IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren
Wortelboer, F.G. (2010). Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren. Planbureau voor de leefomgeving: Den Haag. 240 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Wortelboer, F.G.

Abstract
    Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie is gebaseerd op een grote hoeveelheid gegevens over kenmerkende soorten en eigenschappen van de Nederlandse mariene ecosystemen. In dit rapport worden die gegevens beschreven en geëvalueerd. De evaluatie van de ecologische kwaliteitsindicatoren voor de Noord zee in het kader van de OSPAR-conventie laat zien dat de gegevensaanlevering onvoldoende is en dat de gestelde doelen niet gehaald worden. Uit de gegevens van de bodemvisserij op de Noordzee over de jaren 2001 tot en met 2007 blijkt dat in de Natura 2000-gebieden in de Noordzee minder dan 20% van de oppervlakte ecologisch duurzaam wordt bevist. De overlevingskans van langlevende en kwetsbare bodemdieren in deze gebieden is zeer beperkt. Dit rapport geeft ook een overzicht van en inzicht in het onderzoek naar de Noordzee en Waddenzee dat is uitgevoerd voor de Natuurbalans 2008 en voor de indicatoren in de Balans van de Leefomgeving 2010.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author