IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Quality and utility for research into vegetation dynamics of very high resolution sattelite photography (IKONOS) applied to mangroves: integration of different tele-detection data types

More:  Institutes 
Dutch title: Kwaliteit en bruikbaarheid voor onderzoek naar vegetatiedynamiek van zeer hoge resolutie-satellietfotografie (IKONOS) toegepast op mangrovegebieden: integratie van verschillende teledetectiegegevenstypes
Reference no: 1518502N
Period: January 2003 till December 2005
Status: Completed

Thesaurus term: Plants

Institutes (3)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecology and Biodiversity; Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer (APNA), more, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Geneeskunde en Farmacie; Onderzoeksgroep Hematologie en Immunologie (VUB), more

Abstract:
Kust- en vegetatieveranderingen: de dynamiek van de oceaan en de kust en die van het woud hangt in mangroven zeer sterk samen door de soortafhankelijke tolerantie van saliniteit en andere overstromingsafhankelijke factoren. Een stijging van het zeeniveau gaat gepaard met verschuivingen in saliniteits- en andere gradiënten en beïnvloedt zo de vegetatiestructuur van het mangrovewoud. Door het gebruik van digitale terreinmodellen wordt binnen de mangrovesites onderzocht worden welke gebieden veranderingen in overstromingsfrequentie ondergaan onder verschillende scenario's en, mede gebaseerd op de ervaring uit retrospectief onderzoek, welke de respons kan zijn van de verschillende vegetatie-assemblages. De resultaten hiervan genereren dan informatie sirect bruikbaar in het opstellen van mitigerende maatregelen of herbebossingsprojecten. De mogelijkheid van verlies aan of het veranderen van soortenrijkdom ten gevolge van veranderingen in zeeniveau of vegetatiestructuur is bestaande en van groot belang in de functionaliteit van het mangrove-ecosysteem. In wetenschappelijke literatuur werd reeds beschreven in welke mate de verschillende faunistische taxa bijdragen tot de ecologische processen in de mangrove, maar wordt weinig gesproken over de impact van mogelijke veranderingen in faunistische assemblages. Deze leemte wordt opgevuld door een aantal sleuteltaxa zowel fundamenteel, experimenteel als toegepast te onderzoeken en vormt een verderzetting van onderzoek in mbt de toename van soortenrijkdom onder bepaalde omstandigheden maw de faunistische en floristische recrutering van soorten nieuw voor een monospecifiek aangeplant mangrovebestand.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes