IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontpolderen langs de Westerschelde: Invloed van lokale en regionale actoren en legitimiteitsproblemen in het beleidsproces (2005-2009)
Floor, J. (2009). Ontpolderen langs de Westerschelde: Invloed van lokale en regionale actoren en legitimiteitsproblemen in het beleidsproces (2005-2009). MSc Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. 159 pp.

Thesis info:
    Wageningen University and Research Centre; University of Wageningen, more

Available in Author 
    VLIZ: Non-open access 154752
Document type: Dissertation

Keywords

Author  Top 
  • Floor, J.

Abstract
    Het plan om te ontpolderen voor natuurherstel van de Westerschelde heeft voor veel commotie enprotesten in Zeeland gezorgd. In het complexe en conflictueuze beleidsproces rond het natuurherstel inde periode maart 2005 – april 2009 zijn veel actoren actief geweest en is de legitimiteit van het beleidmeerdere male ter discussie gesteld. Om een beter begrip te krijgen van het beleidsproces is de invloedvan de lokale en regionale actoren bepaald en een verklaring gegeven voor de legitimiteitsproblemenvanuit het theoretische perspectief van multi-actor en multi-level governance en de specifieke contextvan het beleid. Op basis van het ronden model en de beleidsarrangementen benadering is hetbeleidsproces gereconstrueerd, gebruik makend van interviews met sleutelfiguren en een intensieveprocesanalyse. Hieruit is gebleken dat de lokale en regionale actoren in het proces “NatuurherstelWesterschelde” een matige tot substantiële invloed hebben gehad, met grote verschillen tussen de rolvan de protestcoalitie tegen ontpolderen, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en de lokaleoverheid. Verklaringen voor de legitimiteitsproblemen in het beleidsproces kunnen worden gegevenvanuit de historische en politieke context, het multi-actor en multi-level aspect, de inhoudelijkecomplexiteit en de geringe invloed van actoren op bepaalde momenten.

 Top | Author