IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Research project landscape mounds: risks, ecological development prospects and management of mounds made of brackish dregded silt
www.landscapingwithsediments.be

More:  Institutes 
Dutch title: Ecologisch onderzoek van de baggerspeciedijk te Magershoek (haven van Antwerpen)
Reference no: 00/004
Period: October 2000 till October 2005
Status: Completed

Thesaurus terms: Dredge spoil; Dredging; Ecology; Pollution; Vegetation cover
Geographical term: Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 

Abstract:
Aanleiding:

Om de toegankelijkheid en bevaarbaarheid van de Antwerpse havendokken en -sluizen te kunnen garanderen, moeten jaarlijks grote hoeveelheden sediment opgebaggerd en geborgen worden. De aanleg van bufferende landschapsdijken met baggerslib vormt een mogelijke, duurzame oplossing voor het baggeroverschot. In opdracht van het Havenbedrijf participeert het IN in een project dat de praktische haalbaarheid en de milieuhygiënische en ecotoxicologische veiligheid van dergelijke dijken moet evalueren aan de hand van een proefdijk in de Antwerpse haven.

Doelstellingen:

  • opstellen van zeer concrete maar wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de aanleg, inrichting, onderhoud en inplanting van landschapsheuvels met baggerslib

  • inschatten van milieuhygiënische en ecotoxicologische risico’s van baggerdijken

  • opstellen van een streefbeeld voor landschapsdijken met een optimale bufferende en ecologische functie

  • verkenning van de mogelijkheden voor beplantingen en vegetatie-ontwikkeling op mechanisch ontwaterd slib


Aanpak:


  • vier beheersscenario’s voor baggerdijken worden uitgetest: inzaaien, spontane ontwikkeling en maaibeheer (IN) en beplanting met bomen en struiken (Labo Bosbouw). De vegetatieontwikkeling wordt gevolgd via vegetatiekundige opnamen van permanente kwadraten.

  • grondwaterdynamiek en -kwaliteit worden opgevolgd met behulp van een peilbuisnetwerk en halfjaarlijkse staalnames (IN). Bodemparameters (vooral zout- en vochtgehalte) worden gevolgd door het Labo Bosbouw. Parallel lopen twee bijkomende onderzoeken naar monitoring van de grondwaterkwaliteit en ecotoxicologische risico’s, uitgevoerd door studiebureaus onder begeleiding van IN en het Labo Bosbouw.

  • het opstellen van het streefbeeld gebeurt via een literatuurstudie en vergelijking van de proefdijk met vegetaties op oudere baggergronden langs Schelde en Leie (chronosequentie). Inrichtingsvoorstellen voor baggerdepots gebeuren in overleg met Bart Vandecasteele (IBW).

  • mogelijkheden van mechanisch ontwaterd slib worden getest door een inzaai- en beplantingstest op twee kleinschalige testdijken (IN/Labo Bosbouw)

  • de verwerking van de resultaten gebeurt met klassieke multivariate analyse- en andere statistische methoden.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes