IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontwerp-ecotopenstelsel voor de brakke Rijkswateren
Vos, M.; Wolff, W.J. (2001). Ontwerp-ecotopenstelsel voor de brakke Rijkswateren. [S.n.]: [s.l.]. 58 pp.

Available in  Authors 

Keyword
    Brackish water

Authors  Top 
  • Vos, M.
  • Wolff, W.J., more

Abstract
    Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels beschrijven niet alleen de huidige ecologische situatie maar kunnen ook gebruikt worden bij het voorspellen van de ecologische situatie na menselijk ingrijpen. Daarmee vormen ze een belangrijk hulpmiddel bij het vaststellen van waterbeheer. Op basis van vier abiotische kenmerken, zoutdynamiek, diepte/hoogteligging, hydrodynamiek en substraat, is een ecotopenclassificatie voor de brakke Rijkswateren opgesteld. Met behulp van literatuurgegevens zijn de abiotische kenmerken ingedeeld in ecologisch relevante klassen; combinaties van deze klassen leveren de verschillende ecotopen op. Het grootste verschil met voorgaande ecotopenstelsels is dat naast de gemiddelde saliniteit ook rekening is gehouden met de fluctuatie in saliniteit. Naast enkele eco-elementen, levensgemeenschappen die een structurerende invloed uitoefenen op de omgeving, zijn ook verschillende ecologisch belangrijke toestanden waarin ecotopen kunnen verkeren beschreven. Bij elk ecotoop zijn enkele min of meer karakteristieke soorten vermeld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors