IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Speciatie van organische microverontreinigingen: gevolgen voor toxiciteit en normstelling
Marlé, C.; Blust, R. (1996). Speciatie van organische microverontreinigingen: gevolgen voor toxiciteit en normstelling. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 83 pp.

Available in Authors 

Authors  Top 
  • Marlé, C.
  • Blust, R., more

Abstract
    De invloed van de zuurtegraad en de saliniteit op de accumulatie en de toxiciteit van dissocieerbare organische polluenten werd onderzocht bij geacclimatiseerde Cyprinodon variegatus. Hierbij werd eveneens rekening gehouden met de speciatie onder de verschillende omstandigheden en werd nagegaan in hoeverre de octanol-water partitiecoefficient een goede benadering is voor de accumulatie. Produkten werden gekozen die representatief zijn voor een hele groep dissocieerbare verbindingen en die respectievelijk voorkomen als anion en cation in de bestudeerde pH range (6-8), namelijk pentachlorofenol en diquat. Analoge experimenten werden uitgevoerd met een niet-dissocieerbare verbinding 1,2,4- trichlorobenzeen om na te gaan of de pH en de saliniteit invloed hadden op de permeabiliteit van de uitwisselingsoppervlakken. Ook werden kritische lichaamsresidues bepaald om de invloed van intrinsieke gevoeligheidsverschillen als gevolg van fysiologische wijzingen door abiotische veranderingen beter te begrijpen. Het effect van de saliniteit was veel minder duidelijk dan het effect van de pH. Een stijging van de saliniteit leidde tot'een afname van de accumulatie en van de toxiciteit. De vorming van zoutcomplexen had geen significante invloed op de accumulatie en de toxiciteit, maar wel op de octanol-water partitiecoefficient. De vorming van zoutcomplexen met stijgende saliniteit gaat gepaard met een proportionele daling van de activiteit van de ongedissocieerde vorm, die makkelijker opgenomen wordt dan de zoutvorm. Daar het aandeel ongedissocieerd produkt sterk afhankelijk is van de pH, zal de pH een belangrijke rol spelen bij de accumulatie en de toxiciteit. Daar het effect van de saliniteit klein is en er wordt gestreefd naar een minimale vervuiling van het ecosysteem, lijkt het niet aangewezen om andere normen te hanteren voor zoet dan voor zout water.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors