IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verspreiding van boortunnelspecie in de Westerschelde bij verschillende stortvarianten
Salden, R.M. (1998). Verspreiding van boortunnelspecie in de Westerschelde bij verschillende stortvarianten. Werkdocument RIKZ, OS-98.101X. RIKZ: Den Haag. 10 + bijlage pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Modelling; Mud; Pollution; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Salden, R.M.

Abstract
    Een van de alternatieven voor het slib is stort in de Westerschelde . In [Van Vliet, 1997] wordt beschreven wat er met de boorspecie gebeurt onmiddellijk na stort. In dit werkdocument wordt met behulp van een model het lange termijn effect berekend . Bij de berekeningen wordt er vanuit gegaan dat al dit slib als een slurry gestort wordt . Klei brokken blijven buiten beschouwing . Gezien de grootte van de slibmassa die vrij komt, in verhouding tot de jaarlijkse natuurlijke aanvoer van slib naar de Westerschelde en de voorraad die aanwezig is in het systeem, kan verspreiding van het boorslib in de Westerschelde serieuze gevolgen hebben voor de slibhuishouding . Gezien de rol die slib in het functioneren van het ecosysteem speelt zijn ook hier effecten te verwachten . Met name is het van belang hoe de troebelheid en de aanslibbing van slikken en schorren door het verspreiden van het boorslib beinvloed worden.Om een inschatting te maken van de verspreiding van het boorslib over de Westerschelde is een drietal stortscenario's doorgerekend met een slib-transportmodel . Een beschrijving van het model wordt gegeven in [Salden, 1997] . De varianten verschillen in locatie van slibstort. De hoeveelheid slib die in het systeem verspreid wordt is voor alle varianten gelijk . In werkelijk zal het boorslib verspreid over een periode van anderhalf jaar in de Westerschelde gestort worden . Om de rekentijd van de modelberekeningen wat te verkorten, is de stortperiode in het model terug gebracht tot drie maanden . Bij bespreking van de modelresultaten zullen we zien dat beperking van de stortperiode tot drie maanden leidt tot een overschatting van de slibconcentratie toename, omdat in werkelijkheid het Westerschelde water vaker ververst wordt en door dit mechanisme slib naar zee afgevoerd wordt . De verversingstijd van het water in de Westerschelde varieert, afhankelijk van het debiet van de Schelde, tussen de één en drie maanden . In de stortperiode van anderhalf jaar zal het water dus minstens zes maal ververst worden, zodat de toename in slibconcentratie als gevolg van de slibstort wat overschat wordt

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author