IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Het effect van ingrepen op slib, troebelheid en primaire productie

More:  Institutes 
Parent project: LTV O&M Natuurlijkheid, more
Period: 2009

Institutes (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more, proposer

Abstract:
Vraag uit beheer en beleid
Is de troebelheid van het Scheldewater te wijten aan ingrepen zoals het baggeren en storten van slib of is dit een natuurlijk fenomeen? Zijn troebelheid en slib nadelig voor de ecologie?

Onderzoek
De onderzoekers brengen eerst in beeld hoe de troebelheid in het estuarium in de loop der jaren is veranderd en met welke ingrepen die veranderingen samenhangen. Zo ontstaat duidelijkheid over de relatie tussen ingrepen en troebelheid.
Vervolgens leggen de onderzoekers een verband tussen troebelheid en ecologie. De verbindende schakel is de primaire productie: de omzetting van anorganische stoffen zoals water, meststoffen en kooldioxide in organische voedingsstoffen voor planten en dieren. Primaire productie staat aan de basis van de voedselketen: zonder primaire productie geen ecosysteem. De motor van de primaire productie draait op licht. Naarmate er meer licht is, verloopt de omzetting beter en groeien algen en planten sneller. De snelheid van de primaire productie is daarom afhankelijk van het doorzicht in het water en dus van de troebelheid. De primaire productie komt op twee manieren tot stand: in de waterfase (pelagische primaire productie) en op het oppervlak van platen, slikken en schorren (benthische primaire productie).
De onderzoekers willen het 3D-slibmodel uit het luik toegankelijkheid uitbreiden met modellering van de primaire productie. Voor de primaire productie in de waterfase zal dat al in 2009 gebeuren. Het modelleren van de primaire productie op de bodem vraagt meer tijd. De onderzoekers maken in 2009 een eerste schatting van deze primaire productie met behulp van de remote sensing kaarten van slibafzettingen die voor het luik Toegankelijkheid worden gemaakt. Daarna stellen zij een plan van aanpak op voor het uitbreiden van het 3D-slibmodel met een module voor de primaire productie op de bodem.

Toepassing
Beheerders en beleidsmakers krijgen inzicht in de samenhang tussen ingrepen in het Schelde-estuarium, de troebelheid van het water en de voedselproductie in het ecosysteem. Uit het onderzoek zal blijken of het mogelijk is het 3D-slibmodel uit te breiden met modellering van de voedselproductie, zodat effecten gemakkelijker te voorspellen zijn. De beheerders en beleidsmakers kunnen besluiten of zij dat model willen laten ontwikkelen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes