IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vogeltellingen tijdens afgaand water op drie locaties langs de Westerschelde: dijktraject Oost-Inkelenpolder
Boudewijn, T.J.; Hoekstein, M.S.J.; Braad, M.L.; Prinsen, H.A.M. (2004). Vogeltellingen tijdens afgaand water op drie locaties langs de Westerschelde: dijktraject Oost-Inkelenpolder. Bureau Waardenburg Rapport, 04-113. Bureau Waardenburg: Culemborg. 46 pp.
Part of: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
    Aquatic birds; Fauna; Natural populations; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Boudewijn, T.J., more
  • Hoekstein, M.S.J., more
  • Braad, M.L., more
  • Prinsen, H.A.M.

Abstract
    In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding dient toetsing van deze ingrepen plaats te vinden in de vorm van een zogenaamde natuurtoets in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Voor de natuurtoets is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik van het gebied door watervogels (o.a. steltlopers). Enerzijds betreft dit de functie van de oeverzone met dijk als hoogwatervluchtplaats en anderzijds de functie van het slik voor de dijk als foerageergebied. In deze rapportage worden de resultaten van de waarnemingen gerapporteerd. Op basis hiervan wordt aangegeven welk gebruik de vogels van het gebied maken en welk belang het gebied als foerageergebied heeft voor steltlopers en eenden. Tevens vindt een vergelijking plaats van het gebruik van het onderhavige gebied als foerageergebied door watervogels met het verwachte gemiddelde gebruik van slikgebieden in het oostelijk deel van de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors