IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Trends en toestand zoute wateren 1980-1990, een goede start voor beheer en verkenning
(1991). Trends en toestand zoute wateren 1980-1990, een goede start voor beheer en verkenning. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Den Haag. 240 pp.

Available in

Keyword
    Marine

Abstract
    De beschrijving van de trends en de toestand van de zoute wateren laat zien dat veel is bereikt op weg naar een integraal waterbeheer, maar heeft ook bevestigd dat veel problemen nog niet zijn opgelost. Voor de zoute wateren zijn de grootste problemen: de verontreiniging door organische microverontreinigingen en sommige zware metalen, de eutrofiëring door een te hoge toevoer van nutriënten, de verstoring van de bodem door de visserij en de belasting met olie. De waterbodem- en baggerpro- blematiek, de ecologische verarming en de aantasting van de natuurlijke draagkracht ten gevolge van de verontreiniging is aanzienlijk. De kinderkamerfunctie van de kustgebieden en de estuaria voor vis, de verstoring en het intensieve gebruik is daarbij in het geding. Er zijn nog te veel ongevallen met giftige stoffen. Door deze problemen is het ook niet mogelijk geheel te voldoen aan de eisen die de diverse belangen stellen aan de kwaliteit van de watersystemen. De natuur van de zoute watersystemen staat nog steeds onder druk. De oplossing van deze problemen moet worden gevonden in een balans tussen gebruik van de wateren en het verkrijgen van een goede kwaliteit van de fysische, chemische en biologische toestand van deze wateren. Het terugbrengen van de verontreinigingen staat hierbij op de eerste plaats. In deze samenvatting wordt vanuit het oogpunt van de samenhang in de zoute wateren een overzicht gegeven van de functies scheepvaart, visserij, ontvangend oppervlaktewater, recreatie en de fysische, chemische en biologische toestand.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top