IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kostenindicaties bij de Langetermijnvisie Schelde-estuarium
(2000). Kostenindicaties bij de Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Dredging Consultants/International Marine: Antwerpen. 46 pp.

Available in
Document type: Final report

Keywords

Abstract
  Dit rapport werd opgemaakt op vraag van de Technische Schelde Commissie en dit in het kader van het project “Langetermijnvisie Schelde-estuarium” dat in hun opdracht wordt gerealiseerd. In het kader van het bepalen van deze langetermijnvisie voor het estuarium is de mogelijke verdieping van de vaargeul naar Antwerpen één van de meest richtinggevende wensen die er op tafel liggen. Voor de beoordeling van de consequenties is het belangrijk een voldoende inzicht te krijgen in de budgettaire implicaties van een eventuele verdere verdieping van de vaargeul. Dit rapport werd gerealiseerd door IMDC om een eerste inventarisatie te maken van de verschillende parameters die een invloed hebben op de kosten voor de verdiepingswerken van de toegangsgeul naar de haven van Antwerpen die nodig zijn voor een getij onafhankelijke toegankelijkheid van schepen met een diepgang tot 14.00 m. Bij de opmaak van dit rapport werd rekening gehouden met de volgende relevante kosten:
  • kosten voor baggerwerken (aanlegwerk en onderhoudswerk)
  • kosten voor wrakkenverwijdering
  • kosten voor oeverbescherming
  • kosten voor natuurherstel en/of natuurcompensatie
  • kosten voor verplaatsingen van leidingen
  • kosten voor het behoud van het veiligheidsniveau
  • kosten voor scheepvaartbegeleiding
  • kosten voor schadecompensatie
  • kosten voor voorafgaande studie en monitoring van de werken
  • Alle kosten betreffen prijspeil 2000 exclusief BTW.
  Hierbij werd, binnen het zeer korte beschikbare tijdsbestek, gepoogd om, naast een raming van de waarschijnlijke kosten voor de verschillende parameters, de onzekerheidsmarges te bepalen met een minimum en een maximum waarde voor de belangrijkste parameters.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top