IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Cliquet, An [ person on image ]

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, more
 • Function: Zelfstandig academisch personeel

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-264 68 99
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, more
 • Function: Lecturer

  Direct contact at institute:
  E-mail:

Projects (12)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Administrative and legal grounding for integrated coastal zone management., more
 • Analysis of the Belgian policy with respect to nature conservation in the North Sea, more
 • Analysis of the Belgian policy with respect to the protection of the North Sea against pollution, more
 • Coastal Research Policy Integration, more
 • Codex coastal zone, more
 • Drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum of the draft law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction, more
 • Drafting of royal decrees in Dutch, implementing the law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction, more
 • Legal inventarisation of the Belgian coastal zone, more
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more
 • Policy oriented analysis and proposals for optimising legal and social instruments for nature development projects, more
 • Policy oriented research towards the implementation of the Fourth North Sea Conference by the Flemish government concerning hazardous substances, more
 • Project on co-operation agreement coastal zone management, more

Dataset  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more

Publications (75)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
  ( 14 peer reviewed ) split up
 • Belpaeme, K.; Cliquet, A.; Coppens, J.; Douvere, F.; Maes, F.; Maelfait, H.; Mees, J.; Rabaut, M.; Voets, J.; Volckaert, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Vanhulle, A. (2011). De Noordzee in België: Tijd om de opportuniteiten waar te maken. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 4 pp., more
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Cliquet, A.; Volckaert, A. (2012). Inspanningen voor geïntegreerd kustzonebeheer, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 75, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; De Zitter, M. (2002). Gerommel in de polder: een onderzoek naar samengaan van landbouw en natuur in Uitkerke (Blankenberge), in: De Grote Rede 6. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 6: pp. 10-13, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). De afbakening van de mariene beschermde gebieden in België: een beleidsanalyse, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 59-108, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). The designation of marine protected areas in Belgium: an analysis of the decision making process, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 57-105, more
 • Peer reviewed article Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (2009). Designation of marine protected areas in Belgium: a legal and ecological success? Mar. Policy 33(6): 878-886. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2009.04.020, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (2008). Inleiding, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 9-10, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (Ed.) (2008). Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. Maklu: Antwerpen. ISBN 978-090-466-0216-4. 190 pp., more
 • Cliquet, A. (1991). Analyse van het Belgisch beleid met betrekking tot de bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging. Studieproject uitgevoerd in opdracht van de Onderzoeksraad van de Universiteit Gent, 1990-1991. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 227 pp., more
 • Cliquet, A. (1994). Versnippering van de wettelijke bevoegdheidsverdeling en reglementering in de kustzone - aanzet tot samenwerking. Natuurreservaten vzw/WWF: Wenduine. 13 pp., more
 • Cliquet, A. (1996). Mogelijkheden in internationaal en nationaal recht voor de bescherming van mariene habitat, in: Jadot, B. Het natuurbeschermingsrecht. pp. 13-52, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A. (1999). Recente ontwikkelingen inzake natuurbehoudswetgeving in het marien en kustzonemilieu van België. Tijdschr. Milieur. 8: 346-361, more
 • Cliquet, A. (2000). Natuurbehoud in het mariene en kustzonemilieu: overzicht en analyse van de juridische mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor het mariene en kustzonemilieu van België. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. XV, 620 pp., more
 • Cliquet, A. (2001). De Belgische wet ter bescherming van het mariene milieu: een 'kookboek' voor een duurzaam beheer van onze Noordzee, in: De Grote Rede 3. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 3: pp. 2-9, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A. (2001). Coastal zone management in Belgium. Rev. Jurid. Environ. 2001: 85-103, more
 • Cliquet, A. (2002). Juridische bescherming van stranden in België, in: Mees, J. et al. (Ed.) Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9: pp. 1-9, more
 • Cliquet, A. (2003). Infrastructuurwerken en natuurbehoud: de casus van de offshore windmolenparken in België, in: Van Hoorick, G. et al. Praktijkboek habitattoets: praktische leidraad voor de toepassing van natuurbeschermingswetgeving bij projecten in Nederland en Vlaanderen. pp. 121-135, more
 • Cliquet, A. (2003). Wat mag en wat mag niet op het strand, in: De Grote Rede 8. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 8: pp. 1-11, more
 • Cliquet, A. (2004). Gevolgen van natuurbehoud in de zeegebieden voor de scheepvaart, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) Zeeverontreiniging: preventie, bestrijding en aansprakelijkheid. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 213-250, more
 • Cliquet, A. (2005). International legal possibilities and obligations for nature conservation in ports, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 393-404, more
 • Cliquet, A. (2007). De aangroeiende zandbank te Heist: juridisch drijfzand?, in: "De zandbank te Heist, een boeiend fenomeen", Seminarie Scharpoord Knokke-Heist, 19 oktober 2007: abstracts en powerpoint presentations. pp. 1-28, more
 • Cliquet, A. (2007). Policy challenges to stop biodiversity loss, in: Young, J. et al. (Ed.) Life on the Blue Planet: Biodiversity research and the new European marine policies. Report of the Electronic Conference 1-19 October 2007, Portugal. pp. 129, more
 • Cliquet, A. (2008). De aanwijzing en het beheer van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee, in: Teesing, N. (Ed.) Wie beschermt het natuurbeschermingsrecht?. pp. 29-52, more
 • Cliquet, A. (2008). Wat mag en wat mag niet op zee?, in: De Grote Rede 22. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 22: pp. 9-14, more
 • Cliquet, A. (2015). Mariene beschermde gebieden: een druppel in de oceaan?, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 81-113, more
 • Cliquet, A. (2016). International law as a driver for estuarine restoration, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 56, more
 • Cliquet, A.; Vercruyse, J.; Maes, F. (2000). Juridische inventarisatie van de kustzone in België. Universiteit Gent, Maritiem Instituut (Vakgroep Internationaal Publiekrecht): Gent. V, 107 pp., more
 • Cliquet, A.; Lambrecht, J.; Maes, F. (2002). Juridische inventarisatie van de kustzone in België: studie in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 168 pp., more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; De Waen, D.; Maes, F. (2007). The designation of marine protected areas in Belgium: From government to governance?, in: Proceedings MARE Conferentie People and the Sea IV: Who owns the Coast? 5-7 July 2007, Amsterdam, The Netherlands. pp. 1-10, more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). De afbakening van Natura 2000-sites in de BNZ: een stap vooruit of een lege doos? Institutionele en wettelijke context [POSTER]. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 1 poster pp., more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Rabaut, M. (2008). Implementation of Natura 2000 in the marine environment: a Belgian case study, in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Proceedings. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy [CD-ROM]. pp. 1-9, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Kervarec, F.; Bogaert, D.; Maes, F.; Queffelec, B. (2010). Legitimacy issues in public participation in coastal decision making processes: case studies from Belgium and France. Ocean Coast. Manag. 53(12): 760-768. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2010.10.015, more
 • Cliquet, A.; Schoukens, H.; Lecomte, L. (2012). The conservation of Belgian Marine Natura 2000 sites: the first steps into a brave new world?, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 59-61, more
 • Cliquet, A.; Maes, F.; Schrijvers, J. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. Universiteit Gent, Maritiem Instituut (Vakgroep Internationaal Publiekrecht): Gent. 75 pp., more
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Bogaert, D. (2006). Mariene beschermde gebieden in het Belgisch deel van de Noordzee: een eerste stap in de richting van het behoud van de mariene biodiversiteit? Tijdschr. Milieur. 15: 165-171, more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Maes, F. (2008). Het wettelijke kader voor mariene beschermde gebieden in België, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 21-58, more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Maes, F. (2008). The legal framework for marine protected areas in Belgium, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 21-56, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Decleer, K. (2007). Natura 2000 in de Belgische Noordzee: meer dan een 'papieren' bescherming? Levende Nat. 108(6): 270-272, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Maes, F. (1998). The new Belgian law on the protection of the marine environment. Journal of International Wildlife Law & Policy 1(3): 395-402, more
 • Cliquet, A.; Maes, F. (2001). Beleidsondersteunend onderzoek voor een geïntegreerd kustzonebeleid in België: welk geïntegreerd kustzonebeleid?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 12-17, more
 • Cliquet, A.; Maes, F. (2015). Ten geleide, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 17-20, more
 • Cliquet, A.; Maes, F. (Ed.) (2015). Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. Maklu: Antwerpen-Apeldoorn. ISBN 978-90-466-0774-9. 470 pp., more
 • Cliquet, A.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2004). Towards integration and participation in coastal zone decision making for Belgium, in: Green, D.R. et al. (Ed.) Littoral 2004: 7th International Symposium. Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, Aberdeen, Scotland, UK, 20th - 22nd September 2004. Proceedings volume 1. pp. 205-210, more
 • Cliquet, A.; Schrijvers, J. (2003). Geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 19-27, more
 • Cliquet, A.; Schrijvers, J. (2003). Toelichting bij het ontwerp van samenwerkingsakkoord, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 53-63, more
 • Cliquet, A.; Symens, P. (2001). Het strand is Vlaams, het water Belgisch. Natuurreservaten 23(3): 6-9, more
 • Haelters, J.; Cliquet, A. (1998). Vissen op het droge: strandvisserij met vaste netten versus natuurwaarden. Leefmilieu 21(6): 210-216, more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Seys, J.; Meire, P.; Offringa, H. (2000). Limited atlas of the Belgian part of the North Sea [ATLAS]. Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs: Brussel. 31 pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Bogaert, D.; Calewaert, J.-B. (2008). Een huis met expertise in interdisciplinair onderzoek over zee- en milieurecht. Het Maritiem Instituut (UGent), in: Goffin, A. et al. (Ed.) UGent aan Zee. pp. 78-85, more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2013). Raakvlak marien onderzoek en beleid, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 286-323, more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2013). The marine science-policy interface, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 274-307, more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (1997). Internationaal en nationaal recht inzake de bescherming van de Noordzee. Kluwer Rechtswetenschappen België: Deurne. ISBN 90-5583-297-9. XXXIII, 733 pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (1999). Nieuwe perspectieven voor een duurzaam beheer van de Noordzee door België (deel 1): de wet ter bescherming van het mariene milieu. Leefmilieu 22(5): 187-193, more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2004). Codex wetgeving kustzone, Deel 1: Internationaal Recht. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Belgium. [Diff. Pag.] pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2004). Codex wetgeving kustzone, Deel 2: Nationaal Recht. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Belgium. [Diff. Pag.] pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2004). Codex wetgeving kustzone, Deel 3: Regionaal Recht. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Belgium. [Diff. Pag.] pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2004). Codex wetgeving kustzone, Deel 4: Lokaal Recht. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Belgium. [Diff. Pag.] pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2007). Ruimtelijke ordening op zee. Symposium presentation. Maritiem Instituut: Oostende. 42 pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Schrijvers, J. (2003). Ontwerp van samenwerkingsakkoord, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 42-52, more
 • Pecceu, E.; Cliquet, A.; Maes, F.; Hostens, K. (2013). A decade of marine spatial planning in Belgium: a journey towards integrated management. CM Documents - ICES, CM 2013(I:10). ICES: Copenhagen. 2 pp., more
 • Rabaut, M.; Cliquet, A.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Ecological restoration in the Belgian part of the North Sea, in: Proceedings of the 6th European Conference on Ecological Restoration (SER), Ghent (Belgium) 8-12 September 2008. pp. 1-4, more
 • Peer reviewed article Rabaut, M.; Degraer, S.; Schrijvers, J.; Derous, S.; Bogaert, D.; Maes, F.; Vincx, M.; Cliquet, A. (2009). Policy analysis of the MPA-process in temperate continental shelf areas. Aquat. Conserv. 19(5): 596-608. dx.doi.org/10.1002/aqc.985, more
 • Rabaut, M.; Degraer, S.; Schrijvers, J.; Derous, S.; Bogaert, D.; Maes, F.; Vincx, M.; Cliquet, A. (2009). Policy analysis of the MPA-process in temperate continental shelf areas, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 149-173, more
 • Rabaut, M.; Cliquet, A. (2009). The dynamics of the marine environment versus the rigid interpretation of nature conservation law, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 175-199, more
 • Rabaut, M.; Cliquet, A. (2011). The dynamics of the marine environment versus the rigid interpretation of nature conservation law, in: Riley, A.T. Advances in Environmental Research, Volume 3. Advances in Environmental Research (New York, N.Y. 2008), 3: pp. 191-210, more
 • Rabaut, M.; Cliquet, A.; Maes, F. (2004). Marine Protected Areas: international framework, state of the art, the Belgian situation. MareLac/Maritiem Instituut/Universiteit Gent: Gent. 27 pp., more
 • Peer reviewed article Schoukens, H.; Cliquet, A.; De Smedt, P. (2010). Tijdelijke natuur: overtreft de dynamiek van de natuur die van het natuurbehoudsrecht? Tijdschr. Milieur. 2010(1): 23-55, more
 • Peer reviewed article Schoukens, H.; Cliquet, A.; De Smedt, P. (2010). The compatibility of "temporary nature" with European conservation law. Eur. Energ. Environ. Law Rev. 19(3): 106-131, more
 • Peer reviewed article Schoukens, H.; Bogaart, M.; Cliquet, A. (2010). De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij? Tijdschr. Milieur. 3: 304-321. hdl.handle.net/1854/LU-1208070, more
 • Peer reviewed article Schoukens, H.; Cliquet, A.; Maes, F. (2012). Wind farm development in the Belgian part of the North Sea: A policy oddyssey without precedent. EurUP 6: 304-312, more
 • Peer reviewed article Schoukens, H.; Cliquet, A. (2012). Hercules @ sea: 10 werken voor een betere juridische bescherming van de waardevolle natuurgebieden in het Belgische deel van Noordzee. Tijdschr. Milieur. 2012(5): 500-535, more
 • Schrijvers, J.; Cliquet, A. (2003). Opties voor bestuurlijke verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 28-40, more
 • Van Hoorick, G.; Cliquet, A.; Backes, C.; Brouwer, H.; Neumann, F.; van den Tempel, R.; Woldendorp, H. (2003). Praktijkboek habitattoets: praktische leidraad voor de toepassing van natuurbeschermingswetgeving bij projecten in Nederland en Vlaanderen. Sdu Uitgevers: [s.l.]. ISBN 90-12-09929-3. 188 pp., more
 • Peer reviewed article Vandamme, S.; Cliquet, A. (2008). De bescherming van zeezoogdieren tegen incidentele vangst: door de mazen van het net geglipt? Tijdschr. Milieur. 17: 14-35, more
 • Vanden Abeele, P.; Maes, F.; Schrijvers, J.; Cliquet, A. (2005). A flood of space: towards a spatial structure plan for the sustainable management of the North Sea (GAUFRE). Belgian Science Policy: Brussel. 204 + cd-rom (maps) pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset