IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Koppeling slib-ecologie

More:  Institute 
Parent project: LTV O&M Toegankelijkheid, more
Status: Planned

Thesaurus terms: Ecology; Mud
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institute  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more, co-ordinator

Abstract:
Dit project omvat een studie naar de mogelijkheden om veranderingen in troebelheid, die voorspeld kunnen worden met het binnen LTV-O&M ontwikkelde 3D-slibmodel, via een ecologisch model of een keten van modellen (slibmodel – lichtmodel – ecologisch model) te relateren aan ecologische effecten.

Het ecologisch model (of keten van modellen) moet de effecten van veranderingen in doorzicht kunnen doorvertalen naar de primaire productie en vervolgens naar de hogere niveaus in de voedselketen.

De keuze voor het model of modellen-suite zal in deze studie uitgewerkt en onderbouwd moeten worden, aangezien er verschillende modelleringbenaderingen mogelijk zijn, afhankelijk van verschillende factoren (o.a. wetenschappelijke geschiktheid voor het onderzoeken van troebelheid op ecologie, technische koppeling van het slibmodel en/of lichtmodel aan het ecologisch model, doorvertaling naar hogere niveaus in de voedselketen, gebruikers van de modellen).

De studie levert een beschrijving op van de historische en de huidige situatie t.a.v. troebelheid in het Schelde-estuarium, en een plan van aanpak voor de modellering van troebelheid en de effecten op de ecologie in 2009.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute