IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vogeltellingen tijdens laagwater langs de dijk van Saeftinghe
Boudewijn, T.J.; Prinsen, H.A.M.; Vonk, H.; Braad, M.L. (2004). Vogeltellingen tijdens laagwater langs de dijk van Saeftinghe. Bureau Waardenburg Rapport, 04-116. Bureau Waardenburg: Culemborg. 30 pp.
Part of: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Aquatic birds; Fauna; ANE, Netherlands, Westerschelde, Saeftinge; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Boudewijn, T.J., more
  • Prinsen, H.A.M.
  • Vonk, H.
  • Braad, M.L., more

Abstract
    In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding dient toetsing van deze ingrepen plaats te vinden in de vorm van een zogenaamde natuurtoets in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Voor de natuurtoets is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik van het gebied door watervogels (o.a. steltlopers). Enerzijds betreft dit de functie van de oeverzone met dijk als hoogwatervluchtplaats en anderzijds de functie van het slik voor de dijk als foerageergebied. In deze rapportage worden de resultaten van de laagwatertellingen gerapporteerd. Op basis hiervan wordt aangegeven welk gebruik de vogels van het gebied maken en welk belang het gebied als foerageergebied heeft voor watervogels. Tevens vindt een vergelijking plaats van het belang van het onderhavige gebied als foerageergebied met het verwachte belang van het oostelijk deel van de Westerschelde als foerageergebied voor deze watervogels.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors