IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Een nieuwe Delta, een nieuw Mark-vlietsysteem: uitwerking voorkeursvarianten: verslag onderzoek
Smits, J.G.C.; Baan, P.J.A. (2001). Een nieuwe Delta, een nieuw Mark-vlietsysteem: uitwerking voorkeursvarianten: verslag onderzoek. [S.n.]: Delft. (3, 47, 101) pp.

Keywords
    ANE, Netherlands, Volkerak-Zoommeer L. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Smits, J.G.C.
  • Baan, P.J.A.

Abstract
    In dit onderzoek zijn een drietal varianten ontwikkeld voor een duurzaam Mark-Vlietsysteem in relatie tot streefbeeldonderdelen voor het Volkerak-Zoommeer; de minimale respons variant, de zoete rivierdelta variant en de getijderivierdelta variant. De varanten zijn opgebouwd uit 18 inrichtingsalternatieven met betrekking tot de berging, vasthouden of afvoer van water, zwak of sterk dynamische uiterwaarden, open of gesloten kreken, en open of gesloten Markiezaatmeer en Binnenschelde. De alternatieven zijn getoetst aan de volgende criteria; veiligheid, natuur, landbouw, scheepvaart, recreatie, waterkwaliteit, verdroging, morfologie, infrastructuur, kosten, duurzaamheid en flexibiliteit. In het rapport worden de ingrepen geschetst, die nodig zijn om kansen te benutten en bedreigingen zoveel mogelijk af te wenden. De kosten van deze ingrepen zijn globaal begroot.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors