IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vogeltellingen tijdens afgaand water langs het dijktraject Nijs- en Hooglandpolder (Westerschelde): tellingen in april 2005 en een vergelijking met tellingen in het voorgaande jaar
Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; van Rijn, S.H.M. (2005). Vogeltellingen tijdens afgaand water langs het dijktraject Nijs- en Hooglandpolder (Westerschelde): tellingen in april 2005 en een vergelijking met tellingen in het voorgaande jaar. Bureau Waardenburg Rapport, 05-114. Bureau Waardenburg: Culemborg. 64 pp.
Part of: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Aquatic birds; Fauna; Natural populations; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Boudewijn, T.J., more
  • Heunks, C.
  • van Rijn, S.H.M.

Abstract
    Een groot deel van de dijken langs de Oosterschelde wordt gekarakteriseerd door een glooiing met een toplaag van steen. Deze steenbekleding is echter in veel gevallen te licht en dient vervangen te worden. Aangezien de Oosterschelde is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en aangemeld als Habitatrichtlijngebied dient de voorgenomen vervanging van de steenbekleding getoetst te worden aan deze richtlijnen. Voor deze natuurtoets is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik van het gebied door watervogels. Het gebied kan een functie als hoogwatervluchtplaats hebben en/of als foerageergebied. Dit laatste geldt met name indien binnen 200 m van de dijk slik aanwezig is. In de voorliggende rapportage worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar het gebruik door steltlopers en eenden van slikgebieden voor het dijktraject Nijs- en Hooglandpolder in de periode april-mei 2005. Voor het dijktraject zijn 12 vakken uitgezet van 200 bij 200 m, die aan de dijk grenzen. Er zijn in vier perioden waarnemingen ve

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors