NOVEMBER

Het Genootschap van Geologen van de Universiteit Gent (GGG) en het Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen (IPVW) organiseren op 21-22-23 november 2001 een intensieve cursus getiteld: ‘Praktische grondwatermodellering: modflow en MOC3D, grondwaterstroming en stoffentransport’. Deze lessenreeks vindt plaats aan het Geologisch Instituut, Krijgslaan 281, Gent en heeft tot doel de deelnemers in de praktijk te laten kennismaken met verschillende bekende softwarepakketten, die hem/haar in staat stellen realistische grondwaterproblemen op te lossen. Enige voorkennis over hydrogeologie is vereist gezien gestart wordt vanuit de basisbegrippen van de hydrogeologie zoals de Wet van Darcy en de continuïteitsvergelijking. Voor deze intensieve cursus bedragen de kosten 12.000 BEF (resp. 6.000 BEF voor GGG-leden), over te maken op rekening 001-2195004-67 van het GGG met vermelding ‘Cursus Praktische grondwatermodellering’. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Nathalie Van Meir (Nathalie.VanMeir@rug.ac.be) of Vera Van Lancker (Vera.VanLancker@rug.ac.be).
 

1.5. VEERTIG JAAR ‘JOURNAL OF SEA RESEARCH’: EEN JUBILEUM-SYMPOSIUM

We kondigden het reeds vroeger aan: het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bestaat dit jaar 125 jaar, een verjaardag die samenvalt met het veertig jarige jubileum van het door hen uitgegeven tijdschrift Journal of Sea Research (het vroegere Netherlands Journal of Sea Research). Ter gelegenheid van deze viering organiseert NIOZ op 29 en 30 november 2001 op Texel een wetenschappelijk symposium dat als titel draagt: ‘Food for thought: structuring factors of shallow marine coastal communities’. Tevens zullen twee oudgedienden en eminente wetenschappers, Jan Beukema en Gerard Cadée, in de bloemetjes worden gezet. Voor het volledige programma en alle praktische schikkingen verwijzen we naar http://www.nioz.nl/jsr2001
 

2.1.  ‘ONZE KUST’: INFO OVER HET WEER, HET GETIJ EN DE GOLFWERKING AAN ONZE KUST NU OVERZICHTELIJK SAMENGEBRACHT EN TOEGANKELIJK GEMAAKT

Wilt u gewoon een dagje uit naar de kust en bent u benieuwd welk weer het wordt? Of plant u als leerkracht een tocht met uw klas naar het strand en wil u toch wel wat voorbereid zijn op de weersomstandigheden of de heersende getijhoogtes? Surf dan snel naar http://www.vliz.be/Nl/coast/coast.htm en overtuig uzelf! Op deze webpagina’s is immers een grote hoeveelheid informatie bijeengebracht over het weer, de getijden en andere metingen aan de Belgische kust. Je vindt hier tevens toegang tot metingen verricht door het Meetnet Vlaamse Banken, een meetnet van boeien en meetpalen ontwikkeld en uitgebaat door de Vlaamse overheid (AWZ-afdeling Waterwegen Kust).

De site geeft je toegang tot zowel de weersverwachtingen (weerbeeld, wind, golven, getij, weerkaarten, waarschuwingen) opgemaakt door het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) - gevestigd te Zeebrugge en voortspruitend uit een samenwerking tussen AWZ en het KMI - als tot de voorspellingen en waarnemingen van Meteo West-Vlaanderen, het KMI en WeerOnLine. Meteo West-Vlaanderen geeft overigens ook toegang tot wel negen webcams die voor u werden opgesteld langs onze kustlijn.

Daarnaast betreed je een digitale wereld met heel wat links naar informatie over het getij (getijhoogtes, tijdstippen van hoog- en laagtij, uitleg over het fenomeen getij, enz…), zowel aan onze kust als in Nederland en wereldwijd.

En ook de gegevens van het Meetnet Vlaamse Banken die ten grondslag liggen aan deze hydro-meteo informatieberichten kunt u nu consulteren via ‘Onze kust’. U kiest zelf of u uw oceanografische (golven, tijhoogtes, stroming, watertemperatuur) of meteorologische (luchtdruk, wind, luchttemperatuur, neerslag) data per locatie wilt opvragen, of per parameter. Op de website is de info beschikbaar voor de laatste 24 uur (met nauwelijks een half uur tijdsverschil tussen meting en beschikbaarheid!). De gegevens voor de laatste 7 of 30 dagen zullen binnenkort beschikbaar zijn, zij het enkel voor wetenschappers aan Belgische universiteiten met een paswoord. Ook andere gegevens kunnen bij het VLIZ opgevraagd worden.
 

2.2.  HET VLIZ ALS MOGELIJK INSTRUMENT VOOR GEÏNTEGREERD KUSTZONEBEHEER IN BELGIË

Zo luidt de titel van een zopas verschenen rapport dat nagaat hoe het nieuwe, maar reeds op volle toeren draaiende Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) mogelijkerwijs kan worden ingeschakeld bij de ondersteuning van een gecoördineerde aanpak van het geïntegreerd kustzonebeheer (GKZB) in België. Het rapport werd in opdracht van VLIZ geschreven door Jan Schrijvers, die na een doctoraat te hebben behaald in de mariene wetenschappen aan de Gentse universiteit, ruime ervaring opdeed op het vlak van geïntegreerd kustzonebeheer tijdens een post-doc betrekking in Zuid-Afrika. Deze publicatie loopt als dusdanig vooruit op een mogelijke toekomstige vraag naar informatie-infrastructuur vanuit een coördinatiepunt GKZB. Deze VLIZ Special Publication is gratis te bekomen bij het VLIZ, Victorialaan 3, B-8400 Oostende (Tel.: 059/34 21 30; info@vliz.be).
 

3.1. POST-DOCS GEZOCHT VOOR CLS SPACE OCEANOGRAPHY DIVISION (TOULOUSE)

De CLS Space Oceanography Division (Toulouse) is operator van de satellietsystemen Argos en Doris en levert tal van diensten en producten voortspruitend uit deze werking (http://www.cls.fr). Daarnaast is CLS ook actief in het bestuderen van zeeën en oceanen op basis van satellietbeeldmateriaal. Binnen dit takenpakket zoekt het drie doctors in de fysische oceanografie, de meteorologie of aanverwante vakgebieden, waarbij voorkeur gaat naar kandidaten met ervaring in data-analyse en remote sensing technieken. De posities zijn vacant vanaf 1 november 2001 tot 31 januari 2002 en beslaan elk 18 maand. Een sollicitatiebrief met CV en de namen/adressen van twee referees dienen te worden overgemaakt aan dr. P.Y. Le Traon (Pierre-Yves.Letraon@cls.fr).
 

3.2. TWEE POSITIES VOOR SPECIALISTEN MARIENE AQUACULTUUR AAN HET NOORSE INSTITUTE OF MARINE RESEARCH

Het Institute of Marine Research te Bergen (Noorwegen) wil zo snel mogelijk overgaan tot de aanwerving van twee hoofdwetenschappers met ervaring in de mariene aquacultuur. Geïnteresseerden dienen een doctoraat te bezitten en een tiental jaar ervaring te kunnen voorleggen in vakgebieden als (vis)fysiologie, moleculaire biologie of voeding. Onderzoek zal zich toespitsen op voedingsstrategieën en fysiologische respons van zeevislarven in kweeksystemen. Meer informatie kan bekomen worden via http://www.imr.no of door te mailen naar Anne.Berit.Skiftesvik@imr.no
 

3.3. SPECIALIST KWEEK VAN ZEEWIEREN GEZOCHT VOOR AMERIKAANS ONDERZOEKSPROJECT

Wie een doctoraat heeft in de mariene biologie (of een verwante discipline) of als licentiaat goede geloofsbrieven kan voorleggen kan meedingen voor een functie als onderzoeker aan de University of Connecticut. De geselecteerde zal gedurende maximaal twee jaar onderzoek kunnen verrichten naar de fysio-ecologie en biologie van het zeewier Nori (Porphyra) in het kader van een aquacultuurproject. Dr. Charles Yarish kan u meer inlichtingen verstrekken (charles.yarish@uconn.edu).
 

3.4. IUCN WERFT PROJECT OFFICER AAN VOOR ZIJN ‘WATER & NATURE INITIATIVE, WETLANDS & WATER RESOURCES PROGRAMME’

De International Union for the Conservation of Nature (IUCN) werd opgericht in 1948 om te ijveren voor het beschermen van de integriteit en diversiteit van de natuur, en om te garanderen dat natuurlijke hulpbronnen op een duurzame en eerlijke wijze worden aangewend. De volledige staf behelst zo’n 1000 personen, waarvan een 100-tal gevestigd in het hoofdkantoor te Gland (Zwitserland). IUCN werft op korte termijn een project officer aan ter ondersteuning van zijn ‘Water & Nature Initiative - Wetlands & Water Resources Programme’. Met dit 5 jaar durende actieplan wil het praktische oplossingen bieden voor het beheer van vervuilde, uitgedroogde of gedraineerde waterbekkens en wetlands wereldwijd. De kandidaat dient een ruime (minimaal vijf jaar) ervaring te kunnen voorleggen inzake het beheer van waterbekkens wereldwijd en in tal van aspecten die komen kijken bij het opvolgen, evalueren en sturen van projecten in ontwikkelingslanden. Meer details op: http://www.iucn.org/vacancies/index.html.
 

