IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Voortgangsrapportage beheer Binnenschelde
van den Hark, M.H.C.; Iedema, C.W. (1990). Voortgangsrapportage beheer Binnenschelde. RWS: Middelburg. 19 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van den Hark, M.H.C., more
  • Iedema, C.W., more

Abstract
    De in 1987/1988 opgestelde prognoses over de waterkwaliteit van de Binnenschelde wijzen in de richting van een eutroof, troebel meer, waarin niet voldaan kan worden aan de doorzichtsnorm voor zwemwaterkwaliteit van tenminste 1m. Besloten werd af te zien van de oorspronkelijk geplande defosfatering van het in te laten Zoommeerwater en een tweesporenaanpak te volgen: het wegbaggeren van fosfaatrijk bodemslib, en actief biologisch beheer. De uitgangssituatie voor actief biologisch beheer lijkt gunstig, omdat de Binnenschelde zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevindt, waardoor er eerder sprake is van bijsturing van de ontwikkelingen dan van het uitvoeren van ingrijpende maatregelen. De doelstelling voor het beheer van de Binnenschelde is het bereiken en duurzaam handhaven van een waterkwaliteit waarin de doorzichtsnorm voor zwemwater van 1m zo dicht mogelijk wordt benaderd, waarbij het doorzicht niet door overmatige algengroei wordt beperkt. In deze notitie is een samenvatting gegeven van maatregelen en on

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors