IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Meire, Patrick
anet.ua.ac.be/acadbib/uae/03295

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more
 • Function: Head of research group

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-265 22 74
  GSM: +32-(0)475-28 52 98
  Fax: +32-(0)3-265 22 71
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, more
 • Function: Lecturer

  Direct contact at institute:
  E-mail:
Patrick Meire

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Projects (128)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • A description of ecosystem services of the Schelde estuary and development of ecosystem goals based on natural functions of the estuary, more
 • A fundamental study on exchange processes in river ecosystems, more
 • Aanpassing van de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid, more
 • Aanreiken van een gemeenschappelijke basis voor eenvormige milieukwaliteitsnormen voor bodem, water en lucht, more
 • Abiotische onderbouwing van de natuurtypes voor waterlopen in Vlaanderen, more
 • Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen ifv de Kaderrichtlijn Water: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en/of maximaal ecologisch potentieel in elk Vlaams overgangstype vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen, more
 • An ecosystem management plan for the valley and source of the Dender, more
 • An Ecosystem Management Plan for the valley of the Grote Nete (Flanders), more
 • Aqualingua, more
 • Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., more
 • Bilaterale samenwerking met Polen: Ecological responses to changing hydrological conditions in floodplains, more
 • Biological assessment of sediments: a comparison, more
 • Biotic interactions in turbid estuarine systems, more
 • Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk, more
 • Conservation Targets for Special Areas of Conservation (SAC) and Special Protection Area (SPA), more
 • Consultancy Contract WWF, more
 • Contract wetenschappers voor een peer review van de afbakening van Gebieden van Communitair Belang, more
 • Coördinatie en wet. Ondersteuning: ecologische inventarisatie en visievorming ihkv iwb, more
 • Databank opstellen voor visgegevens 1983-1987, more
 • De optimalisatie van het maaibeheer van waterlopen, more
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, more
 • Demand driven, European Sediment Research Network, more
 • Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, more
 • Denitrification of the intertidal sediments and water quality parameters, more
 • Development of scores or indices for biological quality indicators 'benthic invertebrates, macroalgae, angiosperms and phytoplankton' for the Flemish brackish waters corresponding the European Water Framework Directive, more
 • Eco-hydrological and socio-economical approach for the restoration of the lagoon Merja-Zerga in Morocco, more
 • Eco-hydrological study of the De Putten site, more
 • Ecological characterization of European estuaries, with emphasis on the Scheldt estuary, more
 • Ecologische inventarisatie en visievorming in functie van waterbeheer op een aantal waterlopen 1e categorie: coördinatieopdracht, more
 • Ecologische inventarisatie en visievorming in het kader van Integraal Waterbeheer (952), more
 • Ecology of seabirds: partim beached birds survey, more
 • Ecology of seabirds: partim seabirds at sea, more
 • Ecology of vegetation on alluvial plains and salt marches, more
 • Ecology of wintering waterbirds in Flanders: partim ducks, grebes and cormorants, more
 • Ecosystem modelling to support strategical environmental impact assessment for the Sigma plan, more
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria, more
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., more
 • Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, more
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • Freshwater march and tidal flat development behind the dikes due to a reduced tide, more
 • Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium, more
 • Habitatrichtlijnen en Natuurstudie, more
 • Herwaardering van het grachtenstelsel: inventarisatie en opbouw van een GIS - deel coördinatie, more
 • Het formuleren van een concept voor de structuur en het functioneren van het Schelde ecosysteem, more
 • Het opmaken van een verkennende studie ter voorbereiding van de ruimtelijke vertaling van de Vogel- en Habitatrichtlijnverplichtingen in het algemeen en de instandhoudingsverplichtingen in het bijzonder mbt de delen van het EU Vogelrichtlijngebied 3.6 en het EU Habitatrichtlijngebied 3.5 binnen het Linkerscheldeoevergebied, more
 • Hoe zal klimaatverandering de koolstofcyclering in wetlandbodems beïnvloeden?, more
 • Impact van hydrologie op diversiteit van aquatische organismen in tijdelijke wetlands in de Kaapstreek (Zuid-Afrika), more
 • Impactanalyse waterlopen en overstromingsgebieden, more
 • Influence of eutrophication on the development of macrophytes in still waters, more
 • Integration of the 'OMES' projects, more
 • Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, more
 • Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie, more
 • Invullen natuurontwikkeling langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren, more
 • Lagunation and disposal of dredged material from the Lower-Scheldt: possibilities for landscape repair and nature development? A critical analysis of the site at Steendorp, more
 • Land Use Changes and Si Transport through the Scheldt River Basin, more
 • Landschapsecologisch en eochydrologisch onderzoek tbv de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete ihkv integraal waterbeheer, more
 • Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid, more
 • Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand met het oog op het uitvoeren van het project ""Zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging", more
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more
 • Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren?, more
 • Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin, more
 • Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin, more
 • Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river bassins, more
 • Milieu-impactbepaling van het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen door middel van strategische m.e.r., gedeelte natuur en water, more
 • Modellering van de interacties tussen macrofieten en rivierprocessen en hun effect op rivierkwaliteit, more
 • Mogelijkheden van het NTMB binnen de uitbouw van de ecologische infrastructuur in de Antwerpse haven, more
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, more
 • Monitoring van de bekkens van de Kleine en de Grote Nete ten behoeve van het beheer en de bescherming van de visfauna, more
 • Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, more
 • Nature development study of the ‘zuidelijke groenzone’ on the left bank of the river Scheldt, more
 • Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, more
 • North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology, more
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
 • Onderzoek naar de mogelijkheden, nut en relevantie van hermeandering in verschillende gebieden en voor verschillende waterlooptypen in Vlaanderen, more
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, more
 • Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems, more
 • Ontwikkeling van een score of index voor het biologische kwaliteitselement macrofyten voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, more
 • Opmaak handleiding voor de sanering van vismigratieknelpunten, more
 • Opmaak Integraal plan voor GOG te Kruibeke, more
 • Opmaak van een inventaris van de Ecologische Infrastructuur in de Gentse Kanaalzone, more
 • Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de vallei van de A-beek, more
 • Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de vallei van de Visbeek-Kindernouwbeek, more
 • Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de zuidelijke bron- en bovenloopgebieden van het Kempens Plateau, more
 • Opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Zeeschelde en de tijdgebonden zijrivieren, more
 • Organisatie wetenschappelijke studiedagen met betrekking tot watersysteemkennis, more
 • Overeenkomst voor de expertisebegeleiding bij de finalisatie van het ontwerpplan bagger- en ruimingsspecie, more
 • Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: compilatie en verwerking van gegevens in het kader van het Schelde actieplan, more
 • Perceptie en appreciatie van natuur en natuurbeleid in Europa, more
 • Pilot study in preparation of the spatial implementation of the EU Habitat and Bird directives in general and the conservation objectives in particular for parts ... on the Left bank of the Schelde, more
 • Post-evaluation of river restoration projects and mitigation procedures in river management, more
 • Realisation of a book about the Schelde in cooperation with Prof. Dr. P. Meire : an impression of the river from source to sea, discussion of the influence of the river and her interactions with man on the landscape, more
 • REBECCA, more
 • Relationships between ecological and chemical status of surface waters, more
 • Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • Scientific support for the permanent project group of the Flemish Integrated Water consultation Committee, more
 • Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten., more
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • Studieopdracht "Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Recfond' voor dit kwaliteitselement in Vlaanderen", more
 • Studieopdracht in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, more
 • Study on the effects of water quality and tide on the flooding areas of the Flemish part of the Scheldt estuary: two mesocosmos experiments, more
 • Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, more
 • Synthesising all monitoring data of the Beneden Zeeschelde needed for the environmental license and development of a monitoring program, more
 • Technische en inhoudelijke ondersteuning bij ontsnipperingsmaatregelen, more
 • The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary , more
 • The eco-metabolism of estuarine intertidal flat, more
 • The role of a freshwater marsh in the silica cycle in the Schelde estuary, more
 • Tidal freshwater marshes as processors and sinks of nitrogen in estuaries: a whole ecosystem 15N-labeling study, more
 • TIDE - Tidal River Development, more
 • Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods, more
 • Turn-over and distribution dynamics of hibernating geese in Flanders: data processing as a frame of reference in area-oriented environmental policy, more
 • Typology and management of fishing waters, more
 • Typology, reference condition and classification of the Belgian Coastal Waters, more
 • Uitvoeren taken verbonden aan het IENE-voorzitterschap, more
 • Uitwerking van een integraal waterbeheer in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN voor de Zenne op Vlaams grondgebied, more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim Galgenweel, more
 • Verkennend onderzoek naar eutrofiëring in Vlaanderen, more
 • Verkenning van de beleidsmogelijkheden om de impact van mobiliteit op de natuur te mobiliseren, more
 • Vlaams Waternetwerk, more
 • Voorbereiding en uitvoering van sanering van waterbodems met het oog op ecologisch herstel van waterlopen, more
 • Wetenschappelijke coördinatie van de afwerking van het Vlaams Waterbeleidsplan en wetenschappelijke ondersteuning van het VIWC, more
 • Wetenschappelijke ondersteuning van de permanente projectgroep van het VIWC, more
 • What is determining carrying capacity of a habitat for birds ?, more
 • Zenne stroomafwaarts van Brussel: studie naar de verontreiniging en ecologische toerstand van de rivier en haar vallei, more
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, more

Datasets (8)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • ME-3e. Macrobenthos of the Sea-Scheldt with special reference to the distribution and role of Oligochaeta, more
 • Breeding bird data for 7 water birds in the Delta area in 1979 and 1987, more
 • Ecosystem services of the Flemish coastal zone - Map database, more
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more
 • OMES monitoring data van de Zeeschelde sinds 1995., more
 • OMES: case study Lippenbroek, evolution of a FCA-CRTarea, more
 • OMES: mesocomos studies in Kruibeke and UA campus, more
 • OMES: Monitoring fysical-chemical water quality in the Zeeschelde, more

Publications (588)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  ( 175 peer reviewed ) split up
 • Adriaensen, F.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Van Hove, D.; Brys, R.; Cox, T.; Jacobs, S.; Konings, P.; Maes, J.; Maris, T.; Mertens, W.; Nachtergale, L.; Struyf, E.; Van Braeckel, A.; Meire, P.; Nachtergale, L. (2005). Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 05-R82. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 249 + bijlagen pp., more
 • Allaert, G.; Bouwer, L.; De Sutter, R.; Gulinck, H.; Meire, P.; Van Damme, S.; Van den Broeck, P.; Van Eetvelde, V. (2012). CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-2040-6. 286 pp., more
 • Amatya, D.; Callahan, T.; Hansen, W.; Trettin, C.; Radecki-Pawlik, A.; Meire, P. (2015). Turkey Creek - a case study of ecohydrology and integrated watershed management in the low-gradient Atlantic coastal plain, USA. J. Water Resour. Prot. 7(10): 792-814. hdl.handle.net/10.4236/jwarp.2015.710065, more
 • Anibas, C.; Bal, K.; Banasiak, R.; Batelaan, O.; Buis, K.; De Doncker, L.; De Smet, N.; Gerard, M.; Meire, P.; Troch, P.; Van Belleghem, S.; Verhoeven, R. (2007). Quantification of the groundwater-surface water interaction by analysing temperature gradients in the streambed of the Aa river, Belgium. Geophys. Res. Abstr. 9(03114), more
 • Anselin, A.; Meire, P.; Geers, P. (1995). Broedvogelmonitoring in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde: resultaten van het seizoen 1994. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1995(09). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 10 + bijlage pp., more
 • Anselin, A.; Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). The new breeding bird monitoring scheme in Flanders (Belgium) as a tool in nature conservation and management. : 109-115, more
 • Anselin, A.; Geers, P.; Meire, P. (1997). Broedvogelmonitoring langs de Zeeschelde: resultaten, evaluatie en toekomstperspectieven van 3 jaar Punt-Transect-Tellingen. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1997(09). Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 23,26 pp., more
 • Peer reviewed article Azemar, F.; Maris, T.; Mialet, B.; Segers, H.; Van Damme, S.; Meire, P.; Tackx, M. (2010). Rotifers in the Schelde estuary (Belgium): a test of taxonomic relevance. J. Plankton Res. 32(7): 981-997. dx.doi.org/10.1093/plankt/fbq030, more
 • Peer reviewed article Azémar, F.; Van Damme, S.; Meire, P.; Tackx, M. (2007). New occurrence of Lecane decipiens (Murray, 1913) and some other alien rotifers in the Schelde estuary (Belgium). Belg. J. Zool. 137(1): 75-83, more
 • Peer reviewed article Azémar, F.; Boulêtreau, S.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Vyverman, W.; Meire, P.; Tackx, M. (2007). Looking for general trends in trophic interactions among estuarine micro- and mesozooplankton. J. Plankton Res. 29(Suppl. 1): i135-i147. dx.doi.org/10.1093/plankt/fbl072, more
 • Baetens, E.; Oosterlee, L.; Maris, T.; Meire, P. (2013). How tasty is the Chinese mitten crab in Flanders?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 13, more
 • Peer reviewed article Bal, K.D.; Brion, N.; Woule-Ebongué, V.; Schoelynck, J.; Jooste, A.; Barrón, C.; Dehairs, F.; Meire, P.; Bouma, T.J. (2013). Influence of hydraulics on the uptake of ammonium by two freshwater plants. Freshwat. Biol. 58(12): 2452–2463. hdl.handle.net/10.1111/fwb.12222, more
 • Baptist, H.J.M.; Colijn, F.; Marteijn, E.C.L.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M.; Twisk, F. (Ed.) (1988). Gevleugeld onderzoek: watervogels in veranderende watersystemen. University of Gent, Laboratory of oecology of animals, zoogeography en nature conservation: Gent. 22 pp., more
 • Peer reviewed article Barão, L.; Vandevenne, F.; Clymans, W.; Frings, P.; Ragueneau, O.; Meire, P.; Conley, D.J.; Struyf, E. (2015). Alkaline-extractable silicon from land to ocean: A challenge for biogenic silicon determination. Limnol. Oceanogr., Methods 13(7): 329-344. hdl.handle.net/10.1002/lom3.10028, more
 • Beauchard, O.; Jacobs, S.; Meire, P. (2009). Soil macroinvertebrate community development in the first CRT, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 16, more
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Vrebos, D.; van Braeckel, A.; Meire, P. (2011). A new technique for tidal habitat restoration: Evaluation of its hydrological potentials. Ecol. Eng. 37(11): 1849-1858. dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.06.010, more
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Ciutat, A.; Gerino, M.; Munoz, T.; Jacobs, S.; Tackx, M.; Stora, G.; Meire, P. (2012). Spatiotemporal bioturbation patterns in a tidal freshwater marsh. Est., Coast. and Shelf Sci. 96: 159-169. hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2011.10.026, more
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2013). Avian response to tidal freshwater habitat creation by controlled reduced tide system. Est., Coast. and Shelf Sci. 131: 12-23. hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2013.06.026, more
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2013). Sediment macroinvertebrate community functioning in impacted and newly-created tidal freshwater habitats. Est., Coast. and Shelf Sci. 120: 21-32. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2013.01.013, more
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Teuchies, J.; Jacobs, S.; Struyf, E.; Van der Spiet, T.; Meire, P. (2014). Sediment abiotic patterns in current and newly created intertidal habitats from an impacted estuary. Est. Coast. 37(4): 973-985. hdl.handle.net/10.1007/s12237-013-9743-8, more
 • Bergmans, A.; Coenen, M.; Konings, P.; Loots, I.; Meire, P.; Schneiders, A.; Sys, M.; Van Bockstal, P.; Van der Welle, J.; Verheyen, R.F. (Ed.) (1999). Integraal waterbeheer in Vlaanderen: concept, methodologie en structuren: eindrapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité: Brussel. 267 pp., more
 • Beyen, W.; Meire, P. (2002). Hydrology of saline grasslands in the polders of “De Schelde”, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 56, more
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2003). ScheldeKrant 1. ScheldeKrant, 1. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., more
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2004). ScheldeKrant 2. ScheldeKrant, 2. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., more
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Seys, J. (Ed.) (2005). ScheldeKrant 3. ScheldeKrant, 3. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., more
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; Govaerts, A.; Meire, P.; Seys, J. (Ed.) (2006). ScheldeKrant 4. ScheldeKrant, 4. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., more
 • Boeije, R.C.; Coosen, J.; Meire, P.; Pieters, T.; Smit, H.; van Westen, C.J. (1992). Perspectief voor het Schelde-Estuarium = Prospects for the Scheldt estuary. Report DGW (Directorate-General for Public Works and Water Management), 92.034. Instituut voor Natuurbehoud/Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg. 20 pp., more
 • Boerema, A.; Geerts, L.; Oosterlee, L.; Temmerman, S.; Meire, P. (2015). Ecosystem service delivery in restoration projects: temporal effect of ecological succession on the net present value of a tidal marsh restoration project (Schelde Estuary), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 23, more
 • Peer reviewed article Boerema, A.; Van der Biest, K.; Meire, P. (2015). Ecosystem services: towards integrated maritime infrastructure project assessments. Terra et Aqua 141: 5-14, more
 • Peer reviewed article Boerema, A.; Geerts, L.; Oosterlee, L.; Temmerman, S.; Meire, P. (2016). Ecosystem service delivery in restoration projects: the effect of ecological succession on the benefits of tidal marsh restoration. Ecol. Soc. 21(2): 10. https://hdl.handle.net/10.5751/ES-08372-210210, more
 • Peer reviewed article Boerema, A.; Rebelo, A.J.; Bodi, M.B.; Esler, K.J.; Meire, P. (2017). Are ecosystem services adequately quantified? J. Appl. Ecol. 54(2): 358-370. https://hdl.handle.net/10.1111/1365-2664.12696, more
 • Boerema, A.; Meire, P. (2016). Tidal marsh restoration: necessary but also desirable, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 68, more
 • Peer reviewed article Boerema, A.; Meire, P. (2017). Management for estuarine ecosystem services: a review. Ecol. Eng. 98: 172-182. hdl.handle.net/10.1016/j.ecoleng.2016.10.051, more
 • Peer reviewed article Bouma, T.J.; de Vries, M.B.; Low, E.; Kusters, L.; Herman, P.M.J.; Tánczos, I.C.; Temmerman, S.; Hesselink, A.W.; Meire, P.; Van Regenmortel, S. (2005). Flow hydrodynamics on a mudflat and in salt marsh vegetation: identifying general relationships for habitat characterisations. Hydrobiologia 540(1-3): 259-274. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7149-0, more
 • Peer reviewed article Bouma, T.J.; de Vries, M.B.; Low, E.; Kusters, L.; Herman, P.M.J.; Tánczos, I.C.; Temmerman, S.; Hesselink, A.W.; Meire, P.; Van Regenmortel, S. (2005). Flow hydrodynamics on a mudflat and in salt marsh vegetation: identifying general relationships for habitat characterisations, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 259-274, more
 • Breine, J.; Goethals, P.; Simoens, I.; Ercken, D.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Belpaire, C.; De Pauw, N.; Meire, P.; Ollevier, F.P. (2001). De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren. Eindverslag van project VLINA 9901, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 173, appendices pp., more
 • Broeren, R.; Oosterlee, L.; Meire, P. (2013). Accumulation of pollutants in the Flemish Chinese mitten crab, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 20, more
 • Peer reviewed article Bruyndoncx, L.; Jordaens, K.; De Wolf, H.; Meire, P.; Backeljau, T. (2000). New records of Assiminea grayana Fleming, 1828, Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801) and Pisidium subtruncatum Malm, 1855 (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) in the Scheldt estuary. Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. 70: 103-106, more
 • Peer reviewed article Bruyndoncx, L.; Jordaens, K.; Meire, P. (2001). De weekdieren van de schorren van het Schelde-estuarium, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 70, more
 • Peer reviewed article Bruyndoncx, L.; Jordaens, K.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Backeljau, T. (2002). Molluscan diversity in tidal marshes along the Scheldt estuary (The Netherlands, Belgium). Hydrobiologia 474(1-3): 189-196. dx.doi.org/10.1023/A:1016539905812, more
 • Buis, K.; Anibas, C.; Bal, K.; Banasiak, R.; De Doncker, L.; Desmet, N.; Gerard, M.; Van Belleghem, S.; Batelaan, O.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Meire, P. (2007). Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen - GeÏntegreerde modelontwikkeling. Water : nieuwsbrief over het integraal waterbeheer in vlaanderen 32, more
 • Buis, K.; Anibas, C.; Bal, K.; Banasiak, R.; De Doncker, L.; Desmet, N.; Gerard, M.; Van Belleghem, S.; Batelaan, O.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Meire, P. (2007). Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen - GeÏntegreerde modelontwikkeling, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32: pp. 51-54, more
 • Buyze, E.; Van Wichelen, J.; Van Burm, E.; Vanormelingen, P.; Maris, T.; Meire, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2013). Compositional changes in the microalgae communities of the Scheldt Estuary: a result of improving water quality?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 22, more
 • Carpentier, R.; Teuchies, J.; Maris, T.; Bervoets, L.; Meire, P. (2011). Spatial and seasonal variations of metal concentrations in sediments from the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 17, more
 • Peer reviewed article Chambord, S.; Maris, T.; Colas, F.; van Engeland, T.; Sossou, A.-C.; Azémar, F.; Le Coz, M.; Cox, T.; Buisson, L.; Souissi, S.; Meire, P.; Tackx, M. (2016). Mesozooplankton affinities in a recovering freshwater estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 177: 47-59. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.04.016, more
 • Chen, M.; Toorman, E.; Mostaert, F.; Van Den Winkel, P.; Muylaert, K.; Jacobs, P.; Vanlierde, E.; Meire, P.; Cattrijsse, A.; De Smedt, F. (2009). Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modelling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 26-27, more
 • Coeck, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1994). Impact van pompgemalen op vispopulaties. Commentaar bij het onderzoek: "Inventarisatie van pompgemalen in het Vlaamse Gewest en evaluatie van de impact op vissen". Rapport Instituut voor Natuurbehoud, I.N. 94.15. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 22 pp., more
 • Coenen, M.; Goris, M.; Meire, P. (2003). Water policy and management in the Flemish region, Belgium, in: Lombardo, C. et al. (Ed.) Integrated Water Management "IWM-2003": pilot study, Antwerp, May 21st-24th, 2003. pp. 31-38, more
 • Coosen, J.; Meire, P.; Stuart, J.J.; Seys, J. (1990). Trophic relationships in brackish lake Veere: the role of macrophytes, in: Barnes, M. et al. (Ed.) Trophic Relationships in the Marine Environment: Proceedings of the 24th European Marine Biology Symposium. pp. 404-423, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Seys, J.; Meire, P.M.; Craeymeersch, J.A. (1994). Effect of sedimentological and hydrodynamical changes in the intertidal areas of the Oosterschelde estuary (SW Netherlands) on distribution, density and biomass of five common macrobenthic species: Spio martinensis (Mesnil), Hydrobia ulvae (Pennant), Arenicola marina (L.), Scoloplos armiger (Muller) and Bathyporeia sp. Hydrobiologia 282-283: 235-249. hdl.handle.net/10.1007/BF00024633, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Seys, J.; Meire, P.M.; Craeymeersch, J.A. (1994). Effect of sedimentological and hydrodynamical changes in the intertidal areas of the Oosterschelde estuary (SW Netherlands) on distribution, density and biomass of five common macrobenthic species: Spio martinensis (Mesnil), Hydrobia ulvae (Pennant), Arenicola marina (L.), Scoloplos armiger (Muller) and Bathyporeia sp, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 235-249, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Twisk, F.; van der Tol, M.W.M.; Lambeck, R.H.D.; van Stralen, M.R.; Meire, P.M. (1994). Variability in stock assessment of cockles (Cerastoderma edule L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors. Hydrobiologia 282(1): 381-395. hdl.handle.net/10.1007/BF00024643, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Twisk, F.; van der Tol, M.W.M.; Lambeck, R.H.D.; van Stralen, M.R.; Meire, P.M. (1994). Variability in stock assessment of cockles (Cerastoderma edule L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 381-395, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium: toekomstvisie, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 101-104, more
 • Cox, T.; Maris, T.; Meire, P. (2005). Inundation areas with a controlled reduced tide: symbiosis between ecology and safety, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 25, more
 • Cox, T.; Soetaert, K.; Meire, P. (2005). Studieopdracht in het kader van de actualisatie van het Sigma-plan. Eindrapport ECOBE 05-R75, Technical Report. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer: Antwerpen. , more
 • Peer reviewed article Cox, T.; Maris, T.; De Vleeschauwer, P.; De Mulder, T.; Soetaert, K.; Meire, P. (2006). Flood control areas as an opportunity to restore estuarine habitat. Ecol. Eng. 28(1): 55-63, more
 • Cox, T.; Soetaert, K.; Meire, P. (2007). Wat we nog niet kunnen: voorspellen van de waterkwaliteit in de Zeeschelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 32: 41-46, more
 • Cox, T.; Maris, T.; Vanderborght, J.-P.; Struyf, E.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Soetaert, K.; Meire, P. (2007). Primaire productie en ecosysteemmodellering in het Belgische gedeelte van het Schelde-estuarium. Water : nieuwsbrief over het integraal waterbeheer in vlaanderen 32, more
 • Cox, T.; Maris, T.; Vanderborght, J.-P.; Struyf, E.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Soetaert, K.; Meire, P. (2007). Primaire productie en ecosysteemmodellering in het Belgische gedeelte van het Schelde-estuarium, in: Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. pp. [1], more
 • Cox, T.; Maris, T.; Soetaert, K.; Conley, D.; Van Damme, S.; Meire, P.; Struyf, E. (2009). A regime shift in a freshwater estuarine ecosystem recovering from hypereutrophication?, in: ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 56, more
 • Cox, T.; Meire, P. (2015). Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde: deelrapport 6. Effecten op primaire productie van verschillende scenario's voor het terugstorten van slib. ECOBE: Antwerp. 35 pp., more
 • Peer reviewed article Cox, T.J.S.; Maris, T.; Soetaert, K.; Conley, D.J.; Van Damme, S.; Meire, P.; Middelburg, J.J.; Vos, M.; Struyf, E. (2009). A macro-tidal freshwater ecosystem recovering from hypereutrophication: the Schelde case study. Biogeosciences 6(12): 2935-2948, more
 • Peer reviewed article Cox, T.J.S.; Soetaert, K.; Vanderborght, J.-P.; Kromkamp, J.C.; Meire, P. (2010). Modeling photosynthesis-irradiance curves: effects of temperature, dissolved silica depletion, and changing community assemblage on community photosynthesis. Limnol. Oceanogr., Methods 8: 424-440. hdl.handle.net/10.4319/lom.2010.8.424, more
 • Peer reviewed article Cox, T.J.S.; Maris, T.; Soetaert, K.; Kromkamp, J.C.; Meire, P.; Meysman, F.J.R. (2015). Estimating primary production from oxygen time series: A novel approach in the frequency domain. Limnol. Oceanogr., Methods 13(10): 529-552. dx.doi.org/10.1002/lom3.10046, more
 • Peer reviewed article Cozzoli, F.; Smolders, S.; Eelkema, M.; Ysebaert, T.; Escavarage, V.; Temmerman, S.; Meire, P.; Herman, P.; Bouma, T.J. (2017). A modeling approach to assess coastal management effects on benthic habitat quality: a case study on coastal defense and navigability. Est., Coast. and Shelf Sci. 184: 67-82. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.10.043, more
 • Peer reviewed article Craeymeersch, J.A.; Herman, P.M.J.; Meire, P.M. (1986). Secondary production of an intertidal mussel (Mytilus edulis L.) population in the Eastern Scheldt (S.W. Netherlands). Hydrobiologia 133: 107-115, more
 • Criel, B.; Muylaert, W.; Hoffmann, M.; De Loose, L.; Meire, P. (1999). Vegetatiemodellering van de buitendijkse gebieden langs de zeeschelde. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, IN.99.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 77 pp., more
 • Peer reviewed article Dauwe, W.; Meire, P.; Maris, T.; Peeters, P.; Coen, L.; Deschamps, M.; Rutten, J.; Temmerman, S. (2014). The recent "Saint Nicholas" storm surge in the Scheldt estuary: the Sigma plan proves its efficiency! ECSA Bulletin 62: 19-23, more
 • De Block, M.; Meire, P.; Hoffmann, M.; Ysebaert, T.J. (1998). Ecologische studie containerkaai/dok-west (Waaslandhaven). Onderzoek naar de ecologische effecten van de aanleg van een containerdok langs de Linker Schelde-oever nabij Doel, en de mogelijkheden voor het inpassen van een natuurontwikkelingsplan in en rond de Waaslandhaven. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.98.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 156 pp., more
 • de Blok, R.; Tackx, M.; Maris, T.; Meire, P.; Vyverman, W. (2016). Phytoplankton response to environmental changes in the Scheldt estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 28, more
 • Peer reviewed article De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Van Damme, S.; Brion, N.; Meire, P.; Daro, N. (2002). d15N and d13C dynamics of suspended organic matter in freshwater and brackish waters of the Scheldt estuary. J. Sea Res. 48(1): 1-15. dx.doi.org/10.1016/s1385-1101(02)00132-6, more
 • De Deckere, E.; Blust, R.; Cornelis, B.; Herman, P.; Janssen, C.; Meire, P.; Van Regenmortel, S.; Starink, M.; Steen Redeker, E.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T. (2001). Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer : implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en ontwikkeling in overstromingsgebieden. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 97 pp., more
 • de Deckere, E.; van Liefferinge, C.; Leloup, V.; Schmitt, C.; Bakker, J.; Brack, W.; Meire, P. (2006). MODELKEY helpt effecten van contaminanten op het zoetwater- en mariene milieu en de biodiversiteit te beoordelen en voorspellen, in: Govers, G. et al. (Ed.) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2): pp. 79-82, more
 • de Deckere, E.; van Liefferinge, C.; Leloup, V.; Schmitt, C.; Bakker, J.; Brack, W.; Meire, P. (2006). MODELKEY helpt effecten van contaminanten op het zoetwater- en mariene milieu en de biodiversiteit te beoordelen en voorspellen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 79-82, more
 • de Deckere, E.; van Liefferinge, C.; Baets, J.; Leloup, V.; Schmitt, C.; Munoz, I.; von der Ohe, P.C.; Orendt, C.; Wolfram, G.; Meire, P. (2007). Impact van pollutie aan de hand van de diversiteit van macro-invertebraten, in: Congres watersysteemkennis 2006/2007: Aquatische biodiversiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 29: pp. 26-32, more
 • de Deckere, E.; van Liefferinge, C.; Baets, J.; Leloup, V.; Schmitt, C.; Munoz, I.; von der Ohe, P.C.; Orendt, C.; Wolfram, G.; Meire, P. (2007). Impact van pollutie aan de hand van de diversiteit van macro-invertebraten. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 29: 26-32, more
 • de Deckere, E.; Meire, P. (2000). De ontwikkeling van een streefbeeld voor het Schelde estuarium op basis van de ecosysteemfuncties, benaderd vanuit de functie natuurlijkheid. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 33 pp., more
 • Peer reviewed article de Deckere, E.M.G.T.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium: ecologische kwaliteitsdoelstellingen, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 105-106, more
 • De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Bal, K.; Meire, P. (2006). Velocity profiles in vegetated rivers, in: Proceedings of the 7th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics. , more
 • De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Bal, K.; Meire, P. (2006). Interaction of river hydraulics and vegetation dynamics. Geophys. Res. Abstr. 8(07103), more
 • De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Bal, K.; Meire, P. (2006). Influence of aquatic plants on the flow resistance and the hydraulic capacity of vegetated rivers, in: Alves, E.C.T.L. et al. (Ed.) River Flow 2006: Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics, Lisbon, Portugal, 6-8 September 2006. pp. 593-602. dx.doi.org/10.1201/9781439833865.ch61, more
 • De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Buis, K.; Meire, P. (2007). Flood routing in the river Aa using ’Femme’. Geophys. Res. Abstr. 9(01227), more
 • De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Buis, K.; Meire, P. (2007). Flood routing using 'Femme', in: Ionescu, C. et al. “Civil engineering 2007”, International Symposium Iasi, Romania, May 25, 2007. pp. 487-497, more
 • De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Desmet, N.; Buis, K.; Meire, P. (2007). Stromingsweerstand in rivieren door de aanwezigheid van macrofyten, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32: pp. 47-50, more
 • De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Bal, K.; Meire, P.; Chormanski, J.; Okruszko, T.; Swiatek, D. (2007). Impact of vegetation development on the hydraulic characteristics and flow patterns in lowland rivers, in: Okruszko, T. et al. Wetlands: monitoring, modelling and management: proceedings of the international conference W3M Wetlands: modelling, monitoring, management, Wierzba, Poland, 22-25 September 2005. pp. 165-172, more
 • De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Desmet, N.; Buis, K.; Meire, P. (2007). Stromingsweerstand in rivieren door de aanwezigheid van macrofyten. Water : nieuwsbrief over het integraal waterbeheer in vlaanderen 32, more
 • De Doncker, L.; Verhoeven, R.; Troch, P.; Desmet, N.; Meire, P.; Seuntjes, P. (2008). Influence of vegetation on the propagation of flood waves, in: Rahman, M. et al. Advances in Fluid Mechanics VII. International series on advances in fluid mechanics, : pp. 331-340, more
 • De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Desmet, N.; Buis, K.; Meire, P. (2008). Computational aspects of river hydraulics, in: Ionescu, C. et al. “Computational models for civil engineering 2008”, International Symposium Iasi, Romania, May 30, 2008. pp. 177-186, more
 • Peer reviewed article De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Bal, K.; Meire, P.; Quintelier, J. (2009). Determination of the Manning roughness coefficient influenced by vegetation in the river Aa and Biebrza river. Environ. Fluid Mech. 9(5): 549-567. dx.doi.org/10.1007/s10652-009-9149-0, more
 • Peer reviewed article De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Bal, K.; Desmet, N.; Meire, P. (2009). Relation between resistance characteristics due to aquatic weed growth and the hydraulic capacity of the river Aa. River Res. Applic. 25(10): 1287-1303. dx.doi.org/10.1002/rra.1240, more
 • Peer reviewed article De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Meire, P. (2011). Validation of the STRIVE model for coupling ecological processes and surface water flow. Journal of Hydroinformatics 13(4): 741-759. dx.doi.org/10.2166/hydro.2010.067, more
 • De Knijf, G.; Meire, P.; Anselin, A. (1996). Evaluatie van coderingssystemen voor aquatische macro-invertebraten in functie van databeheer. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.30. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more
 • De Mulder, T.; Vercruysse, J.B.; Peeters, P.; Maris, T.; Meire, P. (2013). Inlet sluices for flood control areas with controlled reduced tide in the Scheldt estuary: an overview, in: Bung, D.B. et al. (Ed.) Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. pp. 43-53, more
 • De Neve, L.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Het macrobenthos van het sublittoraal van de beneden Zeeschelde (1996-1997). Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.17. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 69 pp., more
 • De Schamphelaere, K.; Bervoets, L.; Teuchies, J.; Ysebaert, T.Y.; Meire, P.; Blust, R. (2016). Development of a triad assessment method for brackish sediments in Flanders, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 40, more
 • De Schamphelaere, K.; Teuchies, J.; Bervoets, L.; Blust, R.; Meire, P. (2016). Chemical quality assessment of sediments of the Scheldt Estuary using sediment quality guidelines, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 81, more
 • De Schamphelaere, K.; Teuchies, J.; Ysebaert, T.; Blust, R.; Meire, P. (2016). Development of a triad assessment method for brackish sediments in Flanders, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 84, more
 • De Schamphelaere, K.; Teuchies, J.; Ysebaert, T.; Blust, R.; Meire, P. (2017). Development of a triad assessment method for brackish sediments in Flanders, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 23, more
 • De Sutter, R.; Hecq, W.; De Groof, A.; Bachus, K.; Coninx, I.; Meire, P.; El Kahloun, M.; Dewals, B.J.; Pirotton, M.; De Smet, L. (2007). Naar een evenwaardige beoordeling van ecologische, economische en sociale effecten van de toename aan overstromingen door de klimaatsverandering: het ADAPT verhaal. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 33: 1-7, more
 • de Wit, J.A.W.; Admiraal, W.; Meire, P. (1991). Ecologisch herstel van stroomgebieden: voorbeelden en aanbevelingen. Water 10(60): 190-194, more
 • de Wit, J.A.W.; Admiraal, W.; Meire, P. (1991). Ecologisch herstel van stroomgebieden: voorbeelden en aanbevelingen, in: De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60): pp. 190-194, more
 • Decleer, K.; Meire, P. (1992). Mogelijkheden voor natuurontwikkeling en natuurherstel aan de Yzermonding (Nieuwpoort). RUG: Gent. , more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P.; Offringa, H. (1998). Community structure of the macrobenthos of an important Belgian wintering area for the Common Scoter (Melanitta nigra). Biol. Jb. Dodonaea 65: 136-137, more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P.; Offringa, H. (1998). Community structure of the macrobenthos of an important Belgian wintering area for the Common Scoter (Melanitta nigra), in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 136-137, more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Temporal changes within the Lanice conchilega community (North Sea, Belgian coast), in: Degraer, S. Macrobenthos of shallow marine habitats (Belgian coast) and its use in coastal zone management = Het macrobenthos van ondiepe mariene habitats (de Belgische kust) en het belang voor het beheer van de kustzone. pp. 41-55, more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Macrobenthic community changes: dynamics versus stability and their importance in coastal zone management, in: Degraer, S. Macrobenthos of shallow marine habitats (Belgian coast) and its use in coastal zone management = Het macrobenthos van ondiepe mariene habitats (de Belgische kust) en het belang voor het beheer van de kustzone. pp. 56-75, more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Spatial distribution and population dynamics of Spisula subtruncata in a shallow marine habitat, in: Degraer, S. Macrobenthos of shallow marine habitats (Belgian coast) and its use in coastal zone management = Het macrobenthos van ondiepe mariene habitats (de Belgische kust) en het belang voor het beheer van de kustzone. pp. 76-96, more
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P.; Offringa, H. (1999). The macrozoobenthos of an important wintering area of the common scoter (Melanitta nigra). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 79(2): 243-251, more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P.; Offringa, H. (1999). The macrozoobenthos of an important wintering area of the common scoter (Melanitta nigra), in: Degraer, S. Macrobenthos of shallow marine habitats (Belgian coast) and its use in coastal zone management = Het macrobenthos van ondiepe mariene habitats (de Belgische kust) en het belang voor het beheer van de kustzone. pp. 26-40, more
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Meire, P.; Vincx, M. (2007). Spatial distribution, population dynamics and productivity of Spisula subtruncata: implications for Spisula fisheries in seaduck wintering areas. Mar. Biol. (Berl.) 152(4): 863-875. http://hdl.handle.net/10.1007/s00227-007-0740-y, more
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Meire, P.; Vincx, M. (2007). Spatial distribution, population dynamics and productivity of Spisula subtruncata: implications for Spisula fisheries in seaduck wintering areas. Mar. Biol. (Berl.) 152(4): 863-875. dx.doi.org/10.1007/s00227-007-0740-y, more
 • Dereu, J.; Meire, P. (1985). Ruimtelijke distributie van het macrozoobenthos op de slikken van Vianen, fundamentele en praktische beschouwingen, project vogel N°1. RUG: Gent. 39 pp., more
 • Desnerck, E.; Maris, T.; Meire, P.M. (2011). Burchtse Weel: reducing the tide differently, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 29, more
 • Develter, D.; Eckhart, K.; Meire, P. (1988). De inplanting van een containerkaai in het natuurgebied "Galgeschoor" te Zandvliet-Lillo: ecologische aspecten en gevolgen voor het natuurbehoud. Water 7(39): 50-53, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Meire, P.; Maes, P.; Benoy, L.; Gabriëls, J.; Descheemaeker, F.; De Smet, W.; Van Impe, J. (1991). Broedvogelpopulaties van steltlopers in België. Oriolus 57(2): 43-56, more
 • Devos, K.; Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (1998). Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1996/1997. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P.; Benoy, L.; De Smet, W.; Gabriëls, J. (2005). Overwinterende wilde ganzen in Vlaanderen, 1990/91 - 2003/2004, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 4-20, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P.; Benoy, L.; De Smet, W.; Gabriëls, J. (2005). Overwinterende wilde ganzen in Vlaanderen, 1990/91 - 2003/2004. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 4-20, more
 • Devos, K.; Meire, P. (1991). Mogelijke invloed op vogels van windturbines langs de spaarbekkens "De Braakman". [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Devos, K.; Meire, P.; Anselin, A. (1997). Overwinterende watervogels in Oost-Vlaanderen. Ommekeer 1997: 10-17, more
 • Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1991). Recent populations estimates of meadow breeding waders in Belgium. [S.n.]: [s.l.]. 14-21 pp., more
 • Deweer, A.; Meire, P. (1997). Mogelijke rol van bufferzones in de reductie van nutriëntenaanvoer naar waterlopen: een literatuurstudie. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Dumortier, M.; Schneiders, A.; De Schrijver, A.; Kyramarios, M.; Van Daele, T.; Van Damme, S.; Meire, P.; Denys, L. (2003). Vermesting, in: Dumortier, M. et al. Natuurrapport 2003: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21: pp. 138-147, more
 • Fettweis, M.; Ysebaert, T.J.; Sas, M.; Meire, P. (1998). Containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 3. In situ metingen van de erosiegevoeligheid van slib in de Beneden Zeeschelde. Winter- en zomercampagne. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. V, 40 + appendices pp., more
 • Fettweis, M.; Ysebaert, T.J.; Sas, M.; Meire, P. (1998). Containerdok west, hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 3: in situ metingen van de erosiegevoeligheid van slib in de beneden Zeeschelde: winter-en zomercampagne. Afdeling Zeeschelde: Brussel. 40 + bijlagen pp., more
 • Fettweis, M.; Ysebaert, T.J.; Sas, M.; Meire, P. (2000). Sedimentologische en biologische processen in de erosiegevoeligheid van cohesieve sedimenten op enkele slikken in de Beneden-Zeeschelde. (at) WEL (Hoboken) 2: 1-7, more
 • Geernaert, G.; Humborg, C.; Jordão, L.; Langenberg, H.; Meire, P.; Otter, H.S.; Rahm, L.; Salomons, W.; Vidal, M.; Wallbaum, V. (1997). Workshop report on system dynamics of the continuum river catchment to the coastal region, in: RIKZ Trans-disciplinary Euroconference on Coastal Management Research, San Feliu de Guixols, Spain, 6-10 December 1997: Conference report. pp. 51-61, more
 • Geers, P.; Anselin, A.; Meire, P. (1996). Broedvogelmonitoring in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde: verslag telseizoen 1995. Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Geerts, L.; Ooms, K.; Maris, T.; Meire, P. (2012). Oxygen, an algae growth inhibitor in the historical Schelde? Poster presentation. Ecosystem Management Research Group. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 1 poster pp., more
 • Geerts, L.; Ooms, K.; Maris, T.; Meire, P. (2012). Oxygen, an algae growth inhibitor in the historical Schelde?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 34, more
 • Geerts, L.; Maris, T.; Meire, P. (2013). An interestuarine comparison for ecology in TIDE. The Scheldt, Elbe, Humber and Weser. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 91 + annexes pp., more
 • Geerts, L.; Soetaert, K.; Maris, T.; Wolfstein, K.; Meire, P. (2015). Oxygen deficiencies in the Schelde and Elbe Estuary: same difficulties, different causes, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 66, more
 • Geerts, L.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Kromkamp, J.; Blust, R.; Soetaert, K.; Meire, P. (2015). Algal growth inhibition in the historical Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 67, more
 • Geerts, L.; Soetaert, K.; Maris, T.; Wolfstein, K.; Meire, P. (2016). Oxygen deficiencies in the Schelde and Elbe estuary: same difficulties, different causes, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 93, more
 • Peer reviewed article Geerts, L.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Wolfstein, K.; Meire, P.; Soetaert, K. (2017). Substrate origin and morphology differentially determine oxygen dynamics in two major European estuaries, the Elbe and the Schelde. Est., Coast. and Shelf Sci. 191: 157-170. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.04.009, more
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Schelde-estuarium, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 239-246, more
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Scheldt Estuary, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 233-242, more
 • Gourgue, O.; van Belzen, J.; Schwarz, C.; Bouma, T.J.; van de Koppel, J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2017). Challenges to the numerical modelling of large-scale intertidal wetlands, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 11, more
 • Peer reviewed article Gribsholt, B.; Boschker, H.T.S.; Struyf, E.; Andersson, M.; Tramper, A.; De Brabandere, L.; Van Damme, S.; Brion, N.; Meire, P.; Dehairs, F.; Middelburg, J.J.; Heip, C.H.R. (2005). Nitrogen processing in a tidal freshwater marsh: a whole-ecosystem 15N labeling study. Limnol. Oceanogr. 50(6): 1945-1959. dx.doi.org/10.4319/lo.2005.50.6.1945, more
 • Peer reviewed article Gribsholt, B.; Struyf, E.; Tramper, A.; Andersson, M.G.I.; Brion, N.; De Brabandere, L.; Van Damme, S.; Meire, P.; Middelburg, J.J.; Dehairs, F.A.; Boschker, H.T.S. (2006). Ammonium transformation in a nitrogen-rich tidal freshwater marsh. Biogeochemistry 80(3): 289-298, more
 • Haegens, H.; Maris, T.; Meire, P.; Löhr, A.; Kroeze, C. (2013). Nutrient cycling in a controlled reduced tide (CRT), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 51, more
 • Hennissen, J.; Meire, P. (1998). Inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: berekeningen i.v.m. de toepassing van een gereduceerd getij in de polder van Kruibeke. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.32. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 80 + appx. pp., more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J.; Meire, P.; Craeymeersch, J.A.; Verbeek, H.; Heip, C.H.R. (2003). Large-scale spatial patterns in estuaries: estuarine macrobenthic communities in the Schelde estuary, NW Europe. Est., Coast. and Shelf Sci. 57(1-2): 335-355. dx.doi.org/10.1016/S0272-7714(02)00359-1, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Herman, P.M.J.; Verbeek, H. (2002). Macrobenthic species response surfaces along estuarine gradients: prediction by logistic regression. Mar. Ecol. Prog. Ser. 225: 79-95. dx.doi.org/10.3354/meps225079, more
 • Herremans, A.; Meire, D.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Buis, K.; Meire, P.; Temmerman, S.; Verhoeven, G. (2011). Development of a new optical imaging technique for studying the spatial heterogeneity in vegetated streams and rivers, in: ECOHYDRAULICS : linkages between hydraulics and ecological processes in rivers (Clermont-Ferrand, France). pp. 159-163, more
 • Hettinga, O.; van Oevelen, D.; Van der Welle, J.; Meire, P. (1998). De inpassing van de barbierbeek in het gecontroleerde overstromingsgebied kruibeke - bazel - rupelmonde : onderzoek naar de technische mogelijkheden voor de inpass. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1998(22). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 92 pp., more
 • Hettinga, O.; Van der Welle, J.; van Oevelen, D.; Meire, P. (1998). De inpassing van de Barbierbeek in het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98(22). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. XIV, 92 pp., more
 • Peer reviewed article Heuner, M.; Silinski, A.; Schoelynck, J.; Bouma, T.J.; Puijalon, S.; Troch, P.; Fuchs, E.; Schröder, B.; Schröder, U.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Ecosystem engineering by plants on wave-exposed intertidal flats is governed by relationships between effect and response traits. PLoS One 10(9): e0138086. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0138086, more
 • Hoffmann, M.; Graré, W.; Meire, P. (1997). De oevers langs de Zeeschelde: van uniformiteit naar structuurdiversiteit. Water 16(95): 138-146, more
 • Hoffmann, M.; Vanhecke, L.; Dekoninck, W.; Meire, P. (1998). Club-rushes (Schoenoplectus (Reichenb.) Palla) in the Schelde-estuary: morphology and ecology of planted-alien versus spontaneous-native populations. Biol. Jb. Dodonaea 65: 154-156, more
 • Hoffmann, M.; Vanhecke, L.; Dekoninck, W.; Meire, P. (1998). Club-rushes (Schoenoplectus (Reichenb.) Palla) in the Schelde-estuary: morphology and ecology of planted-alien versus spontaneous-native populations, in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 154-156, more
 • Hoffmann, M.; Meire, P. (1994). Algemene milieu-impaktstudie: overzicht van de verschillende projekten. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Hoffmann, M.; Meire, P. (1997). De oevers langs de Zeeschelde: inventarisatie van de huidige oeverstructuren. Water 16(95): 131-137, more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.K.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Scheldt Estuary Evaluation Methodology: Phase 2. Deltares/Universiteit Antwerpen/Ecosystem Management Research Group: Delft. 20 pp., more
 • Peer reviewed article Ide, C.; De Schepper, N.; Christiaens, J.; van Liefferinge, C.; Herrel, A.; Goemans, G.; Meire, P.; Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Adriaens, D. (2011). Bimodality in head shape in European eel. J. Zool. (1987) 285(3): 230-238. hdl.handle.net/10.1111/j.1469-7998.2011.00834.x, more
 • Jacobs, S.; Vandenbruwaene, W.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; Boerema, A.; Wolfstein, K.; Maris, T.; Saathoff, S.; Meire, P. [s.d.]. Ecosystem Service Assessment of TIDE Estuaries. [S.n.]: [s.l.]. 87 + appendices pp., more
 • Peer reviewed article Jacobs, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Meire, P. (2008). Spatiotemporal aspects of silica buffering in restored tidal marshes. Est., Coast. and Shelf Sci. 80(1): 42-52. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2008.07.003, more
 • Peer reviewed article Jacobs, S.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Meire, P. (2009). Restoration of tidal freshwater vegetation using controlled reduced tide (CRT) along the Schelde Estuary (Belgium). Est., Coast. and Shelf Sci. 85(3): 368-376. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.09.004, more
 • Jacobs, S.; Staes, J.; De Meulenaer, B.; Schneiders, A.; Vrebos, D.; Stragier, F.; Vandevenne, F.; Simoens, I.; Van Der Biest, K.; Lettens, S.; De Vos, B.; Van der Aa, B.; Turkelboom, F.; Van Daele, T.; Genar, O.; Van Ballaer, B.; Temmerman, S.; Meire, P. (2010). Ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Een verkennende inventarisatie van ecosysteemdiensten en potentiële ecosysteemwinsten. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 010-R127. ECOBE: Antwerpen. XII, 305 pp., more
 • Peer reviewed article Jacobs, S.; Müller, F.; Teuchies, J.; Oosterlee, L.; Struyf, E.; Meire, P. (2013). The vegetation silica pool in a developing tidal freshwater marsh. Silicon 5(1): 91-100. hdl.handle.net/10.1007/s12633-012-9136-9, more
 • Peer reviewed article Jacobs, S.; Wolfstein, K.; Vandenbruwaene, W.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; Maris, T.; Meire, P. (2015). Detecting ecosystem service trade-offs and synergies: a practice-oriented application in four industrialized estuaries. Ecosystem Services 16: 378-389. dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.10.006, more
 • Peer reviewed article Jaminé, D.; Santbergen, L.L.P.A.; Meire, P. (2001). Het life-project MARS, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 92-93, more
 • Jaminé, D.; Meire, P. (2002). The Lippensbroek polder as a case study for the inner dike restoration of ecosystem structures and functions, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 73, more
 • Peer reviewed article Jauniaux, T.; Brosens, L.; Meire, P.; Offringa, H.; Coignoul, F. (1998). Pathological investigations on guillemots (Uria aalge) stranded on the Belgian coast during the winter of 1993-94. Vet. Rec. 143: 387-390, more
 • Kuijken, E.; Devos, K.; Meire, P. (1992). Ramsar National Report Belgium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A92(105). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Kuijken, E.; Meire, P.; Verschuere, C.; Vanagt, T. (1997). Overwinterende ganzen in Noord-West-Vlaanderen in de winter 1995-1996. Mergus 11: 161-179, more
 • Kuijken, E.; Meire, P. (1996). Some results from long-term monitoring of wintering geese in Oostkustpolders, Flanders, Belgium. Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 8: 22-25, more
 • Peer reviewed article Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P. (2005). Ganzen in de Oostkustpolders: 45 jaar evolutie van aantallen en verspreiding, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 21-42, more
 • Peer reviewed article Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P. (2005). Ganzen in de Oostkustpolders: 45 jaar evolutie van aantallen en verspreiding. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 21-42, more
 • Kuijper, C.; van Kessel, T.; Meire, P. (2014). Effect zoute spui Bath op saliniteit, slibdynamica en ecologie Zeeschelde. Deltares: [s.l.]. 60 + bijlagen pp., more
 • Kuyken, E.; Meire, P. (1998). Evolution of wintering populations of wild geese in Flanders: effects of conservation measures. Biol. Jb. Dodonaea 65: 159-161, more
 • Kuyken, E.; Meire, P. (1998). Evolution of wintering populations of wild geese in Flanders: effects of conservation measures, in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 159-161, more
 • Peer reviewed article Le Coz, M.; Chambord, S.; Meire, P.; Maris, T.; Azémar, F.; Ovaert, J.; Buffan-Dubau, E.; Kromkamp, J.C.; Sossou, A.C.; Prygiel, J.; Spronk, G.; Lamothe, S.; Ouddane, B.; Rabodonirina, S.; Net, S.; Dumoulin, D.; Peene, J.; Souissi, S.; Tackx, M.; Sossou, A.C. (2017). Test of some ecological concepts on the longitudinal distribution of zooplankton along a lowland water course. Hydrobiologia 802(1): 175–198. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-017-3256-6, more
 • Leloup, V.; De Cooman, W.; Meire, P.; De Deckere, E. (2006). Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems, in: Govers, G. et al. (Ed.) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2): pp. 88-91, more
 • Leloup, V.; Sas, M.; Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2007). Inventarisatie lopende monitoring projecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in de Zeeschelde, haar tijgebonden zijrivieren en binnendijkse gebieden beïnvloed door het Sigmaplan. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 07-R99. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 113 pp., more
 • Liekens, I.; Staes, J.; Schaafsma, M.; De Nocker, L.; Brouwer, R.; Meire, P. (2009). Economische waarderingsstudie van ecosysteemdiensten voor MKBA. VITO nv: Mol. 171 + bijlagen pp., more
 • Liekens, I.; Schaafsma, M.; Staes, J.; Brouwer, R.; De Nocker, L.; Meire, P. (2010). Economische waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding. LNE, afdeling milieu-, natuur- en energiebeleid: Brussel. 93 + bijlagen pp., more
 • Lombardo, C.; Coenen, M.; Sacile, R.; Meire, P. (Ed.) (2003). Integrated Water Management "IWM-2003": pilot study, Antwerp, May 21st-24th, 2003. NATO Committee on the Challenges of Modern Society: [s.l.]. ISBN 9080625647. IX, 214 pp., more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Seys, J.; Meire, P.; Offringa, H. (2000). Limited atlas of the Belgian part of the North Sea [ATLAS]. Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs: Brussel. 31 pp., more
 • Peer reviewed article Maes, J.; Van Damme, S.; Meire, P.; Ollevier, F.P. (2004). Statistical modeling of seasonal and environmental influences on the population dynamics of an estuarine fish community. Mar. Biol. (Berl.) 145(5): 1033-1042. dx.doi.org/10.1007/s00227-004-1394-7, more
 • Maris, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2004. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. different pagination pp., more
 • Peer reviewed article Maris, T.; Cox, T.; Temmerman, S.; De Vleeschauwer, P.; Van Damme, S.; De Mulder, T.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2007). Tuning the tide: creating ecological conditions for tidal marsh development in a flood control area, in: Lafite, R. et al. (Ed.) Consequences of estuarine management on hydrodynamics and ecological functioning: ECSA 38th Symposium - Rouen 2004 Co-organisation Seine-Aval Programme and ECSA. Hydrobiologia, 588: pp. 31-43, more
 • Peer reviewed article Maris, T.; Cox, T.; Temmerman, S.; De Vleeschauwer, P.; Van Damme, S.; De Mulder, T.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2007). Tuning the tide: creating ecological conditions for tidal marsh development in a flood control area. Hydrobiologia 588(1): 31-43. dx.doi.org/10.1007/s10750-007-0650-5, more
 • Maris, T.; Cox, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2008). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2007-2008. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 223 pp., more
 • Peer reviewed article Maris, T.; Cox, T.; Jacobs, S.; Beauchard, O.; Teuchies, J.; van Liefferinge, C.; Temmerman, S.; Vandenbruwaene, W.; Meire, P. (2008). Natuurontwikkeling in het Lippenbroek. Herstel van estuariene natuur via een gecontroleerd gereduceerd getij. Natuur.Focus 7(1): 21-27, more
 • Maris, T.; Jacobs, S.; Meire, P. (2009). Restoring ecosystem functions in a heavily disturbed estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 15, more
 • Maris, T.; Cox, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2010). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2008-2009. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 219 pp., more
 • Maris, T.; Oosterlee, L.; Cox, T.; Meire, P.M. (2011). Evaluation tools for an estuarine ecosystem, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 47, more
 • Maris, T.; Oosterlee, L.; Cox, T.; Meire, P.M. (2011). Evaluation tools for an estuarine ecosystem. Poster presentation. Netherlands Institute of Ecology (NIOO)/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 1 poster pp., more
 • Peer reviewed article Maris, T.; Coen, L.; Dauwe, W.; Mertens, W.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2014). Naar een duurzaam beheer van de Schelde. Levende Nat. 115(3): 84-89, more
 • Maris, T.; Bruens, A.; van Duren, L.; Vroom, J.; Holzhauer, H.; De Jonge, M.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2014). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2014. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 014-R175. Deltares/Ecosystem Management Research Group/NIOZ/INBO: [s.l.]. 356 pp., more
 • Maris, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2016). Recovery of water quality in European estuaries, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 22, more
 • Maris, T.; Oosterlee, L.; Temmerman, S.; Meire, P. (2016). Controlled reduced tidal areas: an evaluation of 10 years Lippenbroek, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 55, more
 • Maris, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2003). Onderzoek naar de gevolgen van het sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2002. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. , more
 • Maris, T.; Cox, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2008). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2006-2007. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. , more
 • Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2012. ECOBE 013-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 208 + bijlagen pp., more
 • Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2011. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 245 pp., more
 • Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (Ed.) (2015). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2013. ECOBE 015-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. [diff. pag.] pp., more
 • Maris, T.; Meire, P. (2008). Lippenbroek, waar het getij de nieuwe regel is. OMES: Antwerpen. 29 slides pp., more
 • Maris, T.; Meire, P. (2011). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2009-2010. 011-R143. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 169 pp., more
 • Maris, T.; Meire, P. (2012). Het Schelde estuarium herleeft? [PRESENTATIE]. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 133 slides pp., more
 • Maris, T.; Meire, P. (2016). OMES rapport 2015. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 172 pp., more
 • Mathijs, E.; Verstraete, W.; Berlamont, J.; Buysse, J.; De Laender, F.; D'hont, D.; Meire, P.; Nopens, I.; Smets, I.; Van Gils, W.; Vandewalle, J.; Verschraegen, F. (2016). Vlaanderen wijs met water: Waterbeleid in transitie. KVAB Standpunt, 42. KVAB Press: Brussel. 33 pp., more
 • Peer reviewed article Meire, L.; Meire, P.; Struyf, E.; Krawczyk, D.W.; Arendt, K.E.; Yde, J.C.; Juul-Pedersen, T.; Hopwood, M.J.; Rysgaard, S.; Meysman, F.J.R. (2016). High export of dissolved silica from the Greenland Ice Sheet. Geophys. Res. Lett. 43(17): 9173-9182. https://dx.doi.org/10.1002/2016GL070191, more
 • Peer reviewed article Meire, L.; Mortensen, J.; Rysgaard, S.; Bendtsen, J.; Boone, W.; Meire, P.; Meysman, F.J.R. (2016). Spring bloom dynamics in a subarctic fjord influenced by tidewater outlet glaciers (Godthåbsfjord, SW Greenland). J. Geophys. Res. 121(6): 1581-1592. https://dx.doi.org/10.1002/2015JG003240, more
 • Meire, P. (1980). Inleidend onderzoek naar de voedseloecologie van enkele steltlopers (Aves - Charadriiformes) op de slikken van Vianen (Oosterschelde). MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 2 volumes pp., more
 • Peer reviewed article Meire, P. (1981). Uit het Natuurhistorisch Archief: aflevering 3. De Strandvlo 1(4): 115-117, more
 • Meire, P. (1985). Excursie naar de Oosterschelde en het Veerse Meer op 17-11-1984. Biol. Jb. Dodonaea 53: 6-9, more
 • Meire, P. (1988). Geo: biosphere observatoria: some remarks on monitoring with special emphasis on wetlands, in: Cottenie, A.H. et al. (Ed.) Belgian research on Global Change IGBP: Proceedings of a Symposium held in Brussels on 22 April 1988. pp. 153-157, more
 • Meire, P. (1991). Laboratorium voor Ecologie der Dieren, in: IZWO Aktiviteitenverslag IZWO. pp. 24-25, more
 • Meire, P. (1991). Effects of a substantial reduction in intertidal area on numbers and densities of waders. [S.n.]: [s.l.]. 2219-2227 pp., more
 • Meire, P. (1991). Bodemdieren van slikken en platen, in: [s.d.] , more
 • Meire, P. (1991). Vogels, in: [s.d.] , more
 • Meire, P. (1991). Voedselbeschikbaarheid en scholeksteraantallen, in: [s.d.] , more
 • Meire, P. (1992). Onderhoudswerken aan de schorren op RO van de Zeeschelde ter hoogte van de Kramp: enkele suggesties voor ecologisch meer verantwoorde oeverversterkingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A92(114). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Meire, P. (1992). Estuarine zonering van het macrozoöbenthos in het Schelde- en Eemsestuarium. Rapport RUG-WWE, 29. RUG: Gent. , more
 • Meire, P. (1993). The impact of bird predation on marine and estuarine bivalve populations: a selective review of patterns and underlying causes, in: Dame, R.F. (Ed.) Bivalve Filter Feeders in Estuarine and Coastal Ecosystem Processes. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on the Role of Bivalve Filter Feeders in Marine Ecosystem Processes, held at Renesse, The Netherlands, November 30 to December 4, 1992. NATO ASI Series G: Ecological sciences, 33: pp. 197-243. hdl.handle.net/10.1007/978-3-642-78353-1_6, more
 • Meire, P. (1993). Steltloper populaties en macrozoobenthos in een veranderend estuarium: de Oosterschelde (Nl.) = Wader populations and macrozoobenthos in a changing estuary: the Oosterschelde (The Netherlands). PhD Thesis. Universiteit Gent. Fakulteit Wetenschappen. Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie: Gent. 309 pp., more
 • Meire, P. (1994). De Schelde, een unieke rivier. Econieuws 24: 3-5, more
 • Peer reviewed article Meire, P. (1994). The structure of the benthic system. Hydrobiologia 282-283: 153-156, more
 • Peer reviewed article Meire, P. (1994). The structure of the benthic system, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 153-156, more
 • Meire, P. (1995). Onderzoek inzake de biologische waarde en de natuurontwikkelingsmogelijkheden van het Zeeschelde-estuarium. Biol. Jb. Dodonaea 62: 22-23, more
 • Peer reviewed article Meire, P. (1996). Using optimal foraging theory to determine the density of Mussels Mytilus edulis that can be harvested by hammering Oystercatchers Haematopus ostralegus. Ardea 84A(SI): 141-152, more
 • Meire, P. (1996). Natuurbeleid: ecosysteem Schelde-estuarium. VRIND: Vlaamse regionale indicatoren 1996: 62-65, more
 • Peer reviewed article Meire, P. (1996). Feeding behaviour of Oystercatchers (Haematopus ostralegus) during a period of tidal manipulations. Ardea 84A(SI): 509-524, more
 • Meire, P. (1996). Integraal waterbeheer in het Schelde-estuarium: een uitdaging. Nieuwsbrief ANC 17: 13-16, more
 • Peer reviewed article Meire, P. (1996). Distribution of oystercatchers Haematopus ostralegus over a tidal flat in relation to their main prey species, cockles Cerastoderma edule and mussels Mytilus edulis: did it change after a substantial habitat loss? Ardea 84A: 525-538, more
 • Meire, P. (1997). A step towards integrated modelling of the Schelde estuary: the OMES Project, in: RIKZ Trans-disciplinary Euroconference on Coastal Management Research, San Feliu de Guixols, Spain, 6-10 December 1997: Introductions and abstracts. pp. 39-41, more
 • Meire, P. (1997). Natuurherstel in de Zeeschelde: uit de startblokken? Schelde nieuwsbr. 3(11): 6-7, more
 • Meire, P. (1998). Water en natuurbehoud: opties voor de toekomst. Water 17(100): 224-227, more
 • Meire, P. (1998). Watersystemen. [S.n.]: [s.l.]. 8-21 pp., more
 • Meire, P. (2000). De rol van oevers in het integraal waterbeheer, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. 1-2, more
 • Meire, P. (2001). Overstromingen: bedreigingen maar ook kansen voor een integraal waterbeheer!, in: Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. pp. 1-10, more
 • Meire, P. (2007). Voorwoord: Studiedag: "Mensen en Watersystemen". Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 33: 1, more
 • Meire, P. (2007). Ecosysteem services: welke, waar en hoeveel, kan dat gemeten worden? Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 33: 1-6, more
 • Meire, P. (2008). De Schelde meten, de toekomst weten? Inleiding. OMES: Antwerpen. 38 slides pp., more
 • Meire, P. (2008). 10 jaar later: hoe zal de Schelde evolueren onder invloed van de huidige activiteiten in en rond de Schelde?. ECOBE: Antwerpen. 74 slides pp., more
 • Meire, P. (2009). Conclusie voor onderzoekers en beleid. Presentation. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 47 slides pp., more
 • Meire, P. (2011). Is er nog ruimte voor zilte natuur?, in: Slabbinck, B. et al. (Ed.) Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen. Bredene, België, 24 mei 2011: Referatenbundel van de studiedag. VLIZ Special Publication, 51: pp. 23-24, more
 • Meire, P. (2012). Ecosystem services: a key to integrated water management, in: Wynants, M. et al. (Ed.) Bridges over troubled waters. pp. 63-74, more
 • Meire, P. (2015). Ecosystem services, a useful concept for the restoration of estuaries?. IAHR: The Hague. 13 pp., more
 • Meire, P. (Ed.) (2016). Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77. University of Antwerp (UA)/Flanders Marine Institute (VLIZ): Antwerp. 98 pp., more
 • Meire, P.; Buijs, J.; van der Meer, J.; Van den Dool, A.; Engelberts, A.; Twisk, F.; Stikvoort, E.; De Jong, D.; Lambeck, R.; Polderman, J. (1991). Macrozoöbenthos in de oosterschelde in het najaar 1985: een situering van de gegevens. Rapport RUG-WWE, 27. Rijksuniversiteit Gent (RUG): Gent. 62 pp., more
 • Meire, P.; Buijs, J.; van der Meer, J.; Van den Dool, A.; Engelberts, A.; Twisk, F.; Stikvoort, E.; de Jong, D.J.; Lambeck, R.; Polderman, J. (1991). Macrozoöbenthos in de Oosterschelde in het najaar 1985: een situering van de gegevens. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Meire, P.; Seys, J.; Ysebaert, T.J.; Coosen, J. (1991). A comparison of the macrobenthic distribution and community structure between two estuaries in SW Netherlands, in: Elliott, M. et al. (Ed.) Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons. ECSA 19 Symposium, University of Caen, France. pp. 221-230, more
 • Meire, P.; Buijs, J.; Seys, J.; Stikvoort, E.; Twisk, F.; de Jong, D.J. (1992). Macrozoobenthos in de Oosterschelde in het najaar 1989: een situering van de gegevens. Rapport RUG-WWE. RUG: Gent. , more
 • Meire, P.; Rossaert, G.; De Regge, N.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (1992). Het Schelde-estuarium: ecologische beschrijving en een visie op de toekomst. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A 92.57. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. VII, 150, ill. pp., more
 • Meire, P.; Samanya, R.; Seys, J. (1992). Macrozoöbenthos van de Spuikom. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 5 pp., more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Seys, J.; Buijs, J.; Coosen, J. (1994). Spatial and temporal patterns of intertidal macrobenthic populations in the Oosterschelde: are they influenced by the construction of the storm-surge barrier? Hydrobiologia 282-283: 157-182, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Seys, J.; Buijs, J.; Coosen, J. (1994). Spatial and temporal patterns of intertidal macrobenthic populations in the Oosterschelde: are they influenced by the construction of the storm-surge barrier? Hydrobiologia 282-283: 157-182. hdl.handle.net/10.1007/BF00024629, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Seys, J.; Buijs, J.; Coosen, J. (1994). Spatial and temporal patterns of intertidal macrobenthic populations in the Oosterschelde: are they influenced by the construction of the storm-surge barrier?, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 157-182, more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Hostens, K.; Kramer, T.; Pieters, T.; Postma, R.; Sabbe, K. (1995). De Schelde: een stroom natuurtalent. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 32 pp., more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Van den Balck, E.; Devos, K.; Samanya, R.; Deregge, N.; Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Rossaert, G.; Kuyken, E. (1995). Ecologisch onderzoek in de Zeeschelde door het Instituut voor Natuurbehoud: onderbouwing van natuurherstel en natuurontwikkeling. Biol. Jb. Dodonaea 62: 27-47, more
 • Meire, P.; De Smet, K.; Hemelaer, L.; Quintens, H.; Vanden Bil, V. (1996). Het ecologisch impulsgebied Schelde-Dender-Durme: natuurbehoud en integraal waterbeheer in het Schelde-estuarium, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 88-95, more
 • Meire, P.; Starink, M.; Hoffman, H. (1997). Integratie van ecologie en waterbouwkunde in de Zeeschelde: aanleiding tot en situering van het Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan (OMES). Water 16(95): 147-165, more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.; Hoffmann, M. (1998). Management of the Zeeschelde estuary: how to devise a good strategy based on research of the ecosystem functioning?, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 60, more
 • Meire, P.; Anselin, A.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Kuijken, E. (1998). Voorstel tot compensatie van het vogelrichtlijngebied 'schorren en polders van de beneden-schelde' als gevolg van de aanleg van het deurganckdok te doel. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1998(90). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 5 pp., more
 • Meire, P.; Vandamme, S.; Ysebaert, T.J.; Van den Bergh, E. (2001). Onderzoek voor het beheer van estuaria, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 53-55, more
 • Meire, P.; Van Damme, S.; Struyf, E. (2002). The Scheldt estuary from past to future: setting the scene, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 7, more
 • Meire, P.; de Deckere, E.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E. (2002). A nature development plan for the Schelde estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 44, more
 • Meire, P.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.; Nijssen, D. (2002). Nature development along the river Scheidt: combining ecosystem functions in the Kruibeke-Bazel-Rupelmonde polder, in: Redecker, B. et al. (Ed.) Pasture landscapes and nature conservation. pp. 173-185, more
 • Meire, P.; Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Cox, T.; Van den Bergh, E.; de Deckere, E. (2004). De Schelde in 2050, de levensader voor Vlaanderen: ecologie en economie hand in hand?, in: Studiedag 'De Schelde in 2050', Antwerpen 6 oktober 2004: referatenboek. pp. 38-42, more
 • Meire, P.; Van den Bergh, E.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Van Damme, S. (2004). Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, ECOBE 04-R70. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen. 11 pp., more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Maris, T.; Struyf, E. (2005). The Scheldt estuary: a description of a changing ecosystem. Hydrobiologia 540(1-3): 1-11. dx.doi.org/10.1007/s10750-005-0896-8, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Maris, T.; Struyf, E. (2005). The Scheldt estuary: a description of a changing ecosystem, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 1-11, more
 • Meire, P.; Coenen, M.; Lombardo, C.; Robba, M.; Sacile, R. (2008). Integrated water management: practical experiences and case studies. Springer-Verlag: [s.l.]. ISBN 9781402065514. 363 pp., more
 • Meire, P.; Amery, D.; Decleer, M. (2015). De Schelde. Van bron tot monding. 1e editie. Academic and Scientific Publishers: Brussel. ISBN 9789057183805. 264 pp., more
 • Meire, P.; Maris, T.; Temmerman, S. (2015). Ecosystem services, a useful concept for the restoration of estuaries?, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 18-21, more
 • Meire, P.; Maris, T.; Van Damme, S.; Cox, T.; Oosterlee, L.; Temmerman, S.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Mertens, W.; Vande Voorde, B. (2016). The Schelde from past to future: an integrated approach for restoration, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 21, more
 • Meire, P.; Coenen, M. (2003). Conclusions and future developments, in: Lombardo, C. et al. (Ed.) Integrated Water Management "IWM-2003": pilot study, Antwerp, May 21st-24th, 2003. pp. 203-208, more
 • Meire, P.; Dereu, J. (1987). Een ekologisch profiel van een hooggelegen slibarm slik op de slikken van Vianen (Oosterschelde, NL), Project Vogel verslag N° 2. RUG: Gent. 88 pp., more
 • Meire, P.; Develter, D. (1988). Macrozoöbenthos van de Westerschelde: eerste overzicht van de resultaten van de macrozoöbenthos bemonstering najaar 1987 in het kader van het projekt SAWES. Rapport WWE, 9. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. , more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Develter, D.; Dereu, J. (1986). Multivariate analysis of macrozoobenthos on the Slikken van Vianen. Ann. Soc. R. Zool. Bel. 116(1): 107-108, more
 • Meire, P.; Devos, K. (1991). Verslag van de ornithologische excursie naar Westerschelde en Schelde op 16 december 1989. Biol. Jb. Dodonaea 58: 14-15, more
 • Meire, P.; Devos, K. (1991). Vogels voor de Belgische kust, in: Linet, C. (Ed.) Geen zee van tijd meer voor een zee vol leven. Panda, 41: pp. 9-11, more
 • Meire, P.; Devos, K. (1991). Vogels voor de Belgische kust. Panda 41: 9-11, more
 • Meire, P.; Goris, M. (2004). Rekening houden met water in de ruimtelijke ordening: de watertoets en andere elementen uit het decreet integraal waterbeleid (18 juli 2003). Water Nieuwsbrief 15: 1-8, more
 • Meire, P.; Govaerts, A. (2004). Scheldefonds vzw, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 58, more
 • Meire, P.; Govaerts, A. (2005). Scheldefonds vzw = Scheldefonds vzw, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 46, more
 • Meire, P.; Heip, C.H.R. (2004). De Schelde in 2050, de levensader voor Vlaanderen : ecologie en economie hand in hand?, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1], more
 • Meire, P.; Herman, P.M.J.; Santbergen, L.L.P.A. (1998). Ecologische structuren binnen het Schelde stroomgebied: een essentiële voorwaarde voor het ecologisch herstel en de veerkracht van het systeem. Water 17(102): 315-322, more
 • Meire, P.; Herman, P.M.J.; Santbergen, L.L.P.A. (1998). Ecologische structuren binnen het Schelde stroomgebied: een essentiële voorwaarde voor het ecologisch herstel en de veerkracht van het systeem, in: Referatenboek: 4de Scheldesymposium: de sterke schouders van het Scheldebekken (deel 1). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(102): pp. 315-322, more
 • Meire, P.; Herman, R. (1998). Het onderzoek. Water 17(100): 206-208, more
 • Meire, P.; Hermy, M. (1989). Inleiding tot het gebruik van beschrijvende multivariate technieken voor de verwerking van ecologische gegevens: eerste versie. Instituut Natuurbehoud/Rijksuniversiteit Gent: Belgium. 77 pp., more
 • Meire, P.; Hoffmann, M. (1994). Integraal waterbeheer: globale visie op het Zeeschelde-bekken. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 94.13. Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 8 pp., more
 • Meire, P.; Hoffmann, M. (1994). Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Schelde-estuarium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. , more
 • Meire, P.; Kuijken, E. (1991). Overwinterende ganzen in de Oostkustpolders: seizoen 1988/1989, in: [s.d.] pp. 51-61, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Kuijken, E. (1991). Factors affecting the number and distribution of wintering geese in Flanders, Belgium and some implications for their conservation. Ardea 79: 143-158, more
 • Meire, P.; Kuijken, E. (1993). Integrated coastal zone management van de kustzone "Kust- en Vlaamse banken, Ijzermonding, Westhoek": een project voor duurzame ontwikkeling. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Meire, P.; Kuijken, E.; Ysebaert, T.J. (1993). De Zeeschelde: een ecologisch impulsgebied. HZ-Gazet 6(8/9): 10-12, more
 • Meire, P.; Kuyken, E. (1988). Het Land van Saeftinge, slikken en schorren: ecologische betekenis van getijdegebieden langs de Schelde. Water 7(43/2): 214-222, more
 • Meire, P.; Kuyken, E. (1988). Het Land van Saeftinge, slikken en schorren: ecologische betekenis van getijdegebieden langs de Schelde, in: Colloquium De Schelde, toegang tot Antwerpen: referatenboek van vrijdag 2 december 1988. Derde sessie: ecologische aspecten; Vierde sessie: juridische en economische aspecten. Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 7(43/2): pp. 214-222, maps, more
 • Meire, P.; Maris, T. (2008). MONEOS: geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium. Rapport ECOBE 08-R-113. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 173 pp., more
 • Meire, P.; Maris, T. (2011). MONEOS. Integrated Monitoring of the Scheldt Estuary. Universiteit Antwerpen: Antwerp. 52 pp., more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Schekkerman, H.; Meininger, P.L.M. (1994). Consumption of benthic invertebrates by waterbirds in the Oosterschelde estuary, SW Netherlands. Hydrobiologia 282-283: 525-546, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Schekkerman, H.; Meininger, P.L.M. (1994). Consumption of benthic invertebrates by waterbirds in the Oosterschelde estuary, SW Netherlands, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 525-546, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Van Damme, S. (Ed.) (2005). Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3). Springer: Dordrecht. 1-278 pp., more
 • Meire, P.; Van Damme, S.; Coenen, M. (2003). The Schelde: managing a heavily impacted river, in: Lombardo, C. et al. (Ed.) Integrated Water Management "IWM-2003": pilot study, Antwerp, May 21st-24th, 2003. pp. 127-136, more
 • Meire, P.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J. (2004). Conservation of estuarine ecosystems, in: Segers, H. et al. (Ed.) 'Scientific tools for biodiversity conservation: monitoring, modelling and experiments': Proceedings of the 5th meeting of the European Platform for Biodiversity Research Strategy meeting held under the Belgian EU Presidency, 2-4 December 2001, Brussels. pp. 212, more
 • Meire, P.; Van Dyck, M. (2014). Naar een duurzaam rivierbeheer: hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad. UPA: Brussel. ISBN 978-90-5718-194-8. 252 pp., more
 • Meire, P.; Vincx, M. (1991). ECSA 21: Mariene en Estuariene Gradiënten: resoluties van het symposium. Water 10(61): 248, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Vincx, M. (Ed.) (1993). Marine and Estuarine Gradients: ECSA 21: Proceedings of the 21st Symposium of the Estuarine and Coastal Sciences Association held in Gent, 9-14 september 1991. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 27(2-4). Netherlands Society of Aquatic Ecology: Bilthoven. 496 pp., more
 • Meire, P.M. (1987). Foraging behavior of some wintering waders: prey-selection and habitat distribution, in: Kamil, A.C. et al. (Ed.) Foraging behavior. pp. 215-237, more
 • Meire, P.M. (1991). Effects of a substantial reduction in intertidal area on numbers and densities of waders, in: Evans, P.R. et al. (Ed.) Habitat loss: effects on shorebird populations. Proceedings of the XX International Ornithological Congress. Acta Congressus Internationalis Ornithologici, 20: pp. 2219-2227, more
 • Peer reviewed article Meire, P.M. (1994). Theme 3. The structure of the benthic system - introduction. Hydrobiologia 282-283: 153-156. hdl.handle.net/10.1007/BF00024628, more
 • Peer reviewed article Meire, P.M. (1994). Theme 3. The structure of the benthic system - introduction, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 153-156, more
 • Meire, P.M.; Seys, J.; Ysebaert, T.; Meininger, P.L.; Baptist, H.J.M. (1989). A changing delta: effects of large coastal engineering works on feeding ecological relationships as illustrated by waterbirds, in: Hooghart, J.C. et al. (Ed.) Hydro-ecological relations in the Delta waters of the South-West Netherlands, technical meeting 46, Rotterdam, The Netherlands, 8 March 1989. Proceedings and information = Verslagen en mededelingen, 41: pp. 109-145, more
 • Meire, P.M.; Coosen, J. (1985). Benthos and bird communities in a changing estuary, in: Van Grieken, R. et al. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research: Proceedings of a symposium held at the Palace of Academies Brussels, 3-5 March 1985. pp. 292-303, more
 • Peer reviewed article Meire, P.M.; Dereu, J. (1990). Use of the abundance/biomass comparison method for detecting environmental stress: some considerations based on intertidal macrozoobenthos and bird communities. J. Appl. Ecol. 27(1): 210-223, more
 • Peer reviewed article Meire, P.M.; Ervynck, A. (1986). Are oystercatchers (Haematopus ostralegus) selecting the most profitable mussels (Mytilus edulis)? Anim. Behav. 34: 1427-1435. hdl.handle.net/10.1016/S0003-3472(86)80213-5, more
 • Meire, P.M.; Seys, J. (1989). Benthos en pollutie op de slikken van Vianen: data-analyse van het macrozoöbenthos op de slikken van Vianen (Oosterschelde): zijn er waarneembare pollutie-effecten rond het sloophaventje? Rapport RUG-WWE, 8. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. 33 pp., more
 • Meire, P.M.; Seys, J. (1989). Benthos en pollutie op de slikken van Vianen. Rapport RUG-WWE, 7. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 32 pp., more
 • Peer reviewed article Meire, P.M.; Stuart, J.; Meininger, P.L.M. (1991). Het Veerse Meer: het watervogelgebied bij uitstek. Levende Nat. 92(2): 56-62, more
 • Meyvis, L.; Meire, P.; Aerts, F.; Thibaut, W.; Bernaers, G. (1996). De Noordzeeterminal te Zandvliet: een stap naar integrale besluitvorming, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 52-56, more
 • Peer reviewed article Mialet, B.; Azémar, F.; Maris, T.; Sossou, C.; Ruiz, P.; Lionard, M.; Van Damme, S.; Lecerf, A.; Muylaert, K.; Toumi, N.; Meire, P.; Tackx, M. (2010). Spatial spring distribution of the copepod Eurytemora affinis (Copepoda, Calanoida) in a restoring estuary, the Scheldt (Belgium). Est., Coast. and Shelf Sci. 88(1): 116-124. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2010.03.018, more
 • Peer reviewed article Mialet, B.; Gouzou, J.; Azémar, F.; Maris, T.; Sossou, C.; Toumi, N.; Van Damme, S.; Meire, P.; Tackx, M. (2011). Response of zooplankton to improving water quality in the Scheldt estuary (Belgium). Est., Coast. and Shelf Sci. 93(1): 47-57. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2011.03.015, more
 • Peer reviewed article Murk, A.J.; Bouwdewijn, T.J.; Meininger, P.L.; Bosveld, A.T.C.; Rossaert, G.; Ysebaert, T.; Meire, P.; Dirksen, S. (1996). Effects of polyhalogenated aromatic hydrocarbons and related contaminants on Common Tern reproduction: Integration of biological, biochemical and chemical data. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 31(1): 128-140. https://hdl.handle.net/10.1007/BF00203917, more
 • Nijssen, D.; Meire, P. (2003). Natuurontwikkelingsstudie van de Zuidelijke Groenzone. [S.n.]: [s.l.]. 73 pp., more
 • Offringa, H.; Meire, P.; Van den Bossche, W. (1995). Tellingen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust, november 1993-maart 1994: verslag van stookolieslachtoffers-tellingen uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.5. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 14 + appendix pp., more
 • Offringa, H.; Seys, J.; Meire, P.; Van Den Bossche, W. (1995). Seabirds on the Channel doormat. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.12. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 122 pp., more
 • Offringa, H.; Schallier, R.; Jauniaux, T.; Haelters, J.; Meire, P. (1997). Olieverontreiniging op de Noordzee: gevolgen voor de zeevogels (november 1995 - maart 1996). Mergus 11: 25-45, more
 • Offringa, H.; Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P. (2001). The Belgian marine avifauna, in: Cattrijsse, A. et al. Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters: summary of data collected between 1970 and 1998. pp. 27-30, more
 • Offringa, H.; Meire, P. (1995). Tellingen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust, oktober 1994-maart 1995: verslag van stookolieslachtoffers-tellingen uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.13. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 15 pp., more
 • Peer reviewed article Offringa, H.; Meire, P. (1995). Kleine mantelmeeuwen Larus fuscus in de zuidelijke Noordzee in augustus en september 1995 = Lesser Black-backed Gulls in the southern North Sea in August and September 1995. Oriolus 61(4): 86-90, more
 • Offringa, H.; Meire, P. (1996). Verhouding Zeekoet Uria aalge / Alk Alca torda in Vlaamse kustwateren. Mergus 10: 333-344, more
 • Peer reviewed article Offringa, H.; Meire, P. (1996). The little auk Alle alle in Belgium = De Kleine Alk in België. Sula 10(5): 211-218, more
 • Oosterlee, L.; Maris, T.; Jacobs, S.; Meire, P.M. (2011). Evaluation of ecosystem services of a fresh water tidal restoration project, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 61, more
 • Oosterlee, L.; Maris, T.; Jacobs, S.; Meire, P.M. (2011). Evaluation of ecosystem services of a fresh water tidal restoration project. Poster presentation. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 1 poster pp., more
 • Oosterlee, L.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Meire, P. (2012). Comparison of sedimentation in CRT (Controlled Reduced Tide) and RTE (Regulated Tidal Exchange) restored sites along the Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 62, more
 • Oosterlee, L.; Cox, T.; van Engeland, T.; Temmerman, S.; Meire, P. (2015). Interactions between tidal inundation and sediment accretion in a marsh with controlled reduced tide, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 103, more
 • Oosterlee, L.; Maris, T.; Beauchard, O.; Temmerman, S.; Meire, P. (2016). Restoring estuarine functions in combination with safety management: ten years of data from the first CRT, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 94, more
 • Oosterlee, L.; Cox, T.; Maris, T.; Temmerman, S.; Meire, P. (2016). Comparison of sedimentation in controlled reduced tidal and simple culvert tidal restored sites along the Scheldt-estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 43, more
 • Peer reviewed article Opdekamp, W.; Beauchard, O.; Backx, H.; Franken, F.; Cox, T.J.S.; van Diggelen, R.; Meire, P. (2012). Effects of mowing cessation and hydrology on plant trait distribution in natural fen meadows. Acta Oecol. (Montrouge) 39: 117-127. dx.doi.org/10.1016/j.actao.2012.01.011, more
 • Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; De Schutter, J.; Temmerman, S.; Meire, P.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Chen, M.; Wartel, S. (2009). Sediment behaviour within a flood control area with a controlled reduced tide - pilot project Lippenbroek = Processus sédimentologiques dans un zone de contrôle d'inondations et de marée réduite controlée - projet pilote Lippenbroek, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-15], more
 • Rossaert, G.; Meire, P.; Ysebaert, T.J. (1991). Broedbiologie van de visdief in drie kolonies langs de Westerschelde: tussentijds rapport. Rijksuniversiteit Gent/Instituut voor Natuurbehoud: Gent. 28 + bijlagen pp., more
 • Rossaert, G.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J.; Meire, P.M.; Ysebaert, T.; Evers, E.H.G.; Meininger, P.L. (1992). Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive succes, and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the Common stern (Sterna hirundo): 1. Field study. Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Institute for Nature Conservation: Gent, Culemborg, Hasselt. 126 pp., more
 • Rossaert, G.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J.; Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Evers, E.H.G. (1993). Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive succes, and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the Commen stern (Sterna hirundo). Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A93(31). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Peer reviewed article Schekkerman, H.; Meininger, P.L.M.; Meire, P. (1992). Watervogels en de Oosterscheldewerken. Levende Nat. 93: 147-151, more
 • Peer reviewed article Schekkerman, H.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M. (1994). Changes in the waterbird populations of the Oosterschelde 5SW Netherlands) as a result of large-scale coastal engineering works. Hydrobiologia 282-283: 509-524, more
 • Peer reviewed article Schekkerman, H.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M. (1994). Changes in the waterbird populations of the Oosterschelde 5SW Netherlands) as a result of large-scale coastal engineering works, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 509-524, more
 • Schepers, L.; Maris, T.; Meire, P.; Temmerman, S. (2018). The Scheldt estuary: an overview of the morphodynamics of intertidal areas, in: Demoulin, A. (Ed.) Landscapes and landforms of Belgium and Luxembourg. pp. 281-296. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-58239-9_17, more
 • Peer reviewed article Schmitt, C.; Balaam, J.; Leonards, P.; Brix, R.; Streck, G.; Tuikka, A.; Bervoets, L.; Brack, W.; van Hattum, B.; Meire, P.; de Deckere, E. (2010). Characterizing field sediments from three European river basins with special emphasis on endocrine effects – a recommendation for Potamopyrgus antipodarum as test organism. Chemosphere 80(1): 13-19. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.03.050, more
 • Peer reviewed article Schoelynck, J.; Meire, D.; Bal, K.; Buis, K.; Troch, P.; Bouma, T.; Temmerman, S.; Meire, P. (2013). Submerged macrophytes avoiding a negative feedback in reaction to hydrodynamic stress. Limnologica 43(5): 371-380. dx.doi.org/10.1016/j.limno.2013.05.003, more
 • Peer reviewed article Schoelynck, J.; De Groote, T.; Bal, K.; Vandenbruwaene, W.; Meire, P.; Temmerman, S. (2013). Self-organised patchiness and scale-dependent bio-geomorphic feedbacks in aquatic river vegetation. Ecography 35(8): 760-768. dx.doi.org/10.1111/j.1600-0587.2011.07177.x, more
 • Peer reviewed article Schoelynck, J.; Müller, F.; Vandevenne, F.; Bal, K.; Barão, L.; Smis, A.; Opdekamp, W.; Meire, P.; Struyf, E. (2014). Silicon-vegetation interaction in multiple ecosystems: a review. J. Veg. Sci. 25(1): 301-313. hdl.handle.net/10.1111/jvs.12055, more
 • Peer reviewed article Schoelynck, J.; Bal, K.; verschoren, V.; Penning, E.; Struyf, E.; Bouma, T.; Meire, D.; Meire, P.; Temmerman, S. (2014). Different morphology of Nuphar lutea in two contrasting aquatic environments and its effect on ecosystem engineering. Earth Surf. Process. Landforms 39(15). dx.doi.org/10.1002/esp.3607, more
 • Schoutens, K.; Silinski, A.; Schoelynck, J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Response of morphology and tissue properties of tidal marsh plants to wave activity, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 114, more
 • Schwarz, C.; van Belzen, J.; Gourgue, O.; Bouma, T.; Van de Koppel, J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Forecasting the biogeomorphic development of intertidal wetland restoration: a novel modelling approach, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 46, more
 • Peer reviewed article Schwarz, C.; Cox, T.; van Engeland, T.; van Oevelen, D.; van Belzen, J.; van de Koppel, J.; Soetaert, K.; Bouma, T.J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2017). Field estimates of floc dynamics and settling velocities in a tidal creek with significant along-channel gradients in velocity and SPM. Est., Coast. and Shelf Sci. 197: 221-235. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.08.041, more
 • Seys, J.; Meire, P.; Buyse, M.-A. (1988). Macrozoobenthos van het Veerse Meer: resultaten bemonstering voorjaar 1988. Rapport RUG-WWE, 3. University of Gent, Laboratory for oecology of animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 15 pp., more
 • Seys, J.; Deregge, N.; Meire, P.; Ysebaert, T.J. (1990). Macrozoöbenthos van het kanaal Gent-Terneuzen: studie naar het voorkomen van macrozoöbenthos in het kanaal Gent-Terneuzen. Rapport WWE, 21. University of Gent, Laboratory of ecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 39 pp., more
 • Peer reviewed article Seys, J.; van Lent, F.; Meire, P.M. (1991). Zeesla en bodemdieren in het Veerse Meer. Levende Nat. 92(2): 52-56, more
 • Seys, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1993). Resultaten van stookolieslachtoffer-onderzoek langs de Vlaamse kust tijdens de winter 1992-93. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 93.15. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 17 pp., more
 • Seys, J.; Meire, P.; Coosen, J. (1993). Macrozoöbenthos op acht stations in de Oosterschelde 1983-1989: presentatie data. Rapport RUG-WWE, 32. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 97, graphs, tables pp., more
 • Seys, J.; Meire, P.; Devos, K.; Kuijken, E. (1993). De kust- en Vlaamse Banken: ecologisch belang, raakvlakken met andere functies en beheerssuggesties. Concept. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. [84] pp., more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Meire, P.M.; Coosen, J.; Craeymeersch, J.A. (1994). Long-term changes (1979-89) in the intertidal macrozoobenthos of the Oosterschelde estuary: are patterns in total density, biomass and diversity induced by the construction of the storm-surge barrier? Hydrobiologia 282-283: 251-264, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Meire, P.M.; Coosen, J.; Craeymeersch, J.A. (1994). Long-term changes (1979-89) in the intertidal macrozoobenthos of the Oosterschelde estuary: are patterns in total density, biomass and diversity induced by the construction of the storm-surge barrier?, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 251-264, more
 • Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1997). Benthische fauna van de Zeeschelde: ruimtelijke distributie en eerste resultaten temporele patronen, verticale distributie en impact Oligochaeten op ecosysteem. University of Gent: Gent. 42 pp., more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). The recent expansion of breeding gulls along the Belgian North Sea coast. Sula 12(4): 209-216, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Spatial distribution of oligochaetes (Clitellata) in the tidal freshwater and brackish parts of the Schelde estuary (Belgium). Hydrobiologia 406: 119-132, more
 • Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Spatial distribution of oligochaetes (Clitellata) in the tidal freshwater and brackish parts of the Schelde estuary (Belgium), in: Healy, B.M. et al. (Ed.) Aquatic Oligochaetes: Proceedings of the 7th International Symposium on Aquatic Oligochaetes held in Presque Isle, Maine, USA, 18-22 August 1997. Developments in Hydrobiology, 139: pp. 119-132, more
 • Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta: eindrapport OMES 1995-1998, partim Benthos. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.4. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 81 pp., more
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Massale stranding van vogels aan de Belgische kust: verslag van stookolieslachtoffertellingen tijdens het winterhalfjaar 1998-1999, uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Nota IN, A57. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Distribution patterns of seabirds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 22-39, more
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Focal species and the designation and management of marine protected areas: sea- and coastal birds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 40-67, more
 • Seys, J.; Vantieghem, S.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Monitoring seabirds on fixed ferry-routes: an evaluation, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 68-77, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Numbers of beached bird corpses and mortality of seabirds, how do they relate: a North Sea study in a wider context, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 78-96, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring. Belg. J. Zool. 132(2): 111-118, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 111-118, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches. Mar. Pollut. Bull. 44(4): 322-333. dx.doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00262-4, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 322-333, more
 • Seys, J.; Meire, P. (1988). Macrozoobenthos van het Veerse Meer: synthese van de bestaande gegevens en studie naar de mogelijke effecten van verschillende peil- en waterkwaliteitsbeheersalternatieven op de verspreiding van het macrozoöbenthos in het Veerse Meer. Rapport RUG-WWE, 4. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 61 pp., more
 • Seys, J.; Meire, P. (1988). Macrozoobenthos van het Veerse Meer. Rapport RUG-WWE, 4. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. 61 pp., more
 • Seys, J.; Meire, P. (1988). Macrozoobenthos van het Veerse Meer: najaar 1987. Rapport WWE, 2. University of Gent, Laboratory for oecology of animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 20 pp., more
 • Seys, J.; Meire, P. (1989). Biomassa- en densiteitsverloop van macrozoöbenthos op twee stations in de Oosterschelde: 1983-1988. Rapport RUG-WWE, 7. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 9, graphs pp., more
 • Seys, J.; Meire, P. (1990). Bodemsamenstelling van het Veerse Meer 1987-1989. Rapport RUG-WWE, 20. University of Gent, Laboratory for oecology of animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 8 pp., more
 • Seys, J.; Meire, P. (1992). Resultaten stookolieslachtoffer-tellingen langs de Vlaamse kust in de periode januari-april 1992. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 18 pp., more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Meire, P. (1993). Olieslachtoffers langs de Belgische kust, winter 1991-92. Sula 7(1): 15-18, more
 • Seys, J.; Meire, P. (1993). Spatial distribution and long-term fluctuations (1979-89) in the intertidal macrozoöbenthos of the Oosterschelde: impact of the construction of the Storm-surge barrier. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Seys, J.; Meire, P. (1997). Oil pollution and seabirds, in: [s.d.] pp. 61-66, more
 • Silinski, A.; Bouma, T.J.; van Belzen, J.; Troch, P.; Meire, P.; Temmerman, S. (2012). Quantifying threshold conditions for seaward expansion of tidal marsh shorelines: A transplantation experiment, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 165-166, more
 • Silinski, A.; Bouma, T.J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Bio-geomorphic interactions between sedimentation and vegetation dynamics at the transition from intertidal mudflats to marshes, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 117, more
 • Peer reviewed article Silinski, A.; Heuner, M.; Schoelynck, J.; Puijalon, S.; Schröder, U.; Fuchs, E.; Troch, P.; Bouma, T.J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Effects of wind waves versus ship waves on tidal marsh plants: A flume study on different life stages of Scirpus maritimus. PLoS One 10(3): e0118687. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0118687 , more
 • Peer reviewed article Silinski, A.; Heuner, M.; Troch, P.; Puijalon, S.; Bouma, T.J.; Schoelynck, J.; Schröder, U.; Fuchs, E.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Effects of contrasting wave conditions on scour and drag on pioneer tidal marsh plants. Geomorphology (Amst.) 255: 49-62. dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.11.021, more
 • Silinski, A.; Fransen, E.; Bouma, T.J.B.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Bio-geomorphic controls on seaward marsh expansion and accretion, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 101, more
 • Peer reviewed article Silinski, A.; van Belzen, J.; Fransen, E.; Bouma, T.J.; Troch, P.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Quantifying critical conditions for seaward expansion of tidal marshes: a transplantation experiment. Est., Coast. and Shelf Sci. 169: 227-237. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2015.12.012, more
 • Peer reviewed article Silinski, A.; Fransen, E.; Bouma, T.J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Unravelling the controls of lateral expansion and elevation change of pioneer tidal marshes. Geomorphology (Amst.) 274: 106-115. https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.09.006, more
 • Smaal, A.C.; Knoester, M.; Nienhuis, P.H.; Meire, P. (1991). Changes in the Oosterschelde ecosystem induced by the Delta works, in: Elliott, M. et al. (Ed.) Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons. ECSA 19 Symposium, University of Caen, France. International Symposium Series, 3: pp. 375-384, more
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2011). Morphological management for the Scheldt estuary combining safety, port accessibility and ecology, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 80, more
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2012). Morphological management as a tool to optimize the three main functions of the Scheldt Estuary: safety, accessibility and ecology, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 74, more
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2012). Estuary, ships, nature, humans: can we live together? A true story of the Scheldt estuary [POSTER]. Poster presentation. Department of Biology. Antwerp University (UA): Antwerpen. 1 poster pp., more
 • Smolders, S.; Meire, P.; Temmerman, S.; Cozzoli, F.; Ides, S.; Plancke, Y. (2013). 2Dh hydrodynamic model of the Scheldt estuary in 1955 to assess the ecological past of the estuary, in: Kopmann, R. et al. (Ed.) Proceedings of the XXth TELEMAC-MASCARET User Conference, Karlsruhe, Germany, October 16–18, 2013. pp. 137-142, more
 • Smolders, S.; Cozzoli, F.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2013). A 2Dh model of the Scheldt Estuary in 1955: comparing macrobenthos with 2009 [PRESENTATION]. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE)/NIOZ/Flanders Hydraulics Research/Port of Antwerp: Antwerp. 15 slides pp., more
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2013). A model as time machine for benthos distribution in the Westerschelde: past, present and future, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 84, more
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2013). Marsh development in Saeftinghe and impact on storage of storm water, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 85, more
 • Peer reviewed article Smolders, S.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Role of intertidal wetlands for tidal and storm tide attenuation along a confined estuary: a model study. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 15(7): 1659-1675. hdl.handle.net/10.5194/nhess-15-1659-2015, more
 • Smolders, S.; Temmerman, S.; Meire, P. (2016). Importance of a marsh and marsh characteristics for storm surge attenuation along an estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 62, more
 • Peer reviewed article Soetaert, K.; Hoffmann, M.; Meire, P.; Starink, M.; van Oevelen, D.; Van Regenmortel, S.; Cox, T. (2004). Modeling growth and carbon allocation in two reed beds (Phragmites australis) in the Scheldt estuary. Aquat. Bot. 79(3): 211-234. dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2004.02.001, more
 • Peer reviewed article Soetaert, K.; Middelburg, J.J.; Heip, C.H.R.; Meire, P.; Van Damme, S.; Maris, T. (2006). Long-term change in dissolved inorganic nutrients in the heterotrophic Scheldt estuary (Belgium, The Netherlands). Limnol. Oceanogr. 51(1): 409-423. dx.doi.org/10.4319/lo.2006.51.1_part_2.0409, more
 • Peer reviewed article Staes, J.; Broekx, S.; Van Der Biest, K.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Poelmans, L.; Verheyen, K.; Panis, J.; Meire, P. (2017). Quantification of the potential impact of nature conservation on ecosystem services supply in the Flemish Region: a cascade modelling approach. Ecosystem Services 24: 124-137. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoser.2017.02.020, more
 • Staes, J.; Meire, P. (2007). Een conceptueel planningsmodel voor integraal waterbeheer. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 33: 1-8, more
 • Peer reviewed article Stark, J.; Van Oyen, T.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Observations of tidal and storm surge attenuation in a large tidal marsh. Limnol. Oceanogr. 60(4): 1371-1381. hdl.handle.net/10.1002/lno.10104, more
 • Stark, J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Do marshes attenuate storm surges? Observations of peak water levels along channelized marsh transects, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 120, more
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Storm surge attenuation in a large intertidal marsh: impact of marsh geomorphology, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], more
 • Peer reviewed article Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Coastal flood protection by a combined nature-based and engineering approach: modeling the effects of marsh geometry and surrounding dikes. Est., Coast. and Shelf Sci. 175: 34-45. hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2016.03.027, more
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Do marshes attenuate storm surges? A numerical study on the effects of marsh geometry and marsh size on storm surge reduction rates, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 103, more
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Do marshes attenuate storm surges? A numerical study on the effects of marsh geometry and marsh size on storm surge reduction rates. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. University of Antwerp: Antwerpen. 1 poster pp., more
 • Stark, J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Do marshes attenuate storm surges? Modelling the effects of marsh geometry and marsh size on storm surge reduction rates, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 85, more
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Modelling the effect of intertidal area changes on tidal hydrodynamics in estuary channels, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 91, more
 • Peer reviewed article Stark, J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2017). Changing tidal hydrodynamics during different stages of ecogeomorphological development of a tidal marsh: A numerical modeling study. Est., Coast. and Shelf Sci. 188: 56-68. hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2017.02.014, more
 • Peer reviewed article Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2017). Impact of intertidal area characteristics on estuarine tidal hydrodynamics: A modelling study for the Scheldt Estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 198: 138-155. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2017.09.004, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Seabirds in Belgian marine waters: implications for policy and management (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 43, more
 • Struyf, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2002). Evolution of water quality in the freshwater Zeeschelde (96-00): a reason for optimism? (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 44, more
 • Struyf, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2002). Potential effects of global change on estuarine nutrient fluxes, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 60, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2004). Possible effects of climate change on estuarine nutrient fluxes: a case study in the highly nutrified Schelde estuary (Belgium, The Netherlands). Est., Coast. and Shelf Sci. 60(4): 649-661. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2004.03.004, more
 • Struyf, E.; Dausse, A.; Van Damme, S.; Bal, K.; Gribsholt, B.; Boschker, E.; Middelburg, J.; Meire, P. (2005). Tidal marshes and biogenic silica recycling at the land-sea interface, in: Struyf, E. The role of freshwater marshes in estuarine silica cycling (Scheldt estuary) = De rol van zoetwaterschorren in de estuariene siliciumcyclus (Schelde-estuarium). pp. 75-97, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Middelburg, J.J.; Meire, P. (2005). Biogenic silica in tidal freshwater marsh sediments and vegetation (Schelde estuary, Belgium). Mar. Ecol. Prog. Ser. 303: 51-60. dx.doi.org/10.3354/meps303051, more
 • Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Middelburg, J.J.; Meire, P. (2005). Biogenic silica in freshwater marsh sediments and vegetation (Schelde estuary, Belgium), in: Struyf, E. The role of freshwater marshes in estuarine silica cycling (Scheldt estuary) = De rol van zoetwaterschorren in de estuariene siliciumcyclus (Schelde-estuarium). pp. 33-58, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Meire, P. (2005). Freshwater marshes as dissolved silica recyclers in an estuarine environment (Schelde estuary, Belgium). Hydrobiologia 540(1-3): 69-77. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7104-0, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Meire, P. (2005). Freshwater marshes as dissolved silica recyclers in an estuarine environment (Schelde estuary, Belgium), in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 69-77, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Dausse, A.; Van Damme, S.; Bal, K.; Gribsholt, B.; Boschker, E.; Middelburg, J.; Meire, P. (2006). Tidal marshes and biogenic silica recycling at the land-sea interface. Limnol. Oceanogr. 51(2): 838-846. dx.doi.org/10.4319/lo.2006.51.2.0838, more
 • Struyf, E.; Meire, P.; Van Damme, S.; Middelburg, J. (2006). Zoetwaterschorren als siliciumbuffers in het Schelde-estuarium. Water : nieuwsbrief over het integraal waterbeheer in vlaanderen 24, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Bal, K.; Beauchard, O.; Middelburg, J.J.; Meire, P. (2007). Phragmites australis and silica cycling in tidal wetlands. Aquat. Bot. 87(2): 134-140. dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.05.002, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Temmerman, S.; Meire, P. (2007). Dynamics of biogenic Si in freshwater tidal marshes: Si regeneration and retention in marsh sediments (Scheldt estuary). Biogeochemistry 82(1): 41-53. dx.doi.org/10.1007/s10533-006-9051-5, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Smis, A.; Van Damme, S.; Garnier, J.; Govers, G.; Van Wesemael, B.; Conley, D.J.; Batelaan, O.; Frot, E.; Clymans, W.; Vandevenne, F.; Lancelot, C.; Goos, P.; Meire, P. (2010). Historical land use change has lowered terrestrial silica mobilization. Nature Comm. 1: AR129. http://dx.doi.org/10.1038/ncomms1128, more
 • Struyf, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2010). Possible effects of climate change on estuarine nutrient fluxes: a case study in the highly nutrified Schelde estuary (Belgium, The Netherlands), in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 71-92, more
 • Struyf, E.; Clymans, W.; Smis, A.; Vandevenne, F.; Govers, G.; Van Wesemael, B.; Meire, P. (2011). Land use and silica fluxes through the Scheldt river basin "LUSI": final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 89 pp., more
 • Struyf, E.; Gribsholt, B.; Boschker, E.; Dehairs, F.; Meire, P. (2011). N and Si cycling in freshwater tidal marshes, in: Heip, C. et al. (Ed.) Aspects of coastal research in contribution to LOICZ in the Netherlands and Flanders (2002-2010). LOICZ Research & Studies, 38: pp. 155-161, more
 • Struyf, E.; Meire, P. (2002). Silica cycling in a freshwater tidal marsh, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 62, more
 • Struyf, E.; Temmerman, S.; Meire, P. (2005). Biogenic silica sequestration in freshwater tidal marshes: relation with marsh developmental stage, in: Struyf, E. The role of freshwater marshes in estuarine silica cycling (Scheldt estuary) = De rol van zoetwaterschorren in de estuariene siliciumcyclus (Schelde-estuarium). pp. 99-122, more
 • Stuart, J.J.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M. (1990). Watervogels van de Westerschelde. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. ISBN 90-73286-02-6. 2 vol. text + figures pp., more
 • Tack, F.; Janssen, C.; Meire, P. (2006). Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk "WETMAT": final report. Belgian Science Policy: Brussel. 83 pp., more
 • Peer reviewed article Tackx, M.; Azémar, F.; Boulêtreau, S.; De Pauw, N.; Bakker, K.; Sautour, B.; Gasparini, S.; Soetaert, K.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: long-term trends in spring populations. Hydrobiologia 540(1-3): 275-278. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7151-6, more
 • Peer reviewed article Tackx, M.; Azémar, F.; Boulêtreau, S.; De Pauw, N.; Bakker, K.; Sautour, B.; Gasparini, S.; Soetaert, K.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: long-term trends in spring populations, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 275-278, more
 • Tackx, M.; Chambord, S.; Le Coz, M.; Maris, T.; Meire, P. (2016). Restoration can do strange things to zooplankton, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 33, more
 • Peer reviewed article Tackx, M.L.; De Pauw, N.; Van Mieghem, R.; Azémar, F.; Hannouti, A.; Van Damme, S.; Fiers, F.; Daro, N.; Meire, P. (2004). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: spatial and temporal patterns. J. Plankton Res. 26(2): 133-141. dx.doi.org/10.1093/plankt/fbh016, more
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Wartel, S.; Meire, P. (2001). Tidal marsh sedimentation in the Scheldt estuary: a field and modelling approach, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 58-59, more
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Wartel, S.; Meire, P. (2002). Small-scale sediment transport and deposition patterns within a salt-marsh basin, Paulinaschor, Western Scheldt, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 61, more
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Wartel, S.; Meire, P. (2002). Sediment dynamics and geomorphic changes in tidal marshes, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 19, more
 • Peer reviewed article Temmerman, S.; Govers, G.; Wartel, S.; Meire, P. (2003). Spatial and temporal factors controlling short-term sedimentation in a salt and freshwater tidal marsh, Scheldt estuary, Belgium, SW Netherlands. Earth Surf. Process. Landforms 28(7): 739-755. hdl.handle.net/10.1002/esp.495, more
 • Peer reviewed article Temmerman, S.; Govers, G.; Meire, P.; Wartel, S. (2003). Modelling long-term tidal marsh growth under changing tidal conditions and suspended sediment concentrations, Scheldt estuary, Belgium. Mar. Geol. 193(1-2): 151-169. dx.doi.org/10.1016/S0025-3227(02)00642-4, more
 • Peer reviewed article Temmerman, S.; Govers, G.; Wartel, S.; Meire, P. (2004). Modelling estuarine variations in tidal marsh sedimentation: response to changing sea level and suspended sediment concentrations. Mar. Geol. 212(1-4): 1-19. dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2004.10.021, more
 • Peer reviewed article Temmerman, S.; Govers, G.; Meire, P.; Wartel, S. (2004). Simulating the long-term development of levee-basin topography on tidal marshes. Geomorphology (Amst.) 63(1-2): 39-55. dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.03.004, more
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.J.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2006). Opslibbing van de schorren overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1): pp. 32-40, more
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.J.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2006). Opslibbing van de schorren overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 32-40, more
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2006). Opslibbing van schorren en overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1): pp. 32-40, more
 • Peer reviewed article Temmerman, S.; Meire, P.; Bouma, T.J.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.; de Vriend, H.J. (2013). Ecosystem-based coastal defence in the face of global change. Nature (Lond.) 504(7478): 79-83. hdl.handle.net/10.1038/nature12859, more
 • Temmerman, S.; Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P. (2016). How ecological restoration may contribute to mitigate hydrodynamic changes in estuaries, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 59, more
 • Temmerman, S.; Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P. (2017). Towards nature-based solutions for estuarine problems? Insights from observations and modelling for the Scheldt estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 20, more
 • Teuchies, J.; De Deckere, E.; Bervoets, L.; Blust, R.; Meire, P. (2006). Het effect van overstroming op de beschikbaarheid van zware metalen in een zoetwaterschor, in: Govers, G. et al. (Ed.) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2): pp. 83-87, more
 • Teuchies, J.; De Deckere, E.; Bervoets, L.; Blust, R.; Meire, P. (2006). Het effect van overstroming op de beschikbaarheid van zware metalen in een zoetwaterschor. Water: nieuwsbrief over het integraal waterbeheer in vlaanderen 26: 1-5, more
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; De Deckere, E.; Bervoets, L.; Meynendonckx, J.; Van Regenmortel, S.; Blust, R.; Meire, P. (2008). Influence of tidal regime on the distribution of trace metals in a contaminated tidal freshwater marsh soil colonized with common reed (Phragmites australis). Environ. Pollut. 155(1): 20-30. hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2007.11.005, more
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Bervoets, L.; Cox, T.J.S.; Meire, P.; De Deckere, E. (2011). The effect of waste water treatment on river metal concentrations: removal or enrichment? J. Soils Sediments 11(2): 364-372. dx.doi.org/10.1007/s11368-010-0321-4, more
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Beauchard, O.; Jacobs, S.; Meire, P. (2012). Evolution of sediment metal concentrations in a tidal marsh restoration project. Sci. Total Environ. 419: 187-195. hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2012.01.016, more
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; De Jonge, M.; Meire, P.; Blust, R.; Bervoets, L. (2012). Can acid volatile sulfides (AVS) influence metal concentrations in the macrophyte Myriophyllum aquaticum? Environ. Sci. Technol. 46(16): 9129-9137. hdl.handle.net/10.1021/es300816y, more
 • Teuchies, J.; De Jonge, M.; Bervoets, L.; de Deckere, E.; Blust, R.; Meire, P. (2012). The effect of increasing surface water oxygen concentrations on metal mobility in sediments from the Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 82, more
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Jacobs, S.; Oosterlee, L.; Bervoets, L.; Meire, P. (2013). Role of plants in metal cycling in a tidal wetland: Implications for phytoremidiation. Sci. Total Environ. 445-446: 146-154. hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2012.11.088, more
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Singh, G.; Bervoets, L.; Meire, P. (2013). Land use changes and metal mobility: Multi-approach study on tidal marsh restoration in a contaminated estuary. Sci. Total Environ. 449: 174-183. hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2013.01.053, more
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Vandenbruwaene, W.; Carpentier, R.; Bervoets, L.; Temmerman, S.; Chen, W.; Maris, T.; Cox, T.J.S.; Van Braeckel, A.; Meire, P. (2013). Estuaries as filters: The role of tidal marshes in trace metal removal. PLoS One 8(8): e70381. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0070381, more
 • Teuchies, J.; Van Damme, S.; Meire, P.; Blust, R.; Bervoets, L. (2016). The use of lead slags in river embankments: an environmental impact study, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 97, more
 • Turkstra, E.; Meire, P.; Hoffmann, M. (1995). Waterbeleid in het Schelde-estuarium: een synergie tussen economische en milieubelangen = La politique de l'eau dans l'estuaire de l'Escaut: une synergie des intérêts économiques et environnementaux, in: Hennekam, B.M.J. (Ed.) Benelux: dossier 95/1 waterbeleid = politique des eaux. pp. 56-68, more
 • Turkstra, E.; Meire, P.; Smit, H. (1996). Ecologische inpassing van de verdieping?, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 81-87, more
 • Tys, S.; Kuijken, E.; Meire, P. (1992). Extent of waterfowl crop damage and national policies and management measures used to alleviate it: Belgium. [S.n.]: [s.l.]. 117-120 pp., more
 • Van Belleghem, S.; Bal, K.; Desmet, N.; Buis, K.; de Deckere, E.; Meire, P.; Vanderborcht, J.P.; Dehairs, F.A.; Brion, N.; De Brabandere, L. (2007). Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin (MANUDYN I). Federal Science Policy Belgium: Brussel. 130 pp., more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; Bourgoing, L.; Taverniers, E.; Ysebaert, T.J.; Wattel, G. (1995). De waterkwaliteit van de Zeeschelde: evolutie in de voorbije dertig jaar. Water 14(85): 244-256, more
 • Van Damme, S.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Van den Bergh, E. (1999). Habitatstructuren, waterkwaliteit en leefgemeenschappen in het Schelde-estuarium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.24. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0113-1. 119 pp., more
 • Van Damme, S.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Van den Bergh, E. (1999). Habitatstructuren, waterkwaliteit en leefgemeenschappen in het Schelde-estuarium. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1999(24). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0113-1. 155 pp., more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Ysebaert, T. (1999). Het Schelde-estuarium: natuurlijk! Een ecosysteembeschrijving uitgevoerd binnen het kader van de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer: Antwerpen. 111 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; De Winder, B.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het 'bijzondere' van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-estuarium, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 37-39, more
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Wartel, S.; Van Nieuwenhuize, J.; Meire, P. (2002). Variations of water quality in the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 20, more
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Meire, P. (2003). The ecological functioning of the Scheldt estuary: towards integration of research, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 19, more
 • Van Damme, S.; Van Hove, D.; Ysebaert, T.J.; de Deckere, E.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2003). Ontwikkelen van een score of index voor fytoplankton, macrozoöbenthos, macro-algen en angiospermen voor de Vlaamse overgangswateren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Wilrijk. 73 pp., more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2005). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach. Hydrobiologia 540(1-3): 29-45. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7102-2, more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2005). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 29-45, more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Gommers, A.; Verbeeck, L.; Van Cleemput, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2007). Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters (REFCOAST). Belgian Science Policy: Brussel. 119 pp., more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Dehairs, F.A.; Chevalier, E. (2008). Een kwaliteitslabel voor het Scheldewater? [PPT Presentatie]. [S.n.]: Antwerpen. 22 slides pp., more
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Cox, T.; Meire, P. (2009). Characteristic aspects of the tidal freshwater zone that affect aquatic primary production, in: Barendregt, A. et al. (Ed.) Tidal freshwater wetlands. pp. 123-136, more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2009). Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium. Est., Coast. and Shelf Sci. 85(2): 197-207. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.08.005, more
 • Van Damme, S.; Govers, G.; Struyf, E.; Van Wesemael, B.; Clymans, W.; Frot, E.; Cardinal, D.; Smis, A.; Meire, P. (2009). The effect of land use changes on silica transport through river basins, in: ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 272, more
 • Van Damme, S.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2010). Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 113-136, more
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2010). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 45-70, more
 • Van Damme, S.; Billen, G.; Cox, T.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Jacobs, S.; Maes, J.; Maris, T.; Meire, P. (2010). Using carrying capacity compensation scenarios to quantify ecological conservation objectives for mudflats: a general approach applied on the Zeeschelde (Scheldt estuary, Belgium), in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 137-159, more
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Cox, T.; Meire, P. (2010). Characteristic aspects of the tidal freshwater zone that affect aquatic primary production, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 15-44, more
 • Van Damme, S.; Starink, M.; Van der Nat, F.J.W.A.; Struyf, E.; Van Cleemput, O.; Meire, P.M. (2010). Measured denitrification and nitrous oxide fluxes in intertidal mudflats along the Zeeschelde (Scheldt estuary, Belgium), in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 93-112, more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium als filter: een bioreactor van stofstromen, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 48-51, more
 • Van Damme, S.; Meire, P. (2002). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Perceel 1. Studie naar de basiswaterkwaliteit. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 12 pp., more
 • Van Damme, S.; Meire, P. (2007). Ecologische evaluatie van het Schelde-estuarium. Water : nieuwsbrief over het integraal waterbeheer in vlaanderen 27, more
 • Van Damme, S.; Meire, P. (2016). Inter-estuarine comparison as a tool to derive holistic management priorities, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 67, more
 • Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2001). OMES (Onderzoek Milieu-effecten SIGMAplan), een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het ecologisch functioneren van de Zeeschelde. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 61 pp., more
 • Van den Balck, E.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). De terrestrische flora en vegetatie van het niet-getijbeïnvloede deel van het alluvium van de Zeeschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 86 + bijlagen pp., more
 • Van den Balck, E.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). De terrestrische flora en vegetatie van het niet-getijbeïnvloede deel van het alluvium van de Zeeschelde. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1998(10). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 86 pp., more
 • Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 162 pp., more
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Hoffmann, M.; Ysebaert, T.J. (1999). Natuurherstelplan Zeeschelde: drie mogelijke inrichtingsvarianten. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN 99/18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0108-5. IV, 166 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Van den Bergh, E.; Huiskes, A.; Criel, B.; Meire, P. (2001). Biodiversiteit op de Scheldeschorren, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 62-66, more
 • Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P. (2003). Studierapport natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. Op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van mogelijke maatregelen om het streefbeeld Natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, OS/2003.825x. Provincie Zeeland: Zeeland. 93 + bijlagen pp., more
 • Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P.; Consemulder, J.; Willemse, B.S.; Hoeksema, R.; Haas, H.; Kornman, B.A. (2003). Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. [S.n.]: [s.l.]. 99 pp., more
 • Peer reviewed article Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P. (2005). Ecological rehabilitation of the Schelde estuary (the Netherlands-Belgium; Northwest Europe): linking ecology, safety against floods, and accessibility for port development. Restor. Ecol. 13(1): 204-214. https://hdl.handle.net/10.1111/j.1526-100X.2005.00025.x, more
 • Peer reviewed article Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2005). Water bird communities in the Lower Zeeschelde: long-term changes near an expanding harbour. Hydrobiologia 540(1-3): 237-258. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7147-2, more
 • Peer reviewed article Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2005). Water bird communities in the Lower Zeeschelde: long-term changes near an expanding harbour, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 237-258, more
 • Van den Bergh, E.; Vandevoorde, B.; Verbessem, I.; Spanoghe, G.; Lionard, M.; Muylaert, K.; De Regge, N.; Soors, J.; De Belder, W.; Piesschaert, F.; Meire, P. (2005). Tidal wetland restoration at Ketenisse polder (Schelde Estuary, Belgium): developments in the first year, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 521-533, more
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Schelde-estuarium, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 253-260, more
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Scheldt Estuary, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 241-250, more
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Putter, G.; Orbie, G.; Willemijns, F. (1995). Ontwikkeling en toekomst van sternenkolonies aan de Belgische kust. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.03. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 50 pp., more
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; Orbie, G.; Kuijken, E. (1995). Het voorkomen van sternen als broedvogels langs de Belgische kust. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.15(15). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. , more
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; De Putter, G.; Orbie, G.; Kuijken, E. (1995). Het voorkomen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust,oktober 1994-maart 1995. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Peer reviewed article Van der Biest, K.; D’Hondt, R.; Jacobs, S.; Landuyt, D.; Staes, J.; Goethals, P.; Meire, P. (2014). EBI: An index for delivery of ecosystem service bundles. Ecol. Indic. 37: 252–265. hdl.handle.net/10.1016/j.ecolind.2013.04.006, more
 • Peer reviewed article Van der Biest, K.; De Nocker, L.; Provoost, S.; Boerma, A.; Staes, J.; Meire, P. (2017). Dune dynamics safeguard ecosystem services. Ocean Coast. Manag. 149: 148-158. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2017.10.005, more
 • van Holland, G.; Verheyen, B.; Jacobs, S.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Meire, P.; Peeters, P.; De Schutter, J. (2010). Simulation of hydrodynamics and transport of fine sediments in vegetated polders with a controlled reduced tide: pilot project Lippenbroek, in: 8th International Symposium on ecohydraulics 2010 (ISE 2010): bridging between ecology and hydraulics and leading the society's new need - living with nature, September 12-16, 2010, Coex, Seoul, Korea. Abstract book. pp. 1-2, more
 • van Holland, G.; Verheyen, B.; Jacobs, S.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Meire, P.; Peeters, P.; De Schutter, J. (2010). Simulation of hydrodynamics and transport of fine sediments in vegetated polders with a controlled reduced tide: pilot project Lippenbroek, in: 8th International Symposium on ecohydraulics 2010 (ISE 2010): bridging between ecology and hydraulics and leading the society's new need - living with nature, September 12-16, 2010, Coex, Seoul, Korea. Proceedings [CD-ROM]. pp. 1775-1782, more
 • Peer reviewed article Van Liefferinge, C.; Dillen, A.; Ide, C.; Herrel, A.; Belpaire, C.; Mouton, A.; De Deckere, E.; Meire, P. (2012). The role of a freshwater tidal area with controlled reduced tide as feeding habitat for European eel (Anguilla anguilla, L.). J. Appl. Ichthyol. 28(4): 572-581. dx.doi.org/10.1111/j.1439-0426.2012.01963.x, more
 • van Oevelen, D.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2000). Literatuuronderzoek naar estuariene herstelmaatregelen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2000.4. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 55 pp., more
 • van Oevelen, D.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2000). Literatuuronderzoek naar ontpolderingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2000.7. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 42, bijlagen pp., more
 • Van Putte, N.; Verreydt, G.; Temmerman, S.; Meire, P. (2016). Groundwater flow in freshwater tidal marshes: a comparison of a natural and a restored marsh, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 48, more
 • Van Putte, N.; Verreydt, G.; Meire, P.; Seuntjens, P.; Temmerman, S. (2017). Historical agricultural land use leads to reduced groundwater dynamics in a restored freshwater tidal marsh, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 92, more
 • Van Putte, N.; Temmerman, S.; Meire, P.; Seuntjens, P.; Verreydt, G. (2017). Groundwater dynamics in freshwater tidal marshes: natural marsh ↔ restored marsh. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 3 March 2017. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Wilrijk. 1 poster pp., more
 • Van Regenmortel, S.; De Deckere, E.; Van den Bergh, E.; Cornelis, B.; Janssen, C.; Steen Redecker, E.; Blust, R.; Meire, P. (2002). Impact of contamination on the development of controlled inundation areas along the Scheldt estuary (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 48, more
 • Van Regenmortel, S.; de Deckere, E.; Viaene, P.; Vierstraete, S.; Meire, P. (2002). The growth of Phragmites australis at different hydrological characteristics: a mesocosm experiment at the University of Antwerp, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 64, more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Eindrapport. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.32. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 143 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 4: bepaling van de predatiedruk van overwinterende aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) in Vlaanderen: enkele voorbeeldstudies. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.31. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 28 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 1: aantalsevolutie en huidig voorkomen van overwinterende en broedende aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) in Vlaanderen: een kort overzicht. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 2: een literatuurstudie van de aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.13. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 63 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 3: een overzicht van de aantalsevolutie en huidig voorkomen van aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) op de slaap- en broedplaatsen in Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.21. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 49 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; De Vos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Advies betreffende de ringactiviteiten in het natuurreservaat 'De baai van Heist' te Knokke-Heist. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.59. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 12 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Meire, P. (1999). Aantallen, verspreiding en ecologie van de broedvogels in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde = Numbers, distribution and ecology of breeding birds in tidal areas along the Zeeschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1999(16). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 158 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Terns in the harbour of Zeebrugge (Belgium), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 66, more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Beach bird surveys in Belgium (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 49, more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). Een overzicht van de aantalsevolutie en het huidig voorkomen van aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) op de slaap-en broedplaatsen in Vlaanderen. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Van Wichelen, J.; Van Burm, E.; Vanormelingen, P.; Mialet, B.; Tackx, M.; Meire, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2012). Strong compositional changes in the centric diatom communities of the Scheldt-Estuary: a result of improving water quality?, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 241, more
 • Vanallemeersch, R.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). Willow diversity in the fresh water tidal area of the river Schelde: natural, spontaneous, anthropogenic? Biol. Jb. Dodonaea 65: 189-191, more
 • Vanallemeersch, R.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). Willow diversity in the fresh water tidal area of the river Schelde: natural, spontaneous, anthropogenic?, in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 189-191, more
 • Vanallemeersch, R.; Hoffman, M.; Meire, P. (2000). Ontwerpbeheerplan voor het vlaams natuurreservaat slikken en schorren van schelde en durme. Draft-versie. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 2000(01). Rijksuniversiteit Gent: Gent. 362 pp., more
 • Vanallemeersch, R.; Hoffmann, M.; Meire, P. (2000). Ontwerpbeheerplan voor het vlaams natuurreservaat slikken en schorren van schelde en durme : bijlagen. In-rapport, 2000(1). AMINAL. Afdeling Water: Brussel. , more
 • Vanallermeersch, R.; Hoffmann, M.; Anselin, A.; Meire, P. (1997). Advies van het Instituut voor Natuurbehoud omtrent het maaibeheer op de Sigmadijken in het Zeescheldebekken. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, I.N.97.05. Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 16 + bijlage pp., more
 • Peer reviewed article Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Bouma, T.J.; Klaassen, P.C.; de Vries, M.B.; Callaghan, D.P.; van Steeg, P.; Dekker, F.; van Duren, L.A.; Martini, E.; Balke, T.; Biermans, G.; Schoelynck, J.; Meire, P. (2011). Flow interaction with dynamic vegetation patches: Implications for biogeomorphic evolution of a tidal landscape. J. Geophys. Res. 116(F1). http://dx.doi.org/10.1029/2010JF001788, more
 • Peer reviewed article Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Cox, T.J.S.; Cahoon, D.R.; Meire, P.; Temmerman, S. (2011). Sedimentation and response to sea-level rise of a restored marsh with reduced tidal exchange: Comparison with a natural tidal marsh. Geomorphology (Amst.) 130(3-4): 115-126. dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.03.004, more
 • Peer reviewed article Vandenbruwaene, W.; Meire, P.; Temmerman, S. (2012). Formation and evolution of a tidal channel network within a constructed tidal marsh. Geomorphology (Amst.) 151-152: 114-125. hdl.handle.net/10.1016/j.geomorph.2012.01.022, more
 • Peer reviewed article Vandenbruwaene, W.; Meire, P.; Temmerman, S.; Bouma, T.J. (2013). Bio-geomorphic effects on tidal channel evolution: impact of vegetation establishment and tidal prism change. Earth Surf. Process. Landforms 38(2): 122-132. https://dx.doi.org/10.1002/esp.3265, more
 • Peer reviewed article Vandenbruwaene, W.; Schwarz, C.; Bouma, T.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Landscape-scale flow patterns over a vegetated tidal marsh and an unvegetated tidal flat: implications for the landform properties of the intertidal floodplain. Geomorphology (Amst.) 231: 40-52. hdl.handle.net/10.1016/j.geomorph.2014.11.020, more
 • Veen, J.; Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J. (1997). Ecologische randvoorwaarden voor de aanleg van een broedplaats voor sterns in de voorhaven van Zeebrugge. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 97.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 37 pp., more
 • Verbessem, I.; Ysebaert, T.J.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2002). Spatio-temporal patterns in benthic macrofauna on a brackish mudflat (Schelde estuary, NW-Europe): results of ten years monitoring, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 67, more
 • Peer reviewed article Vereecken, H.; Baetens, J.; Viaene, P.; Mostaert, F.; Meire, P. (2006). Ecological management of aquatic plants: effects in lowland streams. Hydrobiologia 570(1): 205-210. dx.doi.org/10.1007/s10750-006-0181-5, more
 • Verheyen, R.; Meire, P.; de Wit, J.A.W.; Schneiders, A.; Wils, C.; Ysebaert, T.J. (1991). Naar een ecologisch herstelplan voor de Schelde. Water 10(60): 195-203, more
 • Verheyen, R.; Meire, P.; de Wit, J.A.W.; Schneiders, A.; Wils, C.; Ysebaert, T.J. (1991). Naar een ecologisch herstelplan voor de Schelde, in: De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60): pp. 195-203, more
 • Verschaeren, J.; Maris, T.; Meire, P. (2011). Restoring fish habitat on embanked sites, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 108, more
 • Peer reviewed article Verschoren, V.; Meire, D.; Schoelynck, J.; Buis, K.; Bal, K.; Troch, P.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Resistance and reconfiguration of natural flexible submerged vegetation in hydrodynamic river modelling. Environ. Fluid Mech. 16(1): 245-265. hdl.handle.net/10.1007/s10652-015-9432-1, more
 • Peer reviewed article Vincx, M.; Meire, P.; Heip, C.H.R. (1990). The distribution of nematodes communities in the Southern Bight of the North Sea. Cah. Biol. Mar. 31(1): 107-129, more
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Huyse, T.; Zietara, M.S.; Geets, A.; Hellemans, B. (2002). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf = De structurele en functionele biodiversiteit van de Noordzee-ecosystemen, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , more
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Pampoulie, C. (2004). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf. Belgian Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (OSTC): Brussel. 94 pp., more
 • Voiturier, M.; Meire, P. (2000). Schelde: rivier zonder grenzen. La Renaissance du Livre: Tournai. ISBN 2-8046-0410-1. 149 pp., more
 • Vrebos, D.; Staes, J.; Bennetsen, E.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Gabriels, K.; Goethals, P.; Hermy, M.; Liekens, I.; Marsboom, C.; Ottoy, S.; Van der Biest, K.; van Orshoven, J.; Meire, P. (2017). ECOPLAN-SE: Ruimtelijke analyse van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, een Q-GIS plugin. Versie 1.0, 017-R202. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 132 pp., more
 • Ysebaert, T.; Maes, D.; De Regge, N.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos op sedimentatie/erosieplots in het oostelijk deel van de westerschelde. Rapport RUG-WWE, 25. Rijksuniversiteit Gent (RUG), Laboratorium voor Ecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud: Gent. 20 pp., more
 • Ysebaert, T.; Meire, P.; Kuijken, E. (1995). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthos gemeenschappen in het schelde-estuarium: bevindingen en verwezenlijkingen 1992-1995. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1995(16). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., more
 • Ysebaert, T.; Meire, P.; Seys, J.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Anselin, A. (1998). Waterbird communities along the ologi-/mesohaline - freshwater tidal zone of the schelde estuary: influenced by human activities?, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 143, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.; Devos, K.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Kuijken, E. (2000). Waterbird communities along the estuarine salinity gradient of the Schelde estuary, NW-Europe. Biodivers. Conserv. 9: 1275-1296, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Hostens, K.; Maes, J.; Meire, P. (2001). Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 56-61, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Fettweis, M.; Meire, P.; Sas, M. (2005). Benthic variability in intertidal soft-sediments in the mesohaline part of the Schelde estuary. Hydrobiologia 540(1-3): 197-216. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7144-5, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Fettweis, M.; Meire, P.; Sas, M. (2005). Benthic variability in intertidal soft-sediments in the mesohaline part of the Schelde estuary, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 197-216, more
 • Ysebaert, T.; Meire, P. (1993). Het voorkomen van macrozoöbenthos in de litorale (sic) zone van het schelde- en eems-estuarium in relatie tot zoutgradiënt en sedimentkenmerken. Deel 2: figuren. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1993(08). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. , more
 • Ysebaert, T.; Meire, P. (1993). Het voorkomen van macrozoobenthos in de litorale (sic) zone van het schelde- en eems-estuarium in relatie tot zoutgradiënten sedimentkenmerken. Deel 1: tekst. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1993(08). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 110 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Devos, K.; Seys, J. (1990). Het macrozoöbenthos van de Westerschelde t.h.v. de Platen van Valkenisse. Rapport RUG-WWE, 11. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 114 pp., more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Devos, K.; Seys, J. (1990). The macrozoobenthos of the subtidal marine and brackish part of the Western Scheldt. Belg. J. Zool. 11: 71, more
 • Ysebaert, T.J.; De Regge, N.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos op twee debietraaien in het oostelijk deel van de Westerschelde. Rapport RUG-WWE, 24. Rijksuniversiteit Gent/Instituut voor Natuurbehoud: Gent/Hasselt. 30 + bijlage pp., more
 • Ysebaert, T.J.; De Regge, N.; Maes, D.; Meire, P. (1991). Populatiedynamiek van macrozoöbenthos op sedimentatie/erosieplots in het oostelijke deel van de Westerschelde. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Ysebaert, T.J.; Maes, D.; De Regge, N.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos op sedimentatie-erosieplots in het oostelijk deel van de Westerschelde. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Maes, D.; Deregge, N. (1992). Het macrozoöbenthos in relatie tot de verontreinigingsgraad van sedimenten van de westerschelde en zeeschelde. Rapport RUG-WWE, 31. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 55 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Maes, D.; Buijs, J. (1993). The benthic macrofauna along the estuarine gradient of the Schelde estuary. Neth. J. Aquat. Ecol. 27: 327-341, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Maes, D.; Buijs, J. (1993). The benthic macrofauna along the estuarine gradient of the Schelde estuary, in: Meire, P. et al. (Ed.) Marine and Estuarine Gradients: ECSA 21: Proceedings of the 21st Symposium of the Estuarine and Coastal Sciences Association held in Gent, 9-14 september 1991. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 27(2-4): pp. 327-341, more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Essink, K.; Coosen, J. (1993). The macrofauna of the Schelde and Ems estuaries: estuarine zonation and community structure. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Ysebaert, T.J.; Samanya, R.; De Regge, N.; Meire, P.; Kuijken, E. (1993). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthos-gemeenschappen in het Schelde-estuarium: aktiviteitenverslag. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 93/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 26 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; De Regge, N.; Meire, P.M. (1993). Het macrozoöbenthos van litorale (sic) en sublitorale (sic) zone in oostelijk deel van westerschelde: presentatie van biotische resultaten najaarsbemonstering 1990. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1993(07). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 6 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; De Regge, N.; Kuijken, E. (1995). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthosgemeenschappen in het Schelde-estuarium: aktiviteitenverslag 1995. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.17. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 73 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; De Block, M.; De Regge, N.; Soors, J. (1997). A first record of Marenzelleria viridis (Verril, 1873) (Polychaeta, Spionidae) in the Schelde estuary (Belgium). Biol. Jb. Dodonaea 64: 176-181, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Coosen, J.; Essink, K. (1998). Zonation of intertidal macrobenthos in the estuaries of Schelde and Ems. Aquat. Ecol. 32(1): 53-71. hdl.handle.net/10.1023/A:1009912103505, more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Watervogels langs de Zeeschelde 1995/1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 43 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1999(10). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; De Neve, L.; Meire, P. (2000). The subtidal macrobenthos in the mesohaline part of the Schelde Estuary (Belgium): influenced by man? J. Mar. Biol. Ass. U.K. 80(4): 587-597. dx.doi.org/10.1017/S002531540000240X, more
 • Ysebaert, T.J.; De Neve, L.; Meire, P. (2000). The subtidal macrobenthos in the mesohaline part of the Schelde Estuary (Belgium): influenced by man?, in: Ysebaert, T.J. Macrozoobenthos and waterbirds in the estuarine environment: spatio-temporal patterns at different scales = Macrozoöbenthos en watervogels in het Schelde-estuarium, ruimtelijke en temporele patronen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 16: pp. 98-110, more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1989). Uitkomstsukses en foerageergedrag van kokmeeuwen in drie kolonies gelegen langs de Westerschelde. Rapport WWE, 6. Laboratorium voor Ecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. 95 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1990). Het macrozoöbenthos in het sublittoraal van het mariene deel van de Westerschelde: opname najaar 1988. Rapport WWE, 10. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. 60 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos van de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde. Rapport RUG-WWE, 12. RUG: Gent. v; 104; 81 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1997). Watervogels nemen een hoge vlucht langs het Schelde-estuarium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 97/08. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1998). Macrobenthic populations along the estuarine gradient of the Schelde estuary: role of the abiotic (natural and human) environment: final report. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.35. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 223 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1998). Spatiotemporal patterns of the bentic macrofauna of the scheldt estuary: Species assemblages and functional diversity, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 91, more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1999). Macrobenthos of the Schelde estuary: predicting macrobenthic species responses in the estuarine environment: a statistical analysis of the Schelde estuary macrobenthos within the ECOFLAT project. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1999(19). Institute of Nature Conservation/Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0114-X. 40, 178, 8 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.M. (1990). Factors affecting food selection and foraging behavour on mudflats by breeding black-headed gulls, Larus ridibundus, in: Barnes, M. et al. (Ed.) Trophic Relationships in the Marine Environment: Proceedings of the 24th European Marine Biology Symposium. pp. 250-265, more
 • Zwarts, L.; Cayford, J.T.; Hulscher, J.B.; Kersten, M.; Meire, P.M.; Triplet, P. (1996). Prey size selection and intake rate, in: Goss-Custard, J.D. (Ed.) The oystercatcher: from individuals to populations. Oxford Ornithology Series, : pp. 30-55, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets