IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Directie Regionale Zaken (EL&I-DRZ)

Info  Projects 
Dutch name: Directie Regionale Zaken
Parent institute: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), more
Type: Administrative

Abstract:
Directie Regionale Zaken (DRZ) is het bestuurlijk contactpunt van het ministerie van LNV in de regio en doet zaken namens het ministerie met de regio. De directie formuleert in samenspraak met andere relevante LNV-directies de rijksdoelen voor rijksprojecten in de regio en bereidt hiervoor de politieke besluitvorming voor. De directie is de 'voelhoorn' van het ministerie in de regio. Daarbij gaat het om het opvangen van beelden, standpunten en/of gebeurtenissen in de regio's die van belang zijn voor het LNV-beleid. DRZvertaalt deze signalen in gerichte beleidsadviezen en participeert vanuit haar specifieke rol in beleidsontwikkelingstrajecten. DRZcommuniceert in de regio over vastgesteld beleid. In principe betreft het de hoofdlijnen van het totale beleidsterrein van het ministerie van LNV. De directie is betrokken bij de implementatie van diverse wetten. Het betreft met name de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Tracéwet en de Wet milieubeheer. Tot slot is voor de directie een belangrijke taak weggelegd bij de bestrijding van crises. Daarbij gaat het onder meer om de opbouw van een 'crisisorganisatie', leiding geven aan het Regionaal Crisis Centrum, de coördinatie van de werkzaamheden van de uitvoerende diensten en de bestuurlijke afstemming met regionale bestuurders.

Projects (2)  Top 
  • Pacific oysters (Crassostrea gigas) in the Oosterschelde, more
  • Westerschelde LTV-O, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Projects