IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 2004: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000/1:10000
Reitsma, J.M. (2006). Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 2004: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000/1:10000. RWS, DID: [s.l.]. 63 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Reitsma, J.M.

Abstract
    In opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) te Den Haag heeft de Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (AGI) te Delft een kartering laten uitvoeren van de schorren langs de Westerschelde. De kartering is in 2005 uitgevoerd door Bureau Waardenburg bv te Culemborg. Bij de AGI worden sinds het midden van de jaren '70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL ("Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands"). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid. In dit waterbeleid, zoals vastgelegd in de Derde Nota Waterhuishouding (Tweede Kamer, 1989) en de Achtergrondnota Toekomst voor Water (Rijkswaterstaat 1996), is ondermeer als doelstelling opgenomen handhaving van het kwelderareaal alsmede van de kwelderkwaliteit (vegetatiesamenstelling). Het gekarteerde gebied omvat de begroeide buitendijkse gebieden van de Westerschelde. De totale oppervlakte bedraagt 2844 ha, verdeeld over 18 deelgebieden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author