IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1); voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren
Bouma, H.; de Jong, D.J.; Twisk, F.; Wolfstein, K. (2005). Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1); voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.024. LnO drukkerij/uitgeverij: Middelburg. 156 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Keywords
    Brackish water; Communities (ecological); Saline water; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • Bouma, H.
  • de Jong, D.J., more
  • Twisk, F., more
  • Wolfstein, K., more

Abstract
    Het Zoute wateren Ecotopenstelsel (ZES, 1 ) is een instrument waarmee het potentiële voorkomen van habitats van de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaart kan worden gebracht, voorspeld kan worden en vergeleken kan worden met een situatie in het verleden. Fysische omgevingsfactoren bepalen via verschillende processen primair het voorkomen van habitats en daarmee levensgemeenschappen . Op basis van de meest belangrijke fysische omgevingsfactoren en processen zijn een aantal abiotische indelingskenmerken en bijbehorende variabelen gekozen die de omgevingskenmerken op een kaart kunnen representeren. Op basis van de variabelen en de klassengrenzen worden de ecotopen beschreven en samengenomen in een hiërarchisch opgebouwd ecotopenstelsel. Het instrument kan toegepast worden bij beleids- en beheersvoorbereidingen, zoals toekomstverkenningen, milieu-effect-rapportages (MER) en het formuleren van beleidsdoelen. In de KaderRichtlijn Water en in de Vogel- en Habitatrichtlijn kan de ecotopenbenadering worden gebruikt bij de beschrijving van de referentiesituatie van de biologische kwaliteitselementen of de instandhoudingdoelstellingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors