VLIZINE
jrg. 3, nr. 3-4 (maart/april 2002)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: “unsubscribe VLIZINE”. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: “subscribe VLIZINE”. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.
 

INHOUD

1. Kalender
    1.1. VLIZ viert feest op 27 april!
    1.2. Wilt u een zeg in het toekomstig marien biodiversiteitsonderzoek?
    1.3. Wij doen mee met de Week van de Zee. U ook?
    1.4. Colloquium Kustzonebeheer vanuit Geo-Ecologische en Economische Invalshoek
    1.5. Nieuwe lessenreeks integraal waterbeheer aan de Universiteit Antwerpen
    1.6. Internationale conferentie ‘Ontwikkelingen in vloeistofmechanica’ te Gent
    1.7. Tweede VLIZ Jongerencontactdag mariene wetenschappen een succes
    1.8. De ‘Estuarine and Coastal Sciences Association’ (ECSA) in de kijker
    1.9. Meer, grotere en exclusievere schepen voor ‘Oostende voor Anker’ 2002

2. Publicaties
    2.1. Biologie anders bekeken: door professor emeritus Philip Polk
    2.2. Website van het Vlaams Integraal Wateroverleg Comité terug on line
    2.3. Wilt u ‘eco-vis’ eten? Dan wijst de ‘Good Fish Guide’ u de weg!
    2.4. Nederlands-Vlaamse visie op de ontwikkeling van het Schelde-estuarium
    2.5. Duits kustinformatiesysteem voor Noord- en Oostzee
    2.6. De Maritieme encyclopedie: als een rots in de branding

3. Vacatures/beurzen/fondsen
    3.1. VLIZ zoekt medewerkers
    3.2. Drie oceanografen-chemici gezocht aan de Université Libre de Bruxelles
    3.3. European Science Foundation stimuleert de organisatie van Europese workshops: call voor proposals 2002

4. Varia
    4.1. Zijdelingse belasting van Zeeschelde wordt in kaart gebracht
    4.2. Aphia: een soortenregister voor mariene organismen van de Noordzee
    4.3. Het Zwin viert feest!
    4.4. Rust in vrede
    4.4. Doctoraatsverdedigingen

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 

1.1. VLIZ VIERT FEEST OP 27 APRIL!

Het is bijna zover. Op zaterdag 27 april vieren we de officiële opening van onze nieuwe gebouwen in de Vismijn van Oostende en de inhuldiging van het oceanografisch schip de Zeeleeuw. Stad Oostende trad als bouwheer op voor de renovatie van acht pakhuizen in de historische site van de Oostendse Vismijn en het resultaat mag gezien worden! Daarom vieren we feest op zaterdag 27 april met een tweeledig programma. In de voormiddag is er een academische zitting voorzien voor een beperkt publiek, gevolgd door een opendeurdag voor alle geïnteresseerden tussen 13 en 18 uur. Ook de tot onderzoeksschip omgebouwde loodstender de ‘Zeeleeuw’ zal vrij te bezichtigen zijn, evenals de ‘kust- en zeebibliotheek’ van het VLIZ.

In de aanloop naar deze feestdag, krijgen we alvast de nodige aandacht van de media. Zo werd het VLIZ in de weekends van 13-14 en 20-21 april op regelmatige tijdstippen in de spotlights geplaatst van nagenoeg alle regionale televisiezenders. In het programma ‘Enter 21’ (http://www.innovatie.vlaanderen.be/knap/enter21/) werd de werking van het VLIZ in flashes van telkens zeven minuten summier voorgesteld. De programmareeks ‘Enter 21’ wordt gecoördineerd door de afdeling Technologie en Innovatie van AWI (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) en behandelt aspecten van technologische innovatie.
 

1.2. WILT U EEN ZEG IN HET TOEKOMSTIG MARIEN BIODIVERSITEITSONDERZOEK?

Laat dan niet na nu al de website van het MARBENA project (http://www.vliz.be/Marbena) te bezoeken. U kunt er alvast registreren om van 22 april tot 3 mei actief deel te nemen aan de eerste van vijf elektronische conferenties rond mariene biodiversiteit in Europa.

De invulling en ontwikkeling van marien biodiversiteitsonderzoek in Europa kreeg reeds heel wat steun via initiatieven als het Europees Netwerk van Mariene Stations MARS (http://www.marsnet.nl), de geconcerteerde EU-actie BIOMARE (http://www.biomareweb.org) en de elektronische conferentie M@rble (2001: http://www.vliz.be/marble). Nu wordt daar dus een reeks van vijf e-conferenties aan toegevoegd onder de roepnaam MARBENA (2002-2004). Bedoeling is de discussie binnen deze thematiek open te gooien ter voorbereiding van de Rio +10 Biodiversiteitsconferentie en het volgende Europese (zesde) Kaderprogramma. De resultaten uit de vijf elektronische conferenties worden immers gerapporteerd naar de vergaderingen van het European Platform for Biodiversity Research and Strategy (EPBRS), die op hun beurt de Raad van Ministers kunnen adviseren.

De eerste e-conferentie, ter voorbereiding van de EPBRS meeting onder Spaans voorzitterschap, heeft als topic: ‘European heritage under threat: Marine Biodiversity in Mediterranean Ecosystems’ en zal gevoerd worden rond zeven discussiethema’s. De moderators Carlos Duarte en Damian Jaume staan in voor een dagelijkse start- en slotbeschouwing met samenvatting.

Daarom, draag je steentje bij voor een optimale ontwikkeling van het onderzoek naar mariene biodiversiteit en neem deel aan de MARBENA e-conferenties!
 

1.3. WIJ DOEN MEE MET DE WEEK VAN DE ZEE. U OOK?

De ‘Week van de Zee’ is intussen al aan zijn zesde editie toe in Vlaanderen. Dit initiatief, dat dit jaar plaatsvindt van 26 april tot 12 mei, wil de aandacht van kinderen, jongeren en éénieder die interesse heeft voor de kuststreek richten op de biotopen van zee, strand en duinen. Het initiatief is het resultaat van een hechte samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, de tien kustgemeenten, Horizon Educatief vzw, Natuurpunt vzw, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (sinds kort ‘Gezinsbond’), Oostende voor Anker en het onderwijs. Voor het eerst organiseert ook Nederland zijn Week van de Zee, en dit van 16 tot 26 mei (http://www.weekvandezee.nl/index.asp).

Wilt u meer te weten komen over het rijke aanbod aan initiatieven, en over hoe u zelf kunt deelnemen, dan is er sinds kort de website http://www.weekvandezee.be. U krijgt er een overzichtelijk beeld van alle activiteiten, en dit zowel gezien vanuit het interesseveld van een leerkracht als dat van een toerist/lokaal bewoner. Kijkt u zelf maar.
 

1.4. COLLOQUIUM KUSTZONEBEHEER VANUIT GEO-ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE INVALSHOEK

Dit tweedaagse symposium gaat door op 16-17 mei 2002 in het Feest- en Cultuurpaleis te Oostende en wordt georganiseerd door het Genootschap van Geologen van de Universiteit Gent (GGG: http://allserv.rug.ac.be/~dvrooij/GGG.html) en het Vlaams Instituut voor de Zee. Een vijfentwintigtal sprekers onderhouden u over de socio-economische waarde van onze kust en hoe die verzekerd wordt binnen het kader van een geïntegreerd en duurzaam kustzonebeheer. Een greep uit de topics: strategische MERs voor de kust, modellering, risico-analyse en databeheer, kusterosie en verzanding, zeewering, waterwinning in de duinen, milieu-aspecten van baggerwerkzaamheden en aggregaatextractie, wrakkenruiming, windmolenparken,…  Inschrijven kan tot 1 mei. Voor het volledige programma en inschrijvingskaart zie bijgevoegde pdf-file.
 

1.5. NIEUWE LESSENREEKS INTEGRAAL WATERBEHEER AAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN

De Leerstoel Integraal Waterbeheer werd in 1995 voor het eerst ingesteld aan het Instituut voor Milieukunde (IvM) - een interfacultair instituut van de Universiteit Antwerpen - met de steun van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het is een gespecialiseerde lessenreeks die bijzondere aandacht besteedt aan de inhoud, de uitwerking en de praktische toepassingen van integraal waterbeheer. De lessenreeks wordt in eerste instantie ingericht voor ambtenaren en professioneel geïnteresseerden en bereikte de voorbije jaren 390 studenten en professionelen inzake waterbeheer. De cursus omvat 15 lesuren en een excursie en wordt tweemaal per academiejaar ingericht: éénmaal voor studenten en éénmaal voor niet-studenten. Mits het verdedigen van een afstudeerwerk reikt de Universiteit Antwerpen een getuigschrift Integraal Waterbeheer uit aan de geslaagden. De lessenreeks wordt gedoceerd door professor Patrick Meire (UIA).

De volgende lessenreeks voor niet-studenten vindt plaats op de woensdagnamiddagen 8, 22 en 29 mei en 5, 12 en 19 juni 2002. Deelnameprijs voor ambtenaren bedraagt 250 EUR, anderen betalen 450 EUR. Inschrijven dient te gebeuren vóór 30 april 2002. Meer info kan bekomen worden bij Mevr. An Brion (Tel.: 03/820 21 14, e-mail: milieu@uia.ua.ac.be).
 

1.6. INTERNATIONALE CONFERENTIE ‘ONTWIKKELINGEN IN VLOEISTOFMECHANICA’ TE GENT

Van 15 tot en met 17 mei 2002 organiseert het Wessex Institute of Technology (UK) in het unieke kader van ‘Het Pand’ te Gent het vierde internationale symposium rond ‘Ontwikkelingen in vloeistofmechanica’ (http://www.wessex.ac.uk/conferences/2002/afm02/). Professor Ronny Verhoeven van de Vakgroep Civiele Techniek van de Universiteit Gent fungeert als één van de drie conferentievoorzitters. De conferentie borduurt verder op het succes van vorige edities te New Orleans, Udine en Montreal en krijgt mede de inhoudelijke steun van de editorial board van de bekende boekenreeks ‘Advances in Fluid Mechanics’. Bedoeling is de laatste ontwikkelingen op het vlak van vloeistoffenmechanica een forum te bieden. Voor mariene en estuariene wetenschappers relevante topics zijn: hydrodynamica, modellering in kust- en zeegebieden, dynamiek van estuaria en golfmodellering.
 

1.7. TWEEDE VLIZ JONGERENCONTACTDAG MARIENE WETENSCHAPPEN EEN SUCCES

Met meer dan 100 inschrijvingen van overwegend jonge (lees: ‘niet-gedoctoreerde’) vorsers en vele interessante en gezellige contacten kan de tweede VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op 13 maart jl. zonder meer als een succes worden bestempeld. Ten opzichte van de editie 2001 – een halve dag met postersessie, computerpresentaties en voordrachten door de laureaten van marien-wetenschappelijke prijzen – werd het programma uitgebreid met een voormiddagsessie mondelinge uiteenzettingen. De hiervoor geselecteerde sprekers Farid Dahdouh-Guebas, Tim Verslycke, Suhyb Salama, Dries Bonte en Yves Samyn maakten er een boeiende en onderhoudende morgen van met stuk voor stuk goed verzorgde en intrigerende bijdrages. Hetzelfde dient trouwens gezegd van de laureate van de VLIZ North Sea Award 2001, Bregje Beyst (die zich in extremis liet vervangen door collega en partner Jan Vanaverbeke) en de laureaten van de VLIZ Aanmoedigingsprijzen 2001, Tim Deprez en Samuel Deleu. En ook de winnaars en eervolle tweede en derden van de Poster Awards verdienen een pluimpje (http://www.vliz.be/Prizes/pprintro.htm)!
 

1.8. DE ‘ESTUARINE AND COASTAL SCIENCES ASSOCIATION’ (ECSA) IN DE KIJKER

De ‘Estuarine and Coastal Sciences Association’ of kortweg ECSA (http://www.ecsa.ac.uk/), is een begrip geworden voor Europese onderzoekers van estuaria en kustgebieden. Naast de uitgave van het vermaarde tijdschrift ‘Estuarine and Coastal Shelf Science’ en de medewerking aan tal van andere publicaties (zoals de Synopses van de British & European Fauna), organiseert ECSA jaarlijks minstens één internationaal symposium. Zo vindt van 15 tot en met 20 september 2002 een internationaal congres plaats aan de universiteit van Gdansk (Polen) met als thema: ‘Estuaries: Pollution barriers or sources to the sea?’ (http://www.iopan.gda.pl/ecsa). ECSA stimuleert ook lokale meetings over gans Europa. In dit kader organiseert de Ecosystem Management Research Group van de Universiteit Antwerpen van 7 tot en met 10 oktober 2002 een symposium, getiteld: ‘Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future’. Bijkomende informatie kan steeds worden opgevraagd via magdastalmans@ua.ac.be.
 

1.9. MEER, GROTERE EN EXCLUSIEVERE SCHEPEN VOOR OOSTENDE VOOR ANKER 2002

Oostende voor Anker is een maritiem evenement dat van 23 tot en met 26 mei ook dit jaar met een uitgebreid programma aan animatie en activiteiten meer dan 200.000 kijklustigen hoopt te lokken. Naast tentoonstellingen, optredens van shantiegroepen en andere gezouten muziek, degustatiemogelijkheden van visspecialiteiten en vooral veel zeemanssfeer, zullen ook 80 unieke schepen aanleggen aan de kaaien van het Mercator- en het Montgomerydok te Oostende. Ronduit schitterend zijn de Sedov, met zijn 117,5 meter het grootste zeilende opleidingsschip ter wereld, de Matthew – een replica van een karveel uit 1494 – of de Grand Turk, een copie van een 18e eeuws Brits Fregatschip, om er maar enkele te noemen!

Of wat gedacht van een bezoekje aan de tentoonstelling over de Oostendse Compagnie, genaamd: ‘De Zuid-Nederlandse Oost-Indiëvaart en handel: 1715-1735’, die plaatsvindt in de Venetiaanse gaanderijen. Deze tentoonstelling neemt de bezoeker niet alleen mee op avontuurlijke reis naar het Oost-Indië van de 18de eeuw, het biedt tevens de mogelijkheid om kinderen via interactieve weg de zeemansgeheimen van de Oostendse Companie te laten ontdekken.

Ook op het stationsplein zijn een resem boeiende activiteiten gepland. Zo verzorgen dertien verenigingen er samen het Zeedorp, een kennismaking met de zeegebonden werkingen van Horizon Educatief, VMM, Aminal, het Marien Ecologisch Centrum, de Strandwerkgroep, Natuurpunt Middenkust, Gidsenkring Lange Nelle, Steunpunt natuur- en milieueducatie middenkust, BMM, het Provinciaal Maritiem Instituut, AWZ, VLIZ en een aantal onderzoeksgroepen.

Meer info over Oostende voor Anker is te vinden op:  http://www.oostende.be/Toerisme/Evenementen_2002/Oostende_voor_Anker/oostende_voor_anker.htm
 

2.1. BIOLOGIE ANDERS BEKEKEN: DOOR PROF. EM. PHILIP POLK

Philip Polk, sinds enkele jaren op rust na een bewogen carrière als professor-diensthoofd aan het Laboratorium Ecologie van de Vrije Universiteit Brussel, is alweer in zijn pen gekropen. De ‘babu ya mashaza’ -  of grootvader van de oesters, zoals hij in Kenya werd genoemd omwille van zijn ervaring met oesterkweek – heeft zijn kijk op het leven neergeschreven in een recent bij VUB Press verschenen boekje: ‘Biologie anders bekeken’. Volgens de auteur leeft een diepgevroren embryo niet. Pas wanneer het bij een draagmoeder wordt ingeplant kan in de ontdooide cellen leven verschijnen, of ‘emergeren’. Dit gebeurt niet op een tel, maar slechts langzaam borrelt het leven op en ontstaat een geheel dat meer is dan de delen (lees: de cellen). Vanuit deze emergentietheorie benadert Philip Polk vervolgens tal van hete hangijzers, zoals de (on)mogelijkheid dat klonen identiek aan elkaar zouden zijn. Het boekje zet aan tot nadenken, wat ongetwijfeld de bedoeling is geweest van de geëngageerde denker-wetenschapper Polk. ‘Biologie anders bekeken’ is uitgegeven bij VUB Press (ISBN 90-5487-306-X), Brussel, telt 128 pagina’s en is verkrijgbaar tegen de prijs van 12,20 EUR.
 

2.2. WEBSITE VAN HET VLAAMS INTEGRAAL WATEROVERLEG COMITE TERUG ON LINE

Het Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (VIWC) is opnieuw on line bereikbaar (http://www.viwc.be). Het VIWC werd in mei 1996 op verzoek van de Vlaamse minister van Leefmilieu opgericht om het integraal waterbeheer in Vlaanderen beleidsmatig vorm te geven, te begeleiden en de realisatie ervan op te volgen. Het is een platform voor overleg en uitwisseling van informatie tussen alle relevante actoren in het waterbeleid en -beheer. Op de nieuwe website vindt u, naast informatie over het VIWC, het volledige ontwerp van het waterbeleidsplan Vlaanderen (2002-2006), een PDF versie van de Europese kaderrichtlijn Water en heel wat interessante links naar websites binnen de interessesfeer van integraal waterbeheer.

Vanuit zijn taakstelling om informatie te verspreiden met betrekking tot de principes van integraal waterbeheer, wordt ook ondersteuning gegeven aan de publicaties van de nieuwe vzw Water. Deze vzw werd reeds in 1981 opgericht om mede via haar tijdschrift Water, alles wat leeft in Vlaanderen rond integraal waterbeheer op te volgen en de nodige ruchtbaarheid te geven. Het tijdschrift Water zal onder de vlag van het VIWC binnenkort worden heropgestart, en dit d.m.v. een tweemaandelijkse nieuwsbrief Water en een eveneens tweemaandelijks digitaal tijdschrift Water. De nieuwsbrief zal telkens bondige samenvattingen bevatten van de artikels van het overeenstemmende nummer van het tijdschrift Water en kan gratis worden ontvangen, zowel in digitale als hardcopy formaat.
 

2.3. WILT U ‘ECO-VIS’ ETEN? DAN WIJST DE ‘GOOD FISH GUIDE’ U DE WEG!

Een niet alledaags werkje, uitgegeven door de Marine Conservation Society. Het is een handige gids voor wie zichzelf een verantwoord consumptiegedrag van ‘seafood’ (vis, week- en schaaldieren) wil aanmeten maar niet beschikt over de nodige achtergrondkennis terzake.
Auteur is dr. Martha Holmes, een visserijbiologe die heel wat naambekendheid verwierf als producer bij de BBC, o.a. bij het maken van de gevierde serie de ‘Blue Planet’.
Het kleurrijke boekje telt 150 pagina’s informatie over de impact van visserij op de stocks en op andere, ongewild gevangen soorten, en dit voor 60 vis- en andere ‘seafood’ soorten die frequent te vinden zijn in Britse supermarkten en eetgelegenheden of bij visverdelers. We willen u alvast verklappen dat in de lijst van de top-20 te vermijden soorten namen ronken als Kabeljauw, Hondshaai, Zeebaars en Schelvis. Meer informatie over de ‘Good Fish Guide’ en een lijst van de top-20 te mijden soorten kun je opvissen op http://www.mcsuk.org. Het boekje zelf is alvast consulteerbaar in de VLIZ bibliotheek.
 

2.4. NEDERLANDS-VLAAMSE VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN HET SCHELDE-ESTUARIUM

Het januari/februari nummer van Waterspiegel, het boeiende infomagazine van de administratie Waterwegen en Zeewezen, besteedt bijzondere aandacht aan de langetermijnvisie die Vlaanderen en Nederland (met in het voortouw AWZ en Rijkswaterstaat) hebben voorbereid inzake het Schelde-estuarium. Na Vlaanderen (31 mei 2001) bereikte ook Nederland (1 december 2001) een regeringsbeslissing terzake. Bedoeling is een gezamenlijke Nederlands-Vlaamse visie te ontwikkelen en uit te werken, waarin drie functies een hoofdrol spelen: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. Het basisdocument bestaat uit een situtatieschets Korte Termijn – beschrijving te verwachten situatie over zo’n 5 jaar – een streefbeeld 2030 en maatregelen op middellange termijn, vervat in een viertal ontwikkelingsschetsen 2010.
 

2.5. DUITS KUSTINFORMATIESYSTEEM VOOR NOORD- EN OOSTZEE

In onze reeks portaalsites over mariene wetenschappen of kustgebonden beheer vragen we deze keer uw aandacht voor de NOKIS site (http://nokis.baw.de/index-en.jsp). NOKIS staat voor ‘Nord- und Ostsee Küsteninformation System’, een metadata informatiesysteem voor Duits kustonderzoek en –engineering. Deze portaalsite wordt in het kader van een project (2001-2004) ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit leden van Duitse federale en provinciale administraties en onderzoeksinstituten. Het werkgebied concentreert zich op de regio Noordzee en Baltische Zee. Enkele interessante links zijn alvast die naar Marnet (Marine Environmental Monitoring Network in the North Sea and the Baltic Sea), RiverNet (European Rivers Network), het Elbe Information System, het Potsdam Institute for Climate Impact Research en de federale administraties bevoegd voor waterwegen en scheepvaart.
 

2.6.  DE MARITIEME ENCYCLOPEDIE: ALS EEN ROTS IN DE BRANDING

Bijna dertig jaar na datum van verschijning vormen de zeven volumes van de Maritieme Encyclopedie, uitgegeven in 1970-73 onder redactie van J. van Beylen, P.A. de Groote, A. van Kampen e.a., nog steeds een belangrijk standaardwerk. Of u nu wil weten welk soort ankers er bestaan, vergane schepen wil aanschouwen of het fijne wil te weten komen betreffende diamant- en andere knopen, met dit lijvig werk bent u aan het juiste adres. Wilt u rustig wat bladeren of gerichte opzoekingen doen in één van de zeven volumes, aarzel niet en kom gerust naar de VLIZ mediatheek te Oostende waar het boek vrij kan geconsulteerd worden.
 

3.1. VLIZ ZOEKT MEDEWERKERS

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt op korte termijn een aantal nieuwe medewerkers.

De VLIZ databank IMIS (‘Integrated Marine Information System’) (http://www.vliz.be/vmdcdata/Imis/index.htm) is aan een update toe. Om deze en andere databanken te herschrijven en bijkomende welomlijnde functionaliteiten te implementeren, zoeken we informatici met specialisatie databanken. Het betreft opdrachten van korte duur (2-4 maand), die op korte termijn dienen te worden ingevuld. Bijkomende informatie kan worden verkregen via de manager van het Vlaams Marien Data- en Informatiecentrum (VMDC), Ward Vanden Berghe (ward.vandenberghe@vliz.be; Tel.: 059/34 21 35).

In het kader van het EU-project MARBENA (‘Creating a long term infrastructure for MARine Biodiversity research in the European economic area and the Newly Associated states’) zoekt VLIZ een jonge licentiaat biologie voor een 50% opdracht gedurende drie jaar. Bedoeling is een vijftal elektronische conferenties rond mariene biodiversiteit in Europa inhoudelijk in goede banen te leiden en de website van het project te onderhouden. Meer informatie over het project is te vinden op de voorlopige website http://www.vliz.be/Marbena of bij Jan Mees (jan.mees@vliz.be; Tel.: 059/34 21 33).

Sollicitatiebrieven met bijhorend cv worden ingewacht bij Jan Mees, VLIZ, Vismijn Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende of digitaal op jan.mees@vliz.be
 

3.2. DRIE OCEANOGRAFEN-CHEMICI GEZOCHT AAN DE UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

Wie beschikt over een Bachelor- of Master in Sciences diploma in aardwetenschappen, biologie, chemie of verwante discipline en een grondige kennis van mariene chemie en/of oceanografie combineert met enige vaardigheid in laboratorium- en veldwerk, kan mogelijk terecht bij professor Lei Chou van de ULB. Drie posities met onmiddellijke ingang en voor de duur van vier jaar zijn momenteel vacant. Het betreft twee doctoraatsbeurzen, respectievelijk over ‘Silica Retention in the Scheldt Continuum and its Impact on Coastal Eutrophication’ en ‘Sea Ice Biogeochemistry in a Climate Change Perspective’, en een positie voor een vorser die graag onderzoek zou verrichten m.b.t. de ‘Biogeochemical carbon, nitrogen and phosphorus fluxes in the North Sea’. In elk van de drie gevallen dient z.s.m. een sollicitatiebrief, cv en twee referenties (naam en adres) te worden geë-maild naar Lei.Chou@ulb.ac.be. Meer informatie kan worden verkregen via dit e-mail adres of telefonisch op:  Tel.: 02/650 52 37 of 02/650 52 13.
 

3.3. EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION STIMULEERT DE ORGANISATIE VAN EUROPESE WORKSHOPS: CALL VOOR PROPOSALS 2002

De European Science Foundation, een orgaan dat hoogkwalitatief wetenschappelijk onderzoek in Europa wil promoten, maakte recent bekend dat het fondsen voorziet voor de organisatie van 40-50 ‘Exploratory Workshops’ in 2003. De bedoeling van deze workshops is een forum te creëren waarop vooraanstaande Europese vorsers nieuwe onderzoeksterreinen gaan verkennen binnen een Europees samenwerkingsverband. Gemikt wordt op kleine workshops met 20-25 deelnemers en tot een maximum bedrag van 15.000 EUR. De huidige call for proposals heeft betrekking op workshops georganiseerd in 2003. Normaliter worden de onkosten verbonden aan de workshopactiviteiten en reis- en verblijfkosten van de deelnemers vergoed. Voor meer info verwijzen we naar de ESF website (http://www.esf.org).
 

4.1. ZIJDELINGSE BELASTING VAN ZEESCHELDE WORDT IN KAART GEBRACHT

VLIZ sleepte recent een opdracht in de wacht van de afdeling Zeeschelde (van AWZ) om tegen halfweg 2003 de zijdelingse belasting op de Zeeschelde in kaart te brengen. Deze datacentrumactiviteit bestaat erin bestaande gegevens van allerhande lozingspunten (rivieren, polderuitslagen, sluizen, industriële en andere puntbronnen) te compileren en in een databank toe te leveren. De ecologische modellering van dit estuarien systeem kan immers niet uitgebreid worden over de volledige Zeeschelde, zolang de zijdelingse belastingen op het systeem niet gekend zijn. Prioritair te verzamelen parameters zijn: debiet, BOD5 waarden, totale detrituslading, stikstof (Kjehldahl-, nitraat, nitriet, ammonium), opgelost silicium en zuurstof.

Deze studie maakt het 7de perceel uit van het ‘Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu’ (OMES). Alle data moeten verzameld worden met vermelding van plaatsaanduiding, tijd en de aard van de lozing. De plaatsaanduiding omvat een beschrijving van de locatie, de naam van het eventueel betrokken bedrijf en XY-coördinaten. De afstand van het lozingspunt via de afgelegde weg tot de input in de Zeeschelde moet worden bepaald en weergegeven voor elk lozingspunt. De data worden verwerkt tot een Access-databestand, zodat ze per segment kunnen worden geselecteerd.
 

4.2. APHIA: EEN SOORTENREGISTER VOOR MARIENE ORGANISMEN VAN DE NOORDZEE

Het begrip ‘biodiversiteit’ is niet meer weg te denken uit deze tijd. De verscheidenheid aan levensvormen is immers een erfgoed dat moet gekoesterd worden naar de toekomst toe. Om in deze miljoenen soorten dieren en planten orde te scheppen, hebben taxonomen alle gekende organismen van een naam voorzien, gebaseerd op kenmerken en afstamming. Deze taxonomische databanken zijn essentieel als onderbouwing voor heel wat wetenschappelijk onderzoek.

