IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Duingebied Neeltje Jans

Parent project: Execution programme 'Restoration and Institution National waters', more
Period: 1986 till 1995
Status: Completed

Thesaurus term: Dunes
Taxonomic term: Aves [WoRMS]
Geographical term: ANE, Netherlands, Oosterschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (5)  Top 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more, partner
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Dienstkring Deltakust, more, partner
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, more, co-ordinator
 • Provincie Zeeland, more, partner
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more, partner

Abstract
Doelstelling
Omvorming werkterrein tot duingebied met vochtige (zoete) duinvalleien, twee duinmeertjes en een zoet-zout overgang met Oosterschelde (binnenslufter)
Ontwikkeling van een half-natuurlijk landschap (Natuurmonumenten 1987; Natuurmonumenten & Het Zeeuwse Landschap 1997; Oorthijsen et al. 1995).

Maatregelen

 • Schoonmaak (zeven) van het terrein; opruimen asfaltweg; uitgraven tot freatisch vlak en herprofilering van terrein tot in ZW/NO-lopende duinen en valleien
 • Aanbrengen van 50 000 m3 zand aan ZW-zijde voor overstuiving aangelegde duinen; aanplant van Helm
 • Uitbreiding duingebied en aanleg duinmeer in 1995 (NatuurMonumenten & Het Zeeuws Landschap 1997).

Evaluatie

 • De vegetatie van het gebied verkeert momenteel nog in een pionierstadium en is het moeilijk te voorspellen of zich in het gebied in vegetatiekundig opzicht waardevolle ontwikkelingen zullen voordoen.
 • Momenteel bestaat het vegetatiebeheer uit niets doen. Op langere termijn wordt beweiding niet uitgesloten ten einde een open duinlandschap te kunnen handhaven.
 • Door geïsoleerde ligging is de bereikbaarheid (vestigingskans) voor veel typische duinvalleisoorten bijzonder laag, wat de vraag oproept of de ontwikkeling van waardevolle duinvalleivegetaties wel zal worden gerealiseerd.

Conclusie
Vanuit visueel-landschappelijk oogpunt is het een geslaagd project, maar vanuit het oogpunt van natuurbehoud is de periode na de ingreep nog te kort om tot een oordeel te kunnen komen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes