IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport rijksweg 61, gedeelte Terneuzen-Ter Hole
(1989). Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport rijksweg 61, gedeelte Terneuzen-Ter Hole. Commissie voor de milieu-effectrapportage: Utrecht. ISBN 90-5237-083-4. 25 + bijlagen pp.

Available in
Document type: Advice text

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Advies op grond van artikel 41n, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Regelen met betrekking tot milieu-effectrapportage) inzake de richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport over de tracévaststelling van rijksweg 61, (RW61) gedeelte Terneuzen-Ter Hole. De probleemstelling staat in het licht van het al dan niet aanleggen van een Westerschelde-oeververbinding (WOB) en de eventuele locatie daarvan. Samengevat berusten de doelstellingen van het MER op de wenselijkheid om op korte termijn te komen tot een verbetering van het rijksweggedeelte uit oogpunt van de verkeersonveilige situatie langs deze weg.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top