VLIZINE
jrg. 4, nr. 12 (december 2003)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: ‘unsubscribe VLIZINE’. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: ‘subscribe VLIZINE’. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.
 

INHOUD

1. Kalender
1.1. DUNES & ESTUARIES 2005: internationale conferentie over natuurherstel en –ontwikkeling in kustgebieden
1.2. Marine Reserve Workshop op 7 januari 2004 te Brussel
1.3. Europees Mariene Biodiversiteitproject MARBEF gaat van start
1.4. Veiligheid tegen overstromingen en ecologie hand in hand: EcoFlood
1.5. Littoral 2004: conferentie duurzaam kustbeheer te Aberdeen
1.6. Spuikom Oostende: gebiedsvisie straks voorgesteld op infoavond

2. Publicaties
2.1. De Scheldekrant: nieuwe uitgave over het Schelde-estuarium
2.2. Aanduiding marien beschermde gebieden in voorbereiding
2.3. Onderzoeksgemeenschap Schelde-estuarium nu ook via website
2.4. Videobeelden van de Nederlandse kust: een overzicht
2.5. Rapport over duurzaamheidindicatoren voor de Vlaamse kust

3. Vacatures/beurzen/fondsen
3.1. VLIZ werft vier contractuelen aan voor datacentrum
3.2. Populatiegenetica intergetijde schelpdieren: een PhD vacature
3.3. BMM op zoek naar twee wetenschappelijke medewerk(st)ers
3.4. Visserij onderzoeker gezocht aan Universiteit British Columbia
3.5. Twee beurzen voor krabben- en plankton studie in Schotland
3.6. Steun voor studies over mariene historische ecologie

4. Varia
4.1. Nultolerantie vervuiling op Belgisch deel Noordzee
4.2. Nieuw meldpunt maritieme en fluviale archeologie
4.3. Walvissen niet welkom in Noordzee?
4.4. Doctoraatsverdedigingen e.a.

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 

1.1. DUNES & ESTUARIES 2005: INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER NATUURHERSTEL EN –ONTWIKKELING IN KUSTGEBIEDEN

Natuur aan de kust in haar oude glorie herstellen of uit het ‘niets’ toveren, het kan. Dat bewijst het natuurontwikkelingsproject aan de IJzermonding te Lombardsijde (Nieuwpoort) en tal van andere initiatieven in binnen- en buitenland. Om de doorstroming van informatie - verkregen bij de opstart, uitvoering en opvolging van dergelijke projecten in Europese duin- strand- en estuariene milieus - tussen beheerders, beleidsvoerders, wetenschappers en uitvoerders te stimuleren, organiseren AMINAL-Natuur Cel Kustzone, het VLIZ, de Coastal Union (EUCC) en de gemeente Koksijde van 19 tot en met 23 september 2005 een internationale conferentie over dit thema. De conferentie ‘DUNES & ESTUARIES 2005: Nature Restoration Practices in European Coastal Habitats’ gaat door in het Casino van Koksijde en zal bestaan uit een gezonde en gezellige mix van plenaire voordrachten, technische workshops en excursies. Meer info op: http://www.vliz.be/de2005.

In het verlengde hiervan geven we nog graag mee dat zonet een Nederlands rapport ‘Ecologische herstelmaatregelen in zoute wateren, een ecologische evaluatie over de periode 1990-2000’ van de persen rolde. Dit rapport, dat in opdracht van Rijkswaterstaat werd gemaakt, evalueert het ecologisch rendement van 26 herstelprojecten m.b.t. kwelders, dynamisch kustbeheer, zoet-zoutovergangen, landwaterovergangen, broedlocaties voor kustbroedvogels, een inlaag en een vispassage. Het rapport is consulteerbaar in de VLIZ bibliotheek. Voor vragen hieromtrent kunt u terecht bij Jaap Graveland (j.graveland@rikz.rws.minvenw.nl).
 

1.2. MARINE RESERVE WORKSHOP OP 7 JANUARI 2004 TE BRUSSEL

Om informeel ervaringen uit te wisselen m.b.t. het instellen en beheren van marien beschermde gebieden in verschillende EU-landen, organiseert het Institute for Infrastructure, Environment and Innovation (IMI) op woensdagnamiddag 7 januari 2004 een ‘Marine Reserve Workshop’.
Paralia Nature (http://www.imiparalianature.org/), de organisator, is een informeel samenwerkingsproject tussen overheid, industrie en academici, met specifieke interesse voor de problematiek van de implementatie van de Habitatrichtlijn in havengebieden. De workshop is gratis en ziet er veelbelovend uit met voordrachten van o.a. Mr. Hernandez Aguilar (DG-Environment), Mr. Jensen (National Park of Port-Cros), Mrs. Knoke (Landesministerium Naturschutz und Umwelt) en Mr. Rodgers (Centre for Fisheries Economics Research Ltd). Meer info bij: pchavaki@imiparalianature.org.
 

1.3. EUROPEES MARIENE BIODIVERSITEITSPROJECT MARBEF GAAT VAN START

Binnen het zesde EU-kaderprogramma is het Network of Excellence MARBEF (‘Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning’) recent weerhouden voor financiering. Dit onderzoeksconsortium omvat 56 Europese instituten en wordt getrokken door het NIOO-CEME in Yerseke (Nederland). Bedoeling is om met deze partners vanaf 1 februari 2004 te werken aan de ontwikkeling van een soort expertisebank voor alles wat met Europees, marien biodiversiteitsonderzoek te maken heeft. De kick-off meeting van dit ambitieuze project, waarin het Vlaams Instituut voor de Zee een niet onbelangrijke rol speelt als datacentrum en communicator, zal plaatsvinden van 17 tot en met 19 maart 2004 te Brugge.
 

1.4. VEILIGHEID TEGEN OVERSTROMINGEN EN ECOLOGIE HAND IN HAND: ECOFLOOD

Er was een tijd dat dijken verhogen en zeegaten afdammen als enige opties werden gezien om de mens te vrijwaren van overstromingen. Maar tijden veranderen. Tegenwoordig worden overstromingen meer en meer te lijf gegaan door het water meer in plaats van minder ruimte te geven, waardoor ook de natuur extra kansen krijgt. Ook het vijfde EU-Kaderprogramma project ‘EcoFlood’ (waaraan o.a. Alterra, WL/Delft Hydraulics en het RIZA deelnemen) zoekt antwoorden op praktische vragen in dit verband. Op vrijdag 23 januari 2004 organiseert EcoFlood een internationale workshop ‘Natural Flood Defences: Practical constraints and opportunities’ bij WL/Delft Hydraulics (Delft). Meer info op http://www.wldelft.nl of http://levis.sggw.waw.pl/ecoflood/
 

1.5. LITTORAL 2004: CONFERENTIE DUURZAAM KUSTBEHEER TE ABERDEEN

Na Porto in 2002 is het de beurt aan het Schotse Aberdeen om van 20 tot en met 22 september 2004 de internationale conferentie ‘Littoral 2004’ (http://www.littoral2004.org) te huisvesten. Dit Europees evenement, dat al aan zijn zevende editie toe is, is een uitgelezen gelegenheid om in contact te komen met andere Europese kustonderzoekers en beheerders. Het wordt georganiseerd door EUROCOAST en de Coastal Union (EUCC), met steun van het nationale kustnetwerk van het Verenigd Koninkrijk CoastNET. Voor meer informatie betreffende het programma, de plaats van gebeuren, registratiemodaliteiten en het indienen van abstract, verwijzen we door naar de website.
 

1.6. SPUIKOM OOSTENDE: GEBIEDSVISIE STRAKS VOORGESTELD OP INFOAVOND

De Oostendse Spuikom is op een kaart van de Belgische kust gemakkelijk herkenbaar als een ‘grote druppel’ van ca. 80 ha. Dit gebied werd meer dan honderd jaar geleden gecreëerd om de Oostendse haven van overtollig slib te ontdoen, maar functioneerde nooit als dusdanig. De Spuikom evolueerde veeleer tot een veelzijdig gebruikte plas, heel erg in trek bij watersporters, vogelkijkers, vissers, schoolklassen en oesterkwekers. Om richting te geven aan het toekomstig beleid en beheer, liet de eigenaar/beheerder, de administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Waterwegen Kust (AWZ/WWK), een gebiedsvisie uitvoeren. Deze gebiedsvisie zal op donderdagavond 11 maart 2004 vanaf 20u worden voorgesteld aan alle geïnteresseerden in het centrum Duin en Zee (Oostende). Meer informatie volgt later of kan desgewenst worden opgevraagd bij jan.seys@vliz.be
 

2.1. DE SCHELDEKRANT: NIEUWE UITGAVE OVER HET SCHELDE-ESTUARIUM

Op 16 december jl. werd op een persconferentie in de kerncentrale te Doel een heuse, nieuwe Scheldekrant voorgesteld aan het publiek. Deze krant is een gratis, jaarlijkse Vlaams-Nederlandse uitgave voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Schelde. Het is een gezamenlijk initiatief van het Schelde InformatieCentrum (http://www.scheldenet.be of http://www.scheldenet.nl) en het Scheldefonds (http://www.scheldefonds.org), twee organisaties die zich bekommeren om het wel en wee van deze machtige rivier. De krant is gedrukt op 100.000 exemplaren en kan worden aangevraagd via Bregje Beyst (Schelde InformatieCentrum: info@scheldenet.be; +32/(0)59 34 21 44) of Ann Govaerts (Scheldefonds: info@scheldefonds.org; +32/(0)59 34 21 45).

Wie overigens meer wil weten over andere grensoverschrijdende activiteiten van het Scheldefonds en het Schelde InformatieCentrum, kan hiervoor steeds terecht op bovengenoemde websites. En we geven ook nog graag mee dat in het jongste nummer van de VLIZ Nieuwsbrief een overzicht wordt geboden van de belangrijkste grensoverschrijdende Schelde-inititatieven op het vlak van bestuur, educatie en wetenschappelijk onderzoek/monitoring. Deze bijdrage is vanaf half januari te downloaden via: http://www.vliz.be/docs/Nieuwsbrief/newsarch.htm.
 

2.2. AANDUIDING MARIEN BESCHERMDE GEBIEDEN IN VOORBEREIDING

De maatschappelijke druk om werk te maken van de afbakening van marien beschermde gebieden in de Noordzee neemt toe. Dit heeft niet alleen te maken met de historische achterstand inzake het behoud van ecologische waarden op zee t.o.v. op land. Ook de toenemende druk vanwege allerlei gebruikersfuncties op de Noordzee dwingt de overheden om de meest kwetsbare natuurwaarden in bescherming te nemen. Zo hield de Stichting De Noordzee recent nog een pleidooi om vijf beschermde zones uit te roepen in Nederlandse mariene wateren (Doggersbank, Klaverbank, Centrale Oestergronden, Friese Front, Kustzone: http://www.noordzee.nl/natuur/frkaartnoordzeenatuur.html). Streefdoel hierbij is niet om alle activiteiten te verbieden in deze beschermde gebieden, maar enkel die activiteiten die aantoonbare negatieve effecten hebben voor de kwetsbare, beoogde dieren of planten.

Ook in België zit men intussen niet stil. Het kabinet van de minister van Noordzeezaken, Johan Vande Lanotte, is druk bezig met het verzamelen van de nodige informatie die moet aangeven waar de meest kwetsbare natuur aan onze kust te vinden is. Op basis van deze gecompileerde gegevens, wil minister Vande Lanotte vervolgens overgaan tot de aanduiding van één of meerdere marien beschermde gebieden, met een beheer dat maximale kansen biedt aan de aanwezige natuurwaarden zonder evenwel onnodige beperkingen op te leggen aan andere zeegebruikers. Wordt vervolgd.
 

2.3.  ONDERZOEKSGEMEENSCHAP SCHELDE-ESTUARIUM NU OOK VIA WEBSITE

In 2002 ontstond - met de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - de ‘Onderzoeksgemeenschap Schelde-estuarium’. Negentien onderzoeksgroepen die zich bezighielden met het onderzoek naar de ecologische karakterisatie van Europese estuaria en in het bijzonder het Schelde-estuarium, verenigden zich toen in een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap onder voorzitterschap van prof. Patrick Meire. Doel is het gevoerde estuariene onderzoek van de Schelde beter te integreren en het belang ervan ook in het buitenland te promoten. Hierbij wordt gestreefd naar samenwerking over de landsgrenzen heen en wordt de wetenschappelijke kennis die wordt vergaard over het Schelde-estuarium vergeleken met de kennis die bv. bestaat over het Seine-estuarium. Sinds kort heeft de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap nu ook een eigen website. Op deze website wordt er informatie gegeven omtrent de doelstellingen, leden en activiteiten van de onderzoeksgemeenschap. Verder zullen forums op deze website in de toekomst gaan fungeren als platform voor wetenschappelijke discussies over de ecologische toestand van het Schelde-estuarium. Je kan deze website bekijken op:  http://www.vliz.be/projects/wog
 

2.4. VIDEOBEELDEN VAN DE NEDERLANDSE KUST: EEN OVERZICHT

Goed nieuws voor wie op zoek is naar betaalbare videobeelden over zeedieren en de (Nederlandse) kust in het algemeen. Het bericht verscheen in de Kustmail 2003-9, de maandelijkse digitale nieuwsbrief over kustbeheer van de EUCC. Om te voldoen aan de vraag naar de beschikbaarheid van videomateriaal over kust en zee, maakte de stichting Natuurmedia een inventaris op, mede dankzij een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De zoektocht mondde uit in het overzicht, te zien op: http://www.natuurmedia.nl/kustbeelden/index.htm. Op deze site is te vinden welke beelden tegen welke kosten en voorwaarden beschikbaar is.  En het zijn er heus wat!
 

2.5. RAPPORT OVER DUURZAAMHEIDSINDICATOREN VOOR DE VLAAMSE KUST

Om onze kust op een duurzame manier te beheren, zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak, is het belangrijk dat het gevoerde beleid kan worden geëvalueerd. Dit kan door een set van zogenaamde indicatoren of graadmeters te selecteren, die dan samen als een duurzaamheidbarometer weergeven of we de goede of slechte richting uitgaan. In opdracht van het Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden, werkte het studiebureau Ecolas een voorstel voor een set van 20 duurzaamheidindicatoren uit voor onze kust, die gebundeld werden in een rapport. De selectie kwam in belangrijke mate tot stand ter gelegenheid van twee workshops met vertegenwoordigers van de administratie en van het maatschappelijk middenveld. De voorgestelde set omvat sterk uiteenlopende graadmeters zoals o.a. de werkloosheidsgraad, de visstocks buiten veilige biologische limieten, de verouderingsgraad van de bevolking, de verkeersdrukte op de weg etc. Wie meer wil vernemen hierover kan terecht bij Kathy Belpaeme (kathy.belpaeme@west-vlaanderen.be; Tel.: +32/(0)59 34 21 47).
 

3.1. VLIZ WERFT VIER CONTRACTUELEN AAN VOOR DATACENTRUM

Geïnteresseerd in een uitdagende job in het datacentrum van het Vlaams Instituut voor de Zee? Dan is dit bericht misschien iets voor u. Het Vlaams Instituut voor de Zee (gevestigd te Oostende) werft op korte termijn vier contractuele medewerkers (twee graduaten informatica en twee licentiaten biologie) aan, ter ondersteuning van zijn taken i.v.m. taxonomische, biogeografische en ecologische databanken en informatiesystemen, nationaal en internationaal. De kandidaten hebben een diploma van licentiaat, graduaat of gelijkwaardig door ervaring en hebben bij voorkeur ervaring met relationele databanken en/of mariene wetenschappen en –biodiversiteit. Sollicitatiebrieven en bijhorend cv met foto worden ingewacht uiterlijk op 15 januari 2004 bij Jan Mees, directeur VLIZ. Voor meer informatie: jan.mees@vliz.be; Tel.: +32/(0)59 34 21 30 of op de website http://www.vliz.be.
 

3.2. POPULATIE-GENETICA INTERGETIJDE SCHELPDIEREN: EEN PHD-VACATURE

Voor heel snelle indiensttreding zoekt de onderzoeksgroep Ecofysiologie, Biochemie & Toxicologie (Departement Biologie, Universiteit Antwerpen) een gemotiveerde licentiaat in de biologie, biochemie of biomedische wetenschappen, of een bio-ingenieur, met ervaring in moleculaire technieken (PCR, SSCP, Microsatelites, Cloning, Sequencing) en/of DNA damage assays. De kandidaat wordt aangetrokken voor vier jaar om in het kader van een BOF-NOI project onderzoek te doen naar de populatiegenetica van mollusken in relatie tot het intergetijdengebied waarin ze leven. Geïnteresseerden worden verzocht hun cv, sollicitatiebrief in het Engels met foto, door te mailen naar dr. Hans De Wolf (hans.dewolf@ua.ac.be).
 

3.3. BMM OP ZOEK NAAR TWEE WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERK(ST)ERS

Voor deze vacatures (http://www.mumm.ac.be/NL/Jobs/index.php) verstrijkt de deadline op 24 december. Bijzonder snel zijn is dus de boodschap. De Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) werft twee wetenschappelijke medewerk(st)ers aan voor een contract onbepaalde duur, ter ondersteuning van het beheer van milieuvergunningen enerzijds, en het toezicht van het mariene milieu anderzijds. Uw kandidatuur, vergezeld van een cv en foto, moet gericht worden aan de BMM, t.a.v. dr. T.Jacques, Gulledelle 100, B-1200 Brussel (jobs@mumm.ac.be).
 

3.4. VISSERIJ ONDERZOEKER GEZOCHT AAN UNIVERSITEIT BRITISH COLUMBIA

Voor indiensttreding op 1 juli 2004 zoekt het Fisheries Centre van de University of British Columbia (Canada) een visserijonderzoeker. Dit gerenommeerde centrum (http://www.fisheries.ubc.ca), met Daniel Pauly als directeur, wil een ecoloog aanwerven met een goede achtergrond van stock assessment methodes en fisheries dynamics. De kandidaat zal instaan voor het opstarten van nieuwe onderzoeksprojecten m.b.t. de lokale visserij en zal ondersteuning geven aan de onderwijstaken van het centrum. Hoewel prioriteit zal worden gegeven aan Canadese onderzoekers staat deze vacature tevens open voor ernstige kandidaten van buitenaf. Geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatiebrief (met aanduiding carrièredoelstellingen, ervaring en verwezenlijkingen, kijk op onderwijs, onderzoeksdoelstellingen), je cv en de naam en contactinfo van minstens drie referees voor 9 februari 2004 naar: Chair of the Search Committee, Fisheries Centre, 6660 NW Marine Drive, The University of British Columbia, Vancouver, Canada V6T 1Z4 of per e-mail naar a.tautz@fisheries.ubc.ca
 

3.5. TWEE BEURZEN VOOR KRABBEN- EN PLANKTON STUDIE IN SCHOTLAND

Het Marine Biological Station in Millport (ZW-Schotland) maakt bekend dat het twee beurzen heeft voor mariene biologen die onderzoek willen doen i.v.m. gedrag van krabben of i.v.m. planktonische interacties. Praktisch informatie over deze beurzen is te vinden op: http://www.gla.ac.uk/Acad/Marine. Solliciteren voor 5 januari 2004.
 

3.6. STEUN VOOR STUDIES OVER MARIENE HISTORISCHE ECOLOGIE

Het Marine Conservation Biology Institute, gevestigd aan de Amerikaanse Oostkust, beheert een steunfonds voor onderzoek dat graaft naar historische gegevens van zee- en kustgebieden, bij voorkeur van voor de industriële revolutie. Deze ‘Mia J. Tegner Memorial Research Grants’ worden verleend aan onderzoekers die belanghebbende informatie uit het verleden ‘boven water kunnen halen’, bv. op basis van visserijgegevens, brieven, tijdschriften, interviews, historische documenten, kaarten, foto’s, surveys, ‘middens’, sedimentstalen, museumcollecties, etc. Bedoeling is om aan de hand van deze gegevens streefdoelen voor natuurbescherming op zee te helpen onderbouwen. Het steunfonds is genoemd naar mariene biologe Mia J. Tegner van de Scripps Institution of Oceanography, die bij duikactiviteiten begin 2001 het leven liet. Meer over deze beurzen is te vinden op: http://www.mcbi.org/Advancing/Tegner_grant_2003.htm.
 

4.1. NULTOLERANTIE VERVUILING OP BELGISCH DEEL NOORDZEE

De recente persnota van de minister van Noordzeezaken, Johan Vande Lanotte, betreffende het ‘Nultolerantieplan voor de Belgische Noordzee’ is niet ongemerkt gebleven. Hierin verduidelijkte de minister zijn vijfpuntenprogramma voor een nultolerantiebeleid inzake vervuiling die de komende vier jaar zal uitgevoerd worden. Spraakmaker in deze berichtgeving is ongetwijfeld het plan om de pakkans van illegaal (olie)lozende schepen te vergroten door onbemande camera’s in te zetten. Hiertoe zullen de nieuwste technologieën worden ingezet zoals detectie via satelliet en UAV (unmanned air vehicle). Daarnaast zal ook werk gemaakt worden van een beter vervolgingsbeleid, een actievere internationale strafrechterlijke samenwerking en het optimaliseren van de inzetbaarheid van oliebestrijdingsmateriaal. Voor dit laatste facet zal o.a. de kustwacht, die reeds werd opgericht in mei 2003, effectief geoperationaliseerd worden en zal, i.s.m. de Vlaamse overheid en de privé-sector, een multifunctioneel vaartuig aangekocht worden. Tenslotte wordt momenteel gewerkt aan een koninklijk besluit dat rechters een leidraad moet geven om de intrinsieke waarde van het marien milieu - en dus ook het verschuldigde bedrag bij vervuiling - te bepalen.
 

4.2. NIEUW MELDPUNT MARITIEME EN FLUVIALE ARCHEOLOGIE

De nieuwe cel ‘maritieme en fluviale archeologie’ van het Vlaamse Instituut voor Archeologisch Onderzoek (IAP) laat er geen gras over groeien. Na de organisatie van een internationaal colloquium over historische vissersnederzettingen aan de Noordzeekusten eind november 2003, werd half december het Meldpunt Maritieme en Fluviale Archeologie officieel aan de pers voorgesteld. Dit meldpunt - dat geïnstalleerd is op het Domein Raversijde (Nieuwpoortse Steenweg 636, Oostende) - wil zoveel mogelijk informatie over maritieme vondsten zoals scheepswrakken en oude vissersnederzettingen verzamelen en zo de basis leggen voor de toekomst van het archeologisch onderzoek terzake. Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op: +32/(0)477 56 02 88 (Marnix Pieters) of +32/(0)59 70 22 85 (Liesbet Schietecatte).
 

4.3. WALVISSEN NIET WELKOM IN NOORDZEE?

Dat de ondiepe Noordzee niet echt een paradijs is voor grotere walvissen, wisten we al. Ook deze maand waren er weer trieste overlijdens te melden van het walvissenfront. Op 1 december 2003 werden ter hoogte van het Nederlandse Waddeneiland Ameland 3 Potvissen zwemmend gesignaleerd, die zich maar net niet vastzwommen op het strand. Eerder waren al 2 Potvissen uit een groep van vijf vastgeraakt op het Duitse Waddeneiland Norderney (29 november 2003).

En na de allereerste Nederlandse melding van een Bultrug ooit op 7 oktober van dit jaar - dood aangespoeld op de Maasvlakte - werd de verbazing alleen maar groter toen afgelopen week (18 december 2003) zowaar twee zwemmende Bultruggen (moeder en jong) werden opgemerkt tussen Scheveningen en de Nieuwe Waterweg. Vredig tafereeltje, ware het niet dat op 20 december 2003 een jong mannetje Bultrug van ca. 8 meter aanspoelt op een strand bij Katwijk… zonder staart!  Het dier was kennelijk verstrikt geraakt in een visnet en verloor hierbij zijn staart (ingesneden door nylon? losgesneden uit groter net?).  Zijn walvissen dan nog steeds niet echt welkom in onze druk bevaren en beviste Noordzee?
 

4.4. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN e.a.

We zouden het erg op prijs stellen als alle onderzoekers die de datum van hun verdediging reeds kennen, of postuum het resultaat van de verdediging willen kenbaar maken, dit zouden laten weten aan jan.seys@vliz.be

5. VRAAGBAAK DE  ‘ZEELOODS’

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz. De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys (jan.seys@vliz.be). We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.
 

DISCLAIMER

VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 

COPYRIGHT

Copyright © 2003 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.
 

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN

Meer info vindt u op onze website.
 

WEBSITE

http://www.vliz.be
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Vismijn Pakhuizen 45-52 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be