IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurontwikkeling Zwinpolder; Deelgebied : 't Vienkenist; Deelgebied : Noordelijke Zwinpolder
(2003). Natuurontwikkeling Zwinpolder; Deelgebied : 't Vienkenist; Deelgebied : Noordelijke Zwinpolder. [S.n.]: [s.l.]. 45 pp.

Available in

Keywords
    Polders; Marine; Brackish water; Fresh water

Abstract
    Een deel van de Zwinpolder (groot 48 ha) ligt in de Ecologische Hoofdstructuur en is in de Zeeuwse uitwerking van het Natuurbeleidsplan (1991) begrensd als natuurontwikkelingsgebied. Deze begrenzing is recent overgenomen in het Natuur-gebiedsplan Zeeland (2001) onder de noemer nieuwe natuur. Daarnaast is het plangebied de Zwinpolder opgenomen als categorie C-project (kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan) in het natuurcompensatieprogramma Westerschelde.Het gebied kan in twee eenheden worden opgedeeld, het gebied ten zuiden van het Uitwateringskanaal, ‘t Vienkenist en het gebied ten noorden van het Uitwateringskanaal, Noordelijke Zwinpolder. In het ‘t Vienkenist ligt een perceel ter groot-te van 2.8 hectare dat sinds 1996 is ingericht ten behoeve van de natuur. In dit natuurontwikkelingsplan zal voor de verdere ontwikkeling van ’t Vienkenist worden aangesloten op het huidige natuurgebied. Voor het noordelijk deel, deelgebied: Noordelijke Zwinpolder zal het aanwezige natuurlijk reliëf als uitgangspunt dienen.In dit natuurontwikkelingsplan waarbij een hoog ambitieniveau wordt nagestreefd, worden de beoogde natuurdoelen en de daarbijbehorende inrichtingsmaatregelen beschreven. De gronden zullen na verwerving worden overgedragen aan Stichting Het Zeeuwse Landschap en de functie van het gebied zal dan van landbouw naar natuur worden gewijzigd

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top