IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Historische analyse van de gevolgen van overstromingen in Nederland: aen globale schatting van de situatie rond 1950, 1975 en 2005
van der Klis, H.; Baan, P.; Asselman, N.E.M. (2005). Historische analyse van de gevolgen van overstromingen in Nederland: aen globale schatting van de situatie rond 1950, 1975 en 2005. WL|Delft Hydraulics: Delft. [diff. pag.] pp.

Available in  Authors | Datasets 

Keyword
    Marine

Authors  Top | Datasets 
  • van der Klis, H.
  • Baan, P.
  • Asselman, N.E.M., more

Abstract
    Voor het project Waterveiligheid 21e eeuw (WV21) is een hulpmiddel in ontwikkeling dat het te voeren veiligheidsdebat gaat ondersteunen. De voorlopige naam van dit hulpmiddel is de Blokkendoos WV21. Dit hulpmiddel biedt de gebruiker de mogelijkheid om gevoel te krijgen voor de invloed van verschillende beleidskeuzes op overstromingskansen, -gevolgen en –risico’s.Om de gegevens in een historisch perspectief te kunnen plaatsen is het de bedoeling dat de Blokkendoos WV21 per dijkring schattingen geeft van de overstromingskansen, -gevolgen en -risico’s in 1950, 1975 en 2005. Aan WL | Delft Hydraulics (WL) is opdracht verleend om de schade en het verwachte aantal slachtoffers ten gevolge van een overstroming in deze jaren globaal te schatten. In de gekozen aanpak hebben we rekening gehouden met enerzijds de beperkt beschikbare informatie, en anderzijds de voor de veiligheidsdiscussie benodigde beperkte mate van detail van informatie over schade en slachtoffers in genoemde jaren. Voor de veiligheidsdiscussie gaat het om orde van grootte schattingen waarbij vooral de verhouding tussen de getallen in de verschillende jaren van belang is. In een parallel verlopend onderzoek heeft GeoDelft geschat wat de kansen op een overstroming waren in die jaren (GeoDelft, 2006). De resultaten van beide onderzoeken zijn in het voorliggende rapport gecombineerd tot schattingen van de overstromingsrisico’s in 1950, 1975 en 2005 (Hoofdstuk 6). Dit rapport beschrijft de aanpak van het onderzoek naar de gevolgen van overstromingen en de risico’s in 1950, 1975 en 2005, de verzamelde gegevens en de resultaten.

Datasets (2)
  • Geschatte economische overstromingsrisico’s (miljoen euro per jaar, constante prijzen 2004) voor de dijkringgebieden langs de Westerschelde 1950, 1975, 2005, more
  • Geschatte slachtofferrisico’s (aantal per jaar) voor de dijkringgebieden langs de Westerschelde 1950, 1975 en 2005, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Datasets