IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Vestiging Texel (WUR)
www.alterra.wur.nl/nl

Info  Publications 
Parent institute: Wageningen University and Research Centre; Alterra (WUR), more
Address:
Zuiderhaaks 17, postbus 167
1790 AD Den Burg
Netherlands

Tel.: +31-(0)222-36 97 00
Fax: +31-(0)222-31 92 35
E-mail:
 
Type: Scientific

Publications (29)  Top 
  ( 19 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Frissel, J.Y.; Van Adrichem, M.H.C. (2013). Groene dijken langs de Westerschelde: inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op de buitentaluds van dijken langs de Westerschelde. Alterra-Rapport, 2407. Alterra: Wageningen. 88 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Ottburg, F.G.W.A.; Pouwels, R.; Slim, P.A. (2007). Making the Port of Antwerp more natural; ecological infrastructure network for the natterjack toad (Bufo calamita) on the left bank of the Scheldt, Application of the LARCH model to the natterjack toad in the Port of Antwerp on the left bank of the Scheldt as basis for the sustainable conservation of the species. Alterra-Rapport, 1376. Alterra: Wageningen. 58 pp., more
 • Peer reviewed article Slim, P.A.; Löffler, M.A.M. (2007). Kustveiligheid en natuur: een overzicht van kennis en kansen. Alterra-Rapport, 1485. Alterra: Wageningen. 92 pp., more
 • Peer reviewed article Verdontschot, R.C.M.; De Lange, H.J.M.; Verdontschot, P.F.M.; Besse, A. (2007). Klimaatverandering en aquatische diversiteit: 1. literatuurstudie naar temperatuur. Alterra-Rapport. Alterra: Wageningen. 127 blz, 32 fig, 9 tab, 183 ref pp., more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.; Kersten, M.; Brenninkmeijer, A.; Twisk, F. (2005). Modelling the distribution of waders in the Westerschelde: what is the predictive power of abiotic variables? Alterra-Rapport, 1193. Alterra: Wageningen. 140 pp., more
 • Peer reviewed article Rappoldt, C.; Ens, B.J. (2005). Scholeksters en hun voedsel in de Westerschelde: een verkenning van de voedselsituatie voor de scholeksters in de Westerschelde over de periode 1992-2003 met het simulatiemodel WEBTICS. Alterra-Rapport, 1209. Alterra: Wageningen. 48 + 22 fig., 5 tab. pp., more
 • Peer reviewed article van Franeker, J.A.; Heubeck, M.; Fairclough, K.; Turner, D.M.; Grantham, M.; Stienen, E.W.M.; Guse, N.; Pedersen, J.; Olsen, K.O.; Andersson, P.J.; Olsen, B. (2005). 'Save the North Sea' Fulmar Study 2002-2004: a regional pilot project for the Fulmar-litter-EcoQO in the OSPAR area. Alterra-Rapport, 1162. Alterra: Wageningen. 70 pp., more
 • Peer reviewed article Brasseur, S.M.J.M.; Tulp, I.; Reijnders, P.; Smit, C.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Kotterman, M.; Meesters, E.H.W.G. (2004). Voedselecologie van de gewone en grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren. I. Onderzoek naar de voedselecologie van de gewone zeehond, II. Literatuurstudie naar het dieet van de grijze zeehond. Alterra-Rapport, 905. Alterra: Wageningen. 116 pp., more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; Dijkman, E.M.; De Jong, M.L.; de Kort, G.; Meijboom, A. (2004). De verspreiding en uitbreiding van de Japanse Oester in de Waddenzee. Alterra-Rapport, 909. Alterra: Wageningen. 51 pp., more
 • Peer reviewed article Klok, C.; Faber, P.J.; Van De Leemkule, M.A. (2004). Risicobeheer : kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems. Alterra-Rapport, 908. Alterra: Wageningen. 36 pp., more
 • Peer reviewed article Leopold, M.F.; Smit, C.J.; Goedhart, P.W.; Van Roomen, M.W.J.; Van Winden, A.J.; van Turnhout, C. (2004). Langjarige trends in aantallen wadvogels, in relatie tot de kokkelvisserij en het gevoerde beleid in deze. Eindverslag EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase) Deelproject C2. Alterra-Rapport, 954. Alterra: Wageningen. 165 pp., more
 • Peer reviewed article Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.; van Lieshout, S.M.J.; ter Braak, C.J.F.; Dijkman, E.M. (2004). Baseline studies North Sea windfarms: Lot 5. Marine birds in and around the future site Nearshore Windfarm (NSW). Alterra-Rapport, 1047. Alterra: Wageningen. 198 pp., more
 • Peer reviewed article Niewold, F.J. J. (2004). De onverwachte terugkeer van de bever in vlaanderen: kansen, knelpunten en ondersteunende maatregelen. Alterra-Rapport, 996. Alterra: Wageningen. 41 pp., more
 • Peer reviewed article Van Apeldoorn, R.C.; Smit, C.J.; Henkens, R.J.H.G.; Dankers, N.M. J.A. (2004). Westerschelde containerterminal. Analyse van mogelijke significante effecten van de WCT op de SBZ Westerschelde. Alterra-Rapport, 985. Alterra: Wageningen. 95 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article van Franeker, J.A.; Meijboom, A.; De Jong, M.L.; Van Franeker, J.A.; Meijboom, A. (2004). Marine litter monitoring by Northern Fulmars in the Netherlands 1982-2003. Alterra-Rapport, 1093. Alterra: Wageningen. 48 pp., more
 • Peer reviewed article Rappoldt, C.; Ens, B.J.; Bult, T.P.; Dijkman, E.M. (2003). Scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee: Rapport voor deelproject B1 van EVA II, de tweede fase van het evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en Oosterschelde 1999-2003. Alterra-Rapport, 882. Alterra: Wageningen. 152 pp., more
 • Peer reviewed article van den Berg, A.; Jacobs, M.; Langers, F. (2002). Beleving kustveiligheid. Alterra-Rapport, 583. Alterra: Wageningen. 97 pp., more
 • Peer reviewed article Veen, J.; Peeters, J.; Leopold, M.F.; van Damme, C.J.G.; Veen, T. (2002). Effecten van de visserij langs de kust van Noordwest-Afrika op natuurwaarden: visetende vogels als graadmeters voor de kwaliteit van het mariene milieu. Alterra-Rapport, 625. Alterra: Wageningen. 186 pp., more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; van Moorsel, G.W.N.M. (2001). Schelpenbanken als ecotoop: de fauna van schelpenbanken in de Waddenzee. Alterra-Rapport, 202. Alterra: Texel. 26 pp., more
 • Brinkman, A.G.; Meesters, E.H.; Dijkman, E.M.; Brenninkmeijer, A.; Kersten, M.; Ens, B.J. (2005). Habitatgebruik van foeragerende wadvogels in de Westerschelde. Datarapport RKZ, RKZ-1267. Alterra/Altenburg en Wymenga: Texel. 112 + bijlagen pp., more
 • Dijkema, K.S.; de Jong, D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; van Duin, W.E. (2005). Salt marshes in the Water Framework Directive: Development of potential reference conditions and of potential good ecological statuses. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.020. Alterra: Texel. , more
 • Ens, B.J.; Smaal, A.C.; de Vlas, J. (2004). The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch Wadden Sea and Oosterschelde : final report on the second phase of the scientific evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA II). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.031. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/04. 212 pp., more
 • Holm, N. (2004). Reduce marine litter: Save the North Sea project results. Alterra: The Netherlands. 17 pp., more
 • Spaans, A.L.; Van Den Bergh, L.M. J. (2000). De mogelijke hinder van een windpark in de Willem-Annapolder, gemeente Kapelle, voor vogels van de Westerschelde, mede in relatie tot een te ontwikkelen glastuinbouwcomplex; notitie ten behoeve van de hoorzitting inzake het ontwerp-bestemmingsplan Willem-Annapolder. Alterra: Wageningen. 24 pp., more
 • Stienen, E.W.M. (2000). Biotoopbeschrijvingen vogelrichtlijnsoorten. Alterra: Wageningen. 66 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Schekkerman, H. (2000). Statistische analyse van de verspreiding en de broedresultaten van kustbroedvogels in het Deltagebied: relaties met habitatkenmerken, predatiedruk en toerisme. Alterra: Wageningen. 79 pp., more
 • van Beers, P.W.M.; Verdonschot, P.F.M. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren: Deel 4. Brakke binnenwateren: Achtergronddocument bij het 'Handboek Natuurdoeltypen in Nederland'. Rapport EC-LNV.AS-04. Alterra: Wageningen. 80 pp., more
 • Datarapport RKZ. Alterra, more
 • Alterra Scientific Contributions. Alterra: Wageningen, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications