IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Modelling the transverse distribution of velocity and suspended sediment in tidal estuaries
Huijts, K. (2010). Modelling the transverse distribution of velocity and suspended sediment in tidal estuaries. PhD Thesis. Utrecht University: Utrecht. ISBN 978-90-393-5455-1. ii, 143 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Author  Top 
  • Huijts, K.

Abstract
    Een estuarium vormt het overgangsgebied tussen rivier en zee, waar zoet rivierwater mengt met zout zeewater, en waar eb en vloed waarneembaar zijn. Voorbeelden zijn het Eems-Dollard-estuarium en het Westerschelde-estuarium in Nederland en de Chesapeake Baai in de Verenigde Staten. Karin Huijts toont in haar onderzoek aan dat de analytische modellen die ze ontwikkelde, inzicht verschaffen in het effect van afzonderlijke processen op de waterbeweging en het transport van sediment in estuaria. Huijts onderzocht processen gerelateerd aan het getij, dichtheidsgradiënten, rivierstroming, wind, aardrotatie, niet-lineaire processen en bochten in het estuarium. Ze vergeleek analytische modelresultaten met veldwaarnemingen en numerieke modelresultaten. Een belangrijke bevinding is dat de dichtheidsgradiënt in de dwarsrichting vaak bepalend is voor het transport van sediment in de dwarsrichting. De gradiënt leidt tot ophoping van sediment in relatief zoet water van de dwarsdoorsnede. Daarnaast blijken niet-lineaire processen van fundamenteel belang voor de waterbeweging en het transport van zout, sediment en ander materiaal in estuaria met een sterk getij of steil kanaal. Inzicht in individuele fysische processen is van groot belang voor de waterkwaliteit, de ecologie en de flora en fauna in estuaria, als ook voor de scheepvaart (hoge concentraties zwevend sediment kunnen leiden tot dichtslibbing van vaargeulen en havens).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author