IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Habitat Restoration

Danish title: Habitatrestaurering, Vejle Fjord
Period: 2002 till 2007
Status: Completed
 Institute 

Institute  Top 
  • Technical University of Denmark; Danish Institute for Fisheries Research (DIFRES), more, co-ordinator

Abstract
Danske fjorde er gennem de sidste mange årtier påvirket af menneskelig aktivitet som stenfiskeri, fiskeri med slæbende redskaber, eutrofiering mm, som samlet har ført bl.a. til ændringer af havbundens struktur. Denne har stor betydning for de organismer der lever der. Sten og skaller er vigtige levesteder for en lang række organismer og har betydning som fasthæftningssted og gemmested. En lang række epibentiske (bundlevende) invertebrater kan ikke eksistere uden disse faste strukturer i havbunden. Også for fiskefaunaen har bundens beskaffenhed stor betydning. Bunden skal således, for de fisk der gyder på bunden, tilbyde en egnet gydehabitat, hvor æg og yngel har stort overlevelsespotentiale. For juvenile og voksne fisk skal bunden tilbyde strømlæ og skjulesteder for både byttefisk og rovfisk. I 2005 er udlagt et 300X500 m stort rev. Formålet er at undersøge, om disse rev, der er konstrueret af store sække fyldt med skaller fra muslingeindustrien, kan øge forekomsten af fisk og makrofauna. For at belyse dette gennemføres der i 2007 et moniteringprogram med garn- og rusefiskeri (voksne fisk), lysfælder (fiskelarver) og dykkerundersøgelser (makrofauna).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute