IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De draadworm Heteromastus filiformis (Polychaeta): ecologisch profiel
Bijkerk, R.; Dekker, P.I. (1990). De draadworm Heteromastus filiformis (Polychaeta): ecologisch profiel. [S.n.]: Haren. 47 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Ecology; Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) [WoRMS]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Bijkerk, R., more
  • Dekker, P.I.

Abstract
    Na een schets van de levenswijze van de borstelworm Heteromastus filiformis (draadworm) wordt het populatieverloop in de intergetijdegebieden van de Waddenzee en de Westerschelde in de laatste decennia onder de loep genomen. Gebleken is dat op het Balgzand, op enkele plaatsen op het Groninger wad en in de Westerschelde, de dichtheid van Heteromastus in recente jaren hoger is dan in de eindjaren zeventig. Er zijn aanwijzingen dat de populatieontwikkeling van Heteromastus voor een belangrijk deel samenhangt met de predatiedruk uitgeoefend door Neptys (zandzager). Strenge winters decimeren de populatie van deze predator en leiden een jaar later tot hogere dichtheden van Heteromastus. De hogere dichtheden in 1987 in de Westerschelde kunnen een gevolg zijn van eutrofiëring. Uit zijn voorkomen in vervuilde bodems kan enige tolerantie worden afgeleid voor zware metalen. Olieafzetting op sedimenten belemmeren de ontwikkeling van Heteromastus. Kokkelvisserij en pierenspitterij veroorzaken aanzienlijke sterfte. Baggers

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors