IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Cliquet, An

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, more
 • Function: Zelfstandig academisch personeel

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-264 68 99
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, more
 • Function: Lecturer

  Direct contact at institute:
  E-mail:
JPG file

Projects (12)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Administrative and legal grounding for integrated coastal zone management., more
 • Analysis of the Belgian policy with respect to nature conservation in the North Sea, more
 • Analysis of the Belgian policy with respect to the protection of the North Sea against pollution, more
 • Coastal Research Policy Integration, more
 • Codex coastal zone, more
 • Drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum of the draft law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction, more
 • Drafting of royal decrees in Dutch, implementing the law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction, more
 • Legal inventarisation of the Belgian coastal zone, more
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more
 • Policy oriented analysis and proposals for optimising legal and social instruments for nature development projects, more
 • Policy oriented research towards the implementation of the Fourth North Sea Conference by the Flemish government concerning hazardous substances, more
 • Project on co-operation agreement coastal zone management, more

Dataset  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more

Publications (76)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
  ( 13 peer reviewed ) split up
 • Belpaeme, K.; Cliquet, A.; Coppens, J.; Douvere, F.; Maes, F.; Maelfait, H.; Mees, J.; Rabaut, M.; Voets, J.; Volckaert, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Vanhulle, A. (2011). De Noordzee in België: Tijd om de opportuniteiten waar te maken. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 4 pp., more
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Cliquet, A.; Volckaert, A. (2012). Inspanningen voor geïntegreerd kustzonebeheer, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 75, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; De Zitter, M. (2002). Gerommel in de polder: een onderzoek naar samengaan van landbouw en natuur in Uitkerke (Blankenberge), in: De Grote Rede 6. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 6: pp. 10-13, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). De afbakening van de mariene beschermde gebieden in België: een beleidsanalyse, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 59-108, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). The designation of marine protected areas in Belgium: an analysis of the decision making process, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 57-105, more
 • Peer reviewed article Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (2009). Designation of marine protected areas in Belgium: a legal and ecological success? Mar. Policy 33(6): 878-886. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2009.04.020, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (2008). Inleiding, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 9-10, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (Ed.) (2008). Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. Maklu: Antwerpen. ISBN 978-090-466-0216-4. 190 pp., more
 • Cliquet, A. (1991). Analyse van het Belgisch beleid met betrekking tot de bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging. Studieproject uitgevoerd in opdracht van de Onderzoeksraad van de Universiteit Gent, 1990-1991. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 227 pp., more
 • Cliquet, A. (1994). Versnippering van de wettelijke bevoegdheidsverdeling en reglementering in de kustzone - aanzet tot samenwerking. Natuurreservaten vzw/WWF: Wenduine. 13 pp., more
 • Cliquet, A. (1996). Mogelijkheden in internationaal en nationaal recht voor de bescherming van mariene habitat, in: Jadot, B. Het natuurbeschermingsrecht. pp. 13-52, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A. (1999). Recente ontwikkelingen inzake natuurbehoudswetgeving in het marien en kustzonemilieu van België. Tijdschr. Milieur. 8: 346-361, more
