IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs Boudewijn, Theo

Institute  Top | Institute | Publications 
  Bureau Waardenburg bv - Consultancy for Ecology & Environment, more
  Function: Teamleader Bird ecology

  Institutional address:
  Postbus 365
  4100 AJ Culemborg
  Gelderland
  Tel.: +31-(0)345-51 27 10
  Fax: +31-(0)345-51 98 49
  E-mail:
 

Publications (26)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Boudewijn, T.; Dirksen, S.; Ohm, M. (1994). Overzicht onderzoek aan vogels in het benedenrivierengebied 1988-1992. Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland: [s.l.]. ISBN 90 3690 255 X. 103 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Hoekstein, M.S.J.; Braad, M.L.; Prinsen, H.A.M. (2004). Vogeltellingen tijdens afgaand water op drie locaties langs de Westerschelde: dijktraject Oost-Inkelenpolder. Bureau Waardenburg Rapport, 04-113. Bureau Waardenburg: Culemborg. 46 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Prinsen, H.A.M.; Vonk, H.; Braad, M.L. (2004). Vogeltellingen tijdens laagwater langs de dijk van Saeftinghe. Bureau Waardenburg Rapport, 04-116. Bureau Waardenburg: Culemborg. 30 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; van Rijn, S.H.M. (2005). Vogeltellingen tijdens afgaand water langs het dijktraject Nijs- en Hooglandpolder (Westerschelde): tellingen in april 2005 en een vergelijking met tellingen in het voorgaande jaar. Bureau Waardenburg Rapport, 05-114. Bureau Waardenburg: Culemborg. 64 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; Braad, M.L.; Hoekstein, M.S.J. (2005). Vogeltellingen met afgaand water langs het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe (Westerschelde). Bureau Waardenburg Rapport, 05-15. Bureau Waardenburg: Culemborg. 52 + bijlagen pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; van Rijn, S.; Braad, M.L. (2005). Vogeltellingen met afgaand water langs het dijktraject Nijs- en Hooglandpolder (Westerschelde). Bureau Waardenburg Rapport, 05-017. Bureau Waardenburg: Culemborg. 76 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Meijer, A.J.M.; Soes, D.M. (2006). Onderzoek naar de kolonisatie door flora en fauna van betonblokken op het zuidelijk havenhoofd te Ijmuiden: nieuwe betonblokken als foerageergebied voor de paarse strandloper. Bureau Waardenburg Rapport, 06.077. Bureau Waardenburg: Culemborg. 58 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Meijer, A.J.M. (2007). De kolonisatie door flora en fauna van betonblokken op het zuidelijk havenhoofd te Ijmuiden. Betonblokken als foerageergebied voor paarse strandlopers en steenlopers: eindrapport. Bureau Waardenburg Rapport, 07-051. Bureau Waardenburg: Culemborg. 108 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Snijders, W.J.M. (2008). Mogelijkheden voor estuariene natuurontwikkeling in de Braakman-Noord; Verkenning in het kader van het Natuurpakket Westerschelde. Bureau Waardenburg/Deltares: Culemborg. 120 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Vonk, H. (2004). Vogeltellingen tijdens afgaand water op drie locaties langs de westerschelde: dijktraject Zuidgors. Bureau Waardenburg Rapport, 04-115. Bureau Waardenburg: Culemborg. 40 pp., more
 • De Boer, E.J.F.; Prinsen, H.A.M.; Boudewijn, T.J. (2005). Project Zwakke Schakels Zeeland: inventarisatie van bestaande gegevens en plan van aanpak noodzakelijk aanvullend onderzoek. Bureau Waardenburg Rapport, 05-040. Bureau Waardenburg: Culemborg. 55 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Gyimesi, A.; Boudewijn, T.J.; Buijs, R.-J.; Shamoun-Baranes, J.Z.; de Jong, J.W.; Fijn, R.C.; van Horssen, P.W.; Poot, M.J.M. (2016). Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus thriving on a non-marine diet. Bird Study 63(2): 241-249. http://hdl.handle.net/10.1080/00063657.2016.1180341, more
 • Heunks, C.; Boudewijn, T.J.; de Groot, M.T. (2005). Vogeltellingen tijdens afgaand water langs het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe (Westerschelde): tellingen in mei 2005 en een vergelijking met tellingen in het voorgaande jaar. Bureau Waardenburg Rapport, 05-115. Bureau Waardenburg: Culemborg. 44 + bijlagen pp., more
 • Hoekstein, M.S.J.; Boudewijn, T.J. (2004). Vogeltellingen tijdens afgaand water op drie locaties langs de Westerschelde: dijktraject Terneuzen. Bureau Waardenburg Rapport, 04-114. Bureau Waardenburg: Culemborg. 40 pp., more
 • Jaspers, C.J.; Bliek, A.J.; Boudewijn, T.J. (2009). Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde: Onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het Land van Saeftinghe. Grontmij: Houten. 135 pp., more
 • Poot, M.; Heunks, C.; Verdaat, H.; Prinsen, H.; Wolf, P.; Leopold, M.; Boudewijn, T.J. (2009). The shallow coastal zone in the SW-Netherlands as a concentration area for red-throated divers Gavia stellata - variation in occurrence in relation to wind and tide, in: Stienen, E. et al. Seabird Group 10th International Conference Book of Abstracts, Brugge, Belgium 27-30 March 2009. VLIZ Special Publication, 42: pp. 54-55, more
 • Poot, M.J.M.; Krijgsveld, K.L.; Burgers, S.L.G.E.; van Horssen, P.W.; Boudewijn, T.J. (2003). Ontwikkelingen bij watervogels in de Westerschelde in relatie tot mogelijke effecten van de vaargeulverruiming 48'-43': trendanalyse van aantallen watervogels en groei van visdiefkuikens. Bureau Waardenburg Rapport, 02-133. Bureau Waardenburg: Culemborg. 96 + bijlagen pp., more
 • Poot, M.J.M.; Heunks, C.; Prinsen, H.A.M.; van Horssen, P.W.; Boudewijn, T.J. (2006). Zeevogels in de Voordelta in 2004/2005 en 2005/2006: Nulmeting in het kader van Monitoring en Evaluatie Programma, Project Mainport Rotterdam - MEP MV2; Perceel 4: Vogels. Bureau Waardenburg Rapport, 06-244. Bureau Waardenburg: Culemborg. 188 pp., more
 • Poot, M.J.M.; Fijn, R.C.; Boudewijn, T.J.; de Jong, J.; van Horssen, P.W.; Japink, M.; Van den boogaard, B.; Bergsma, J.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Wolf, P.A.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J. (2014). Perceel vogels – Grote stern en visdief, in: Prins, T.C. et al. (Ed.) PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta. Eindrapport 1e fase 2009-2013 Deel B. Deltares Report, 1200672-000-ZKS-0043: pp. 419-659, more
 • Poot, M.J.M.; Fijn, R.C.; Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; de Jong, J.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Wolf, P.A.; Hoekstein, M.S. J.; Lilipaly, S.J. (2015). PMR-NCV Jaarrapport Vogels 2014: Voortgang onderzoek sterns & zee-eenden in de Voordelta en Delta. Bureau Waardenburg Rapport, 15-084. Bureau Waardenburg: Culemborg. 115 pp., more
 • Rossaert, G.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J.; Meire, P.M.; Ysebaert, T.; Evers, E.H.G.; Meininger, P.L. (1992). Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive succes, and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the Common stern (Sterna hirundo): 1. Field study. Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Institute for Nature Conservation: Gent, Culemborg, Hasselt. 126 pp., more
 • Rossaert, G.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J.; Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Evers, E.H.G. (1993). Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive succes, and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the Commen stern (Sterna hirundo). Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A93(31). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Peer reviewed article Stronkhorst, J.; Ysebaert, T.J.; Smedes, F.; Meininger, P.L.M.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J. (1993). Contaminants in eggs of some waterbird species from the Scheldt estuary, SW Netherlands. Mar. Pollut. Bull. 26(10): 572-578, more
 • Tulp, I.; Poot, M.J.M.; Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Boudewijn, T.J. (2001). Aantalsontwikkelingen van watervogels in de Westerschelde: mogelijke effecten van de vaargeulverruiming in 1997-2000. Werkdocument RIKZ, 2001-825x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 88 + bijlagen pp., more
 • Verbeek, R.G.; Smits, R.R.; Boudewijn, T.J. (2013). Huidige situatie en autonome ontwikkeling natuurwaarden Zeesluis Terneuzen. Natura 2000-gebieden en EHS-gebieden in de ruime omgeving. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 42 pp., more
 • Wolf, P.; Lilipaly, S.J.; Poot, M.J.M.; Boudewijn, T.J. (2000). Atlas vogelconcentraties en vliegbewegingen Delta: onderzoek naar het nachtelijk gebruik van hoogwatervluchtplaatsen door steltlopers rond de Oosterschelde. Bureau Waardenburg Rapport, 00-023. Bureau Waardenburg: Culemborg. 54 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications