IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde
www.inbo.be/content/page.asp?pid=BOL_NAT_CAS_ZEE_KBR_Vegetatie

Reference no: 44
Period: 1996
Status: In Progress

Thesaurus terms: Ground water; Modelling; Vegetation cover
Geographical terms: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde, GOG 'Kruibeke, Bazel, Rupelmonde' [Marine Regions]
 Institute | Dataset 

Institute  Top | Dataset 

Abstract
Doelstellingen

  • inzicht verwerven in het ecologisch functioneren van valleigebieden in het algemeen en van overstromingsgebieden langsheen de Zeeschelde in het bijzonder.

  • de verworven kennis inzake de interactie tussen vegetatie en abiotiek aanwenden voor het opstellen en uitvoeren van herstel- en inrichtingsprojecten zoals in het overstromingsgebied van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (KBR).

  • de verworven gegevens gebruiken als input voor een vegetatiemodel voor de binnendijkse, niet getijbeïnvloede gebieden langsheen de ScheldeAanpak


Een vegetatietypologie van het Zeeschelde-alluvium wordt opgesteld op basis van historische vegetatieopnamen die verspreid in het studiegebied zijn gemaakt, aangevuld met vegetatiekundige gegevens verworven bij de vegetatiekartering van KBR. De polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, die in de toekomst als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) zal worden ingericht, is een belangrijk studiegebied waar zowel vegetatiekundig (gebiedsdekkende vegetatiekartering) als hydrologisch onderzoek (piëzometernetwerk) wordt verricht. Voor elk onderscheiden vegetatietype wordt de ecologische range bepaald van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve parameters als bijvoorbeeld het beheer, bodemeigenschappen, grondwaterstanden, -fluctuaties en -kwaliteit en voedselrijkdom. Dit gebeurt op basis van verworven gegevens, aangevuld met gegevens uit literatuuronderzoek. Uiteindelijk wordt dit in een vegetatiemodel ingepast, dat in een GIS wordt geïntegreerd.


Dataset  Top | Institute 
  • ME-6b. Yearly spatial autumn monitoring dataset mudflat Groot Buitenschoor, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Dataset