IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Modelling of channels, shoals and sand ridges in the Westerschelde

More:  Institutes 
Dutch title: Modellering van geulen, platen en drempels in de Westerschelde
Reference no: OND1260290
Period: June 1997
Status: Completed

Thesaurus terms: Channels; Physical models; Sediment ridges; Shoals
Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more, sponsor
  • Universiteit Utrecht; Departement Natuur- en Sterrenkunde; Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU), more, secretariat

Abstract:
In dit project zal een geïdealiseerd niet-lineair morfologisch model worden ontwikkeld voor een estuarium, met karakteristieken alls die van de Westerschelde, teneinde het dynamisch gedrag van geulen en zandplaten te onderzoeken. Daarbij ligt de nadruk op het analyseren van fysische mechanismen, die aanleiding geven tot een aantal specifieke karakteristieken, nl. het meandergedrag van de hoofdgeulen, het cyclische gedrag van kortsluitgeulen, die de verbinding vormen tussen de hoofdgeulen, de vorming van zogeheten drempels, dat zijn netto sedimentatiegebieden die zich bevinden in het overgangsgebied tussen twee meanders. Het model zal o.a. resulteren in voorspellingen omtrent de karakteristieke tijd- en ruimteschalen van deze fenomenen. Tevens zal het model de gevoeligheid van resultaten aangeven ten aanzien van wijzigingen in exogene condities, bijv. veroorzaakt door menselijke ingrepen in de Westerschelde (zoals baggeren, ontpoldering). Het onderzoek bestaat uit een drietal fasen: 1: verkenning Westerschelde en experimenten met een 1D model, 2: vergelijking uitkomsten 1D model met beschikbare veldgegevens en numerieke modellen, alsmede lineaire stabiliteitsanalyse van het 2D model, 3: vergelijking uitkomsten 2D model met beschikbare veldgegevens en numerieke modellen, alsmede niet-lineaire experimenten met het 2D model.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes