IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vogeltellingen met afgaand water langs het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe (Westerschelde)
Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; Braad, M.L.; Hoekstein, M.S.J. (2005). Vogeltellingen met afgaand water langs het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe (Westerschelde). Bureau Waardenburg Rapport, 05-15. Bureau Waardenburg: Culemborg. 52 + bijlagen pp.
Part of: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Aquatic birds; Fauna; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Boudewijn, T.J., more
  • Heunks, C.
  • Braad, M.L., more
  • Hoekstein, M.S.J., more

Abstract
    Een groot deel van de dijken langs de Oosterschelde wordt gekarakteriseerd door een glooiing met een toplaag van steen. Deze steenbekleding is echter in veel gevallen te licht en dient vervangen te worden. Aangezien de Oosterschelde is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en aangemeld als Habitatrichtlijngebied dient de voorgenomen vervanging van de steenbekleding getoetst te worden aan deze richtlijnen. Voor deze natuurtoets is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik van het gebied door watervogels. Het gebied kan een functie als hoogwatervluchtplaats hebben en/of als foerageergebied. Dit laatste geldt met name indien binnen 200 m van de dijk slik aanwezig is. In de voorliggende rapportage worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar het gebruik door steltlopers en eenden van slikgebieden voor het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe. Voor het dijktraject zijn 6 vakken uitgezet van ongeveer 200 m bij 200 m, die aan de dijk grenzen. Er zijn in drie perioden waarnemingen verricht:

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors