VLIZINE
jrg. 2, nr. 5 (mei 2001)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: “unsubscribe VLIZINE”. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: “subscribe VLIZINE”. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.
 

INHOUD

1. Kalender
    1.1. Het Vlaams kustonderzoek in een ‘nutshell’: een niet te missen studiedag over beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen!
    1.2. Belangrijke meeting van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie te Brussel
    1.3. ICES en duurzame ontwikkeling in kustgebieden: een discussieforum
    1.4. Interreg III gelanceerd

2. Publicaties
    2.1. IMIS: het geïntegreerde databestand van en voor Vlaamse mariene wetenschappers. Graag uw bescheiden medewerking
    2.2. ECOTOX: een databank met de 220 gevaarlijkste en meest vervoerde stoffen op de Noordzee
    2.3. Het marien-wetenschappelijk landschap in Afrika: nu een open boek mede dankzij ODINAFRICA
    2.4. Alles wat je nog niet wist over de Schelde, nu in een speciaal themanummer van de ‘Levende Natuur’
    2.5. Aanwinstenlijst van de VLIZ mediatheek reeds aan haar 52ste editie toe
    2.6. Golfhoogtes en windsnelheden overal ter wereld
    2.7. Inktvissen en verwanten in de spotlights

3. Vacatures
    3.1. EAS zoekt gemotiveerd student voor vakantiejob te Oostende

4. Varia
    4.1. Nieuwe call voor marien-wetenschappelijke prijzenpot
    4.2. De MiNa-Raad geeft advies over geïntegreerd kustzonebeheer
    4.3. KMO-innovatiestudies en innovatieprojecten van het IWT
    4.4. Doelstelling 2: 1 miljard BEF Europese steun voor onze kust
    4.5. Doctoraatsverdediging

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 

1.1. HET VLAAMS KUSTONDERZOEK IN EEN ‘NUTSHELL’: EEN NIET TE MISSEN STUDIEDAG OVER BELEIDSONDERSTEUNEND ONDERZOEK IN VLAANDEREN

Noteer alvast in uw agenda! Op 9 november wordt in het Thermae Palace Hotel (Oostende) een overzicht gegeven van alle Vlaams beleidsondersteunend onderzoek ten behoeve van het duurzaam kustbeheer. Met dit evenement wil het VLIZ academici, administraties, politici en anderen begaan met onze kustzone de mogelijkheid bieden een coherent beeld te krijgen van de vele losse initiatieven. Een vijftiental uitgenodigde sprekers staan borg voor een boeiend en allesomvattend programma. Deze studiedag sluit hiermee perfect aan bij een in januari 2002 door DWTC georganiseerd evenement rond het onderzoeksprogramma ‘Duurzaam beheer van de Noordzee’. Wilt u dus weten welk onderzoek zoal in België gebeurt ter ondersteuning van het duurzaam beheer en beleid, en welke middelen daarvoor worden vrijgemaakt, mis dan geen van beide initiatieven! Meer detailinformatie (programma en inschrijvingsmodaliteiten) volgt eerstdaags.
 

1.2. BELANGRIJKE MEETING VAN DE INTERGOUVERNEMENTELE OCEANOGRAFISCHE COMMISSIE TE BRUSSEL

Van 29 tot 31 mei was Brussel gastheer van een vergadering, georganiseerd door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO. De federale en Vlaamse overheid verleenden hun steun aan dit initiatief, en VLIZ werd door de Vlaamse overheid gevraagd deze workshop lokaal te ondersteunen. Deze vergadering had tot doel de intergouvernementele politiek te herzien en te verbeteren inzake uitwisseling van oceanografische gegevens. Deze gegevens zijn immers van vitaal belang o.a. voor het voorspellen van mondiale klimaatswijzigingen en de effecten daarvan. Binnen een recent opgerichte intergouvernementele werkgroep werd gedebatteerd over het toekomstig mondiale beleid van mariene data-uitwisseling. Een tekst met adviezen naar de Algemene Vergadering van IOC is in de maak en zal binnenkort consulteerbaar zijn via de IOC/IODE website (http://iode.org), onder ‘hot topics’, ‘Oceanographic Data Exchange Policy’.
 

1.3. ICES EN DUURZAME ONTWIKKELING IN DE KUSTZONE: EEN DISCUSSIEFORUM

Tijdens de ‘ICES Annual Science Conference’ dit najaar (26-29 september) te Oslo, wordt een themasessie gewijd aan ‘Duurzame ontwikkeling en behoud van natuurlijke rijkdommen in de kustzone’. Bedoeling is een brede discussie op te zetten over het samengaan van bescherming van habitatten en soorten, versus het intensieve en veelzijdige menselijke gebruik van dit kwetsbare gebied. Het streefbeeld is immers een evenwicht te vinden tussen exploitatie van kustgebieden enerzijds en behoud van zijn natuurlijke rijkdommen anderzijds. En dit kan enkel door inzicht en kennis, uitwisseling van ideeën en veel politieke moed. Meer informatie vindt u op de ICES website: http://www.ices.dk/asc/2001/index.htm
 

1.4. INTERREG III GELANCEERD

Het Interreg III-programma is een initiatief van DG Regio van de Europese Commissie, dat naadloos aansluit bij de vorige Interreg I en II-programma’s. Het uitgangspunt van het Interreg III-programma is het gegeven dat de landsgrenzen geen belemmering mogen vormen voor een evenwichtige ontwikkeling en integratie van het Europese grondgebied. Het Interreg III B-programma (2000-2006) werd recent goedgekeurd door de Europese Commissie en beoogt de transnationale samenwerking tussen de nationale, gewestelijke en plaatselijke overheden binnen een aantal grotere regio’s, waaronder de Noordzeeregio.  Binnen de programmaperiode is een som van 130 miljoen EURO beschikbaar voor projecten die mogen doorlopen tot de zomer van 2008. Meer specifiek voor het Noordzeeprogramma worden de volgende aandachtspunten naar voor geschoven:
* de bevordering van de integratie van de stedelijke gebieden, de plattelandsgebieden en de
    maritieme regio’s
* de bevordering van duurzame transportsystemen en de informatie- en
    communicatietechnologie
* het behoud en beheer van het cultureel en maritiem erfgoed, en de natuurlijke rijkdommen
* de bevordering van duurzaam en efficiënt waterbeheer
Om u te helpen in het zoeken naar projectpartners wordt op 20 juni te Aalborg (Denemarken) een algemene projectenmarkt georganiseerd. Ook kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat of de website raadplegen op: http://www.interregnorthsea.org/prog/news.htm
 

2.1. IMIS: HET GEÏNTEGREERDE DATABESTAND VAN EN VOOR VLAAMSE MARIENE WETENSCHAPPERS. GRAAG UW BESCHEIDEN MEDEWERKING.

Het ‘Integrated Marine Information System’ (http://www.vliz.be/vmdcdata/imis/index.htm) zoals IMIS voluit heet, is volop aan het proefdraaien. Doelstelling van deze databank is informatie te verstrekken over mariene wetenschappen, met nadruk op info relevant voor Vlaanderen. Reeds een kleine 10.000 referenties (waarvan het grootste deel geschreven door Belgische mariene wetenschappers), 773 personen, 325 instellingen en een eerste lijst recente symposia zijn opgenomen. De structuur van deze databank laat u toe van de ene module naar de andere te bewegen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk via de naam van een wetenschapper zijn/haar publicaties te raadplegen, maar ook de coördinaten waar de betreffende persoon te contacteren is, informatie over zijn/haar instituut, inlichtingen over de medeauteurs van de publicaties, enz.  Om de gebruikswaarde van IMIS verder te verhogen, willen we graag uw bescheiden medewerking.  Bent u onderzoeker in het kust- en mariene vakgebied, controleer dan even of uw persoonlijke gegevens (incl. publicaties) kloppen en speel waar nodig de ontbrekende gegevens door aan jan.haspeslagh@vliz.be (literatuur) of bart.bulckaen@vliz.be (andere informatie). Zo weten ook andere onderzoekers hoe u te bereiken bent en wat u zoal wereldkundig hebt gemaakt!
 

2.2. ECOTOX: EEN DATABASE MET DE 220 GEVAARLIJKSTE EN MEEST VERVOERDE STOFFEN OP DE NOORDZEE

Wilt u zich verder verdiepen in de giftigheid van op zee vervoerde stoffen? Dan is de ‘ECOTOX’ databank een aanrader! Deze lijst werd – met de steun van de federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC) – samengesteld op het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie van de Universiteit Gent (prof. Colin Janssen). Ze omvat de 220 giftigste en vaakst op de Noordzee getransporteerde stoffen. Je kunt via het zoekvenster de Engelse of Nederlandse naam van het product intikken, en je krijgt de gewenste professionele informatie. De databank is vrij toegankelijk via de VLIZ website: http://www.vliz.be/vmdcdata/Ecotox/index.htm
 

2.3. HET MARIEN-WETENSCHAPPELIJK LANDSCHAP IN AFRIKA: NU EEN OPEN BOEK MEDE DANKZIJ ODINAFRICA

Door de inspanningen van verschillende mariene instituten en instellingen in Afrika, en ondersteund door UNESCO-IOC en Vlaanderen (Vlaanderen als sponsor, VLIZ als ondersteunend centrum voor Vlaanderen) is er een opvallende helderheid te melden in de vermeende troebele Afrikaanse ‘marien-wetenschappelijke wateren’. Het project ODINAFRICA (Ocean Data & Information Network Africa) heeft als doel mariene data- en informatiecentra te ontwikkelen in de Afrikaanse kustgebieden en data en informatie toegankelijk te maken voor wetenschappers en andere experts. Heel recent kondigde ODINAFRICA zijn nieuwe website aan (http://odinafrica.org), een initiatief geruggensteund door 20 Afrikaanse kuststaten. De website geeft alvast toegang tot een resem belangrijke evenementen, een bibliografische databank, een directory van Afrikaanse mariene wetenschappers en instituten, de taxonomische databank MASDEA (Marine Species Database for Eastern Africa: http://www.vliz.be/Vmdcdata/masdea) en nog veel meer. En binnenkort zijn de teksten ook beschikbaar in het Frans.
 

2.4. ALLES WAT JE NOG NIET WIST OVER DE SCHELDE NU IN EEN SPECIAAL THEMANUMMER VAN DE ‘LEVENDE NATUUR’

We meldden het al in het vorige VLIZINE, de stroom informatie uit het Scheldebekken is niet te stoppen! Het maartnummer van het tijdschrift ‘De Levende Natuur’ is integraal gewijd aan de Schelde en draagt als titel: ‘De Schelde: een rivier met vele gezichten’. Dertig bijdragen geven in klare taal een zeer goed overzicht van wat leeft in deze brok unieke natuur, gaande van microscopisch kleine plantjes en diertjes tot zeehonden, vissen en vogels. Daarnaast krijgen ook de leefomgeving, de beschermings- en beheersinitiatieven en een toekomstvisie de nodige aandacht. Een aanrader! Extra nummers zijn o.a. te verkrijgen via helen.blow@instnat.be.
 

2.5. AANWINSTENLIJST VAN DE VLIZ MEDIATHEEK REEDS AAN HAAR 52STE EDITIE TOE

Een jaar geleden startte de VLIZ mediatheek met het wekelijks digitaal versturen van haar aanwinstenlijst, de zogenaamde ‘VLIZ Library Acquisitions list’. De meer dan 5000 boeken, tijdschriftartikels, rapporten, thesissen en andere publicaties die gedurende het afgelopen jaar onze mediatheek zijn binnengekomen, worden zo onmiddellijk ‘ontsloten’ en ingevoerd in de IMIS databank (zie 2.1). Iedereen die geïnteresseerd is in wat zoal aan nieuw materiaal kan worden geraadpleegd op het VLIZ, kan deze lijst gratis ontvangen door een eenvoudig e-mailtje te richten aan jan.haspeslagh@vliz.be, Wie alsnog de vorige 52 edities wil nakijken kan dat via: http://www.vliz.be/docs/libac/acquarch.htm.  En vergeet niet: door simpelweg de gewenste referenties te kopiëren en in een berichtje aan jan.haspeslagh@vliz.be te sturen, krijgt u op korte termijn de informatie die u wenst. Kan het nog gemakkelijker?
 

2.6. GOLFHOOGTES EN WINDSNELHEDEN OVERAL TER WERELD

Het uittesten waard! Op de website http://www.waveclimate.com kunt u gebruiksklare informatie over golfklimaat en windregime ophalen van eender welke zee op aarde. De website wordt verzorgd door een Nederlandse commerciële firma, maar biedt de mogelijkheid om ook zonder account gratis in te loggen (gebruikersnaam: ‘demo’, paswoord: blanco laten) en een beperktere set aan gegevens op te vragen. U hoeft enkel op een kaartje aan te geven van welk stukje zee u meer informatie wenst (of de juiste coördinaten in te voeren) en het soort data uit te kiezen dat u te voorschijn wil toveren.
 

2.7. INKTVISSEN EN VERWANTEN IN DE SPOTLIGHTS

Octopussen, pijlinktvissen, zeekatten en verwanten zijn ongetwijfeld van de meest bizarre organismen van de zee. Hun overkoepelende wetenschappelijke benaming ‘Cephalopoda’ (koppotigen) wijst op hun unieke vorm: een kop met daaraan een stel van meestal acht armen. Ze bestaan in allerlei kleuren en groottes (tot > 15 m lang) en komen voor van de ondiepe kustgebieden tot op meer dan 7500 m diepte. Er zouden naar schatting meer dan 1000 soorten bestaan wereldwijd, met de grootste diversiteit in de ondiepe tropische kustgebieden van Indische en Stille Oceaan. Hun gezamenlijke biomassa zou volgens sommige wetenschappers zelfs even groot zijn als die van alle vissen samen! Jaarlijks wordt over de ganse wereld meer dan 3 miljoen ton opgevist (geregistreerde vangst), goed voor een marktwaarde van meer dan 200 miljard BEF.  Het zijn gulzige predators, met grote hersenen en complexe gedragspatronen. Ze kunnen snel van kleur en vorm veranderen, inkt spuiten en verloren lichaamsdelen regenereren. Wilt u meer vernemen over Cephalopoda, dan kunnen volgende referenties u alvast op weg helpen:

* De ‘Cephbase’ website: http://www.cephbase.utmb.edu/index.html (703 levende soorten in doorzoekbare databank met bijbehorende beelden, referenties, info over prooi en predatoren en nog veel meer…)
‘Cephalopods: a world guide’ (Norman, 2000): een schitterend geïllustreerd, nieuw en zeer leerrijk boek, te consulteren in de VLIZ mediatheek
* ‘Cephalopod neurobiology’ (Abbott, Williamson & Maddock, 1995): een wetenschappelijk werk dat specialisten inzicht verschaft in het functioneren van de complexe hersenen van deze bijzondere dieren
 

3.1. EAS ZOEKT GEMOTIVEERD STUDENT VOOR VAKANTIEJOB TE OOSTENDE

De European Aquaculture Society (EAS) is een internationale vereniging zonder winstgevend doel die werd opgericht in 1976 en gevestigd is in Oostende. De voornaamste doelstellingen zijn: (1) het stimuleren en onderhouden van contacten met iedereen werkzaam/geïnteresseerd in het domein (2) bijdragen tot de verspreiding van informatie i.v.m. aquacultuur (3) samenwerking stimuleren tussen eenieder geïnteresseerd in dit domein (onderzoekers, wetenschappers, kwekers, enz..). Om deze doelstellingen te verwezenlijken geven we onder meer publicaties uit (o.a. een ledentijdschrift en de rapporten van de vergaderingen) en organiseren we congressen of werkvergaderingen in binnen- en buitenland.

Voor het secretariaat gevestigd in Oostende, zoekt EAS een polyvalent student die in aanmerking komt om onder een studentencontract te werken gedurende de maand juli. De student zal worden ingeschakeld bij de verdere uitbouw van de EAS database (input van gegevens en kwaliteitszorg), de organisatie van een internationaal congres (versturen van uitnodigingen en confirmaties, maken van badges, enz…), promotieactiviteiten en andere administratieve taken. Hij/zij heeft een goede kennis van computers, in het bijzonder van Access en Word.
Interesse? Stuur uw aanvraag (en cv) ter attentie van A. Lane, EAS Executive Director, p/a: EAS secretariaat, Slijkensesteenweg 4, B-8400 Oostende (Tel.: 059 32 38 59; e-mail: eas@aquaculture.cc).
 

4.1. NIEUWE CALL VOOR WETENSCHAPPELIJKE PRIJZENPOT

Om kans te maken op het winnen van de prestigieuze tweejaarlijkse 'prijs dr. Edouard Delcroix’ ter waarde van 12.400 EUR en georganiseerd door de vzw Hydro en VLIZ, moet u snel wezen. De nodige documenten (http://www.vliz.be/Delcroix/delcroix.htm) worden ingewacht ten laatste eind juni 2001, de toekenning van de prijs is voorzien vóór 30 november 2001.  Alle EU-inzendingen met originele wetenschappelijke studies over de componenten van het mariene milieu in het kader van een medische toepassing, komen in aanmerking.

Daarnaast kunnen onderzoekers of onderzoeksteams werkend en verblijvend in een oeverstaat van de Noordzee, meedingen naar de ‘Annual VLIZ North Sea Award 2001’. Deze prijs van 1000 EUR, aangeboden door de Rederscentrale, bekroont een wetenschappelijk werk dat bijdraagt tot innoverend fundamenteel en toegepast onderzoek met betrekking tot de structuur, de werking en het duurzaam beheer van het Noordzee ecosysteem. Nadruk ligt hierbij op de kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal. De bijdragen dienen van postuniversitair of postdoctoraal niveau te zijn. De gevraagde documenten (op te vragen via http://www.vliz.be/Prizes/nsaintro.htm) worden ingewacht vóór 15 oktober 2001.

En last but not least zijn er de ‘VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2001’ die voor de tweede maal zullen worden uitgereikt aan twee kwaliteitsvolle afstudeerwerken (universitaire cyclus of HOBU). De bekroning van telkens 500 EUR gaat naar de meest verdienstelijke thesissen uit het brede domein van de mariene wetenschappen. Voorwaarde is wel dat men ten hoogste twee jaar is afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Meer info over deze prijzen op http://www.vliz.be/Prizes/amwintro.htm

Mogen wij ook alle promotoren en begeleiders van licentiaatsthesissen vragen ‘hun’ studenten aan te zetten tot deelname? Hierbij aansluitend nog eens melden dat het VLIZ graag van alle licentiaats- en doctoraatsthesissen uit het mariene en kustgebonden vakgebied een kopie zou willen ontvangen voor opname en ontsluiting via de mediatheek!
 

4.2. DE MINARAAD GEEFT ADVIES OVER GEINTEGREERD KUSTZONEBEHEER

De Milieu- en Natuurraad Vlaanderen heeft op 5 april jl. een advies klaargestoomd over geïntegreerd kustzonebeheer in onze contreien en op Europees niveau. Het advies is na te lezen op: http://www.minaraad.be/tablad%202001.htm). Het is er gekomen op eigen initiatief, naar aanleiding van de deelname van een delegatie van de MiNa-Raad aan een jaarconferentie van de Europese milieuraden met GKZB (geïntegreerd kustzonebeheer) als onderwerp. Hierbij werd aan de Vlaamse delegatie gevraagd commentaar te leveren op twee documenten van de Europese Commissie aangaande GKZB.

Dit advies wijst alvast op de toenemende interesse voor deze materie, zowel op Europees als op Vlaams niveau. Enkele blikvangers uit dit advies zijn alvast:
* een schets van de huidige belemmeringen inzake GKZB [23]
* pleidooi voor een structurele samenwerking tussen het Vlaams en federaal niveau [26-29]
* de vraag naar meer ondersteuning voor marien beschermde gebieden [34]
* de sterk aangevoelde nood aan een ruimtelijke zonering op zee en de uitwerking van een ecosysteemvisie marien milieu [32][34]
* de nood aan communicatie en overleg en de rol hierin voor een coördinatiecentrum GKZB [24][30]
 

4.3. KMO-INNOVATIESTUDIES EN INNOVATIEPROJECTEN VAN HET IWT

Het IWT-Vlaanderen startte recent het 'Programma tot stimulering van technologische innovatie bij KMO's' op. Er werden vier projectvormen gedefinieerd die KMO’s toelaten financiële steun aan te vragen: 3 types ‘KMO-Innovatiestudies’ en de ‘KMO-Innovatieprojecten’. In de projectvorm 'KMO-Innovatiestudie Type I' kan een KMO zich grondig laten adviseren door een extern kenniscentrum rond een bepaalde technologische problematiek (maximaal steunbedrag van 5000 EUR). Het VLIZ werd hierbij a priori erkend als kenniscentrum. Voor een recente lijst van alle erkende kenniscentra zie: http://www.iwt.be. Contactpersoon bij VLIZ is Jan Mees (jan.mees@vliz.be). De contactpersoon bij IWT-Vlaanderen is Luc De Buyser, KMO-Programmacoördinator (Tel.: 02 20 90 900). KMO-Innovatiestudies ‘Type 2’ betreffen (voor)studies hoofdzakelijk uitgevoerd door de KMO zelf, ‘Type 3’ projecten worden uitgevoerd door de KMO met noodzakelijke en substantiële (min. 33%) externe inbreng. De KMO-Innovatieprojecten zijn gericht op concrete realisaties van technologische innovatie.
 

4.4. DOELSTELLING 2: 1 MILJARD BEF EUROPESE STEUN VOOR ONZE KUST

De Europese Commissie wil, via haar Doelstelling 2-programma, gebieden financieel ondersteunen waar de industrie- en dienstensector ingrijpend veranderen, plattelandsgebieden in verval, stedelijke gebieden die in moeilijkheden verkeren en visserijgebieden in crisis. De Belgisch/Vlaamse kust werd voor de programmaperiode 2000-2006 als Doelstelling 2-gebied erkend en kan op die wijze van 1 miljard BEF Europese subsidies genieten. De Vlaamse overheid doet een bijkomend miljard BEF in de pot, evenals de locale besturen. De privé-sector moet nog eens 461 miljoen BEF opleveren.
Het programma staat open voor allerlei initiatiefnemers: provincie, gemeenten, intercommunales, organisaties uit de toeristische, economische en ecologische sectoren, particuliere ondernemers, vzw’s, verenigingen, paraprovinciale instellingen, ngo’s, enz… De vier prioriteiten voor de kustzone zijn: (1) ondersteuning van de toeristische ontwikkeling; (2) de versterking van het economisch weefsel; (3) sectoroverschrijdende duurzame ontwikkeling en de versterking van een leefbare woon- en werkomgeving; (4) opleiding, vorming en arbeidsmarkt. Specifiek voor het aspect duurzame ontwikkeling en leefbaarheid wordt gedacht aan het stimuleren van sectoroverschrijdende duurzame ontwikkeling, verbetering van de milieu- en natuurkwaliteit aan de kust en de versterking van de leefbaarheid van de verstedelijkte kustzone. De provincie West-Vlaanderen kreeg van de Vlaamse regering de opdracht om in te staan voor het beheer van het programma. Algemeen coördinator is Rik Samyn, provincie West-Vlaanderen, Dienst Externe relaties, Europese programma’s en Gebiedsgerichte werking, p/a Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Tel.: 050 40 34 52; Fax: 050 40 31 06; e-mail: rik.samyn@west-vlaanderen.be).
 

4.5. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN

*Ere wie ere toekomt! In ons vorig VLIZINE deden we Marleen De Troch (Universiteit Gent, Vakgroep Dierkunde, Sectie Mariene Biologie, promotor: prof. Magda Vincx) onrecht aan door niet te melden dat haar proefschrift (‘Ecologie van harpacticoide copepoden: structurele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden’) niet alleen werd gehonoreerd met de grootste onderscheiding, maar dat de jury daar nog de nodige felicitaties aan toevoegde. Nogmaals proficiat, Marleen!

*Roeland Wouters (Universiteit Gent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen) behaalde op 9 mei jl. de grootste onderscheiding voor zijn doctoraat, getiteld: ‘Het belang van de voeding bij de voortplanting van de garnaalachtige Litopenaeus vannamei’ . Promotoren van dit puike werk waren prof. P. Sorgeloos en dr. P. Lavens. In de examencommissie zetelden ook nog de professoren N. Lust, J. Mertens, J. Debevere, N. De Pauw, D. Jones (University of Bangor) en J. Calderon (Cenaim-Espol, Ecuador).

*Han Kyung Min (Universiteit Gent, Vakgroep Dierlijke Productie, Laboratorium voor Aquacultuur en Artemia Reference Center, promotoren: prof. Patrick Sorgeloos en dr. I. Geurden) verdedigt vandaag 8 juni zijn proefschrift betreffende: ‘Gebruik van lipiden-emulsies voor de bio-encapsulatie van hoog-onverzadigde vetzuren bij het pekelkreeftje Artemia spp.’

*Ioannis Tzovenis (Universiteit Gent, Vakgroep Dierlijke Productie, Laboratorium voor Aquacultuur en Artemia Reference Center, promotoren: prof. Niels De Pauw en Patrick Sorgeloos) zal op 25 juni, eveneens aan de faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, zijn doctoraat voorstellen met als titel: ‘Optimalisatie van de biomassa- en vetzuurproductie van de microalg Isochrysis aff. galbana (kloon T-ISO) voor aquacultuur- en industriële doeleinden’.

*En op 22 juni is het de beurt aan Bregje Beyst (Universiteit Gent, Vakgroep Dierkunde, Sectie Mariene Biologie, promotor: prof. Magda Vincx). Bregje verdedigt in Auditorium 5 (K.L. Ledeganckstraat 35) haar proefschrift, getiteld: ‘Epi- en hyperbenthische gemeenschappen van Belgische zandstranden’. Het belooft een boeiend relaas te worden over de rijkdom aan garnalen, vissen en andere organismen in de brandingzone van onze Belgische stranden!
 

5. VRAAGBAAK DE  “ZEELOODS”

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz.  De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys.  We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.

*Jaak Monbaliu (Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium Hydraulica, Kasteelpark Arenberg 40, B-3001 Heverlee, Tel.: 016 32 16 60; Fax: 016 32 19 89; e-mail: jaak.monbaliu@bwk.kuleuven.ac.be) is sterk geïnteresseerd in allerlei gegevens en tips die kunnen leiden tot de opheldering van het kapseizen van een zeiljacht te Blankenberge op zondag 3 juni 2001. In het kader van een EU-programma ‘MaxWave’ doet prof. Monbaliu onderzoek naar het fenomeen van plotseling opdoemende reuzengolven (ook wel freak-waves genoemd). Deze golven zijn immers een schrik voor de zeevaarder en hebben in de grote oceanen reeds geleid tot het mysterieus verdwijnen van grote schepen. Hoewel freak-waves als dusdanig niet bekend zijn van de Noordzee, doen bepaalde berichten afgelopen weekend (gewag makend van een ‘muur van water’) denken aan dit merkwaardig fenomeen. Graag dus alle nuttige info (krantenartikels, waarnemingen in de buurt, enz…) over het waargenomen golfklimaat naar prof. Monbaliu.
 
 

_________

DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.
Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website (http://www.vliz.be)
 
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Victorialaan 3 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be