 • Cliquet, A. (2000). Natuurbehoud in het mariene en kustzonemilieu: overzicht en analyse van de juridische mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor het mariene en kustzonemilieu van België. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. XV, 620 pp., more
 • Cliquet, A. (2001). De Belgische wet ter bescherming van het mariene milieu: een 'kookboek' voor een duurzaam beheer van onze Noordzee, in: De Grote Rede 3. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 3: pp. 2-9, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A. (2001). Coastal zone management in Belgium. Rev. Jurid. Environ. 2001: 85-103, more
 • Cliquet, A. (2002). Juridische bescherming van stranden in België, in: Mees, J. et al. (Ed.) Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9: pp. 1-9, more
 • Cliquet, A. (2003). Infrastructuurwerken en natuurbehoud: de casus van de offshore windmolenparken in België, in: Van Hoorick, G. et al. Praktijkboek habitattoets: praktische leidraad voor de toepassing van natuurbeschermingswetgeving bij projecten in Nederland en Vlaanderen. pp. 121-135, more
 • Cliquet, A. (2003). Wat mag en wat mag niet op het strand, in: De Grote Rede 8. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 8: pp. 1-11, more
 • Cliquet, A. (2004). Gevolgen van natuurbehoud in de zeegebieden voor de scheepvaart, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) Zeeverontreiniging: preventie, bestrijding en aansprakelijkheid. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 213-250, more
 • Cliquet, A. (2005). International legal possibilities and obligations for nature conservation in ports, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 393-404, more
 • Cliquet, A. (2007). De aangroeiende zandbank te Heist: juridisch drijfzand?, in: "De zandbank te Heist, een boeiend fenomeen", Seminarie Scharpoord Knokke-Heist, 19 oktober 2007: abstracts en powerpoint presentations. pp. 1-28, more
 • Cliquet, A. (2007). Policy challenges to stop biodiversity loss, in: Young, J. et al. (Ed.) Life on the Blue Planet: Biodiversity research and the new European marine policies. Report of the Electronic Conference 1-19 October 2007, Portugal. pp. 129, more
 • Cliquet, A. (2008). De aanwijzing en het beheer van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee, in: Teesing, N. (Ed.) Wie beschermt het natuurbeschermingsrecht?. pp. 29-52, more
 • Cliquet, A. (2008). Wat mag en wat mag niet op zee?, in: De Grote Rede 22. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 22: pp. 9-14, more
 • Cliquet, A. (2015). Mariene beschermde gebieden: een druppel in de oceaan?, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 81-113, more
 • Cliquet, A. (2016). International law as a driver for estuarine restoration, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 56, more
 • Cliquet, A.; Vercruyse, J.; Maes, F. (2000). Juridische inventarisatie van de kustzone in België. Universiteit Gent, Maritiem Instituut (Vakgroep Internationaal Publiekrecht): Gent. V, 107 pp., more
 • Cliquet, A.; Lambrecht, J.; Maes, F. (2002). Juridische inventarisatie van de kustzone in België: studie in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 168 pp., more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; De Waen, D.; Maes, F. (2007). The designation of marine protected areas in Belgium: From government to governance?, in: Proceedings MARE Conferentie People and the Sea IV: Who owns the Coast? 5-7 July 2007, Amsterdam, The Netherlands. pp. 1-10, more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). De afbakening van Natura 2000-sites in de BNZ: een stap vooruit of een lege doos? Institutionele en wettelijke context [POSTER]. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 1 poster pp., more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Rabaut, M. (2008). Implementation of Natura 2000 in the marine environment: a Belgian case study, in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Proceedings. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy [CD-ROM]. pp. 1-9, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Kervarec, F.; Bogaert, D.; Maes, F.; Queffelec, B. (2010). Legitimacy issues in public participation in coastal decision making processes: case studies from Belgium and France. Ocean Coast. Manag. 53(12): 760-768. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2010.10.015, more
 • Cliquet, A.; Schoukens, H.; Lecomte, L. (2012). The conservation of Belgian Marine Natura 2000 sites: the first steps into a brave new world?, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 59-61, more
 • Cliquet, A.; Maes, F.; Schrijvers, J. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. Universiteit Gent, Maritiem Instituut (Vakgroep Internationaal Publiekrecht): Gent. 75 pp., more
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Bogaert, D. (2006). Mariene beschermde gebieden in het Belgisch deel van de Noordzee: een eerste stap in de richting van het behoud van de mariene biodiversiteit? Tijdschr. Milieur. 15: 165-171, more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Maes, F. (2008). Het wettelijke kader voor mariene beschermde gebieden in België, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 21-58, more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Maes, F. (2008). The legal framework for marine protected areas in Belgium, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 21-56, more
 • Cliquet, A.; Decleer, K. (2007). Natura 2000 in de Belgische Noordzee: meer dan een 'papieren' bescherming? Levende Nat. 108(6): 270-272, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Maes, F. (1998). The new Belgian law on the protection of the marine environment. Journal of International Wildlife Law & Policy 1(3): 395-402, more
 • Cliquet, A.; Maes, F. (2001). Beleidsondersteunend onderzoek voor een geïntegreerd kustzonebeleid in België: welk geïntegreerd kustzonebeleid?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 12-17, more
 • Cliquet, A.; Maes, F. (2015). Ten geleide, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 17-20, more
 • Cliquet, A.; Maes, F. (Ed.) (2015). Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. Maklu: Antwerpen-Apeldoorn. ISBN 978-90-466-0774-9. 470 pp., more
 • Cliquet, A.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2004). Towards integration and participation in coastal zone decision making for Belgium, in: Green, D.R. et al. (Ed.) Littoral 2004: 7th International Symposium. Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, Aberdeen, Scotland, UK, 20th - 22nd September 2004. Proceedings volume 1. pp. 205-210, more
 • Cliquet, A.; Schrijvers, J. (2003). Geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 19-27, more
 • Cliquet, A.; Schrijvers, J. (2003). Toelichting bij het ontwerp van samenwerkingsakkoord, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 53-63, more
 • Cliquet, A.; Symens, P. (2001). Het strand is Vlaams, het water Belgisch. Natuurreservaten 23(3): 6-9, more
 • Haelters, J.; Cliquet, A. (1998). Vissen op het droge: strandvisserij met vaste netten versus natuurwaarden. Leefmilieu 21(6): 210-216, more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Seys, J.; Meire, P.; Offringa, H. (2000). Limited atlas of the Belgian part of the North Sea [ATLAS]. Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs: Brussel. 31 pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Bogaert, D.; Calewaert, J.-B. (2008). Een huis met expertise in interdisciplinair onderzoek over zee- en milieurecht. Het Maritiem Instituut (UGent), in: Goffin, A. et al. (Ed.) UGent aan Zee. pp. 78-85, more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2013). Raakvlak marien onderzoek en beleid, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 286-323, more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2013). The marine science-policy interface, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 274-307, more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (1996). Het Belgisch beleid inzake de bescherming van de Noordzee. Project in het kader van het Impulsprogramma Zeewetenschappen. Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. Onder leiding van E. Somers. Universiteit Gent. Vakgroep Internationaal Publiekrecht: Gent. 3 volumes pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (1997). Internationaal en nationaal recht inzake de bescherming van de Noordzee. Kluwer Rechtswetenschappen België: Deurne. ISBN 90-5583-297-9. XXXIII, 733 pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (1999). Nieuwe perspectieven voor een duurzaam beheer van de Noordzee door België (deel 1): de wet ter bescherming van het mariene milieu. Leefmilieu 22(5): 187-193, more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2004). Codex wetgeving kustzone, Deel 1: Internationaal Recht. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Belgium. [Diff. Pag.] pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2004). Codex wetgeving kustzone, Deel 2: Nationaal Recht. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Belgium. [Diff. Pag.] pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2004). Codex wetgeving kustzone, Deel 3: Regionaal Recht. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Belgium. [Diff. Pag.] pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2004). Codex wetgeving kustzone, Deel 4: Lokaal Recht. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Belgium. [Diff. Pag.] pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2007). Ruimtelijke ordening op zee. Symposium presentation. Maritiem Instituut: Oostende. 42 pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Schrijvers, J. (2003). Ontwerp van samenwerkingsakkoord, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 42-52, more
 • Pecceu, E.; Cliquet, A.; Maes, F.; Hostens, K. (2013). A decade of marine spatial planning in Belgium: a journey towards integrated management. CM Documents - ICES, CM 2013(I:10). ICES: Copenhagen. 2 pp., more
 • Rabaut, M.; Cliquet, A.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Ecological restoration in the Belgian part of the North Sea, in: Proceedings of the 6th European Conference on Ecological Restoration (SER), Ghent (Belgium) 8-12 September 2008. pp. 1-4, more
 • Peer reviewed article Rabaut, M.; Degraer, S.; Schrijvers, J.; Derous, S.; Bogaert, D.; Maes, F.; Vincx, M.; Cliquet, A. (2009). Policy analysis of the MPA-process in temperate continental shelf areas. Aquat. Conserv. 19(5): 596-608. dx.doi.org/10.1002/aqc.985, more
 • Rabaut, M.; Degraer, S.; Schrijvers, J.; Derous, S.; Bogaert, D.; Maes, F.; Vincx, M.; Cliquet, A. (2009). Policy analysis of the MPA-process in temperate continental shelf areas, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 149-173, more
 • Rabaut, M.; Cliquet, A. (2009). The dynamics of the marine environment versus the rigid interpretation of nature conservation law, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 175-199, more
 • Rabaut, M.; Cliquet, A. (2011). The dynamics of the marine environment versus the rigid interpretation of nature conservation law, in: Riley, A.T. Advances in Environmental Research, Volume 3. Advances in Environmental Research (New York, N.Y. 2008), 3: pp. 191-210, more
 • Rabaut, M.; Cliquet, A.; Maes, F. (2004). Marine Protected Areas: international framework, state of the art, the Belgian situation. MareLac/Maritiem Instituut/Universiteit Gent: Gent. 27 pp., more
 • Peer reviewed article Schoukens, H.; Cliquet, A.; De Smedt, P. (2010). Tijdelijke natuur: overtreft de dynamiek van de natuur die van het natuurbehoudsrecht? Tijdschr. Milieur. 2010(1): 23-55, more
 • Peer reviewed article Schoukens, H.; Cliquet, A.; De Smedt, P. (2010). The compatibility of "temporary nature" with European conservation law. Eur. Energ. Environ. Law Rev. 19(3): 106-131, more
 • Peer reviewed article Schoukens, H.; Bogaart, M.; Cliquet, A. (2010). De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij? Tijdschr. Milieur. 3: 304-321. hdl.handle.net/1854/LU-1208070, more
 • Peer reviewed article Schoukens, H.; Cliquet, A.; Maes, F. (2012). Wind farm development in the Belgian part of the North Sea: A policy oddyssey without precedent. EurUP 6: 304-312, more
 • Peer reviewed article Schoukens, H.; Cliquet, A. (2012). Hercules @ sea: 10 werken voor een betere juridische bescherming van de waardevolle natuurgebieden in het Belgische deel van Noordzee. Tijdschr. Milieur. 2012(5): 500-535, more
 • Schrijvers, J.; Cliquet, A. (2003). Opties voor bestuurlijke verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 28-40, more
 • Van Hoorick, G.; Cliquet, A.; Backes, C.; Brouwer, H.; Neumann, F.; van den Tempel, R.; Woldendorp, H. (2003). Praktijkboek habitattoets: praktische leidraad voor de toepassing van natuurbeschermingswetgeving bij projecten in Nederland en Vlaanderen. Sdu Uitgevers: [s.l.]. ISBN 90-12-09929-3. 188 pp., more
 • Peer reviewed article Vandamme, S.; Cliquet, A. (2008). De bescherming van zeezoogdieren tegen incidentele vangst: door de mazen van het net geglipt? Tijdschr. Milieur. 17: 14-35, more
 • Vanden Abeele, P.; Maes, F.; Schrijvers, J.; Cliquet, A. (2005). A flood of space: towards a spatial structure plan for the sustainable management of the North Sea (GAUFRE). Belgian Science Policy: Brussel. 204 + cd-rom (maps) pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset