IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Guide restoration salt waters

More:  Institute 
Dutch title: Leidraad herstel zoute wateren
Period: January 2001 till December 2003
Status: Completed

Thesaurus terms: Ecology; Ground water; Information systems; Salt water; Surface water

Institute  Top 
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more, secretariat

Abstract:
WAT IS HET PROBLEEM?
Er is en wordt veel kennis verzameld die bruikbaar is voor de uitvoering van ecologische herstelmaatregelen. Die kennis wordt echter lang niet altijd gebruikt, omdat beheerders niet weten dat die kennis er is, of omdat waar die kennis beschikbaar is, of de kennis niet vertaald is in voor het beheer relevante termen. Ook onderzoekers en adviseurs missen vaak het overzicht, waardoor ze hun werk niet goed kunnen doen en de kans bestaat op doublures.

DOELSTELLINGEN EN AANPAK
Relevante kennis over ecologisch herstel wordt voor beheerders, zoals regionale directies en andere geïnteresseerden, toegankelijk gemaakt.
De informatie wordt aangeboden via een internetsite en is toegankelijk via vier ingangen: beleid, ecosystemen, herstelmaatregelen en evaluatie projecten. De kennis wordt aangeboden in sterk samengevatte vorm en bevat verwijzingen naar brondocumenten (waar mogelijk downloadable) en contactpersonen. De eerste versie is in 2001 gereedgekomen en gepresenteerd op de themadag 'Herstel zoet-zout-overgangen', die plaats vond op 13 december in Scheveningen.
In 2002 wordt een vergelijkbare website gemaakt gericht op onderzoeksprojecten. Vanaf deze website kunnen documenten en databases worden gedownload. Voorbeelden van projecten: factoren van belang voor locatiekeuze van maatregelen en kennisontwikkeling voor herstel van zoet-zout overgangen (zie elders). Voorbeelden van databases: overzichten van herstelmaatregelen, meta-informatie over bodemdiersurveys en tellingen van steltlopers bij laagwater. De site wordt ondergebracht bij Waterland.

RESULTATEN
- 2001: een internetsite getiteld: 'Op weg naar ecologisch herstel van de kustwateren': www.ecologisch-herstel.nl
- 2002 en verder: jaarlijkse up-dates.

TOEPASBAARHEID VOOR BELEID EN BEHEER
Directe toepassingen voor gebruik van de kennis door beheerders bij inrichtingsmaatregelen, opsporen van datasets voor onderzoek en centrale opslag en invoer van informatie over herstelmaatregelen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute