VLIZINE
jrg. 2, nr. 6 (juni 2001)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: “unsubscribe VLIZINE”. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: “subscribe VLIZINE”. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

Na deze tiende editie van het elektronisch magazine VLIZINE gaat de redactie tijdelijk in zomerreces. We zijn er terug met een stevig gevuld nummer begin september en wensen jullie allen een deugddoende vakantie toe!

INHOUD

1. Kalender
    1.1. PODO II gelanceerd: projectvoorstellen ingewacht begin september
    1.2. VLIZ Studiedag op 9 november
    1.3. Speciale aandacht voor biodiversiteit in België ter gelegenheid van twee evenementen te Brussel in december 2001
    1.4. Noordzeedagen 2001 op 4 en 5 oktober te Vlissingen
    1.5. Zomerse aandacht voor de Schelde
    1.6. Kick-off meeting van het SISCAL project i.v.m. satellietinformatie van kustgebieden en meren op 5 september nabij Rijsel

2. Publicaties
    2.1. Even voorstellen: de VLIZ Nieuwsbrief
    2.2. Doctoraatstudie over bodemdierleven en watervogels in de Schelde
    2.3. Interessante website met meetgegevens van Noordzee en Baltische Zee
    2.4. Een index van schepen vermeld in historische maritieme boeken
    2.5. Zeezoogdierendatabank voor Zuidelijke Noordzee

3. Vacatures
    3.1. Boeiende job voor marien bioloog te Millport (Schotland)
    3.2. Twee beurzen voor diepzeebiodiversiteitsonderzoek
    3.3. Tien vacatures bij Technopolis

4. Varia
    4.1. Uitvoerige informatie over Britse offshore windmolenplannen
    4.2. Dagen van de Marine dit weekend te Zeebrugge
    4.3. Opwarming aarde moeilijk te loochenen?
    4.4. Waarom is de zee zout: antwoord op 16 september
    4.5. Bruinvissen werpen jongen vóór onze kust
    4.6. Doctoraatsverdediging

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 

1.1. PODO II GELANCEERD: PROJECTVOORSTELLEN INGEWACHT BEGIN SEPTEMBER

In het kader van het tweede meerjarenplan voor de wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO II), roepen de federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC) op tot het indienen van projectvoorstellen. Binnen het deel 2 ‘Global Change, Ecosystemen en Biodiversiteit’ zitten drie inhoudelijke thema’s vervat, waarvan thema 1 (‘Mariene ecosystemen – Duurzaam beheer van de Noordzee’) en thema 3 ( ‘Aquatische biodiversiteit’) minstens gedeeltelijk marien gerelateerd zijn. De huidige oproep is bestemd voor onderzoeksvoorstellen van het strategische type, die worden opgesteld door netwerken (2-5 ploegen) en met een duur van maximum 4 jaar. Ze zijn gericht naar Belgische universitaire instellingen, publieke wetenschappelijke inrichtingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk. Studiebureaus kunnen enkel worden gefinancierd via een onderaanneming, die in geen geval groter mag zijn dan 50% van het budget gevraagd door het kandidaat-lid van het netwerk. Projectvoorstellen worden ingewacht op uiterlijk 10 september 2001.

Het luik ‘Mariene ecosystemen – Duurzaam beheer van de Noordzee’ mikt vooral op projectvoorstellen die bijdragen tot een verdieping van de bestaande wetenschappelijke kennis inzake de structuur en de werking van het Noordzee-ecosysteem en de processen die erbinnen plaatsvinden, en een beter begrip van de directe en indirecte sociaal-economische  impact van menselijke activiteiten op het ecosysteem. Zwaartepunt van het studiegebied is het Belgisch deel van de Noordzee. Toch komen ook gebieden die deze zone beïnvloeden (Kanaal, Schelde-estuarium) en/of waar de effluenten uit onze Noordzee terechtkomen (Zuidelijke en centrale Noordzee), alsook de overgangszone tussen de oceaan en de Noordzee in aanmerking als studiegebied.

In het onderdeel ‘Aquatische biodiversiteit’ is er naast een zoetwaterdeel ook een op de Noordzee en Antarctica toegespitst marien luik. De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een wetenschappelijke basis ter ondersteuning van een duurzaam beheer en gebruik van de in het mariene milieu aanwezige biodiversiteit.

Wie meer informatie wil over het PODO II programma verwijzen we naar: http://www.dwtc.be/belspo/ostc/act_scien/calls/podo1_nl.stm
 

1.2. VLIZ STUDIEDAG OP 9 NOVEMBER

Het duurzaam beheer van kust en zee is een topprioriteit geworden in een internationale en nationale context. Dat de federale overheid ter ondersteuning van haar beleid heel wat middelen ter beschikking stelt voor onderzoek, kon u hierboven reeds lezen. Wilt u niet alleen een overzicht van deze federale initiatieven, maar ook een beeld van hoe Vlaanderen investeert in beleidsondersteunend onderzoek, dan is de VLIZ studiedag op 9 november beslist iets voor u. Het volledige programma en een terug te sturen inschrijfstrook kunt u vinden op de VLIZ website: http://www.vliz.be/nl/activ/studiedag/studiedag.htm
 

1.3. SPECIALE AANDACHT VOOR BIODIVERSITEIT IN BELGIË TER GELEGENHEID VAN TWEE EVENEMENTEN TE BRUSSEL IN DECEMBER 2001

Naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap van de EU, organiseert het Belgisch Biodiversiteitsplatform op 2-4 december een meeting te Brussel. Deze bijeenkomst van de ‘European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS)’ draagt als titel: ‘Scientific tools for in situ biodiversity conservation (monitoring, modelling and experiments)’ en wil de onderzoekskrachtlijnen helpen leggen voor het beschermen van de biodiversiteit. Men rekent op een talrijke Belgische vertegenwoordiging, niet alleen om de voordrachten van internationaal befaamde wetenschappers bij te wonen, maar ook om actief bij te dragen in een postersessie over Belgisch biodiversiteitsonderzoek. Meer info te bekomen bij: BBPF@belspo.be

Daarnaast neemt het ‘Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit’ op vrijdag 14 december de status en trends van de Belgische fauna onder de loep. Het symposium vindt plaats in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat, Brussel), is gratis en gericht naar wetenschappers, beleidslui, administrators en het grote publiek. Bijzondere aandacht zal hierbij gaan naar het aspect ‘exotische soorten’ en de impact ervan op de autochtone biodiversiteit. Marc Peeters is de te contacteren persoon voor bijkomende informatie (marc-peeters@kbinirsnb.be).
 

1.4. NOORDZEEDAGEN 2001 OP 4 EN 5 OKTOBER TE VLISSINGEN

Het voorlopig programma van dit jaarlijks terugkerend Nederlandse initiatief is alvast veelbelovend. De Noordzeedagen 2001 hebben als thema ‘Overgang van zout naar zoet’ en zullen ongetwijfeld een boeiend forum bieden voor discussie en informatie-uitwisseling omtrent ecologie, morfologie en inrichting van kustnabije gebieden (Voordelta, Waddenzee, estuaria). Het evenement vindt plaats in het Arion Grand Hotel te Vlissingen, en dit op 4 en 5 oktober e.k. Noteer het alvast in uw agenda, meer informatie volgt later.
 

1.5. ZOMERSE AANDACHT VOOR DE SCHELDE

Op zondag 22 juli 2001 organiseert de internationale milieuorganisatie ‘Grenzeloze Schelde’ een ‘Scheldedag’ voor alle liefhebbers. Het wordt een open informatie- en ontmoetingsdag langs de Bovenschelde, met begeleide bustocht en wandeling hier en langs de Haine en de Scarpe. Voor wie er een twee- of driedaagse van wil maken, dit kan. Op zaterdag 21 juli is er reeds een fietstocht van Oudenaarde naar Doornik. En op maandag 23 juli kunt u inschepen in Doornik voor een grensoverschrijdende boottocht van Mortagne tot Oudenaarde. Info en reservering: Grenzeloze Schelde, Akenkaai 2bis, B-1000 Brussel (Tel.: 02 201 08 08; e-mail: info@gs-esf.be). Liefst zo snel mogelijk reageren, de plaatsen zijn beperkt.
 

1.6. KICK-OFF MEETING VAN HET SISCALPROJECT I.V.M. SATELLIETINFORMATIE VAN KUSTGEBIEDEN EN MEREN OP 5 SEPTEMBER NABIJ RIJSEL

Het SISCAL project (‘Satellite based Information System on Coastal Areas and Lakes’), dat kadert in het Europese 5de Kaderprogramma, wil Europese, nationale en lokale autoriteiten eenvoudige en snelle toegang verschaffen tot satellietinformatie betreffende waterkwaliteit in kustgebieden en meren. Daarnaast mikt het op een verbetering van de informatiestroom naar de burger toe, in het domein van de volksgezondheid en de recreatie. Op 5 september e.k. organiseert de Université du Littoral een kick-off meeting met voordrachten van dertien prominente onderzoekers en beleidsmakers uit Frankrijk, Italië, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Israël. Plaats van het gebeuren is Villeneuve d’Ascq, nabij Rijsel. Wie meer detailinformatie wil kan die bekomen via het Laboratoire Interdisciplinaire en Sciences de l’Environnement (LISE), Maison de la Recherche – Avenue Foch – 62930 Wimereux, France. Contactpersoon is Patricia Limerez (Tel.:+33/03 21 99 64 18; Fax: +33/03 21 99 64 01; e-mail: limerez@mren2.univ-littoral.fr).
 

2.1.  EVEN VOORSTELLEN: DE VLIZ NIEUWSBRIEF

Omdat niet iedereen die deze VLIZINE ontvangt ook de VLIZ Nieuwsbrief (gekoppeld aan lidmaatschap) krijgt, willen we deze laatste graag even kort voorstellen. De VLIZ Nieuwsbrief verschijnt driemaal per jaar en wordt uitgegeven als een rijk geïllustreerd magazine met een twintigtal bladzijden informatie over zeer variërende onderwerpen. Centraal staat dat de aangebrachte onderwerpen direct of indirect betrekking hebben op marien en kustgebonden wetenschappelijk onderzoek door Vlaamse vorsers of verband houden met het beleid en beheer van onze kustzone. Naast de voorstelling van onze eigen activiteiten, komen wijd uiteenlopende topics aan bod, met drie vaste hoofdrubrieken: een focus op een interessant thema, een voorstelling van de werking van een onderzoeks- of beleidsvoerende instantie en een interview met een gezaghebbend persoon uit de branche.


2.2. DOCTORAATSTUDIE OVER BODEMDIERLEVEN EN WATERVOGELS IN DE SCHELDE

Tom Ysebaert legde een jaar geleden zijn doctoraat af aan de Universiteit Antwerpen, met als onderwerp: ‘Macrozoöbenthos en watervogels in de estuariene omgeving: ruimtelijke en temporele patronen op verschillende schalen’. Gedurende twaalf jaar spitten Tom (en collega’s op het Instituut voor Natuurbehoud) bijna letterlijk de slikken van de Schelde ondersteboven om te begrijpen hoe wormen, schelpen en garnaalachtigen kunnen overleven in dit dynamische, verontreinigde estuarium en hoe watervogels van die overdadige voedselbron weten te profiteren. Zijn proefschrift is nu verschenen als een Engelstalig rapport van het Instituut voor Natuurbehoud, waar Tom al die jaren werkte. Je kunt de publicatie verkrijgen door een vraag te richten aan: helen.blow@instnat.be
 

2.3. INTERESSANTE WEBSITE MET MEETGEGEVENS VAN NOORDZEE EN BALTISCHE ZEE

Het Duitse Federaal Maritiem en Hydrografisch Agentschap (Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie) heeft een website die het bezoeken waard is. Op: http://www1.bsh.de/3172.htm bots je niet alleen op informatie over allerhande eigen activiteiten en publicaties, maar kun je ook nog kaartjes genereren met de oppervlaktetemperatuur van Noordzee en Baltische Zee op wekelijkse (sinds 1995) of maandelijkse (sinds 1968) basis.  Je kunt ook stromingskaarten oproepen voor hetzelfde gebied of tijvoorspellingen opvragen voor verschillende Duitse lokaties.  Proberen!
 

2.4. EEN INDEX VAN SCHEPEN VERMELD IN HISTORISCHE MARITIEME BOEKEN

Een andere website, die u misschien kan boeien, is het eenmanswerk van Peter McCracken (http://ils.unc.edu/maritime/shiprsrch.shtml). De man was zo gefrustreerd geen antwoord te kunnen geven op vragen voor informatie over scheepsnamen, dat hij prompt records begon te verzamelen in de meest uiteenlopende maritieme publicaties. Zijn uiteindelijke doel is historische informatie uit het maritieme domein via het internet toegankelijk te maken. Intussen zijn zo’n 46.000 gegevens van scheepsnamen ingevoerd en kunt u van eender welk schip opzoeken in welk boek het ooit is vermeld (en op welke pagina). Suggesties voor aanvullingen of gewoon een duwtje in de rug kunnen op: petermcc@u.washington.edu
 

2.5. ZEEZOOGDIEREN DATABANK VOOR ZUIDELIJKE NOORDZEE

De ‘Marine Mammal Database’ van de Nederlandse Zeevogelgroep wordt bijgehouden door Kees Camphuysen, een doorwinterd en internationaal befaamd zeevogel- en zeezoogdieronderzoeker. Ze bevat nu reeds 6000 meldingen van zeehonden, dolfijnen en walvissen, waardoor ze één van de belangrijkste databanken voor levend waargenomen zeezoogdieren in de Zuidelijke Noordzee is. Het bestand wordt gevoed door zeetrektellers op de Nederlandse kust of waarnemers vanaf boorplatforms en schepen op de hele Noordzee. Je kunt er lezen dat het voorjaar 2001 ook in Nederland een topseizoen was voor de Bruinvis en foto’s bewonderen van drie Dwergvinvissen die zich uitvoerig lieten bewonderen in de buurt van een boorplatform in het noorden van het Nederlandse Continentale Plat. Daarnaast bevat deze website ook literatuurverwijzingen en detailinformatie over herkenning van zeezoogdieren en hun voorkomen in Nederland, alsook een volledige checklist van deze dieren voor de ganse wereld (met Nederlandse, Engelse en wetenschappelijke benaming). Bekijk het zelf: http://home.wxs.nl/~camphuys/Cetacea.html
 

3.1. BOEIENDE JOB VOOR MARIEN BIOLOOG TE MILLPORT (SCHOTLAND)

Het marien-biologisch station Millport, verbonden aan de Universiteit van Londen en in associatie met de Universiteit van Glasgow, zoekt een lesgever-onderzoeker ter ondersteuning van zijn staf van 4 academici en 4 postdocs. De kandidaat wordt verondersteld dynamisch te zijn, goed thuis te zijn in onderzoeks- en onderwijsaspecten inzake mariene ecologie en de nodige verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Ook fondswerving, supervisie van onderzoekers en administratieve taken behoren tot het takenpakket. Millport is een dynamisch onderzoeks- en opleidingscentrum gelegen op het eiland Cumbrae in de Firth of Clyde. De vestiging is schitterend gelegen en op nauwelijks een uur rijden van Glasgow.
Wie meer wil weten over deze job, kan de website consulteren: http://www.gla.ac.uk/Acad/Marine of het secretariaat contacteren op: gbfa23@udcf.gla.ac.uk
Sollicitaties moeten binnen zijn vóór 24 juli.
 

3.2. TWEE BEURZEN VOOR DIEPZEEBIODIVERSITEITSONDERZOEK

Het Southampton Oceanography Centre (SOC) en het Department of Oceanography, Texas A&M University (TAMU) stellen twee onderzoeksbeurzen voor mariene biologen ter beschikking van elk 3 jaar ten behoeve van het diepzeebiodiversiteitsprogramma. Het doel van deze beurzen is de promotie en kennisvergaring inzake diepzeebiodiversiteit in de Golf van Mexico, de NE-Atlantic en andere gebieden, door gericht taxonomisch onderzoek van bodemongewervelden. Meer informatie over de beurzen en over de betreffende instituten vindt u op http://www.soc.soton.ac.uk/GDD/DEEPSEAS en op: http://www-ocean.tamu.edu/. Snel zijn is de boodschap, want applicaties worden verwacht vóór 31 juli a.s.
 

3.3. TIEN VACATURES BIJ TECHNOPOLIS

Het wetenschappelijk ‘doe-centrum’ Technopolis, gevestigd langs de E19 te Mechelen, is uniek in Vlaanderen en daarbuiten. Het is een initiatief van de Vlaamse regering, die hiervoor een half miljard frank veil heeft. Je kunt er van het ene experiment in het andere tuimelen. Het is een levend museum waar je alles mag vastnemen en uitproberen: wetenschap en technologie op hun best dus. En ook internationaal wordt dit Vlaamse doe-centrum erkend. Recent werd Technopolis na een grondige doorlichting toegelaten als volwaardig lid van het ASTC, de internationale vereniging van science centers. Slechts drie centra in Europa (wereldwijd zijn er zo’n 1200 science centers) genieten deze eer. Achter Technopolis schuilt een jong team enthousiastelingen. Wie interesse heeft om dit team te versterken, kan contact opnemen met Technopolis, Technologielaan, B-2800 Mechelen (Tel.: 015 34 20 00; Fax: 015 34 20 01; e-mail: info@technopolis.be; URL: http://www.technopolis.be). Volgende medewerkers worden gezocht: (1) projectmedewerker exhibits, (2) verantwoordelijke  educatieve projecten, (3) vier toezichters, (4) personeelsverantwoordelijke, (5) verantwoordelijke werkplaats, (6) twee onderhoudsmedewerkers, (7) vier jobstudenten voor augustus (toezicht + hulp en afwas keuken).
 

4.1.  UITVOERIGE INFORMATIE OVER BRITSE OFFSHORE WINDMOLENPARKEN

We kondigden het reeds aan in één van de vorige VLIZINES. Ook het Verenigd Koninkrijk wil snel werk maken van het plaatsen van offshore windmolenparken, om zo de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie op te krikken. Om het doelgetal van 1,8% aan ‘groene’ energie te halen tegen 2010, moeten dan wel 1300 turbines worden geplaatst van elk 2 MW. In tegenstelling met de Belgische situatie, die nauwelijks informatie vrijgeeft over de plannen voor windmolens op zee, kun je op http://www.offshorewindfarms.co.uk/faqs.html een antwoord vinden op al je vragen. In hoeverre die antwoorden ook niet gebiased zijn in een bepaalde richting, kunt u best zelf beoordelen…
 

4.2. DAGEN VAN DE MARINE DIT WEEKEND TE ZEEBRUGGE

Vandaag start op de Marinebasis in Zeebrugge het driedaagse gebeuren, waarbij de Marine zichzelf in de schijnwerpers plaatst. Deze ‘Dagen van de Marine 2001’ worden een bonte belevenis met Belgische en buitenlandse schepen, tentoonstellingen en verscheidene demonstraties. Langs de kaaien worden landingsdemonstraties gehouden en reddings- en gevechtssimulaties gehouden door de Seaking en A109 Agusta helicopters. De Belgische en buitenlandse schepen zijn toegankelijk op vrijdag van 11-12 uur en van 13.30-17.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.30-12 uur en 13.30-17 uur. Meer info op http://www.mil.be/marine
 

4.3. OPWARMING AARDE MOEILIJK TE LOOCHENEN?

Wie door recente berichten van enkele wetenschappers wat in de war is geraakt en is beginnen twijfelen aan het opwarmingsverhaal van onze planeet, doet er goed aan de argumentatie van Raymond Bradley in Science 292 (15 juni 2001) na te lezen. In zijn bijdrage ‘Many Citations Support Global Warming Trend’ laat hij er geen twijfel over bestaan: de bewijzen voor een opwarming gedurende minstens de laatste 60 jaar zijn niet te loochenen en worden ondersteund door een leger van vooraanstaande wetenschappers. Referenties van enkele publicaties die zijn gelijk aantonen, zijn toegevoegd aan het artikel. Wie geinteresseerd is in het artikel, kan het aanvragen via info@vliz.be
 

4.4. WAAROM IS DE ZEE ZOUT: ANTWOORD OP 16 SEPTEMBER

We geven u zelf nog niet het antwoord, maar laten dit over aan het Curieuzeneuze-team van Ketnet. Het decor voor dit korte mediagebeuren wordt het Vlaamse onderzoeksschip de Zeeleeuw. Uitzending vindt plaats op 16 september 2001, heruitzending op 3 maart 2002.
 

4.5. BRUINVISSEN WERPEN JONGEN VOOR ONZE KUST

Via andere kanalen (o.a. ‘De Grote Rede’  nr. 2, p.15) kwam u het misschien reeds te weten. Het gaat steeds beter met de dolfijnen aan onze kust. Niet dat het aantal Tuimelaars (de soort die het meest geassocieerd wordt met de ‘echte dolfijn’) nu plots weer rondspringt in onze wateren.  Maar voor zijn kleine, donkere broer, de Bruinvis lijken de moeilijkste jaren voorbij en de soort wordt weer regelmatig waargenomen. Nieuw is nu ook dat voor het eerst jonge kalfjes zijn aangetroffen aan de Belgische en Noordfranse kusten, zij het dan dood. Helaas voor de dieren, bleek in beide gevallen dat het hier nog steeds geen veilige plek is. Het ene kalfje stierf door verdrinking (nagenoeg zeker in een warrelnet), het andere jong geraakte nooit geboren. De moeder kende blijkbaar een moeilijke bevalling en werd mogelijk tijdens de arbeid aangevaren (had acht gebroken ribben). Dit volgens de autopsieberichten van dr. Thierry Jauniaux (Université de Liège).
 

4.6. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN

* Op 22 juni werd aan Bregje Beyst (Universiteit Gent, Vakgroep Dierkunde, Sectie Mariene Biologie, promotor: prof. Magda Vincx) de titel van doctor in de wetenschappen toegekend. De jury bekroonde het proefschrift, getiteld: ‘Epi- en hyperbenthische gemeenschappen van Belgische zandstranden’, met de grootste onderscheiding.
 

5. VRAAGBAAK DE  'ZEELOODS'

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz.  De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys.  We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.

*Deze keer wil VLIZ zelf wel eens gebruik maken van zijn vraagbaak. Daarom twee vraagjes waarop graag jullie meest creatieve input!

(1) We zoeken een naam voor de ‘rigid inflatable boat’ (RIB) die VLIZ heeft aangekocht ter ondersteuning van het marien wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Alle suggesties zijn welkom bij André Cattrijsse (e-mail: info@vliz.be; Tel.: 059 34 21 39). De beste suggestie wordt ingewisseld voor een goede fles wijn. En ter inspiratie: de ‘zodiac’ zal donkeroranje gekleurd zijn, ca. 6 m lang en vooral actief zijn in de kustzone en de Schelde.

(2) Wie kan ons helpen aan informatie, tips of links naar contactpersonen die leiden tot de ethymologische verklaring van namen van zandbanken en geulstelsels van onze kust? Graag alle aanknopingspunten doorspelen aan Jan Seys (e-mail: jan.seys@vliz.be; Tel.: 059 34 21 30).
 

DISCLAIMER

VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 

COPYRIGHT

Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.
 

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN

Meer info vindt u op onze website.
 

WEBSITE

http://www.vliz.be
 
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Victorialaan 3 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be