IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Toepasbaarheid van de Nederlandse Leidraad Toetsen in Vlaanderen

More:  Institute 
Parent project: LTV O&M Veiligheid, more
Period: 2009

Institute  Top 
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more, proposer

Abstract:
Vraag uit beheer en beleid
Nederland toetst iedere zes jaar of de waterkeringen voldoen aan de wettelijke normen. In Vlaanderen is er geen wettelijk kader voor het toetsen van de waterkeringen. De beheerders hebben elk een eigen manier van omgaan met toetsen van de waterkeringen. Zowel in Nederland als Vlaanderen worden uitgebreide inspectierondes gehouden, maar hoe verhouden die zich tot de toetsingsrondes?

Onderzoek
Het samenbrengen van de ervaringen van de verschillende waterbeheerders vergroot het inzicht in de sterktes en zwaktes van de toegepaste werkwijzen. Voor alle (bevaarbare) waterlopen werd een toetsmethode uitgewerkt aan de hand van eenvoudig in te schatten sterkteparameters. Aan de Belgische kust werd al eerder een toetsing van de zeewering uitgevoerd op de Nederlandse leest geschoeid. Voor de Belgische kant van de Grensmaas wordt momenteel nagegaan of de Nederlandse methode van toetsen toepasbaar is.

Toepassing
Beheerders en beleidsmakers uit Vlaanderen en Nederland kunnen de verschillende toegepaste werkwijzen verkennen en zo vergelijkbare procedures ontwikkelen om hun waterkeringen te controleren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute