IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan. T0 in 2013
Troost, K.; Goudswaard, K.; van Asch, M. (2014). Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan. T0 in 2013. IMARES Wageningen Report, C064/14. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 12 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Troost, K., more
  • Goudswaard, K.
  • van Asch, M., more

Abstract
    Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden:‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelpdieretende vogels in het kader van Europese Natura-2000, in combinatie met een ecologisch verantwoorde en duurzame visserij in deze gebieden. In het N2000 gebied Vlakte van de Raan is in 2013 een nulmeting uitgevoerd naar het voorkomen van bodemdieren, middels een bodemschaaf en zuigkor. In voorliggend datarapport wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen soorten in de voorgestelde gesloten gebieden en daarbuiten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors