IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

ARCADIS
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=4529Associated to an institute part (2)  Top | Institutes | Publications | Project 

Child institutes (3)  Top | Publications | Project 
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv, more
 • ARCADIS; Arcadis France, more
 • ARCADIS; Arcadis Nederland, more

Publications (51)  Top | Institutes | Project 
  split up filter
 • Cleveringa, J. (2018). Locaties zandwinnen en aanvullen zandvoorraad Westerschelde. Arcadis: Zwolle. 18 pp., more
 • van Til, S. (2018). Nut en noodzaak herhaling proefstortingen Westerschelde. ARCADIS: Zwolle. 27 pp., more
 • (2017). MER voor de exploitatie van een maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform voor de kust van Oostende. Projectnummer: BE0116000667. ARCADIS: Gent. 167 pp., more
 • (2014). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 8 "leefomgeving". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 97 pp., more
 • (2014). T2009-rapport Schelde estuarium. Addendum leefomgeving. ARCADIS: [s.l.]. 88 + bijlagen pp., more
 • (2014). Ecotopen in de Westerschelde. Arcadis: [s.l.]. 43 + bijlagen pp., more
 • Cleveringa, J.; Kleinhans, M.G.; Taal, M. (2014). Ripples in the Scheldt, in: NCK-Days 2014: Preparedness. pp. 24, more
 • Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2014). T2009-rapport Schelde-estuarium. IMDC/Arcadis/Universiteit Antwerpen/Imares/NIOZ: [s.l.]. 522 + 2 bijlagen pp., more
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 9 "flora en fauna". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 130 pp., more
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 10 "ecologisch functioneren". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 30 pp., more
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 3 "methoden en technieken". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: Belgium & Netherlands. 12 pp., more
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 4 "dynamiek waterbeweging". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 131 pp., more
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 5 "bevaarbaarheid". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 148 pp., more
 • (2013). Eindrapport T2009 rapportage Schelde estuarium. Digitale bijlage 7 "waterkwaliteit". ARCADIS/IMDC/Universiteit Antwerpen (UA)/NIOZ/IMARES: [s.l.]. 47 pp., more
 • (2013). Environmental impact report (EIR-plan) for the draft Marine Spatial Plan. Draft for public consultation. Arcadis: Belgium. 89 + appendix pp., more
 • Taal, M.; Cleveringa, J.; Kuijper, K.; Wang, Z.B.; van Holland, G. (2013). Tidal evolution in the Scheldt estuary and its interaction with dredging works, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 753-765, more
 • (2012). Milieueffectenrapport - Project Nemo Link: niet technische samenvatting. Elia Asset SA/Arcadis: Brussel. 44 pp., more
 • Dam, G. (2012). Actualisatie van het FINEL2d model van de Westerschelde ten behoeve van Lange Termijn Visie Schelde-estuarium, Veiligheid en Toegankelijkheid. Arcadis: Rotterdam. 79 pp., more
 • de Groot, I.; Kouwenberg, A.; Kos, G.; Backx, B.; Koppen, H.D.; Argante, J.F. (2011). Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied, deel B. Arcadis: Arnhem. 135 pp., more
 • Swinkels, G.H.; de Groot, I.H. (2011). Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied, deel A. Arcadis: Arnhem. 43 pp., more
 • De Smet, L.; Volckaert, A. (2010). Inventory of the socio-economic activities affecting the Belgian marine waters and the related developments within the European Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC: Final report. Arcadis: Berchem. 104 pp., more
 • Schoenmakers, A. (2010). Verslechteringstoets voor herinrichting Zwin & Kievittepolder voor het Nederlandse deel. Resource Analysis/Arcadis: 's-Hertogenbosch. 51 pp., more
 • (2008). MER – Offshore Windturbinepark Bank zonder Naam. Eldepasco NV. Arcadis: Belgium. XXIX, 330 pp., more
 • (2007). Milieueffectenrapport verruiming vaargeul Beneden-Zeescheide en Westerschelde: hoofdrapport update Strategisch Milieueffectenrapport (S-MER). Arcadis/Technum: [s.l.]. 60 pp., more
 • (2007). Onderzoeksplan MER verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: overige disciplines. Arcadis/Technum: [s.l.]. 59 pp., more
 • Donkers, M.; Jeuken, C.J.L.; Van der Weck, A.; Sas, M.; Heinis, F.; Lambeek, J.J.P.; van Rompaey, M. (2007). Monitoringprogramma voor de toegankelijkheidsprojecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (MONEOS-T). Arcadis: Rotterdam. 574 pp., more