Vanuit die wetenschap bouwt ook het Vlaams Instituut voor de Zee aan verschillende taxonomische databanken voor Noordzeeorganismen. Aan de grondslag hiervan ligt een soortenregister, dat luistert naar de naam ‘APHIA’. Voor hen die in een gestructureerde en doorzoekbare databank de systematische positie van een zeedier of –plant willen vinden, een aanrader. U kunt APHIA (http://www.vliz.be/vmdcdata/aphia/index.htm) op drie manieren doorzoeken: al ‘browsend’ (navigeren doorheen de taxonomische hiërarchie), d.m.v. een ‘search’ (direct naam van gewenste taxon zoeken) of door een lijst van soorten op te vragen (‘list’). Zo kunt u in APHIA nu reeds een duizendtal soorten weekdieren en evenveel borstelwormen en schaaldieren terugvinden, naast vele andere taxa.
 

4.3. HET ZWIN VIERT FEEST!

Op 27 maart 2002 werd de officiële start gegeven voor de tentoonstelling ‘50 jaar Natuurreservaat Het Zwin’. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot november 2002 in het unieke decor van de Koninklijke Villa, centraal gelegen in het vogelpark van het Zwin.Met deze expositie, willen de eigenaars – de Compagnie het Zoute – enerzijds terugblikken op het pionierswerk van stichter Graaf Léon Lippens en anderzijds een belangrijke stap in de toekomst zetten. Er zijn immers grootse plannen om het meer dan 7 ha grote vogelpark compleet her in te richten en aan te passen aan de noden en wensen van een modern publiek. Dat het Zwin hiervoor de juiste troeven in handen heeft lijkt wel duidelijk. Niet alleen heeft het Zwin bij elke landgenoot een naam als een klok, het kan tevens bogen op de ervaring van conservator Guido Burggraeve en de input van de nieuwe kracht en bezieler van dit project, bioloog Chris Struyf (16 jaar educatieve ervaring Zoo Planckendael).

De tentoonstelling is overigens slechts één deel van een rijk gevuld activiteitenprogramma in het Zwin. In de zomermaanden is er de Bio-Belletax, een omgebouwde gocart en rijdende tentoonstelling, die op een originele manier boeiende vondsten aan het publiek voorstelt. En dit jaar koos de gemeente Knokke-Heist het Zwin als ‘ankerplaats’ voor haar ‘Week van de Zee’. Daarnaast zijn er talrijke wandelingen en workshops gepland en kunnen bezoekers van half augustus tot eind september zien hoe vogels geringd worden. Meer info: Zwin (Tel.: 050/60 70 86; URL: http://www.zwin.be).
 

4.4. RUST IN VREDE

In wat stilaan tot een vaste rubriek dreigt te verworden, willen we melding maken van twee dood aangespoelde zeezoogdieren op onze Vlaamse stranden. Op 19 maart werd een wijfje Bruinvis dood aangetroffen op het strand van Oostende. Het dier werd voor autopsie overgebracht naar de Universiteit van Luik, waar veeartsen o.l.v. dr. Thierry Jauniaux tot de bevinding kwamen dat dit exemplaar van 1,3 m en 32 kg waarschijnlijk gestorven is ten gevolge van een infectieziekte. Op 22 maart werd te Nieuwpoort-bad ook nog een dode Gewone Zeehond gemeld.
 

4.5. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN e.a.

We zouden het erg op prijs stellen als alle onderzoekers die de datum van hun verdediging reeds kennen, of postuum het resultaat van de verdediging willen kenbaar maken, dit zouden laten weten aan jan.seys@vliz.be
 

5. VRAAGBAAK DE  ‘ZEELOODS’

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz.  De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys.  We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.
 


_________

DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.
Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website (http://www.vliz.be)
 
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Victorialaan 3 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be