IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor Vlaanderen: eindrapport
International Marine and Dredging Consultants (2010). Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor Vlaanderen: eindrapport. Vlaamse Overheid. Afdeling Milieu- Natuur- en Energiebeleid: Brussel. IX, 118 pp.

Available in  Author 
Document type: Project report

Keywords
  Climatic changes; Measures; Plans; Policy; Strategies; Belgium, Flanders [Marine Regions]

Author  Top 
 • International Marine and Dredging Consultants, more

Abstract
  Het doel van deze studie is ondersteuning te bieden voor de opmaak van het Vlaams adaptatieplan. Het doelpubliek van deze handleiding zijn al de Vlaamse beleidsdomeinen.

  In een inleidend hoofdstuk worden de achtergrond van de studie, de doelstelling van de studie, het Europese en Vlaams adaptatiebeleid besproken.

  In hoofdstuk 2 “Bouwstenen voor een adaptatieplan” komt er een beschrijving van het proces tot opmaak van een adaptatieplan, dit hoofdstuk is m.a.w. de “rode draad” die in de volgende hoofdstukken in meer detail wordt uitgewerkt.

  In hoofdstuk 3 “Bepaling van de effecten van klimaatverandering in Vlaanderen” worden de volgende elementen beschreven: de primaire effecten van klimaatverandering, uitgewerkt aan de hand van de weerhouden scenario’s voor klimaatverandering, de verwachte evolutie van socio-economische variabelen, de oplijsting van mogelijke impacten per beleidsdomein en de methoden om de kwetsbaarheid van een beleidsdomein/departement te kwantificeren.

  Hoofdstuk 4 “Opstellen van mogelijke adaptatiemaatregelen” bespreekt de typologie van maatregelen en kansen, schept een kader voor maatregelen per beleidsdomein maar ook voor de kansen voortvloeiend uit klimaatverandering en geeft inzicht in kosten en neveneffecten van maatregelen.

  Hoofdstuk 5 “Ontwikkelen van een adaptatiestrategie” tenslotte beschrijft de typologie van adaptatiestrategieën, de instrumenten om de strategie te bepalen en prioriteiten te leggen, de inbedding van de strategie in andere beleidsdomeinen en de doorvertaling naar bestaande instrumenten en verder te nemen processtappen. In dit hoofdstuk wordt ook al informatie meegeven over de adaptatiestrategie per beleidsveld voor de verdere uitwerking in het Vlaams Adaptatieplan.

  Daarnaast heeft deze studie tijdens de uitvoering gezorgd voor een meerwaarde door het stroomlijnen van het adaptatieproces en creëren van een draagvlak voor adaptatie in Vlaanderen als eerste aanzet naar de effectieve opmaak van het Vlaamse adaptatieplan. In concreto werd deze doelstelling bereikt door een intensieve begeleiding en een uitwisseling van kennis in twee richtingen tussen de opdrachtnemer en de stuurgroep van de studie, via een aantal gesprekken die per beleidsveld voor een intensievere vorm van communicatie hebben gezorgd en tenslotte door een open workshop op 28 juni - als brug tussen deze studie en de verdere opmaak van het Vlaams adaptatieplan - waarop de ambtenaren en de wetenschappelijke wereld werden uitgenodigd.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author