4.1. BIODIVERSITEIT HOOG OP DE AGENDA: NA ‘M@RBLE’ NU OOK EEN E-CONFERENTIE OVER ‘BIODIVERSITY CONSERVATION IN THEORY & PRACTICE’

M@rble of de elektronische conferentie over de toekomst van het mariene biodiversiteitsonderzoek, heeft na drie weken zijn digitale poorten gesloten. De organisatoren van dit gebeuren, Prof. Carlo Heip en Pim van Avesaath (NIOO-CEMO), kijken met tevredenheid terug op het initiatief en de behaalde respons. Meer dan 300 personen registreerden op de M@rble website – gehost door het VLIZ – en er werden levendige en diepgaande discussies gevoerd onder prominente mariene onderzoekers. Geïnteresseerd in de conclusies? De samenvattingen van de eerste twee sessies zijn nu reeds beschikbaar op de website (http://www.vliz.be/marble). Weldra volgen ook de proceedings, die tevens zullen worden toegelicht op 2-4 december 2001 ter gelegenheid van de Belgische bijeenkomst van het Europees Platform voor Biodiversiteitsonderzoek Strategie (EPBRS).

Deze laatste organiseert, samen met het Belgisch Biodiversiteitsplatform en het Bioplatform Thematisch Netwerk, deze en de volgende twee weken een nieuwe e-conferentie over ‘Bescherming van biodiversiteit in theorie en praktijk’. Deelnemen aan de debatten kan, mits (gratis) registratie: http://www.biodiversity.be/bbpf/econf/econfintro.html
 

4.2. WINDMOLENS OP ZEE: HET UUR VAN DE WAARHEID?

Nog tot 18 november kan eenieder zijn opmerkingen en bezwaren tegen de aanleg en exploitatie van een windmolenpark op 6-11 km uit de kust van Bredene, per aangetekend schrijven (aan BMM/UGMM, Gulledelle 100, B-1200 Brussel t.a.v. Mevr. Noemie Laumont) kenbaar maken. De onderneming C-POWER wil op de Wenduinebank immers 50 turbines van elk 2 MW plaatsen en zo bijdragen aan de productie van meer hernieuwbare energie. De aanvraag, die tevens het milieu-effectenrapport bevat, kan ingezien worden op woensdagen van 9 tot 17 uur, in de burelen van BMM/UGMM te Brussel of op dinsdagen en donderdagen in de burelen van BMM te Oostende (3e en 23e Linieregimentsplein) van 13-17 uur, uitsluitend op afspraak (Jan Haelters: 059/24 20 50; J.Haelters@mumm.ac.be). De burelen van BMM Oostende vindt u in de mariene kazerne in de Hazegraswijk.

Intussen organiseerde Agalev op 24 oktober in Oostende een debatavond over dit onderwerp, met een panel samengesteld uit Olivier Deleuze (Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling), Luc Dewilde (Vakgroep Stromingsmechanica, VUB), Thierry Saegeman (Seanergy), Filip Martens (C-Power), Frederik Devos (TotalFinaElf), John Van Gompel (vzw Natuurreservaten) en Rudy De Clerck (Departement Zeevisserij-CLO). Concluderend werd gesteld dat de kans reëel is dat één of meer projecten er komen, zij het niet in de vorm waarin ze werden ingediend. Vrijwel iedereen is het er over eens dat er meer onderzoek dient te worden verricht naar de impact op de omgeving (vogeltrek) en op de visserij. Ook uw mening kan dus meetellen.
 

4.3. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN e.a.

We zouden het erg op prijs stellen als alle onderzoekers die de datum van hun verdediging reeds kennen, of postuum het resultaat van de verdediging willen kenbaar maken, dit zouden laten weten aan jan.seys@vliz.be

Ik laat jullie alvast graag weten dat:


5. VRAAGBAAK DE  ‘ZEELOODS’

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz.  De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys.  We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.


_________

DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.
Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website (http://www.vliz.be)
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Victorialaan 3 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be