 • Vroege, M.; Rengers, J.L. (2007). Achtergrondrapport KRW monitoring. Stroomgebied Schelde. Arcadis: 's-Hertogenbosch. 60 pp., more
 • Donkers, M.; Zanting, H.A.; Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B.; van Koningsveld, M.; de Boer, M.; Heinis, F. (2006). Inventarisatie uitgangspunten zandwinbeleid Westerschelde: definitief. Arcadis: [s.l.]. 65 pp., more
 • Martens, K.; Van Camp, M.; Walraevens, K.; Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Lambrechts, J. (2006). Wetenschappelijke monitoring van de natuurherstelmaatregelen uitgevoerd in het kader van het LIFE-Nature project FEYDRA: Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action: Eindrapport. Arcadis/Universiteit Gent/WVI: Gent. [Diff. Pag.] + bijlagen kaarten van vegetatieopnames pp., more
 • Vroege, M.; van der Heijden, F. (2006). Handreiking gemeente-inbreng waterbeheer Scheldestroomgebied. Arcadis/Provincie Zeeland: [s.l.]. 34 pp., more
 • (2005). Strategisch plan haven Oostende: Eindrapport. 003506: Versie E. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur/Arcadis: Gent, Antwerpen. 97 pp., more
 • De Boo, M.; Moerkamp, J.; Oosten, A.; Roosekrans, P.; Van Der Schans, S.; Stam, M. (2005). Dossier Water: versnelde uitvoering van waterprojecten. Dossier Water. Dossierreeks Ver-der. Arcadis: Arnhem. 31 pp., more
 • Van der Velden, K. (2005). SMB provinciaal omgevingsplan Zeeland: achtergronddocument natuur. Arcadis: Arnhem. 75, 19 maps pp., more
 • Van der Wel, K.M.; Rosloot, I.A. (2005). Milieurapport SMB omgevingsplan Zeeland. Arcadis: Arnhem. 158; bijlagen pp., more
 • (2004). Inventarisatie en beoordeling kwaliteit baggerspecie tussen Vlissingen en Deurganckdok. Arcadis/Technum: Bergen op Zoom. 112 pp., more
 • (2004). Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde. Bijlage A: Opzet van een morfologisch DELFT3D model in het kader van de milieustudie voor de OS2010. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 42 pp., more
 • (2004). SMER Schelde-estuarium Natuur deelrapport: 1. Beoordelingskader en afbakening. Arcadis/Technum: [s.l.]. 94, 2 appendices pp., more
 • (2004). SMER Schelde-estuarium Natuur deelrapport: 2. Huidige situatie Natuur. Arcadis/Technum: [s.l.]. 60, appendices pp., more
 • (2004). SMER Schelde-estuarium Natuur deelrapport: 3. Effecten van nulalternatief, alternatieven voor verruiming en natuurontwikkeling op natuur- en habitattypen, soorten en natuurlijkheid. Arcadis/Technum: [s.l.]. 87 pp., more
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: deelnota Gebruikswaarde Gebied. Arcadis/Technum: [s.l.]. 71 pp., more
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: deelnota Geluid. Arcadis/Technum: [s.l.]. 37 + appendices pp., more
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: deelnota Lucht. Arcadis/Technum: Antwerpen. 62 pp., more
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: deelnota Monumenten en Landschappen. Arcadis/Technum: [s.l.]. 88 pp., more
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: deelnota Woon- en Leefmilieu. Arcadis/Technum: [s.l.]. 35 pp., more
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: onderzoek effecten van ontwikkelingen op de waterparameters. Arcadis/Technum: [s.l.]. 74 + fig., tables pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Tanczos, I. (2004). Morfologische ontwikkelingen in het Schelde-estuarium bij voortzetting van het huidige beleid en effecten van een verdere verdieping van de vaargeul en uitpolderingen langs de Westerschelde: Deelovereenkomst 2 en 3 Morfologie. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: Antwerpen, Delft. 228 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN (2004). PlanMer: strategisch plan voor de haven van Oostende: kennisgevingsnota. Arcadis: Belgium. 83 pp., more
 • Tanczos, I.; van der Kaaij, T.; Wang, Z.B.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Jeuken, C.J.L. (2004). Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 108, fig. pp., more
 • Tánczos, I.; Wang, Z.B.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Jeuken, C.J.L. (2004). Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde: deelovereenkomst 3 MER-fase morfologie. Arcadis/Technum: [s.l.]. 84 pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L. (2004). Samenvatting van het morfologisch onderzoek in het kader van de strategische milieueffectenrapportage en de ontwikkelingsschets 2010. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 62 pp., more
 • Dossierreeks Ver-der. Arcadis: Arnhem, more

Project  Top | Institutes | Publications 

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Project