IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005
(2006). Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 111 pp.

Available in  Datasets 
    VLIZ: Open Repository 134693 [ OMA ]
Document type: Annual report

Keywords
    Bottom water; Sewage disposal; Water quality; Belgium, Flanders [Marine Regions]; Fresh water

Abstract
    In het eerste deel komt de waterkwaliteit aan bod. Dit rapport beschrijft de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem in Vlaanderen anno 2005. De kwaliteit van het oppervlaktewater in 2005 en de evolutie ervanin het voorbije anderhalf decennium, worden beschreven op basis van de meetresultaten van de meetnetten van de VMM. Naast de situatie voor de macrokwaliteitsparameters (opgeloste zuurstof, zuurstofverbruik, stikstofen fosforcomponenten) wordt ook de toestand beschreven van arseen, zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink) en organische microverontreinigingen (bestrijdingsmiddelen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, fenolen en vluchtige stoffen). Er wordt ook aandacht besteed aan de hydromorfologie van de watersystemen.Het tweede deel bespreekt de afvalwaterlozingen afkomstig van de industrie en de RWZI’s. In dit deel komen de werking van het afvalwatermeetnet, de evolutie van de bedrijfslozingen voor enkele belangrijke verontreinigingsparameters,het aandeel van de doelgroepen in de belasting van het oppervlaktewatermet metalen en het onderzoek naar de impact van puntlozingen op de waterkwaliteit aan bod..Het derde deel omvat het eerste rapport van de ecologische toezichthouder. Per 1 januari 2005 kreeg de VMM de rol van ecologisch en economisch toezichthouder op het waterzuiveringsgebeuren in Vlaanderen toegewezen.Hierin wordt de evolutie van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur geschetst, alsook de werking en het beheer ervan geëvalueerd.

Datasets (2)
  • VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency, more
  • VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Datasets