IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Kwantitatieve analyse van de bijdrage van de vegetatie tot de evapotranspiratie in duinvalleien

More:  Institutes 
Period: February 2002 till January 2003
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie; Laboratorium Plantenecologie, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more, sponsor

Abstract:
Het project kan worden gekaderd in de problematiek rond de verdoging en de verstruweling van de duinen. De hydrologie vormt een cruciale parameter bij natuurontwikkeling. Deze factor wordt ondermeer door drinkwaterwinningen sterk beïnvloed, maar staat via evapotranspiratieprocessen ook in nauwe relatie met de vegetatie. Struweelontwikkeling heeft vermoedelijk een belangrijke invloed op de grondwaterstanden. Kennis van het waterverbruik en inzicht in deze processen moeten toelaten om beheerskeuzen in duinvalleien en vooral het uitvoeren en opvolgen van grootschalige ontstruwelingen beter te kunnen onderbouwen.
Het onderzoek zal de invloed van zowel kruid- als struikachtige vegetatie op de hydrologische balans in duinvalleien nagaan. Deze studie vloeit ondermeer voort uit de kennislancunes met betrekking tot het duinecosysteem, zoals in de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Aminal, Afdeling Natuur) werd aangeduid.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in het Vlaams natuurreservaat De Westhoek (De Panne).

Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes