IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

System description delta (incl. distribution Japanese cupped oyster (Crassostrea gigas))
www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1305851

More:  Institutes 
Dutch title: Systeembeschrijving delta (incl. Verspreiding Japanse Oester (Crassostrea gigas))
Reference no: OND1305851
Period: January 2005 till December 2006
Status: Completed

Taxonomic term: Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) [WoRMS]
Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), more, secretariat
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Kennis & Innovatie (DK), more, sponsor

Abstract:
[Doel van het project]:
Ontwikkelen van beleidsondersteunende tools voor het oplossen van vraagstukken mbt effecten van inrichtingsmaatregelen in de Delta.
Analyse naar de Draagkracht van de Oosterschelde voor de Japanse Oester irt schelpdieren, schelpdierkweek en vogels.
[Fasering]:
2005
- Draagkrachtanalyse Japanse Oester in de Oosterschelde
- Effectstudie inrichtingsmaatregelen m.b.v. habitatmodellering
2006
- Draagkrachtanalyse Japanse Oester in overige systemen in de Delta
- Effectstudie inrichtingsmaatregelen m.b.v. habitatmodellering
[Werkwijze van het project]:
In 2004 wordt in samenwerking met Vlaamse (onderzoeks)instituten gewerkt aan een projectplan voor onderzoek en monitoring in de Westerschelde met betrekking tot vis, schelpdieren en visserij. Dit onderzoeksplan betreft een vierjarig onderzoeksprogramma voor de LTV O&M en bevat drie thema s: ontwikkeling van beleidsondersteunende tools voor effectstudies in de vorm van habitatmodellen van vis en schelpdieren, migratie van vissen in het Schelde-estuarium en het opstellen van een monitoringsprogramma waarbij de monitoring van Vlaanderen en Nederland beter op elkaar zal worden afgestemd en op de specifieke beleidsvragen in het Schelde estuarium. Tevens wordt in 2004 discussiestuk geschreven over bestaande habitatmodellen en het gebruik van habitatmodellen voor het beantwoorden van beleidsvraagstukken met betrekking tot inschatten van effecten van inrichtingsmaatregelen en implicaties van beleid.
Binnen het LNV-bestek wordt in 2004 door het RIVO een inventarisatie gedaan naar de verspreiding van de Japanse Oester in de Nederlandse kustwateren. Samen met de reconstructie die door het RIVO is uitgevoerd voor de jaren 1980, 1990 en 2002 komt daaruit naar voren hoe de Japanse Oester zich reeds heeft verspreid in het litoraal van de Oosterschelde.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
[2004]:
- Een projectvoorstel voor de LTV in de Westerschelde in samenwerking met Vlaamse instituten en in samenspraak met de beleidsmakers in het gebeid.
- Een discussiestuk (rapportage) over het gebruik van (huidige) habitatmodellen in het beleid en hoe ermee om te gaan
[2005]:
- Beleidsondersteunde tools in de vorm van habitatmodellen voor schelpdieren te beginnen met de Westerschelde i.s.m Vlaamse instituten. Het resultaat vormt een onderdeel van de LTV in de Westerschelde.
- Analyse naar de draagkracht van de Japanse Oester te beginnen met de Oosterschelde. Er wordt gekeken naar de effecten van de Japanse oesters voor inheemse schelpdieren (-kweek) en voor vogels. Deze analyse komt beschikbaar in de vorm van een rapportage, waarin tevens een prognose wordt gegeven en een 1e aanzet voor mogelijke maatregelen voor het beheer van de Japanse oester.
[2006]:
- Beleidsondersteunde tools in de vorm van habitatmodellen voor vis i.s.m Vlaamse instituten
- Analyse naar de draagkracht van de Japanse oester voor de overige systemen in de Delta waar de Japanse Oester voorkomt (Westerschelde, Veerse meer).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes