IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Tracénota Milieu Effectrapportage Westerschelde Oeververbinding: tracénota en milieu-effectrapportage ter bepaling van het tracé van de Westerschelde Oeververbinding
van Stralen, R. (1990). Tracénota Milieu Effectrapportage Westerschelde Oeververbinding: tracénota en milieu-effectrapportage ter bepaling van het tracé van de Westerschelde Oeververbinding. Provincie Zeeland: Middelburg. 246 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Stralen, R.

Abstract
    In de Tracénota-MER Westerschelde Oeververbinding wordt de in de eerste fase betrokken oplossingen kort besproken. Doet verslag van de besluitvorming van de in de tweede fase uit te werken tracés. De nog actuele tracés zijn verder uitgewerkt. De effecten van realisatie van deze tracé worden beschreven in relatie tot de huidige situatie en de relevante autonome ontwikkelingen. Ter beoordeling van de effecten is het nul-alternatief gehanteerd. Beschouwt de tracés vanuit de relevante aspecten en komt tot een beoordeling van de tracés. Gaat in op de bij de vaststelling van de Tracénota-MER te volgen procedures. Tenslotte wordt ingegaan op de besluitvorming waarbinnen de tracénota moet worden geplaatst en de procedures die moeten worden gevolgd om na de tracévaststelling tot uitvoering van de oeververbinding en de aansluitende wegen te kunnen overgaan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author