IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Detectie geulen onder steenzetting met grondradar: vergelijking radarinterpretatie met waargenomen geulenpatroon
de Feyter, J.W. (1990). Detectie geulen onder steenzetting met grondradar: vergelijking radarinterpretatie met waargenomen geulenpatroon. Grondmechanica Delft: Delft. 24 + bijlagen pp.

Available in Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Feyter, J.W.

Abstract
    Waterkeringen hebben meestal een harde taludbekleding om het dijklichaam te beschermen tegen golfslag. Vaak gaat het om een steenzetting van betonblokken op een filterlaag of op een kleilaag. Gebleken is dat bij sommige steenzettingen erosie in de onderliggende kleilaag optreedt. Het water komt binnen via kieren tussen betonblokken en volgt, onder meeneming van geërodeerd materiaal, dezelfde weg terug. Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre een dijklichaam is ondermijnd. Met het oog is slechts een eventueel verminderde langsvlakheid van het talud vast te stellen. Het ziet er naar uit dat de grondradar hiervoor uitkomst biedt. De eerste proef op een dijkvlak langs de Westerschelde bleek veelbelovend. Het toegepaste radarsysteem bestaat uit een zend- en ontvangstantenne, besturings- en signaalelektronica voor de antennes, het GrondRadar Acquisitie Systeem (GRAS) dat de digitalisering en verwerking van de reflectiesignalen regelt en tenslotte een systeem voor de plaatsbepaling. Van de reflectiesignalen word

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author